Реферат -апта дәріс. Ақпараттық білім беру ортасы- сағатPdf көрінісі
бет1/7
Дата21.12.2023
өлшемі2.32 Mb.
#487195
түріРеферат
  1   2   3   4   5   6   7
ЖБББРӘ силлабус5-апта 
5 дәріс. Мультимедиа 
технологиясы. Компьютерлік 
бағдарламалы-әдістемелік 
қамсыздануы. 
- 1 сағат 
Практикалық сабақ 5. Білім беру 
бағытындағы ақпараттық әрекеттестік 
технологиясы - 3 сағат
Ақпараттық-
коммуникациялық 
ортаның құрылу 
және үрдістенуінің 
шарттары
Реферат 
6-апта 
6 дәріс. Ақпараттық білім беру 
ортасы- 1 сағат 
Практикалық сабақ 6. Мультимедия 
технологияның білім беруде қолданылуы 
- 3 сағат 
Мультимедия 
технологиясының 
ерекшеліктері 
Презентация 
7-апта 
7 дәріс. Білім беру мақсатында 
телекоммуникациялық 
құралдарды пайдалану. - 1 сағат 
Практикалық сабақ 7. Телекомму-
никацияның мүмкіндіктері және бұл 
мүмкіндіктерді білім беру үрдісінде 
қолдану - 2 сағат 
Білім беру 
мекемесіндегі 
оқушыларға 
интернетке шектеу 
қою
Эссе жазу 
8-апта 
8 дәріс. Электрондық оқулық 
және оның тиімділігі 
- 1 сағат 
Практикалық сабақ 8. Электрондық 
оқулықтарға қойылатын талаптар 
- 3 сағат 
Электрондық 
оқулықтарға 
қойылатын талаптар 
Видеоролик жасау 
9-апта 

дәріс. 
Электрондық 
оқулықтың құрылымы 
- 1 сағат 
Практикалық сабақ 9. Электрондық 
оқулықты жасаудың негiзгi кезеңдерi- 3 
сағат 
«Виртуалды 
ақиқат» жүйе іске 
асыру ақпараттық 
өзара әрекеттесу 
жасау үшін қандай 
негізгі тұрғылар бар 
Реферат 
10-апта 
10-дәріс. 
Электрондық 
оқулықтарды 
құру 
технологиялары 
- 1 сағат 
Практикалық сабақ 10. Техникалық 
оқыту құралдары - 3 сағат 
11-апта 
11 дәріс..- Оқытудың 
компьютерлік кұралдарының 
бір түрі тестілеу - 1 сағат 
Практикалық сабақ 11. Гипермәтін мен 
гипермедиа 
- 3 сағат 
Бағалау критериі 
бойынша 
электрондық білім 
беретін қорларға 
қойылатын талаптар 
Презентация 
12-13-апта 12-13-дәріс. Электрондық 
оқулықтар жасауда 
мультимедиа және 
телекоммуникациялық 
технологияларды қолдану 1 
сағат 
Практикалық сабақ 12. Электрондық 
оқулықтар жасауда Front Page 
бағдарламасын қолдану - 3 сағат 
Мектептегі 
ақпараттандыру 
үрдісіндегі 
ұйымдастырушы-
әдіскер 
қызметіндегі түрлі 
материалдарының 
ақпараттық 
ағымдарына анализ. 
Видеоролик жасау 
Практикалық сабақ 13. Электрондық 
оқулықтар жасауда Flash 
технологияларды қолдану - 3 сағат 
14-15 апта 
14-15 дәріс. AutoPlay Media 
Studio бағдарламасы -2 сағат. 
Практикалық сабақ 14. AutoPlay Media 
Studio бағдарламасының мүмкіндіктерін 
пайдалану 
- 4 сағат 
AutoPlay Media 
Studio 
бағдарламасы 
Эссе жазу 
Практикалық сабақ 15. Электрондық 
оқулықтарды информатика сабағында 
пайдалану. 
- 3 сағат 
Оқыту-тәрбие үрдісі 
арқылы ақпараттық 
– әдістемелік 
қамтамасыз ететін 
автоматтау 


үрдісінің 
артықшылықтары
Презентация 
2-межелік бақылау жазбаша түрде қабылданады. 13.2 пунктінің сұрақтарына сәйкес. 
Қорытынд
ы бақылау 
Емтихан жазбаша түрде қабылданады. 13.1 - 13.2 пунктілерінің сұрақтарына сәйкес. 
11. Негізгі және қосымша әдебиет тізімі 
№ 
Автор, атауы, шыққан жылы 
Ақпарат көзі 
Бары (дана) 
Негізгі әдебиет 

Нурпеисова Т.Б. Қазіргі сандық әлемдегі 
информатика= Информатика в 
современном цифровом мире 
/И.Н.Кайдаш. 
Алматы, 2021 
50 

Нурпеисова Г.Б. және т.б. Мобильды 
қосымшаларды әзірлеу=Mobile App 
Development: Оқу құралы 1-2 б. -
Алматы, 2021 
50 

Зекрист Р.И. 4IR Жағдайындағы 
қашықтан оқыту: әдістеме, 
технологиялар, инструментарий= 
Дистанционное обучение: методика, 
технологии, инструментарий в условиях 
4IR: оқу құралы /Н.Н.Исаева. 
Алматы, 2021 
80 

Зекрист Р.И. Қашықтан оқыту 
инструмениарийін қолдану 
тәжірибесі=Практика применения 
инструментария дистанционного 
обучения: Учеб. пособ. /Н.Н.Исаева.
Алматы, 2021 
80 

Сагалиева Ж.К. Білім беру кеңістігіндегі 
цифрлық педагогика= Цифровая 
педагогика в образовательном 
пространстве: Оқу құралы. 
Алматы, 2020 
100 
Қосымша әдебиет 

Үсенов С. Информатиканы оқытуда 
электрондық ресурстарды пайдалану: 
оқу құралы.
Астана, 2015 
20 

Нурпеисова Т.Б. и др. Разработка 
мобильных приложений: учеб. пособ. 
Алматы, 2020 
50 

Нурпеисова Т.Б. Адам мен 
компьютерлік жүйелер арасындағы 
өзара әрекеттесу 
интерфейстері=Интерфейсы 
взаимодействия человека с 
компьютерной системой: оқу құралы 
/И.Н.Кайдаш. 
Алматы, 2019 
55 
12. Оқу нәтижелерін бағалау жүйесі 
Оқу нәтижелерін бағалау жүйесіндегі студенттің жұмыс түрлерінің үлесі: 
Ағымдағы – 60%,
Емтихан – 40%,
Барлығы – 100%.
Ағымдағы бақылау (семестр бойы жүргізіледі).
1. Студент қатысқан сабақ максималды 100 балмен бағалана алады, қатыспаған сабақ 0 балмен 
бағаланады. Арифметикалық орташа – студенттің сабаққа қатысу көрсеткіші (Қ).


2. Әрбір практикалық/зертханалық/студиялық сабақ студенттің сабақ белсенділігіне байланысты ең 
жоғары 100 балмен бағаланады. Арифметикалық орташа студенттің практикалық/зертханалық/студиялық 
сабаққа (П/З/С) қатысу көрсеткішін құрайды.
3. СӨЖ (үй тапсырмасын) орындау ең жоғары 100 баллмен бағаланады. Арифметикалық орташа – 
студенттің өзіндік жұмысты (СӨЖ) орындау көрсеткіші. 
Студентті қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберу рейтингі (Рорт) мынадай формула бойынша 
есептеледі:
Рорт = Қ% + ПрС%/ЗертС%/СтудС% + СӨЖ% 

50 балдан төмен рейтингі жинаған студент пән бойынша қорытынды бақылауға (емтиханға) 
жіберілмейді.
Қорытынды бақылау (емтихан) (Е) аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) кезінде жүргізіледі. 
Емтихан жауабы ең жоғары 100 балмен бағаланады. 
Қорытынды баға мына формуламен есептеледі:
ҚБ = Рорт ∙ 0,6 + Е ∙ 0,4 
Төрт балдық жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес келетін білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бағалаудың әріптік жүйесі 
Әріпті
к 
жүйед
егі 
баға 
Балдың 
цифрлік 
эквивал
енті 
Пайызд
ық мәні 
Дәстүрлі 
жүйедегі 
баға 
Бағалау критерийлері 
А 
4,0 
95-100 
өте 
жақсы 
Теориялық материалды толық меңгерген; тәжірибелік және 
зертханалық 
сабақтарда 
тапсырмаларды 
толық 
орындайды; 
тақырыпқа қатысты қосымша ақпарат көздерінен деректер 
жинақтайды; өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізіп, тақырыпқа толық 
баға бере алады; қосымша сұрақтарға толық әрі жүйелі жауап бер 
алады. 
А- 
3,67 
90-94 
Теориялық материалды толық меңгерген; тәжірибелік және 
зертханалық сабақтарда тапсырмаларды толық орындайды; қосымша 
ақпарат көздерімен жұмыс жасап, білімін толықтырады; тақырып 
бойынша қосымша сұрақтарға жауап беруде болымсыз қателіктер 
жібереді. 
В+ 
3,33 
85-89 
жақсы 
Тақырыпты жақсы меңгерген, тәжірибелік және зертханалық 
жұмыстарды орындауда болымсыз қателіктер жібереді; өз бетімен 
ізденіп, қосымша ақпарат көздерінен ақпараттар жинақтайды, 
жинаған ақпараттарын өңдеуде оқытушының көмегіне жүгінеді, 
қойылған сұрақтарға толық дерлік жауап береді. 
В 
3,00 
80-84 
Тақырыпты жақсы меңгерген, дегенмен кейбір сұрақтарды ашуда 
оқытушының көмегіне жүгінеді, тәжірибелік және зертханалық 
жұмыстарды орындауда болымсыз қателіктер жібереді; өз бетімен 
ізденіп, қосымша ақпарат көздерінен ақпараттар жинақтайды, 
жинаған ақпараттарын өңдеуде оқытушының көмегіне жүгінеді, 
негізгі қойылған сұрақтарға жауап береді. 
В- 
2,67 
75-79 
Тақырыпты жақсы меңгерген, дегенмен кейбір сұрақтарды 
қарастырмаған, 
тәжірибелік 
және 
зертханалық жұмыстарды 
орындауда оқытушының көмегіне жүгінеді; өз бетімен ізденіп, 
қосымша ақпарат көздерінен ақпараттар жинақтауда көмек қажет 
етеді, негізгі қойылған сұрақтарға дерлік жауап береді. 
С+ 
2,33 
70-74 
қанағатта
нар-лық 
Тақырыпты меңгеруде кейбір маңызды сұрақтарды қамтымайды
тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды орындауда көмекті қажет 
етеді; өздік жұмыстар орындауда қосымша ақпарат көздерін 
пайдалануда көмекті қажет етеді. 
С 
2,00 
65-69 
Тақырып бойынша қойылған сұрақтарға толық жауап бере алмайды; 
тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды толық орындай алмайды; 
қосымша материалдар іздемейді. 


С- 
1,67 
60-64 
Тақырып бойынша қойылған басты сұрақтарға жауап бере алмайды; 
тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды орындауда негізгі 
тапсырмаларды орындауда қателіктер жібереді; қосымша ақпарат 
көздерімен жұмыс жасай алмайды. 
D+ 
1,33 
55-59 
Материалды толық жеткізе алмайды, маңызды сұрақтарды 
қамтымайды; тапсырмаларды орындауда басты мәселелерді шешіп 
жеткізе алмайды; тоериялық дайындығы төмен. 

1,00 
50-54 
Студенттің теориялық дайындығы төмен, маңызды сұрақтарға жауап 
бере алмайды, тапсырмалдарды өз бетімен орындай алмайды, 
қосымша сұрақтарға жауап бере алмайды. 

0,5 
25-49 
қанағатта
н-ғысыз 
Студент тақырып бойынша қойылған сұрақтарға жауап беруде өте 
көп қателер жібереді, тәжірибелік және зертханалық сабақтарда 
тапсырмалар орындауда өте көп қателер жібереді, теориялық 
дайындығы өте төмен. 
FX 

0-24 
Тақырып бойынша қойылған сұрақтарға мүлдем жауап бере алмайды; 
тәжірибелік және және зертханалық сабақтарда тапсырмаларды 
орындай алмайды; теориялық және тәжірибелік дайындығы жоқ, 
тақырыпты меңгермеген.
 
13. Бағдарламалық сұрақтар 
1.Ақпараттық қоғамның индустриалды қоғамнан негізгі ерекшелігі. 
2.Ақпараттық қоғамның қандай ерекшелігін білесіз? 
3.Ақпараттық қоғамға өтуде білімнің рөлі қалай өзгереді. 
4.Қоғамды ақпараттандыру – барлық қызмет ету салаларын қамтитын ғаламдық әлеуметтік процесс. 
5.Педагог қызметіндегі ақпараттың рөлі мен мәні. 
6.Педагогика ғылымының саласы ретінде білім беруді ақпараттандырудың қай мәселелері негізгі 
болып табылады. 
7.Білім беруді ақпараттандырудың негізгі мәселелері мен міндеттерін атаңыз. 
8. АКТ құралдарын тиімді қолдану мен дайындау тәжірибесі және әдістеме, технология арасындағы 
айырмашылықтары. 
9.Мұғалім қызметінде олардың ұғымы мен олардың қолдануына мысалдар келтіріңіз. 
10.АКТ құралдарын тиімді қолдану. 
11.Оқу үрдісінде АКТ құралдарының дидактикалық мүмкіндіктері мен АКТ қызметінің арасындағы 
айырмашалақты көрсетіңіз. 
12.АКТ құралдарының дидактикалық мүмкіндіктерінің жаңалығы қандай 
13.Педагогикалық мақсаттардың іске асуына АКТ құралдарының дидактикалық мүмкіндіктері 
қалай әсер етеді? Нақты педагогикалық мақсатты құрастырыңыз және өзіңіз таңдаған АКТ құралдарын 
қолдана отырып оның іске асуына мысалдар келтіріңіз. 
14.Ақпараттық қоғамда жайлы өмірлік қызмет ету үшін адамға қандай тұлғалық қасиеттер керек? 
Бұл қасиеттерді дамыту үшін АКТ құралдарын қалай қолдану қажет? 
15.Білім беруді ақпараттандыру кезінде педагогикалық технологияларды жобалауда мұғалім нені 
ескеру керек? 
16.Білім беру жүйесінің заманауи даму деңгейінде әдістемені жетілдіру және білім беру мазмұнын 
таңдау стратегиясының мағынасы. 
17.Бала тұлғасын дамытуға интернеттің жағымды және жағымсыз салдарын атап көрсетіңіз. 
18. Қазақстан мектептерінің білім беру жүйесіне АКТ құралдарын енгізу мен шетелдік тәжірибеден 
айырмашылығы. 
19.Қазақстан білім беру жүйесінде мұғалімдердің кәсіби қызметінде АКТ құралдарын қолдануды 
үйрету қалай жүзеге асуда? Жеткілікті ме? Сіздің ойыңызша, мұғалімдердің дайындығы ақпараттық 
қоғамның талаптарына сай болу үшін не істеу керек? 
20.Білім беру үрдісінің субъектісі атқаратын кандай қызметті білім беру бағытындағы ақпараттық 
әрекеттестік деп атауға болады? 
21.Білім беру бағытындағы ақпараттық әрекеттестік технологиясы. 
22.Ақпараттық-коммуникациялық орта түсінігі. 
23.Ақпараттық-коммуникациялық ортаның құрылу және үрдістенуінің шартары. 
24.Білім беруді ақпараттындыру теориясындағы ақпараттық-коммуникациялық ортаны қалай 
түсінесіз? 


25.Нақты ақпараттық-коммуникациялық пәндік ортаға сипатама беріп көріңіз. 
26.Ақпараттық-коммуникациялық пәндік орта қандай элементтерден тұрады? Олардың қандай 
өзара байланысы бар? 
27.Мультимедия технологиясының ерекшеліктері. 
28.Мультимедия технологиясына пайдаланушылар тарапынан қызығушылық тууының себебі 
қандай. 
29.Мультимедия технологиясы білім беруде қалай қолданылады? 
30.Сіздің ойыңызша, сапалы мультимедиялық көрсетілім жасау үшін нені білу қажет. 
31.Мультимедия технологиясының дидактикалық мүмкіндіктерінің бірін сарала және бұл 
мүмкіндікті қолданып бір сабақ немесе сабақ бөлігін ойластыр. Өз жауабыңды дәйекте. 
31.Интернет қалай пайда болды және дамыды? 
32.Телекоммуникацияның қандай мүмкіндіктері бар және бұл мүмкіндіктердің қайсысын білім беру 
үрдісінде қолдануға болады? 
33.Оқушыларға ақпараттық ресурстарды жасауға және оларды телекоммуникациялық желілерге 
жариялауға бола ма? 
34.Білім беру мекемесіндегі оқушыларға интернетке шектеу қою қажет пе? 
35.Қай жастан бастап оқушылар оқудың қашықтықтан оқыту тәсілін қолдана алады? 
36.Қандай аппараттық және бағдарламалық құралдар арқылы виртуалды әлемде адамның болу 
иллюзиясын жасауға болады? 
37.«Виртуалды ақиқат» жүйе іске асыру ақпараттық өзара әрекеттесу жасау үшін қандай негізгі 
тұрғылар бар 
38.Мектептегі білім беруде «Виртуалды ақиқат» жүйесін қолданудың болашағы бар ма? 
39.Педагогикалық көз қарас тұрғысынан "Виртуалды ақиқат" жүйесін пайдалану кезінде оқушының 
ұстаздан потенциалды тәеулсіздігі құрмет пе, жоқ әлде кемшілік болып санала ма? 
40.Қандай педагогикалық тапсырмаларды орындау үшін "Виртуалды ақиқат" технологиясын 
пайдалану орынды болар еді? 
41.Білім беру барысында ақпараттық ресурстар типологиясы не үшін қажет? 
42.Ақпараттық білім беру ресурсы ұғымы нені білдіреді? 
43.Динамикалық және статикалық ақпараттық білім беру ресурстарының айырмашылығын айтыңыз 
44.Білім беруде интеллектуалды оқыту жүйелерін қолданудың маңыздылығы 
45.Электронды оқулықтардың жағымды және жағымсыз жақтары 
46. Электронды білім беру қорларының бағалау сапасының мәселесі. 
47.Бағалау критериі бойынша электрондық білім беретін қорларға қандай талаптар қойылады? 
48.Сіздің ойыңызша, электрондық білім беретін қорлардың сапасына қойылатын талаптардың 
қайсысы маңызды, қайсысы екінші кезекте тұруы керек деп ойлайсыз? 
49.Бірнеше білім беру жүйесінде қолдануға кеңес беретін электрондық білім беретін қорларды 
таңдап алып, олардың әрбіреуіне бағалау қағазын толтырыңыз. Алынған нәтижені талдап, олардың оқу 
үрдісінде қолдануын талқылаңыз. 
50.Сіздің ойыңызша мұғалім электрондық білім беретін қорларды жасауы керек пе? Және қандай 
жағдайларда? 
51.Педагогикалық бақылау жүйесіндегі тест ролі қандай? 
52.Компьютерлік тест дегеніміз не және оның басқа бақылау түрлерінен артықшылығы мен 
кемшілігі қандай? 
53.Тест тапсырмаларының негізгі түрлерін қалай жіктеуге болады? 
54.Алдын ала, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауға АКТ құралдарын пайдалану. 
Бақылаудың түрлерін бір-бірінен ажыратыңыз және қай жағдайда компьютерлік тестілеуді қолданған жөн? 
55.Компьютерлік тест арқылы мұғалім нені тексереді? 
56.Компьютерлік тестті қай сынаптан бастаған жөн? 
57.АКТ құралдарын қолдану барысында практикалық сабақта мұғалім мен оқушы арасындағы 
байланыс қалай өзгереді? 
58.«Жеке білім беру траекториясы» ұғымының мәні неде және оқушының жеке білім беру 
траекториясын АКТ құралдарын қолдану арқылы қалай құруға болады? 
59.АКТ құралдарын қолдана отырып, қиындығына байланысты практикалық сабақтардағы 
тапсырмалардың қалай дифференциациясысын асыруға болады? 
60.АКТ 
құралдарын қолдана отырып практикалық сабақтарда қандай педагогикалық 
технологияларды қолданған жөн? 


61.Басқаруды ұйымдастыру және мекеме қызметі ақпараттық қамтамасыз ету үрдістерінде АКТ 
құралдарын қолданудың ерекшелігі қандай? 
62.Білім беру мекемелеріндегі ақпаратты автоматтау қызметі және құжаталмасудағы басқаруды 
ұйымдастыру үрдістеріндегі АКТ құралдарын қолданудың негізгі функцияларын атаңыз. 
63.Оқу мекемелерінде ақпараттандыру қызметінің автоматтау үрдісінде АКТ құралдарының негізгі 
функциясы 
64.Мектептегі 
ақпараттандыру 
үрдісіндегі 
ұйымдастырушы-әдіскер 
қызметіндегі 
түрлі 
материалдарының ақпараттық ағымдарына анализ. 
65.Берілгендер базасы мен телекоммуникация құралдарын басқару жүйесін қолдануда АКТ 
құралдарын қолданудың негізгі бағыттары. 
14. Глоссарий 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет