Тема. Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. ЗаплідненняДата12.07.2016
өлшемі91.5 Kb.
түріПрограма

ЗАНЯТТЯ № 8
Тема. 1. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ. ГАМЕТОГЕНЕЗ. ЗАПЛІДНЕННЯ.

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. ПЕРЕДУМОВИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ.

3. ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОНТОГЕНЕЗУ.Мета. Вивчити механізми виникнення генетичної різноманітно­сті гамет при мейозі.

Знати основні закономірності індивідуального розвитку; вміти аналізувати періоди онтогенезу.

Вивчити механізм виникнення, класифікацію, патогенез порушень онтогенезу, їх місце в патології людини.

Кількість годин: 2+2+2

Професійна орієнтація студентів.

Розмноження - універсальна властивість всіх живих організмів. Завдяки розмноженню зберігаються у часі види і саме життя. Статеві клітини якісно відрізняються від соматичних клітин. На стадії дозрівання статевих клітин відбувається мейоз. Порушення мейозу зумовлює виникнення генеративних мутацій, які клінічно проявляються в формі спадкових хвороб. Біоло­гічні особливості репродукцїї людини: статева зрілість настає в осіб жіночої статі у віці 16 - 18 років, чоловічої – І8 - 20 років; здатність до репродукції у жінок - до 40 - 45 років, у чоловіків до старості; зрілі сім'яники виробляють сперматозоїди безперерв­но, зрілі яйники - одну яйцеклітину на місяць; овоцити закладають­ся на ранній стадії ембріогенезу, з віком матері збільшується ри­зик народження дітей із спадковими захворюваннями.

Викладач пояснює, шо студенти вивчають будову сперматозоїда та яйцеклітини па мікропрепаратах, дотримуючись правил роботи з мікроскопом, використовуючи таблиці, методичні розробки. Студенти розв”зують ситуаційні задачі, свої відповіді звіряють з еталонами.

Природжені вади розвитку є причиною 20% смертності в неонатальний період, а також посідають значне місце в структурі захворюваності населення.Програма самопідготовки студентів

І. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ. ГАМЕТОГЕНЕЗ.

1. Статеве розмноження, його фор­ми (в одноклітинних організмів, в багатоклітинних організмів).

2. Статеві клітини, їх морфогенетична спеціалізація ( сперматозоїди, яйцеклітини).

3. Гаметогенез (сперматогенез, овогенез).

4. Запліднення (активація яйця, синкаріогамія).

5. Біологічні особливості репродук­ції людини (вік настання статевої зрілості, тривалість репродуктивного періоду, залежність частоти спадкових захворювань від віку матері).


ІІ. ЗАПЛІДНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. ПЕРЕДУМОВИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ.


  1. Онтогенез та його періодизація.

  2. Ембріональний період розвитку, його етапи: проембріональний період, запліднення, зигота, дроблення, гаструляція, гісто-та органогенез.

  3. Періоди онтогенезу людини: пренатальний, постнатальний. Особливості пренатального періоду, критичні періоди.

  4. Природжені вади розвитку, їх класифікація: спадкові, екзогенні, мультифакторіальні; гаметопатії, бластопатії, ембріопатії, фетопатії; первинні, вторинні; філогенетично обумовлені, нефілогенетичні.

  5. Фактори середовища, що викликають порушення розвитку (тератогенні фактори).

ІІІ. ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОНТОГЕНЕЗУ.


1. Періоди постнатального онтогенезу людини (дорепродуктивний, репродуктивний, пострепродуктивний).

2. Співвідношення процесів росту та диференціації у постнатальному періоді (ріст: визначений, иевизначений; вікові пропорції росту людини; нейрогуморальна регуляція процесів розвитку і росту: нанізм, гігантизм, ак­ромегалія, кретинізм, акселерація).

3. Фєногиповий поліморфізм в популяціях людини (типи конституцій людини).

4. Старість як етап онтогенезу (теорії старіння, тривалість життя і проблема довголіття, поняття про геронтологію і геріатрію, співвідношення соціальних і біологічних факторів у довголітті).

5. Смерть (клінічна, біологічна).
Методика виконання практичної роботи
І. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ. ГАМЕТОГЕНЕЗ.

Робота 1. Замалювати схему гаметогенезу (овогенезу, сперматогенезу).

ІІ. ЗАПЛІДНЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. ПЕРЕДУМОВИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ.


Робота 2. Стадії ембріонального розвитку ланцетника

Розглянути стадії ембріонального розвитку ланцетника (муляжі). За­малювати: зиготу, бластомери (2, 4 і 8), бластулу, гаструлу, нейрулу. На малюнку бластули позначити бластодерму і бластоцель; на малюнку га­струли - ектодерму, ендодерму, бластопор, гастроцель; на малюнку ней-рули - ектодерму, ентодерму, мезодерму, целом, нервову трубку, хорду.Робота 3. Бластула жаби

Під мікроскопом (7x8) розглянути препарат бластули жаби. Зама­лювати будову бластули. На малюнку позначити бластоцель, анімаль­ний та вегетативний полюс. Пояснити, чому бластоцель зміщена до анімального полюсу.


Робота 4. Розглянути таблицю “Можливі результати дії зовнішніх факторів на ембріогенез” і відмітити залежність тяжкості порушень онтогенезу від періоду ембріогенезу, в який діють шкідливі фактори. Заповнити таблицю:


№№ п/п

Стадії, періоди ембріогенезу

Порушення онтогенезу

1.

Гаметогенез
2.

Дроблення
3.

Гаструляція
4.

Закладання осьових органів
5.

Плодовий період

Робота 5. Заповнити таблицю, що характеризує порушення гаметогенезу, ембріогенезу і постнатального розвитку під впливом алкоголю, нікотину та інших токсичних речовин. Відмітити знаком “+” періоди онтогенезу, коли можуть виникнути перелічені порушення.


Порушення

Періоди онтогенезу

Перед-зигот-ний


Ембріо-

наль-


ний

Пост-ембріо-нальний


У хворих на алкоголізм і токсикоманію переважають загиблі сперматозоони


У матерів, які курять, народжуються діти з відхиленнями в психічному розвитку, схильні до судом, і часто гинуть у ранньому віці, грудні діти стають нікотиновими токсикоманами


У дівчат, які курять, грубшає голос, на їхньому обличчі з’являються чоловікоподібні риси


У матерів, які п’ють, народжуються мертві діти, недоношені, з відхиленнями у розвитку


У батьків, хворих на алкоголізм, діти народжуються мертвими або страждають від глибокої недоумкуватості, косоокі, з розщілиною піднебіння, пороком серця, (алкогольний синдром плода)


У підлітків і юнаків алкоголізм розвивається дуже швидко. Звичайно вони гинуть до 40 років
ІІІ. ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОНТОГЕНЕЗУ.


Робота 6. Вікові зміни пропорцій тіла людини

Провести вимірювання довжини тіла, тулуба, руки, ноги: а) ново-народженого(ної) [малюнок з навчальної таблиці]; б) студента(ки). Ре­зультати оформити у вигляді таблиці. Записати висновки про вікові зміни пропорцій тіла людини.
№№ п/п

Частини тіла

Новонароджений

Студент (ка)

см

%

см

%

1

Довжина тіла

2

Довжина тулуба

3

Довжина руки

4

Довжина ноги

Робота 7. Типи конституції людини

Виміряти свій ріст, масу тіла, окружність грудей. За формулою визначити індекс Піньє і свій тип конституції. Результати оформити у вигляді таблиці.

Р = Д-(М + О),де

Р - індекс Піньє, Д - довжина тіла, М - маса тіла, О - окружність грудей.

Астенічний тип конституції - індекс Піньє більше 30;

Нормостенічний тип конституції- індекс Піньє 10-30;

Гіперстенічний тип конституції - індекс Піньє менше 10.


№№ п/п

Антропометричні показники

Величини показників

1

Довжина тіла (ріст), см (Д)
2

Маса тіла, кг (М)
3

Окружність грудей, см (0)
4

Індекс Піньє
5

Тип конституції

МЕТОДИКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Довжина тіла (ріст) - ріст вимірюємо дерев'яним ростоміром стоя­чи, торкаючись вертикальної планки п'ятками, сідницями і спиною. Довжина тулуба - верхньо-грудинна точка - лобкова точка Довжина руки - плечова точка - пальцева точка Довжина ноги - висота над підлогою вертельної точки Окружність грудей—вимірювальна стрічка повинна проходити спе­реду по нижньому краю навколососкового кружка (в чоловіків) і по четвертому ребру (в жінок); позаду - по нижньому краю лопаток при опущених руках.


Семінарське обговорення теоретичних питань.

Тестові завдання та ситуаційні задачі

1. У новонародженого виявилась надмірна кількість сосків – політелія. Поясніть механізм формування цієї аномалії розвитку.

2. У новонародженого на шиї свищі, що з’єднують глотку із зовнішніми шкірними покривами з боків шиї. Як пояснюється поява цієї вади розвитку?

3. В експерименті на стадії бластули введено речовину, що блокує переміщення клітин. Розвиток якої стадії ембріогенезу порушено?

4. В які строки після запліднення відбувається імплантація ембріона людини: а) 2-га доба; б) 6-8-ма доба; в) 1-2 місяці?

5. На 6-7-й день ембріогенезу зародок закріплюється на одній з ділянок маткової труби. Що відбувається в разі такого відхилення від нормального розвитку?

6. При токсикозі вагітності може настати передчасне відшарування плаценти. При значному відшаруванні плід звичайно гине. Які причини загибелі плода?
Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв”язування ситуаційних задач.

Студент повинен знати:

1. Фор­ми статевого розмноження у різних організмів, будову статевих клітин людини.

2. Біологічні особливості репродук­ції людини

3. Ембріональний період розвитку, його етапи.

4. Природжені вади розвитку, їх класифікацію, механізми виникнення.

5. Тератогенні фактори середовища.

6. Періоди постнатального онтогенезу людини

7. Фєногиповий поліморфізм в популяціях людиниСтудент повинен вміти:

1.Охарактеризувати етапи ембріонального період розвитку людини.

2. Пояснити механізми виникнення природжених вад розвитку.

3. Розв’язувати ситуаційні задачі, які моделюють виникнення онтофілогенетично обумовлених вад розвитку.

4. Вміти визначити тип конституції людини.

5. Орієнтуватись успіввідношенні соціальних і біологічних факторів у довголітті.


Вірні відповіді на тести і ситуаційні задачі:

1. В ембріональний період розвитку первісно відбувається закладання п’яти пар молочних залоз і, відповідно, сосків, чотири пари з яких потім редукуються. 2. Глоткові свищі – рудименти зябрових щілин. 3. Блокована стадія гаструли. 4. б. 5. Позаматкова вагітність.6. Порушення процесів живлення і дихання через відсутність зв’язку з організмом матері.Джерела інформації
1. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С. 190-192, 204, 205, 229-233, 309-313.

2. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х книгах / Кол. авт.; Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001 (1997). – Книга І. – С. 273, 274, 282-285.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови к.біол.н. В.О.Мотузного). – К.: Вища школа, Головне видавництво, 1992. – C. 114, 115, 137, 138, 215-218.

4. Слюсарев А.А., Жукова С. В. Биология. – К.: Вища школа, 1987.– C. 116, 117, 140-142, 223-226.

5. Биология / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Медицина, 1984. – C. 123, 142-145, 147-149,255-258, 261-263, 266-275, 66-83.

6. Збірник задач і вправ з біології / За ред. А.Д. Тимченка. - К.: Вища школа, 1992. – C. 155-163.


Автор: ас. Рибіцька Л.Н.

Затверджено на засіданні кафедри30. 08. 2006 р., протокол № 1


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет