Услуги Номер 6 от 21. 06. 2010Дата20.07.2016
өлшемі211.5 Kb.
#212429

Услуги
 Номер 6 от 21.06.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 Пощенски код: 1052

 Място/места за контакт:: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 E-mail:: d.nenkova@mee.government.bg; i.zlatkova@mee.government.bg

 Факс: 02 9882315

 Пощенски адрес: ул. "Славянска" № 8

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: Даниела Ненкова; Ивелина Златкова

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя: www.mee.government.bg; www.tourism.government.bg

 Телефон: 02 9407747; 02 9335826

 Адрес на профила на купувача: www.mee.government.bg

 Страна: България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: икономически и финансови дейности

 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: „Доразвиване на официалната туристическа страница на България WWW.BULGARIATRAVEL.ORG и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти (атракции) маршрути”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG

 Място на изпълнение: София

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 27

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: „Доразвиване на официалната туристическа страница на България WWW.BULGARIATRAVEL.ORG и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти (атракции) маршрути”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 72000000: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно документацията за участие.

 Прогнозна стойност: 1980800

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 7

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 19 000 лв. Гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора за изпълнение. Гаранцията може да бъде банкова или парична. Паричната гаранция следва да бъде внесена по сметка на Възложителя: БНБ, IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC код - BNBGBGSD. Когато формата на гаранция за участие е банкова гаранция, се представя оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да съвпада със срока на валидност на офертата. Срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да е със срок 30 дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, по сметка на изпълнителя, при условия и срокове посочени в договора за изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма: Няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. В този случай е необходимо да се представи нотариално заварено споразумение за учредяването на обединението, с изрично посочване на физическото или юридическото лице, което представлява обединението, което да подпише договора и по банковата сметка на което ще бъдат превеждани сумите за изпълнението на поръчката .

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: Всеки участник представя Оферта по образец. Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложените в документацията за възлагане на поръчката образци и към нея се прилагат: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника; 1.2. Документи за регистрация и актуално състояние на участника, удостоверяващи неговата правосубектност или единен идентификационен код съгласно член 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Удостоверенията за актуално състояние следва да са с дата на издаване, предшестваща с не повече от 6 месеца датата на представянето им пред МИЕТ; 1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 1.4.Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 1.5. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 1.6.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 1.7. Декларация за запознаване с условията на поръчката;1.8. Проект на договор – с попълнени административни данни на участника, парафиран и подпечатан от участника (БЕЗ ПОПЪЛНЕНИ ЦЕНИ); 1.9. Декларация по образец за приемане клаузите на проекта на договора; 1.10. Декларация по образец, че участникът няма да ползва/ще ползва подизпълнител. Декларацията се подписва и представя и в двата случая: когато се ползва и когато не се ползва подизпълнител. 1.11. Списък с данни за подизпълнители /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя или изпълнителния директор, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя за съгласие за участие при изпълнение на поръчката. Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, надписани с думата „подизпълнител”.1.12. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. 1.13. “Предлагана цена”, поставена в запечатан и непрозрачен плик, съгласно изискванията на документацията и ЗОП.1.14. Техническо предложение, изготвено съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за възлагане на поръчката и съдържащо:1.14.1. Описание на методологията на изпълнение на поръчката; 1.14.2. Идеен проект на потенциалния каталог и портал; 1.14.3. Графична концепция – идеен проект/демо версия на сайта.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за 2007, 2008 и 2009 г. ИЛИ в случаите, когато участникът е новоучреден или е започнал да развива дейност, сходна с предмета на поръчката след 2007 г. или по други обективни причини не може да представи исканите от възложителя документи за икономическото и финансовото си състояние, за покриване на минималните изисквания на Възложителя, е необходимо да представи информация за най-малко 3 (три) изпълнени договора за услуги, сходни с предмета на поръчката.2. Информация за най-малко 3 (три) изпълнени договора през последните три години /2007, 2008 и 2009г./ за предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, с обща стойност на договорите съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание от документацията за възлагане на обществената поръчка. 3.Декларация от подизпълнителите или от членовете /юридически или физически лица/ на обединението (когато се участва с обединение), че техните ресурси ще бъдат на разположение на участника и могат да бъдат ползвани при изпълнението на поръчката.

 Минимални изисквания: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, чийто общ оборот за 2007, 2008 и 2009 г. е не по-малко от 1 900 000 /един милион и деветстотин хиляди/ лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута, определена по фиксинга на БНБ за съответния период, от които не по-малко от 1 100 000 /един милион и сто хиляди/ лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута, определена по фиксинга на БНБ за съответния период, да са от дейности, сходни с предмета на поръчката. Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират договори за услуги, свързани с програмирането и уеб дизайна. Тези изисквания могат да бъдат изпълнявани заедно или поотделно в рамките на един или на повече от един договор. Участникът трябва да притежава посочения общ оборот за трите години, който е реализиран от дейността, която осъществява. От общия оборот само 1 100 000 лв. е необходимо да е от дейност, сходна с предмета на обществената поръчка. Оборота над 1 100 000 лв. до изискуемият се общ оборот 1 900 000 лв. може да бъде от друга дейност, различна от предмета на обществената поръчка. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.В случаите, когато участникът е новоучреден или е започнал да развива дейност, сходна с предмета на поръчката след 2007 г. или по други обективни причини не може да представи исканите от възложителя документи за икономическото и финансовото си състояние, за покриване на минималните изисквания на Възложителя, е необходимо да представи информация за най-малко 3 (три) изпълнени договора за услуги, сходни с предмета на поръчката, с обща стойност на договорите не по-малко от 1 000 000 /един милион/ лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута, определена по фиксинга на БНБ за съответния период. Под сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират договори за услуги, свързани с извършване програмирането и уеб дизайна. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Списък – Декларация (свободен текст), съдържащ основните договори (с предмет, сходен с предмета на поръчката) изпълнени от участника през 2007 г, 2008 г. и 2009 г., с посочен предмет на договора, стойност, дати и срокове на изпълнение и клиентите. Декларацията задължително трябва да съдържа текст за поемане на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.1.1 Към списъка задължително се прилагат заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение на договорите от списъка, издадени от клиентите. 2. Списък на участниците в екипа, в който трябва да бъдат описани всички експерти (основни и допълнителни), които ще участват при изпълнението на поръчката и бъде посочен ръководителя на екипа.3. Автобиографии на основните експерти, които описват искания опит. Представят се автобиографии по-отделно за всеки основен експерт.4. Декларация от всеки член на екипа, с която всеки от експертите декларира верността на описания в атобиографията опит и умения, както и че е на разположение за целия период на проекта. 5. Дипломи, удостоверения и сертификати, доказващи изискуемото образование и квалификация на основните експерти от екипа. Участникът следва да представи всички документи, дипломи, сертификати и други, удостоверяващи условията за образование и квалификация, на които основните експерти следва да отговарят, които условия са посочени в „Техническото задание”, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката. 6. Декларация от участника, че поема да извършва пълно офис и техническо осигуряване на дейностите, свързани с изпълнение на поръчката, с посочване на неговия/техните адрес/и;

 Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в областта на уеб-дизайна и програмирането. Участникът трябва да е изпълнил поне 3 /три/ договора за услуги в областта на програмирането и уеб дизайна за различни български и/или чуждестранни компании през последните три години, предхождащи датата на обявлението на обществената поръчка /2007; 2008; 2009г./. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.2. Екипът на изпълнителя трябва да включва следните основни експерти: 2.1. Ръководител на екип– експерт в областта на планиране на управлението. 2.1.1. Образование, квалификация и умения:•Магистърска степен в областта на икономиката и/или управлението и/или бизнес администрацията и/или информационните технологии; •Допълнителна квалификация в областта на управлението на проекти, финансирани от ЕС (приложение копия на сертификати, удостоверения и др.);2.1.2. Професионален опит:• Минимум 4 (четири) години общ професионален опит в областта на координиране и управление на проекти; • Минимум 2 (две) години опит в областта на информационните технологии и/или програмирането.2.2. Експерт по Информационни технологии и програмиране 2.2.1. Образование, квалификация и умения:• Висше образование в областта на информационни системи и технологии;или • Професионална квалификация в областта на програмирането и/или информационните системи и технологии; • Задължителна допълнителна квалификация в областта на уеб програмирането..Необходимо е да бъде налице едно от първите две изисквания, едновременно с третото.2.2.2. Професионален опит:• Минимум 4 (пет) години общ професионален опит в областта на информационните системи и технологии;• Минимум 2 (три) години общ професионален опит в областта на уеб програмирането;2.3. Експерт по уеб дизайн.2.3.1. Образование, квалификация и умения:• Висше образование в областта на информационни системи и технологии и/или графичен дизайн; • Задължителна допълнителна квалификация в областта на уеб дизайн;2.3.2. Професионален опит:• Минимум 4 (четири) години общ професионален опит в областта на графичния и уеб дизайн;2.4. Експерт по мултимедия, видеопродукция и фотопродукция2.4.1. Образование, квалификация и умения:• Висше образование в областта на режисура и/или операторско майсторство; • Задължителна допълнителна квалификация в областта на мултимедийни продукти и фотопродукции;2.4.2. Професионален опит:• Минимум 3 (три) години общ професионален опит в областта на създаване на видеопродукции и/или изработване на поне 3 (три) видеоклипове с туристическа насоченост;• Минимум 2 (две) години общ професионален опит в областта на разработване и внедряване на мултимедийни продукти.2.5. Експерт в областта на туризма2.5.1. Образование, квалификация и умения:• Бакалавърска или магистърска степен в областта на туризма.2.5.2. Професионален опит:• Минимум 3 (три) години общ професионален опит в областта на туризма.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: Цена (тежест : 30)

 Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (тежест : 70)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: НЕ

 Час: 17:30

 Цена

 Условия

 Дата: 11/07/2010

 Валута

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 17:30

 Дата: 21/07/2010

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: София, ул. "Славянска" № 8

 Време: 14:00

 Лица: Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Упълномощаването се извършва с фирмено заверено пълномощно.

 Дата: 22/07/2010

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА

 Проект/програма: Поръчката се осъществява по проект BG 161PO001/3.3-01/2008/001-05 „Мултимедиен каталог на туристическите обекти и електронен маркетинг за дестинация България”, финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: 1. Сроковете на поръчката са съкратени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до документацията за възлагане на поръчката на следните интернет адреси: www.mee.government.bg и www.tourism.government.bg. 2. Документация за участие в процедурата се получава от деловодството на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София, ул. „Славянска” № 8, срещу документ за представителство на участника. Под документ за представителство на участника се има предвид:- при получаване на документацията от лице с представителна власт, съгласно документа за регистрация на участника, се представя актуално Удостоверение, издадано от съответния съд /при съдебна регистрация/ или Удостоверение от Агенция по вписванията /при търговска регистрация/; - при получаване на документацията от друго лице, се представя надлежно заварено пълномощно /фирмено или нотариално заверено/, издадено от лицето с представителна власт.- при получаване на документацията от физическо лице се представя документ за самоличност. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 11.06.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 11/06/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

Каталог: uploads
uploads -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
uploads -> Әдебиет пен сынның биік белесі
uploads -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
uploads -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
uploads -> Салыстырмалы кесте
uploads -> ҮЕҰ арқылы 50 жастан асқан тұлғалар, сонымен қатар халықтың мақсатты топтарын жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік емес секторде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі мемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша өзгеше
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет