Тіркесінің антонимін көрсетіңіз. A аласа ағашбет2/5
Дата24.02.2016
өлшемі0.78 Mb.
#15638
1   2   3   4   5
25. 27 кіші кубтан жаңа бір үлкен куб құрастырылды. Үлкен кубтың барлық жақтары боялды. Еш жағы боялмаған кубтар нешеу?

A) 1


B) 8

C) 12


D) 6

E) 16


МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА


1. Автомобиль бақылау пунктінен 10 м/с жылдамдықпен жүріп өтеді. Жүргізуші тежегішті басқаннан кейін автомобиль 1 м/с2 үдеумен қозғала бастайды. Автомобиль тоқтағанға дейін өткен уақыт

A) 10 с.


B) 100 с.

C) 0,5 с.

D) 0,1 с.

E) 50 с.2. Атмосфералық қысымда қыздырғанда газ көлемін ұлғайтады. Бұл процесс

A) изохоралық.

B) тепе-теңдік.

C) изотермиялық.

D) адиабаталық.

E) изобаралық.3. Көлемі 5 м3 ауада 80 г су буы бар. Абсолют ылғалдылық

A) 16 г/м3

B) 13 г/м3

C) 14 г/м3

D) 15 г/м3

E) 12 г/м34. Кернеулігі 2Н/Кл біртекті электр өрісінің күш сызықтары бойымен 3 Кл заряд 0,5 м қашықтыққа орын ауыстырғанда, электр өрісі күштерінің атқарған күштерінің жұмысы

A) 1Дж


B) 0,1 Дж

C) 0,5 Дж

D) 3 Дж

E) 50 Дж


5. Кедергісі 4 Ом болатын 4 А-ге арналған реостаттың кернеуі

A) 16 В.


B) 10 В.

C) 1 В.


D) 14 В.

E) 8 В.


6. Индукциясы 2 Тл магнит өрісінде индукция сызықтарына перпендикуляр 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан электр зарядына әсер ететін Лоренц күші 8·10-10 Н болса, электр зарядының шамасы

A) 10-5 Кл

B) 10-3 Кл

C) 10-9 Кл

D) 10-4 Кл

E) 10-10 Кл7. Индукция ЭҚК-і 16 В болғанда контурды тесіп өткен магнит ағынының 8 Вб-ге өзгерген уақыты

A) 5 с


B) 4 с

C) 0,4 с


D) 3 с

E) 0,5 с


8. Математикалық маятниктің толық механикалық энергиясы 25 Дж. Кинетикалық энергиясы 15 Дж болған мезетте оның потенциалдық энергиясы

A) 10 Дж


B) 40 Дж

C) 30 Дж


D) 50 Дж

E) 12 Дж


9. Ядродағы протондар саны

A) А массалық санға тең.

B) бейтарап атом қабықшасындағы электрондар санына тең.

C) A+Z.


D) ядродағы нейтрондар санына тең.

E) A-Z.


10. Бір пунктен бір бағытта шыққан екі автомобиль бірдей а = 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Екінші автомобиль біріншісінен 10 секундқа кеш шығады. Екінші автомобильдің шыққан уақытынан санағанда, екі автомобильдің ара қашықтығы 70 м болатын уақыт

A) 35 с


B) 10 с

C) 30 с


D) 45 с

E) 40 с


11. Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 900 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 50 км/сағ болса, ұшақтың Жерге қатысты жылдамдығы

A) 950 км/сағ

B) 900 км/сағ

C) 850 км/сағ

D) 800 км/сағ

E) 1000 км/сағ12. Дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалып, 10 с ішінде 20 м жол жүреді. Центрге тартқыш үдеу 2 м/с2 болса, дененің айналу периоды

A) 6,28 мин

B) 5 с

C) 3,14 сD) 3,14 мин

E) 6,28 с13. Жер экваторынан полюсына орын ауыстырған дененің массасы мен салмағы

A) масса өзгермейді, ал салмақ артады.

B) масса өзгермейді, ал салмақ азаяды.

C) масса артады, ал салмақ өзгермейді.

D) масса және салмақ өзгермейді.

E) масса азаяды, ал салмақ өзгермейді.14. Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш

A) 800 Н.

B) 2 Н.

C) 20 Н.


D) 40 Н.

E) 80 Н.15. Массасы 4 т су шашқыш машина цистернасында көлемі 4 м3 су бар. Машинаның:

а) су шашатын жерге 18 км/сағ жылдамдықпен келе жатқандағы импульсі;

б) суды түгел шашып, босағаннан кейін 54 км/сағ жылдамдықпен келе жатқандағы импульсі

A) 6· 104 кг· м/с; 6· 10-4 кг· м/с.

B) 4· 104 кг· м/с; 6· 104 кг· м/с.

C) 3· 10-4 кг· м/с; 4· 104 кг· м/с.

D) 4· 103 кг· м/с; 5· 104 кг· м/с.

E) 5· 105 кг· м/с; 3· 104 кг· м/с.16. Соқа тракторға болат арқанмен тіркелген. Арқан материалының рұқсат етілген шектік кернеуі =20∙109 Па. Егер соқа қозғалысына жер қыртысының кедергісі 1,6105Н болса, арқанның көлденең қимасының ауданы

A) 12 мм2.

B) 8 мм2.

C) 10 мм2.

D) 11 мм2.

E) 9 мм2.17. Екі серіппелі маятниктің (жүгі бар салмақсыз серіппе) серпінділік коэффициенттерінің қатынасы = n, ал жүк массаларының қатынасы = m болса, онда олардың тербеліс периодтарының қатынасы

A)

B)

C)

D)

E) (n m)218. Линзадан нәрсеге дейінгі ара қашықтықты анықтау формуласы

A)

B)

C)

D)

E)19. Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне түсетін кернеу (h=6,6310-34 Джс; e=1,610-19 Кл; c=3108 м/с)

A)  0,24 кВ.

B)  1,24 кВ.

C)  12,4 кВ.

D)  124 кВ.

E)  0,124 кВ.20. Метроның эскалаторы жүріп бара жатқан адамды 2 мин-та жоғары көтереді. Егер адам екі есе тез жүрсе, онда эскалатор адамды 80 с-та көтереді. Эскалаторда тұрған адамның жоғары көтерілу уақыты

A) 4 мин


B) 3 мин

C) 1 мин


D) 30 с

E) 5 мин


21. Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан

A) 600

B) 300

C) 1800

D) 450

E) 90022. 10 моль гелийді изобаралық процесте 200 К-ге дейін салқындатқанда көлемі 3 есе азайса, қоршаған ортаға берілетін жылу мөлшері (R=8,31 Дж/моль·К)

A) 93,1 кДж

B) 83,1 кДж

C) 73,1 кДж

D) 77,7 кДж

E) 75,5 кДж23. Заряды оң 0,6 мкКл және заряды теріс -0,2 мкКл екі нүктелік заряд бір-бірінен 0,4 м қашықтықта орналасқан екі зарядты қосатын түзудің ортасындағы өріс кернеулігі (k = 9∙109 Н∙м2/Кл2)

A) 4,5∙104 Н/Кл

B) 9∙104 Н/Кл

C) 36∙104 Н/Кл

D) 24∙104 Н/Кл

E) 18∙104 Н/Кл24. Кедергісі 2500 Ом вольтметрдің көрсетуі 125 В. Қосымша кедергі жалғаған соң вольтметрдің көрсетуі 100 В болса, қосымша кедергінің шамасы

A) 0,625102 Ом.

B) 6,25102 Ом.

C) 56,25102 Ом.

D) 5,625102 Ом.

E) 3,125102 Ом.


25. Тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығы 10-6Ф, катушканың индуктивтігі 0,04 Гн, конденсатордағы кернеу амплитудасы 100 В. Қарастырылып отырған уақыт мезетіндегі конденсатордағы кернеу 80 В. Ток күшінің лездік мәні

A) 0,3 А


B) 1,3 А

C) 1 А


D) 0,9 А

E) 1,2 А


ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ


1. Химиялық құбылыс

A) судың булануы

B) шынының балқуы

C) судың қатуы

D) қардың еруі

E) бертоле тұзынан оттекті алу2. Атомның электрон саны

A) нейтрон санынан аз

B) салыстырмалы атомдық массаға тең

C) протон санынан көп

D) нейтрон санына тең

E) протон санына тең3. Су молекуласындағы сутектің валенттілігі

A) ІІІ


B) ІІ

C) І


D) ІV

E) V


4. Хром (ІІ) оксидіне тән қасиет

A) Спирттермен әрекеттеседі

B) Сілтімен әрекеттеседі

C) Қышқылмен әрекеттеседі

D) Негіздік оксидтермен әрекеттеседі

E) Сумен әрекеттеседі5. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі

A) C+S→


B) P+S→

C) S+O2

D) Ca+S→

E) Cu+S→6. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электрон болатын атом

A) H


B) He

C) Be


D) C

E) O


7. C2H5Cl алу үшін қажет реагенттер

A) C2H4 және Cl2

B) C3H7OH және HCl

C) C2H5OH және Cl2

D) C2H5OH және HCl

E) C2H4 және KCl8. Аминдер дегеніміз - аммиак молекуласындағы сутек атомдарының орнын төменде көрсетілген бөлшектер басқан өнімдер

A) қышқыл қалдықтары

B) гидроксотоптар

C) нитротоптар

D) аминотоптар

E) көмірсутек радикалдары9. Кремнийорганикалық полимерлер

A) пенопластар.

B) каучуктер.

C) фенопластар.

D) аминопластар.

E) силикондар.10. Өзгерістердегі орын басу реакциясына қатысатын күрделі тотықтырғыштың зат мөлшері AlAlCl3Al(OH)3Al2O3AlCl3

A) 6 моль

B) 2 моль

C) 4 моль

D) 8 моль

E) 1 моль11. Жүйеде температураны төмендеткенде де, қысымды көтергенде де химиялық тепе-теңдік өнімдердің түзілу жағына ығысатын үрдіс

A)

B)

C)

D)

E)12. KI + O3 + H2O  I2 + O2 + KOH Осы тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 3


B) 5

C) 6


D) 8

E) 10


13. Төмендегі өзгерістер нәтижесінде түзілетін Х затының формуласы

1)

2)

3) А + В → Х

A) BaO

B) BaSO4C) Ba(OH)2

D) BaCl2

E) H2SO4


14. 8 г аммоний нитратынан алынатын аммиактың көлемі

A) 1,7 л


B) 2,24 л

C) 0,224 л

D) 4,48 л

E) 22,4 л15. Күкірт темір кенінде әдетте FeS2 түрінде болады. Пиритті күйдіру процесінде түзілетін зат

A) S


B) H2S

C) CS2

D) SO3

E) SO216. Тотықсыздану үрдісінің сызбанұсқасы

A)

B)

C)

D)

E)17. Жай тізбекті мына көмірсутектер берілген: бутан, пропан, гептан, октан, пентан. Қайнау температурасы ең жоғары болатын қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасы

A) 58


B) 44

C) 100


D) 114

E) 72


18. 36 г пентанды дегидрлеп пентадиен-1,3 алынды. Осы кезде бөлінген сутектің (қ.ж.) көлемі

A) 11,2 л

B) 22,4 л

C) 16,8 л

D) 28,0 л

E) 33,6 л19. Төмендегі айналымды жүзеге асыратын реактивтердің дұрыс тізбегі

этанàхлорэтанàбутанàхлорбутанàбутанолàбутанальàбутан қышқылы

A) хлорà2 моль натрийàхлорàнатрий гидроксидіà мыс(ІІ)оксиді àмыс(ІІ)гидроксиді

B) хлор àнатрий гидроксидіàмыс(ІІ) оксидіàсуàмыс(І) оксиді

C) хлорàнатрий гидроксидіàхлорàнатрий гидроксидіàмыс(ІІ) гидоксиді

D) хлорàнатрийàмыс(ІІ) оксиді)àнатрий гидроксидіàмыс(ІІ) оксиді

E) хлорàнатрий гидроксидіàхлорàнатрий пероксидіàмыс(ІІ) оксиді


20. Концентрациясы 2 моль/л темір (ІІІ) хлориді ерітіндісінің диссоциациялану дәрежесі 40% болса, 1 л ерітіндідегі барлық бөлшектердің зат мөлшері

A) 4,0 моль

B) 4,2 моль

C) 4,8 моль

D) 4,6 моль

E) 4,4 моль21. 2 моль KMnO4-пен тұз қышқылының әрекеттесуінен түзілген хлордың массасы

A) 177 г


B) 430 г

C) 355 г


D) 255 г

E) 443 г


22. Массасы 3 г алюминий мен мыстан тұратын қоспаны тұз қышқылымен өңдеді. Нәтижесінде 2,24 л сутегі түзілді. Қоспадағы алюминийдің массалық үлесі

A) 40%

B) 60%

C) 50%


D) 70%

E) 30%


23. Сутек бойынша тығыздығы 42-ге тең массасы 56 г алкен толық жану үшін қажет оттектің зат мөлшері

A) 3 моль

B) 4 моль

C) 5 моль

D) 7 моль

E) 6 моль24. Бензолдан 90 г бромбензол алынды. Өнімнің шығымы 75 % болса, жұмсалған бензолдың массасы

A) 90,2 г

B) 60,1 г

C) 59,6 г

D) 70,5 г

E) 69,3 г25. Құрамында 30% крахмалы бар, картоптың 1 тоннасынан 100 л этил спирті

(ρ= 0,88 г /мл) алынса, өнімнің шығымы

A) 40%

B) 50%


C) 52%

D) 65%


E) 55%

ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет