Шпаргалка убт 2012 1-ши Крест жорыгы кай жылы уйымдастырылды? 1096 жбет1/11
Дата23.02.2016
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

100ballov.kz

Дуние жузi тарихы шпаргалка убт 2012
1-ши Крест жорыгы кай жылы уйымдастырылды? 1096 ж.

2 желтоксан 1805 ж. Наполеоннын аскери орыс жане австрия армиясын женген жер: Аустерлиц

20-30 мын жыл бурын адамдар суйек пен муйизден....... Гарпун жасауды уйренди.

21 казанда Трафальга шайкасы болган жыл : 1805

22 дауыссыз дыбыстан курылган алгашкы алфавит кай елде жасалды? Финикияда

2-ши Крест жорыгынын басталуына: 1144 ж. Салжуктардын Эдессанын басып алуы сылтау болды (1147-1149).

3 г. империя тарихындагы <солдат императорлар> дегенимиз: 2-3 жылда немесе 1-2 ай сайын ауысып отырган императорлар.

3 г. Рим империясынан болинип кеткен провинциялар: Галлия, Испания, Египет жане Азия мен томенги Дунайдагы провинциялар.

3- ши Иннокентй папа кай жылы 4-ши Крест жорыгын уйымдастырды? 1204 ж.

325ж.- Никей соборынын шакырылуы. Христиан дининин негизги кагидаларын кабылдау.

330ж. бастап Рим империясынын астанасы болган калаКонстантинополь 148. Римдеги сенат жиналысын баскарушы:Консул

34 каланы басып алып кул-талкан еткен Ассирия патшасы: Синахериб.

375ж.- Гундардын Еуропага басып кируи.

378ж.- Адрианополь шайкасы. Вестготтардын жениске жетуи.

391ж.- Христиан дининин Рим империясынын ресми динине айналуы.

395ж.- Рим империясынын Шыгыс жане Батыс болып екиге болинуи.

3-ши Крес жорыгын уйымдастырган Еуропа корольдери:Герман императоры – Фридрих И Барбаросса.Француз короли – Филип ИИ Августь.Агылшын короли – Арыстан журекти И Ричард.

3-ши Крест жорыгы: 1187ж. Салах – ад-Диннин Иерусалимди басып алуына байланысты шакырылды.

4 г. сонында Рим империясында кандай диннен баска диннин барине тиым салды? Христиан.

4 гасырдын аягында германдар мына мемлекеттерди жаулап алуга кошти: Рим империясын.

4 жылдык мектеби болган Америкалык ундис тайпасы.Инк.

40 жаска келген, санырау болганымен улы шыгармалар жазуды токтатпаган немистин улы композиторы:Л.Бетховен.

410 жылы Римди багындырган косем: Алларих.

410ж.- Вестготтардын Римди талкандауы.

429 ж. аягында вандалдар коныс тепкен онир: Солтустик Африка.

451 жылы Каталаун даласындагы шайкас: Рим империясы мен Гундар

476 ж. Дуние жузилик тарихта кандай окигамен калды? Ежелги дуние тарихынын аякталган жылы

476 жылы Батыс Рим императорына карсы шыккан колбасшы:Одоакр

476ж.- Батыс Рим империясынын кулауы. Бул кул иеленушилик керылыстын жойылу жылы саналады.

476ж.империянын кулауымен бирге Батыс Еуропада: Кул иеленуши курылыс кулады.

481-511ж.- Франк мемлекети мен меровинктер аулетинин негизин калаушы корль Хлодвигтин билик куруы.

486 ж. франктердин Галлияга жасаган жорыгына басшылык еткен Меровингтер аулетинен шыккан косем: Хлодвиг.

495ж.- Франктердин христиан динин кабылдауы.

4-ши Крест жорыгы Рим папасы ИИИ Иннокентидин бастамасымен уйымдастырылып: Византияга карсы багытталды.

5 г. Батыс Рим империясынын териториясына басып кирип кул иеленушилик курлысынын биржолата кулауына себеп болган тайпа: Германдар.

5 г. аягыннан 11 г. дейин (ерте ортагасырлык) феодалдык курылыс оранган дуние боликтери: Еуропа, Солтустик Африка жане Таяу Шыгыс.

5 гасырдын ортасында гундардын басшысы болган, замандастары кудайдын камшысы деп атап кеткен косем: Аттила (Едил)

50 мын корермен сыйатын амфитеатр: Колизей

507ж.- Франктердин вестготтарды талкандауы. Аквитанияны басып алуы.

527-565ж.-Император И Юстинианнын билик етуи.

532ж.- Константинопольдеги Ника котерилиси.

570-632ж.- Мухаммед пайгамбардын омир сурген жылдары.

5-ши Крест жорыгы: 1217- 1221 ж.ж.

6 г. аягында Арабиянын онтустик болигин басып алды: Иран.

6 г. ортасынан бастап Византияга кай тайпа шапкыншылык жасау бастады? Славяндар.

6 гасырда франктерде ен жогары сот ролин аткарган тулга: Король.

6- ши Крест жорыгы: 1228-1229 ж.ж.

632ж.- Арабтардын Византияга шабуыл жасауы.

681-801ж.- Биринши Волгар патшалыгынын билик куруы.

7 г. басына карай Арабтарда: Рулык курылыс кулдырай бастады.

7 г. Византияга онтустиктен басып киргендер: Арабтар.

7 г. ишинде жане 8 г. И жартысында Араб мемлекети: Араб халифаты курылды.

7 гасырдын аягында Дунай озенинин томенги агысы бойында курылган славян мемлекети: Болгар патшалыгы.

711ж.- Арабтардын Испанияны жаулап алуы.

732 ж. Пуатье тубиндеги шайкаста франктерден женилгендер:Арабтар.

732ж.- Карл Мартелдин Пуатьеде арабтарды женуи.

751 жылы Рим папасы Кортык Пипиннин отиниши бойынша томендегидей шешим кабылдады: Накты биликке ие болган адам король болуы керек.

754ж.-Италияда папалык мемлекеттин курылуы.

768-814 жылга дейин Франк корольдыгын билеген: Улы Карл.

768-824 жылдары омиp сурген, будда динин сынап енбек жазган кытай жазушысы:Хань Юй.

7-ши Крест жорыгы: 1248-1254 ж.ж.

8 г. басында Арабтар багындырды: Солтустик Африканы.

8 гасырда курастырылган славяндардын заны: «Егиншилик заны».

800 жылы Римде улы Карлга берилген жогары атак:Император.

813ж. Гулистан келисимине кол койган мемлекеггер:Ресей мен Иран

843ж.- Верден келисими бойынша Франк мемлекетинин Улы Карлдын немерелери арасында болиске тусуи.

882ж.- Киев Руси мемлекетинин курылуы.

8-ши Крест жорыгы: 1270 ж.

9 г. Багдат халифаты ыдыраганнан кейин одан болинди: Египет, Орта Азия, Иран, Ауганстан елдери.

9 г. Италияда жане Франциянын онтустигинде: Жана калалар бой котерди.

9 г. Шыгыс славяндарды аса куатты феодалдык мемлекети курылды: Киев Руси.

9 гасырга дейин славяндарда: Жазу боламады.

9 мын жылдай бурын Батыс Азияда: Металл ондейтин касип дуниеге келди.

9-10г.г. Батыс Еуропада: Феодалдык курылыс орнады.

9-10г.г. таман Батыс Еуропада барлык жерди: Феодалдар басып алды.

9-11 г.г. Византияда феодалдык курылыс: Тубегейли орныкты.

919ж.- Герман корольдиги негизинин калануы.

936-973ж.- И Оттонын билик етуи.

988ж. Владимир князы кабылдаган дин:Христиан.

988ж.- Русьтин христиан динин кабылдауы.

.. акпанда Англияда биринши чартистик жиналды; 1839ж.

.... италиян ултык идеясынын символына айналган .Дж Гарибалди

10 гасырдын ортасына карай хрестиан динин кабылдаган поляк князи: Мешко.

10 томдык енбек калдырган турик саяхатшысы: Эвлин Челеби

100 жылдык согыста Англия королинин жагына шыгып кеткен Франциянын ен кушти феодалы: Бургун герцогы.

100 жылдык согыстан кейин Франция жеринде калган агылшын иелиги:Кале порты.

1018ж.- Болгарияы Византиянын жаулап алуы.

1054ж. папа мен патриарх жанжалы натижесинде шыгыс ширкеуинин аталуы Православиялык

1066-1087ж.- Вильгельмнин Англияга билик етуи.

1066ж.- Гастинг шайкасы.Англияны нормандардын жаулап алуы.

1095 жылгы Клермон ширкеуинин негизги шешими: Рим папасынын турик салжуктарга карсы крест жорыгына шакыруы болды.

1095-1096ж.- Биринши крест жорыгы.

1096 ж. Кедейлер жорыгы канша адамнан куралды? 60-70 мын.

1099 ж. Иерусалимди басып алгандар.Кресшилер.

11 г. аягнда Эпископтарды тагайындау кукыгы ушин кескилескен курес кимдердин арасында болды? Папа VИИ Григорий мен Герман короли ИV Генрих.

11 г. басында Шыгыс Рим империясы: Болгар патшалыгын жаулап алды.

11 г. ортасында Англияны жаулап алган Герцог: Нормандия герцогы 1066 ж.

11 г. ортасында Арабтардын Азиядагы иеликтеринин коп болигин Орта Азиядан ауып келген кошпендилер жаулап алды: Турик – салжуктар.

11 гасырга таман Франктерда негизги еки топ курылды:Ири жер иеленушилермен тауелди шаруалар.

11-13 г.г. Батыс Еуропада куатты кушке ие болган: Христиан ширкеуи.

11-15 г.г. Еуропа халыктарын турмысында орын алган аса манызды озгеристер: Орта гасырлык калалардын пайда болуы мен осуи.

1147-1149ж.- Екинши крест жорыгы.

1150ж.- Париж университети негизинин калануы.

1152-1190ж.- Герман императоры И Фридрих Барбороссанын билик етуи.

1154-1189ж.- Агылшын короли ИИ Генрих Плантагенеттин билик етуи.

1185 жылы жазылган Киев Pycинин адеби мурасы болып табылатын тарихи шыгарма. «Игорь жорыгы туралы жыр».

1189-1192ж.- Ушинши крест жорыгы.

12 г. басында Францияда азылган ен атакты эпикалык дастан: «Роланд туралы жыр».

12 г. Роман стилинде салынган Лаах монастырындагы ширкеу орналасты: Германияда.

12 гасырдын аягында Египет билеушиси Салах – ад-Дин кимдерге карсы шапкыншылык жургизди? Крестшилерге.

12 томдык шыгармалар жинагы жарык корген жане балаларга арналган ертегилер, педагогикалык ойлар, омирбаяндык естеликтер жазган орыс патшасы:ИИ Николай

1202-1204ж.- Тортиши крест жорыгы

1204 жылы Византия басекелесе алмады (сауда): Венеция мен Генуя.

12-15 г.г. салынган курылыстардын атауы: Готикалык курылыстар.

1237 ж. сонында Руське 140 мындык монгол аскерин бастап келген хан: Бату.

1237-1241ж.- Орыс жерин монгол –татар аскерлеринин жаулап алуы.

1242ж. 5 сауирде Чуд колиндеги шайкас аталды: Муз кыргыны

1248-1254ж.- Жетинши крест жорыгы.

1265ж.- агылшын парламентинин курылуы.

1270ж.- Сегизинши крест жорыгы.

1285- 1314 ж.ж. билик жургизген француз короли: ИV Сулу(коркем) Филип.

1291 жылы мусылмандар Акра каласын басып алганнан кейин кресшилер: Шыгыстагы оз иеликтеринен толык айрылды.

13 г. аягында Киши Азиянын солтустик-батысында турик салжуктардын болшектенген мемелекетинин орнына: Князь Осман бастаган феодалдык аскери мемелекет курылды.

13 г. Папа еретиктермен куресу ушин арнаулы курган ширкеу соты: Инквизиция.

13 г. Парижде 100 цех болса 14г. олардын саны каншага жетти? 350-ге.

1302 жылы Францияда курылган окилетти биликтин ресми атауы:Бас штаттар.

1325-1340 жылдардагы Маскеу кинази Иван Калита.

1337-1453ж.- Англия мен Франциянын арасындагы Жуз жылдык согыс.

1346 ж. Франциянын солтустик-шыгысы Креси тубиндеги болган шайкаста: Француз аскери женилди.

1346-1378 ж.ж. билик еткен Чех короли И Карл кашан Касиетти Рим империясынын императоры болып сайланды? 14 г. ортасында.

1356ж.-Пуатьедеги шайкас.

1358 ж. Франциянын солтустик-шыгысында болган котерилис тарихта кандай атпен берилген? Жакерия.

1358 ж. Франциянын солтустик-шыгысында: Шаруалар котерилиси болды.

1380ж.- Куликово шайкасы.

1380ж. Мамай аскерин талкандаган ушин Маскеу князине берилген атак: Донской

1381ж.-Англиядагы Уот Тайлер котерилиси.

1382ж.- Токтамыс ханнын Маскеу каласын шабуы.

1389ж.- Косово даласындагы шайкас.

13г. ен айгили жарменкелер Франциянын: Солтустик Шыгысындагы Шампань графтыгында откизилди.

14 г. аягында Болгария: Турик сулатынынын коластына карады.

14 г. ортасында Батыс Еуропа елдерин жайлаган «Кара олим» деп аталган дерт: Оба ауруы.

14 г. ортасында Болгар патшалыгы: Дербес 3 княздыкка болинди.

14 г. И жартысында кушейген онтустик славяндардын мемлекети: Сербия

14 г. И жартысында Сербия короли: Стефан Душан.

1402ж.- Баязид султан мен Амир Темирдин Анкара тубиндеги шайкасы.

1410ж.Славяндар мен Литва аскери немис рыцарларымен шайкасы:Грюнвальд шайкасы

1415 ж. Азенкур шайкасынын натижеси: Француз рыцарлары талкандалып агылшындар елдин букил солтустигин басып алды.

1419-1434ж.-Гусшилдер согысы.

1420 ж. Чехияга Папанын уйымдастыруымен: Гусшилдерге карсы крест жорыктарына немис феодалдарынан куралган 100 мын кресшилер катысты.

1429ж.- Жанна д, Арктин Орлеанды коршаудан босатуы.

1431ж.- Жанна д, Арктин отка ортелуи.

1434 ж. Праганын шыгысындагы Липаны каласында: Тобориттер самаркаулардан женилди.

1445ж.- Еуропада (Германия, Иоганн Гутерберг) алгашкы китаптын басылып шыгуы.

1453 ж. Битим сураган король: Агылшын короли.

1453ж.- Туриктердин Константинопольди алуы.

1455-1485ж.- Англиядагы Ал кызыл жане Ак раушандар согысы

1461-1483ж.- Француз короли ХИ Людовиктин билик етуи.

1477ж.- Нансидеги шайкас

1480ж.- Орыс жеринин Алтын Орданын устемдигинен кутыла бастауы.

1492ж.- Колумбтын Американы ашуы.

1493 -1519 жылдары билик курган Германия императоры: И Максимилиан.

1494 ж. Италияга басып кире бастаган ел: Франция.

1498ж.- Васко да Гаманын Унди мухитын кесип отип, Ундистанга жетуи.

14г. 70тен астам немис калаларынын копестери Ганзага (одакка)бириккен себеби: Солтустик жане Балтык тениздери аркылы жургизилетин саудада оз басекелестерин ыгыстыру ушин

14г.Балкан тубегиндеги мемлекеттердин алсиреу себептери: Феодалдардын озара кыркысуы мен озара курестен.

15 г. аягына дейин Еуропалыктар дуниенин кай боликтерин билди? Еуропа, Азия, Африка.

15 г. аягында орыс жерлери Маскеудин тонирегине биригип: Биртутас Ресей мемлекетине айналу негизи аякталды.

15 г. аягында Пиреней тубегинин мемлекеттери бирикти: Испания королдыгына.

15 г. аяында Францияда: Орталыктанган мемлекет курылды.

15 г. басынан бастап Португалия корольдери: Африканын батыс жагасын бойлай, Атлант мухитына экспедициялар жибере бастады.

15 г. ортасында китап басуды ойлап тапкан немис галымы: Иоганн Гутенберг.

15 г. тез журетин женил желкенди кеме: Каравелла.

15 г.аягында Англияда: Орталыктанган мемлекет курылды.

15 гасырда пайда болган университеттердин ен белгилилери олар: Париж, Болонье (Италия), Оксфорд (Англия) Прага, Краков (Полша).

150 мын адамга дейин абатты армия курган Америка халкы: Ацтектер.

1500ж.- Португалдыктардын Бразилияны ашуы.

1513 жылы дуние жузинин картасын, 1523 жылы «Бахрийе» атты тениз атласын жасаган турик географы Пири Рейс.

1517 жылы папанын индульгенция саудасына биринши карсы шыккан профессор галым-монах: Мартин Лютер.

1517ж.- Лютердин 95 тезисин жариялап, индульгенсияга карсы шыгуы.

1519-1521ж.- Э.Кортестин жорыгы.Мексиканы испандыктардын жаулап алуы.

1519-1522ж.- Фернандо Магелланнын тунгыш дуние жузин айналып шыгу саяхаты.

1519ж.- Испания короли И Карлдин У Карл деген атпен касиетти Рим империясынын императоры болып сайлануы.

1524-1525 ж.ж. Германиядагы шаруалар котepлиcинин жетекшиси:Т. Мюнцер

1526 жылы турик-османдар басып алган жер: Венгриянын коп болигин.

1526ж.- Фернинандтин Чехия мен Венгриянын короли болып сайлануы.

1532ж.- Ф.Писарро жорыгы.Перуди испандыктардын жаулап алуы.

1533-1584 ж.ж. Ресейдеги улы князь тагына отырган патша:ИV Иван.

1534ж.- Англияда корольдин ширкеуден жогары екендиги туралы заннын кабылдануы.

1536-1564ж.- Кальвиннин реформациялык илиминин таралуы.

1540ж.- Папанын иезуиттер орденин куруы.

1547-1584ж.- 4 Иваннын Ресейде патшалык куруы.

1549 ж. Шыгыс Англияда байлыгы аз дворян Роберт Кет шаруалар отрядымен бирге неге карсы шыкты:Коршап алуга.

1549 жылы кабылданган жана зандар негизинде Ресейде бурынгы боярлар думасынын орнынан курылган уйым Зем соборы.

1555ж.- Германиядагы аусбургтын дини келисимнин жасалуы.

1566ж.-Нидерланды буржуазиялык революциясынын басталуы.

1572ж.- Париждеги Варфоломей туни. Гугеноттарды кыру.

1579ж.- Утрехт униясынын жасалуы.

1588ж. агылшын кемелери Испан флотына карсы шабуыл жасаган жер Ла -Манш бугазы

1598-1603ж.- Борис Годуновтын Ресейде патшалык куруы.

1598ж.- Францияда гугеноттарга саяси жане дини ериктин берилуи.

16 г. Солтустик Ундистан мен Ауганстанда Улы Монголдар мемлекетин курган колбасшы. Бабыр.

1603 жылы Жапонияны биpиктиpyди аяктап сегун атагын алган билеуши:Токугава.

1604ж.- Француздардын Канаданы отарлай бастауы.

1607ж.- Виргинияда (Солтустик Америка) агылшындык отарлар негизинин калануы.

1609 жылы алгаш peт телескоппен Айдагы таулар мен ангарларды байкаган галым.Галилей

1613-1645ж.- Михаил Федорович Романовтын патшалык етуи.

1613-1917ж.- Ресейде Романовтар аулетинин билик куруы

1628-1644 ж. Кытайдагы шаруалар котерилистин басшысы: Ли Цзычэн

1642ж Англиядагы азамат согысындагы карама-карсы еки топ: парламентти жактаушылар жане феодалдык абсолютизмди жактаушылар

1648ж.- Испанияын Вестфаль битим шарты бойынша аймактык Курама Республиканы ресми турде мойындауы

1653 ж. Англияда О. Кромвель орнаткан билик: Аскери диктатура.

1678 жылы Жонгар контайшысы Калдан Бошоктын басып алган олке Кашкар.

1700 жылдын жазында Ресейдин Туркиямен жасаган келисимшарты созылды:30 жылга

1703 жылдан бастап Маскеуде шыга бастаган басылым. «Ведомости».

1730 ж. Стамбулда кала кедейлеринин котерилисин бастаган: Патрон Халил

1741 ж. гвардиянын колдауына ие болып, жана сарай тонкерисин жасап императрица болган И Петрдин кызы. Елизавета.

1757ж бастап Кытай императоры Циньлуннын Еуропалыктарга байланысты устанган саясаты:Кытайга келиуине тиим салды

1762жылы ИИ Екатерина укимети жариялаган манифест:«Барлык Ресей дворяндарына еркиндик пен бостандык беру туралы».

1768-1774 ж.ж. Кара тенизге билик жургизу ушин болган халыкаралык манызы бар согыс мына елдер арасында болды: Туркия мен Ресей.

1773-1775 жылдары Ресейде болган котерилистин басшысы: Е.Пугачев

1783 Кырым хандыгы...Ресейге косылды

1787 жылы кабылданган АКШ Конституциясынын айрыкша касиеттеринин биpи:Штаттардын озин-ози баскаруы, дербестиги. Парламенттик баскару нысаны.

1787-1791 жж. Орыс-турик согысында Ушаковтын басшылыгымен орыс флоты Турик эскадрасына ауыр соккы берген жер.Азов тенизи.

1789 ж. Глазго университетинде бу машинасын ким ойлап тапты?Д.Уатт.

1790 ж. турик бекиниси Измаилды алган орыс колбасшысы:А.В.Суворов.

1791 ж. Гаити аралындагы кулдар котерлисинин басшысы:Туссен

1791 жылгы Конституция бойынша Франциянын мемлекеттик курылымы: Аристократиялык республика.

1792ж Пруссися мен Австриянын Францияга карсы одак куру себеби: Француз революциясын туншыктуру ушин

1795 ж. АКШ-пен бейбитшилик жане достык туралы шартка кол койган араб ели:Марокко

1796 ж. Тегеранга француз елшилеринин келу ceбeби:Иран шахын Ресей мен Англияга карсы айдап салу ушин

1799 ж. 9 карашадагы Франциядагы мемлекеттик тонкеристин натижеси:Консулдык жуйе орнады

1799 ж. орыс армиясыныц Швейцария мен Италия жорыгынын колбасшысы: Суворов.

1804 ж. Рим папасы салтанатты турде таж кигизген император:И Наполеон.

1805 ж. Наполеоннын аскери орыс жане австрия армиясын женген жер:Аустерлиц.

1812 ж. 7 кыркуйекте болган окига Бородино тубиндеги шайкас.

1812ж акпанда... тауелсиздигин жариялады Чили

1815 ж. Ватерлоо тубегиндеги шайкастын натижесиНаполеон женилис тауып, Аулие Елена аралына жер аударылды

1825 ж. курылган бул мемлекет озинин азат етушисинин курметимен аталады, ол-...Боливия

1825 жылы декабристер котерилисинин басталуына туртки болган окига: И Александрдын олими.

1826 ж. бастап бул ел Аргентина деп аталады:Бирлескен Ла-Плата провинциялары

1828ж Туркимечай битиминде Ресей пайдасына кабылданган шешим Каспий тенизинде аскери флот устау кукыгы тупкиликти бекитилди.

1830ж франциядагы революциянын шилде

1842 ж. Нанкин келисимшартында кабылданган шешим: Кытай агылшындар ушин бес порт ашуга жане контрибуция толеуге мажбур болды

1848 жылгы Франциядагы акпан революциясынын жумыссыздыкпен куресу шарасы: «Улттык шеберхана» курылды.

1848 жылдын мамыр айындагы Франкфурт на Майне парламент отырысында каралган негизги маселе. Немис мемлекеггерин бириктиру.

1848-1852 ж. Иранда хандар мен шах окиметинин билигине наразылык билдирген халык котерилиси: Бабшылдар котepилиси

1848-49 ж.ж. Италия революциясыньн басты маселеси:Улттык тауелсиздик алу, елди саяси бириктиpy.

1848ж 10 желтоксандагы франция Призиденти сайлауында жениске жеткен Луи Бонапарт

1848ж 25 акпанда францияда .... жарияланды екинши республика

1850ж Англияда темир жол торабылык жалпы узындыгы; 50000шакырым.

1853-1856 жылдардагы Ресей мен Осман арасындагы Кырым согысындагы ен катты шайкас болган кала: Севастополь.

1854ж наурыздын 13-де Жапон- АКШ келисим шартына кол койылды

1855 жылы Ресей патша тагына отырды:ИИ Александр.

1856ж Казан айында АКШ-та басталган котерлисти баскарды Д.Браун

1858 ж. Айгунь келисими бойынша Ресей меншиги деп танылган аймак:Амур озенинин сол жак жагалауы

1860 ж. АКШ-та республикалык партиядан сайланган президент.А. Линкольн.

1861-1865 ж, АКШ -тагы азамат Согысынын басты тарихи манызы Кулдык жойылды

1861-1941 ж.ж. омир сурген белгили унди жазушысын атаныз:Рабиндранат Тагор.

1861ж АКШ президенти болып... сайланды А.Линкольн

1863ж 1-кантардын бастап АКШ-та жарияланган зан Кулдарга ерик беру туралы

1865 ж. Стамбулда курылган купия уйым:Жас Османдар

1867 жылы курылган "Куранды империя":Австро-Венгрия империясы.

1868ж маусымда Жапонияда Эдо каласынын аты Токио деп озгертилди

1869ж иске косылган Суэц каналын салган мемлекет : франция

1870 ж. Франция-Пруссия согысында женилгеннен кейин француз буржуазиясынан курылган реакциялык укиметтин басшысы: А.Тьер.

1870 жылы 4 кыркуйектеги Франциядагы революциянын иатижесин корсетиниз:Франция республика болып жарияланды.

1870 жылы Франция-Пруссия согысынын натижесинде Франция айырылган жерлер:Эльзас, Лотарингия.

1870 францияда жарияланды ушинши республика

1870-1880 ж.ж. Жапониядагы реформалардын манызы: Конституция кабылданды.

1870-1890 ж.ж. Германияны баскарып, «темир канцлер» атанган саяси кайраткер:Бисмарк.

1870ж Францияда революция басталуынын негизги себеби Седан тубиндеги француз аскеринин жениси

1870ж Германияга франциз аскери берилген елди мекен :Мец

1870ж. Францияда курылган аткыштар болимшелери:Франтирлер

1871 ж. Версальга бекинген контрреволюциялык укимет басшысы: Тьер

1871 ж. Германия империясынын укимет басшысы лауазымы :Мемлекеттик канцлер

1871 ж. Германия империясынын укимет басшысы лауазымы: Император.

1871 ж. Париж Коммунасынын белсенди кайраткерлери: Л.Мишель, Л.Варлен.

1871 жылдын 26 наурызынан кейин Францияда революциялык укимет санатында болган орган: Париж коммунасынын кенеси.

1871 жылы мамырда Франция мен Германия арасында битим шартына кол койылган кала: Майндагы Франкфурт

1871ж акпанда сайланган Парламентин копшилиги монархиашылар еди, сондыктан сол кездеги Франциянын атауы Герцогтар республикасы

1871ж Франция респуликасынын «герцогтер республикасы» деп аталу себеби :ултык жиналыс мушелеринин копшилиги монархияшылар

1871ж.Улттык гвардиянын зенбиректери орналаскан жер Монмартр

1872ж Иранда 70ж мерзимге мунай мен табиги байлыктарды игеруге тиимди консессия алган агылшын капиталиси Ю.Рейтер

1875 ж. Мысыр монархынан Суэц каналын сатып алган мемлекет:Англия

1882 ж. агылшын укимети жаулап алган ел:Мысыр.

1882 жылы курылган «Уштик Одак» аскери-саяси блокка бирикке мемлекеттерди атаныз: Австро-Венгрия, Италия, Германия.

1885 ж.Ундистанда курылган жалпы-ундилик саяси партия:Ундистаннын Улттык Конгреси

1888 ж. биликке келген, озин «мусылмандардын коргаушысымын» деп малимдеген германдык император:ИИ Вильгельм

1889ж. Стамбулда курылган «Бирлик жане прогресс » когамынын максаты: Конституциялык мемлекет куру.

1893ж курылган аскери блок Франция Ресей одагы

1894 ж курылган «кытайды кайта оркендету когамынын » басты максаты :Кытай республикасын куру

1894 ж. курылган «Кытайды кайта оркендету когамынын» басты максаты:«Озин-ози кушейту» саясатын кайта колга алу

1894-1895 жылы кытаймен согыскан ел:Жапония

1895 ж. Максвеллдин электромагниттик толкындар теориясына суйене отырып козге кершбейтин Х-сеулелерин ашкан герман физиги:В.К.Рентген


Каталог: pluginfile.php -> 397 -> mod forum -> attachment -> 123
pluginfile.php -> 2013ж Педагогика –психология факультеті 2013-2014 оқу жылы Сырттай бөлім 1 курс 3 жылдық қашықтықтан оқытылатын студенттердің Қорытынды бақылау кестесі
pluginfile.php -> Физика математика факультеті 2014-2015 оқу жылындағы ІІ жарты жылдығының
attachment -> Тас дәуірі Алғашқы адамдардың бастапқы кезеңдегі топтасу жүйесі.? Тобыр
attachment -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
attachment -> С жамбыл Жабаев


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет