Строителство Номер 2 от 30. 12. 2009Дата27.06.2016
өлшемі306.61 Kb.
#162469

Строителство
 Номер 2 от 30.12.2009

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛI.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община град Добрич

 Пощенски код: 9300

 За контакти: Надежда Петкова

 Електронна поща: dobrich@dobrich.bg

 Факс: 058 600166

 Адрес: ул. България 12

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Добрич

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Надежда Петкова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.dobrich.bg

 Телефон: 058 600001

 Адрес на профила на купувача

 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги; Обществен ред и сигурност; Околна среда; Икономическа и финансова дейност; Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура; Образование

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Извършване на СМР на СОУ "Климент Охридски", СОУ "П.Р.Славейков", СОУ "Димитър Талев", ХГ "Св.Св.Кирил и Методий", СОУ "Г.С.Раковски", ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10, находящи се в град Добрич.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG332

 Място на изпълнение: град Добрич

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Извършване на Строително-монтажни работи по сградите, част архитектурно - строителна, част ВиК, част Ел. и част енергоефективни мерки, сгъласно одобрените технически проекти и количествена сметка за необходимите СМР, както и в съответствие с техническата спецификация, приложена в документацията за участие в прозедурата за възлагане на обществената поръчка. Поръчката е обособена в следните Обособени позиции: ОП 1 - СМР на СОУ"Климент Охридски"; ОП 2 - СМР на СОУ "П.Р.Славейков"; ОП 3 - СМР на СОУ "Димитър Талев"; ОП 4 - СМР на ХГ "Св.Св. Кирил и Методий"; ОП 5 - СМР на СОУ "Г.С.Раковски"; ОП 6 - СМР на ЦДГ № 9; ОП 7 - СМР на ЦДГ № 10 на територията на град Добрич.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: само за една обособена позиция

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Извършване на Строително - монтажни работи по сградите, част архитектурно - строителна, част ВиК, част Ел. и част енергоефективни мерки, сгъласно одобрените технически проекти и количествена сметка за необходимите СМР, както и в съответствие с техническата спецификация, приложена в документацията за участие в прозедурата за възлагане на обществената поръчка. Поръчката е обособена в следните Обособени позиции: ОП 1 - СМР на СОУ"Климент Охридски"; ОП 2 - СМР на СОУ "П.Р.Славейков"; ОП 3 - СМР на СОУ "Димитър Талев"; ОП 4 - СМР на ХГ "Св.Св. Кирил и Методий"; ОП 5 - СМР на СОУ "Г.С.Раковски"; ОП 6 - СМР на ЦДГ № 9; ОП 7 - СМР на ЦДГ № 10 на територията на град Добрич. Съгласно приложените към документацията Количествени сметки, включващи видовете СМР на седемте обекта от образователната инфраструктура на Община град Добрич.

 Прогнозна стойност: 3850080

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 7

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • За ОП 1: парична сума в размер на 8000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” - АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; • За ОП 2: парична сума в размер на 7000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” - АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; • За ОП 3: парична сума в размер на 7500 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” - АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; • За ОП 4: парична сума в размер на 6500 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; • За ОП 5: парична сума в размер на 4000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” - АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; • За ОП 6: парична сума в размер на 2000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; • За ОП 7: парична сума в размер на 2000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” - АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност; Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми : За всяка една от ОП: парична сума в размер на 5 % от стойността на договора за съответната ОП, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок съответстващ на гаранционния срок и гаранционна поддръжка за видовете СМР на съответната ОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Финансирането е осигурено по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/019 по Оперативна програма Регионално развитие (2007-2013) по Проект" Към по качествено образование в ареал Добрич чрез модернизирана и обновена инфрастуктура" и е в рамките на предвиденото по бюджета плащане. Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. за доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 3. документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция; 4.1 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец; 4.2 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец; 4.3 Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 10 от ЗОП- съгласно приложения към документацията образец; 4.4 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец; 4.5 Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, значимите аспекти на околната среда на Общината и целите на управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане - съгласно приложения към документацията образец. 4.6 Декларация за запознаване с клаузите на проекто – договора и приемането им- съгласно приложения към документацията образец; 4.7 Декларация, че участникът не е участвал в проектирането, както и че при възникване на конфликт на интереси с осъществяващия строителен надзор, ще уведомят незабавно Възложителя - съгласно приложения към документацията образец. 5. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и – участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец /. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител – съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите. • Декларации за ползване или не на подизпълнител; • Декларация – съгласие за участие в обществената поръчка като подизпълнител, ако се предвижда участието на подизпълнител; 6. Срок на изпълнение на договора е /следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението и посочва се срока в месеци, считано от датата на подписване на договора/. 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 8. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец; 9. Документ за закупена документация за участие – оригинал; 10. Срок за валидност на офертата /това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти/ - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението; 11. Административни сведения за участника. 12. Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията. Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. За чуждестранни участници посочените документи трябва да са издадени от държавата, в която съответния участник е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подхо

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. ОПР за 2006, 2007, 2008 г. – копия, подписани и подпечатани на всяка страница - за всички ОП; 2 .Актуална застраховка за професионална отговорност; за всички ОП; 3. информация за общия оборот и оборота от строителството за всяка една от последните 3 години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за всички ОП.

 Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е реализирал печалба през последните 3 (три) отчетни години, а именно: 2006 г., 2007 г. и 2008 г. - за всички ОП; 2. Застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на изпълнение на СМР - за всички ОП; 3. Минималния оборот от строителство на участника за всяка от последните три години следва да е в размер: - за ОП 1 - 800 000лева; - за ОП 2 - 700 000 лева; - за ОП 3 - 700 000 лева; - за ОП 4 - 600 000 лева; - за ОП 5 - 400 000 лева; - за ОП 6 - 200 000 лева; - за ОП 7 - 200 000 лева; в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - заверено копие за всички ОП; 2.Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за изпълнение на СМР /подобни на предмета на поръчката/ на обекти с площ над 500 кв.м. Препоръките следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания - за всички ОП; 3. декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на строителството за всички ОП; 4.документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на строителството - за всички ОП; 5. описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката - за всички ОП; 6. линеен график за изпълнение на видовете СМР посочен по седмици и съответстващ на посочения от изпълнителя брой месеци за изпълнение на поръчката - за всички ОП;

 Минимални изисквания: 1. за всички ОП, съответстващо на ІІІ /трета/ група строежи; 2. участникът следва да е изпълнявал СМР /подобни на предмета на поръчката/ на обекти с площ над 500 кв.м. - минимум 3 обекта за последните пет години - за всяка една ОП; 3. Участникът следва да разполага минимално със (собствено или наето) следното техническо оборудване: - самосвал – 1 бр.; - автостълба – 1 бр.; - скеле – 1 бр.; - машина за лепене на полипропиленови тръби – 1 бр.; - багер – 1 бр.; - складова база на територията на област Добрич; за всички ОП 4. Участникът следва да има следните технически лица – собствени или наети притежаващи съответната професионална квалификация – 1 ел., 1 ВиК, 1 „АС”, като технически ръководители на група - за всички ОП 5. Участникът следва да опише минимум три мерки за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката - за всички ОП; 6. Графика следва да бъде съобразен и с провеждащите се учебните занимания, придружен с Работна програма (посочена в Техническите спецификации) на ОП - за всички ОП;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: обща цена на СМР (тежест : 60 )

 Показател: срок за изпълнение на СМР (тежест : 40 )

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 3 от 09/03/2009

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 200

 Условия: Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 200 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 Дата: 18/01/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 17:00

 Дата: 28/01/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Община град Добрич, ул. България 12, малка заседателна зала.

 Час: 10:00

 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

 Дата: 29/01/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

 Проект/програма: Финансирането е осигурено по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/019 за изпълнение на Проект "Към по качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие /чл. 120 ЗОП/

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренция

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 23/12/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на СОУ "Климент Охридски", град Добрич.

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни дейности по сградата - енергоефективни мерки - подмяна на дограма, топлоизолация по покрив, достъпност на архитектурната среда - изграждане на стоманобетонова рампа за достъп до първи етаж на сградата; реконструкция на вътрешна ел. инсталация и реконструкция на вътрешна ВиК инстралация и други съпътстващи ги дейности.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 810516

 Описание: Съгласно обобщената количествена сметка, включваща видовете СМР, съгласно проектната документация за СОУ "Климент Охридски", град Добрич.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнението на Проект "Към по - качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура", по Оперативна програма "Регионално развитие" рамка 2007-2013г. , Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на СОУ "П. Р. Славейков", град Добрич

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни дейности по сградата - енергоефективни мерки - подмяна на дограма, топлоизолация по тавани, реконструкция на вътрешна ил интсталация и реконструкция на вътрешна ВиК инсталация и други съпътстващи ги дейности.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 724376

 Описание: Съгласно одобрената Количествена сметка включваща видовете СМР съгласно проектната документация за обект СОУ "П.Р.Славейков".

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнението на Проект "Към по - качествео образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура" по Оперативна програма "Регионално развитие" рамка 2007-2013г., Приоритетна ос 1: "Устойчимо и иннтегрирано градско развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1 - 01/2007.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на СОУ "Димитър Талев" град Добрич

 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни дейности по сградата - достъпност на архитектурната среда - изграждане на стоманобетонова външна рампа, доставка и монтаж на вътрешна платформа, енергоефективни мерки - подмяна на дограма, топлоизолация по покрив, реконструкция на вътрешна ел.инталация и вътрешна ВиК инсталация, ремонтни дейности дворно пространство и други съпътстващи ги дейности.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 782656

 Описание: Съгласно обобщената Количествена сметка, включваща видовете СМР, съгласно проектната документация за обекта.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнението на Проект "Към по - качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура", по Оперативна програма "Регионално развитие", рамка 2007-2013г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1 - 01/2007.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", град Добрич.

 Номер: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни дейности по сградата - енергоефективни мерки - подмяна на дограма, тплоизолация по тавани, реконструкция на вътрешна ел. инсталация и вътрешна ВиК инсталация, други външни и вътрешни ремонтни дейности, ремонтни дейности дворно пространство и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 653233

 Описание: Съгласно обобщената Количествена сметка, включваща видовете СМР, съгласно проектната документация за обекта.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнение на Проект "Към по-качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура", по Оперативна програма Регионално развитие, рамка 2007-2013г., Приоритетна ос 1: " Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1 - 01/2007.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на СОУ"Г.С.Раковски" град Добрич.

 Номер: 5

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни действия по сградата - енергоефективни мерки - подмяна на дограма, топлоизолация по покрив, реконструкция на вътрешна ел. инсталация и на вътрешна ВиК инсталация и други ремонтни дейности.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 462421

 Описание: Съгласно обобщената Количествена сметка включваща видовете СМР, съгласно проектната документация за обекта.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнението на Проект +Към по - качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура", по Оперативна програма "Регионално развитие", рамка 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1 - 01/2007.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на Целодневна детска градина № 9, град Добрич.

 Номер: 6

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни дейности по сградата - енергоефективни мерки - подмяна на дограма; реконструкция на вътрешна ел. инсталация и вътрешна ВиК инсталация, външни и вътрешни ремонтни дейности.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 208747

 Описание: Съгласно обобщената Количествена сметка, включваща видовете СМР, съгласно проектната документация за обекта.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнението на Проект "Към по - качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура", по Оперативна програма "Регионално развитие", рамка 2007-2013г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1л1: "Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ" BG161PO001/1.1 - 01/2007.

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: СМР на Целодневна детска градина № 10, град Добрич.

 Номер: 7

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Ремонтни и обновителни дейности по сградата - енергоефективни мерки - подмяна на дограма; реконструкция на вътрешна ел. инсталация и реконструкция на вътрешна ВиК инсталация и други съпътстващи ги дейности.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 208131

 Описание: Съгласно обощената Количествена сметка, включваща видовете СМР съгласно проектната документация за обекта.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 7

5) Допълнителна информация

 Информация: Поръчката е свързана с изпълнението на Проект "Към по - качествено образование в ареял Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура", по Оперативна програма "Регионално развитие", рамка 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1л1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1 - 01/2007.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет