Құрастырушы: оқытушы Г. Мбет1/3
Дата16.06.2016
өлшемі378.5 Kb.
  1   2   3

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ тілі кафедрасы

Қазақ тілі пәнінен

5В070900 «Металлургия», 5В071200 «Машинажасау», 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру», 5В073200 «Стандарттау, сертификация және метрология» мамандықтарының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э (қолы)

20__ж.«___»_____________


Құрастырушы: _________ оқытушы Г.М.Акумбаева


Қазақ тілі кафедрасы


Қазақ тілі пәні бойынша

5В070900 «Металлургия», 5В071200 «Машинажасау», 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру», 5В073200 «Стандарттау, сертификация және метрология» мамандықтарының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленді және С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20__ж. «____» _________, №_____Хаттамамен бекітілді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ А.Ф.Зейнулина 20__ж. «____» ________

(қолы)

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы ________________ Е.Н.Жуманкулова 20_ж. «_____»___________


(қолы)

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________________ ________ Ж.Т.Сарбалаев 20_ж. «_____»________ (факультет атауы)
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А.Варакута 20_ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты - 2005ж. 11 мамырындағы №289, 12 шілдедегі №480 бұйырықтарымен бекітілген және іске қосылған жалпы білім беру пәні циклінің бакалавриатының ЖОБ және ОКБ негізінде 5В070900 «Металлургия», 5В071200 «Машинажасау», 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру», 5В073200 «Стандарттау, сертификация және метрология», 5В070800 «Мұнай-газ ісі» мамандықтарының МЖМБС қарастырылған деңгейлерге (A1, A2, В1) сәйкес тілдік құзырлығын игеру.

Пәннің міндеті - коммуникативтік әлеуетте сөйлесім, оқылым, жазылым және тындалым дағдыларын қалыптастыру (дисскурс, диалогтік қарым-қатынас және медиация

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:  • қазақ тілінің құрылымы (фонетика, лексика, грамматика) жөнінде түсініктері болуы;

  • күнделікті өмірде қарым-қатынасқа, қатысымдық міндеттерді шешуге керекті сөйлеу үлгілерін, өз ойын білдіруге қажеттілікке (интенция) қатысты қарапайым синтаксистік конструкциялар жиынтығын білуі;

  • берілген мәлімет бойынша өз түсінік-пікірлерін айта білуге, ресми хабарлар мен жұмыс түрлері туралы (теледидар, радио тыңдау, газет-журнал оқу, әдебиеттер оқу) түсініктерін жаза білу, айтуға икемді болуы;

  • ресми кездесуге, жиналыс, мәжілістерге қатысып, оларды өз бетімен жүргізе білу, кәсіби терминдер сипаттамасын түсініп талдау жасай білу, мәтіндік жұмыстарда қолданысқа түсіріп сипаттама бере білу, тілдік материалдар мен кәсіби бағыттағы лексиканы игергені жөнінде өзіндік білімді тексере білу, бағалай білу практикалық машықтарды иемденуі қажет.


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілінің мектеп курсында өткен барлық салалары (фонетика, лексикология, орфография, сөзжасам, морфология, синтаксис, пунктуация және стилистика).


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі және мемлекеттік тілде іс жүргізу.
4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны
пр.

ст.

СӨЖ
1

2

3

4

5


ЖОБ негізіндегі күндізгі

5В070900, 5В071300, 5В072400, 5В073200, 5В071200, 5В090100

I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В11

Әдеп ережелері.

1.Есімдік. Сұрау есімдігі. Шылау. Сұраулық демеуліктер.

2. Қазақ әліпбиі. Қазақ тілінің төл дыбыстары, олардың жуан, жіңішке түрлері.

1.Жіктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол. Жалғаулар. Тәуелдік жалғауы. Септік жалғауы. Атау, ілік септіктері.

2. Ы, І төл дыбыстары. Сұраулы сөйлем интонациясы.

1.Оқшау сөздер. Қаратпа сөз, тыныс белгісі. Одағай. Болымсыздық есімдігі.

2. Ұ, Ү төл дыбыстары; жуан, жіңішке негіздер. Интонация2
8
2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

1.Өздік есімдігі. Жіктік жалғаулар. Етістік.

2. Қ, Ғ төл дыбыстары; жуан негіздер, айтылуы; ілгерінді ықпал.

1.Сын есім, дара, күрделі түрлері.

2. Ң дыбысы, ерекшелігі, дыбысталуы. Кейінді ықпал. Буын түрлері.

3. Синонимдер.

1.Зат есім. Дара, күрделі зат есімдер. Жалпылау есімдігі.

2. Н, Ң дыбыстары, ерекшелігін қайталау.

3. Омонимдер.

1.Сан есім. Есептік, реттік, жинақтық сан есімдер. –нікі, -дікі,

-тікі жұрнақтары. Меншіктілік. Мекен үстеуі.

2. Жуан, жіңішке негізге бағынбайтын жұрнақтар, ерекшеліктері. Һ дыбысынның айтылуы.

3. Антонимдер.
5
10
3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

1.Мезгіл үстеуі.

2. Төл дыбыстарды қайталау. Дыбыстық өзгерістер (айдың аяғында – аяқ+ы=аяғы).

3. Сөздің этимологиясы (апта сөзі).

1.Септік жалғаулары. Барыс, шығыс септіктері. Шылаулар: кейін, дейін.

2. Төл дыбыстарды қайталау

1.Қимыл-сын үстеулері. Шақ категориясы. Осы шақ, түрлері.

2. Төл дыбыстарды қайталау

1.Етістіктің болымды, болымсыз түрлері. «Емес», «жоқ», «дұрыс-ақ», «жөн екен» сөздерін қолдана білу.

2. Төл дыбыстарды қайталау. Буын. Интонация. Мәнерлеп оқу.

1.Көсемше. Жіктік жалғаулардың түрлері. Келер шақ.

2. Төл дыбыстарды қайталау. Мәнерлеп оқу. Екпін.


6
10
4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

1.Шылаулар: үшін, соң. Рай категориясы: ашық рай, бұйрық рай. Көптік жалғаулар.

2. Төл дыбыстардың сөз басында келуін қайталау.

1.Жатыс септігі. Жалғаулық шылаулар (мен, әрі).

2. Төл дыбыстардың сөз ортасында кеуін, дыбысталуын қайталау4
10
5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

1.Табыс септік. Көмектес септік.

2. Төл дыбыстардың сөз соңында келуі. Интонация.

3. Фразеология туралы түсінік

1.Себеп-салдар үстеуі. Сілтеу есімдігі.

2. Төл дыбыстардың жазылуын қайталау.


2
6
6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

1.Көмекші етістіктер.

2. Жуан дауысты дыбыстарды қайталау. Мәнерлеп оқу. Екпінге көңіл бөлу.

3. Көп мағыналы сөздер.

1.Көмекші есімдер.

2. Жіңішке дыбыстарды қайталау. Айтылуы, жазылуы. Мәнерлеп оқу.

3. Басқа тілден кірген сөздер. Неологизмдер. Көнерген сөздер.

1.Қыстырма сөз, тыныс белгісі. Осы, мына, мынаған, сол.

2. Үнді дауыссыз дыбыстарды қайталау. Буын үндестігі.

1.Өзгелік етіс. Еліктеуіштер. Дыбыстық еліктеуіш.

2. Дыбыс үндестігі.

1.Өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ. Белгісіздік есімдігі.

2. Қатаң дауыссыз дыбыстарды қайталау

1.Сөз тіркестері. Есімді тіркестер.

2. Жуан, жіңішке негіздерге бағынбайтын қосымшалар.

1.Етістікті тіркес. Ырықсыз етіс.

2. Буын үндестігін қайталау. Интонация

1.Жалпылау есімдігі. Ортақ етіс.2. Ұяң дауыссыздарды қайталау. Дыбыс үндестігін қайталау. Мәнерлеп оқу.


10
20
7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

1.Зат есім. Жалпы, жалқы есімдер. Есімше.

2. Төл дыбыстарды қайталау

1.Шартты рай. Сын есімдер.

2.Жуан дауысты дыбыстар. Ілгерінді ықпал

1.Топтау, болжалдық, бөлшектік сан есімдер. Сабақты етістік, салт етістік.

2.Ұяң дауыссыз дыбыстар

1.Өткен шақ. Жедел өткен шақ. Шырай категориясы. Қалау рай. Кейінді ықпал.

2.Жіңішке дауысты дыбыстар.

1.Етіс категориясы. Негізгі етіс. Септеуліктер.

2.Қатаң дауыссыз дыбыстар.

1.Сын – қимыл. Мақсат үстеулері. Өздік етіс.

2.Үнді дауыссыз дыбыстар.

1.Модаль сөздер. Күшейткіш үстеу. Айқындауыш.

2.Қатаң дауыссыздардың сөздің басында, ортасында, соңында келуі13
20

8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

1.Қысқарған сөздер. Күрделі атаулар. Күрделі етістіктер.

2.Ә, І төл дыбыстарын қайталау

1.Жіктік жалғауының шығыс септігінен кейін жалғануы.

О, Ө дыбыстарын қайталау.3
6

БАРЛЫҒЫ :
45
90семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1


9

Кәсіби лексика

Сөйлем. Жай сөйлем. Сөйлемнің түрлері. Сұраулы сөйлем

Хабарлы сөйлем. Бұйрықты сөйлем.

Лепті сөйлем

Атаулы сөйлем

Жақты, жақсыз сөйлем

Толымды сөйлем және толымсыз сөйлем

Сөйлем мүшелері: Тұрлаулы мүшелер. Бастауыш.

Баяндауыш. Жасау жолдары.

Тұрлаусыз мүшелер. Сөйлемнің бірыңғай мұшелері. Анықтауыш.

Пысықтауыш.

Толықтауыш.

Сөйлем мүшелерінің өткенді қайталау

Құрмалас сөйлем Салалас құрмалас сөйлем, оның түрлері.

Ыңғайлас сөйлем.

Түсіндірмелі салалас


30
60
10

Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.

Қарсылықты салалас

Себеп-салдар салалас.

Талғаулы салалас.

Кезектес салалас.

Шартты және қарсылықты бағыныңқылы сабақтас сөйлемдер

Себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлем.

Мезгіл бағыныңқылы сабақтас сөйлем

Мақсат және қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас сөйлем
15
30
БАРЛЫҒЫ :

45

9090

180


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

пр.

ст.

СӨЖ

пр.

ст.

СӨЖ

1

2

6

7

8

9

10

11ОКБ негізіндегі сырттай 5В070900, 5В071300, 5В072400, 5В073200, 5В071200

ОКБ негізіндегі сырттай

5В090100

I семестр

Деңгейлер: А1, А2, В1

1

Әдеп ережелері.

1
10

2
10

2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

1
10

2
10

3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

1
10

2
10

4

Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

2
10

2
10

5

Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

2
10

2
10

6

Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

2
10

3
20

7

Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

2
10

3
20

8

Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

1
7

2
16

9

Кәсіби лексика

4
30

4
30

10

Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.

2
10

2
20

БАРЛЫҒЫ :

18
117

24
156

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Әдеп ережелері.

2 тақырып. Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай. Біздің үй. Менің бөлмем.

3 тақырып. Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні. Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.

4 тақырып. Ас – адамның арқауы. Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

5 тақырып. Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

6 тақырып. Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері, табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.

7 тақырып. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті. Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

8 тақырып. Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

9 тақырып. Кәсіби лексика

10 тақырып. Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет