«Валюталық операция туралы тіркеу куәлігін беру» мемлекеттік қызметтер көрсету стандартынаДата03.07.2016
өлшемі173.55 Kb.
#175023

«Валюталық операция туралы

тіркеу куәлігін беру»

мемлекеттік қызметтер көрсету стандартына

2-ҚОСЫМША
Тіркеу куәлігін/Валюталық операция туралы

хабарламаны алуға өтініш


_______________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні)

КҰЖЖ коды ____________________________ СТН___________________________________ ЖСН__________________________________ БСН_________________________(бар болса)
1. Валюталық шарттың №________________________________жылғы «____» ____________

_______________________________________________________________________________ (құжаттың атауы)

_______________________________________________________________________________ (мақсаты мен мәні)
2. Валюталық шартқа қосымша ретінде мынадай құжаттар ұсынылды

(тіркеуге өтініш берген кезде толтырылады)

_______________________________________________________________________________

(құжаттың атауы, нөмірі, ресімдеу күні)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Валюталық шартқа қатысушы резидент (-тер):

Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Мекенжайы ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________телефон ______________________________

Қызмет көрсететін банк (-тер)_____________________________________________________ Валюталық шартқа қатысушы резидент емес (-тер):

Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)_____________________________________

_______________________________________________________________________________

Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы _________________________________________________

Экономика секторы _____________________________________________________________

Заңды тұлғаның тіркелген елі_____________________________________________________

(жеке тұлғаның тұрғылықты)

Мекенжайы, банктік деректемелері ________________________________________________

_______________________________________________________________________________


5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген лицензияларының нөмірі _________________________________________________________

6. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген тіркеу куәліктерінің нөмірі _______________________________________________________________________________


7. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген хабарлама туралы куәліктерінің нөмірі______________________________________________________________

8. Мынадай толтырылған бөлімдер ұсынылды (белгілеу):

___ 1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары,

___ 2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар,

___ 3-бөлім. Шетел банкінде шот ашу,

___ 4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары.

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:

_______________________ ___________________________ _______________

(қызметі) (тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)
200___ жылғы «_____»_____________


Мөрдің орны

1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары


1. Валюталық шарттың сомасы ____________________________________________________

(санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)

_______________________________________________________________________________

2. Шарттың валютасы ____________________________________________________________

3. Негіздемелік келісім (бар болса) №___________________жылғы «____»_______________

_______________________________________________________________________________

(құжаттың атауы)

4. Резиденттің резидент емеске қатынасы (белгілеу):

_____ тікелей инвестор

_____ тікелей инвестициялау объектісі

_____ басқа
5. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) ставкасы жылдық _____________________ _______________________ (өзгермелі пайыздық ставка болған жағдайда оны есептеу базасы _______________________________________ және маржа мөлшері көрсетілсін_____ _____________________________)
6. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін ставка:

мерзімі өткен әрбір күнге _________________________________________________________

басқа (талдама жасау)

7. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер үшін комиссия және басқалары)________________________________________________________


_______________________________________________________________________________ (салыстырмалы көлемде көрсету (кредит сомасының, негізгі борыштың және т.б. пайызы)

8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының кестесі және басқасы)____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8-1. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәліметтер (бар болса):

Резидент ____________ Резидент емес___________ (белгілеу)

Заңды тұлғаның атауы____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы ______________________________________________

______________________________ телефоны ________________________________________

КҰЖЖ коды ______________________СТН/ЖСН/БСН________________________________

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі _________________________________________

8-2. Ерекше талаптардың болуы (белгілеу):

____ заемшының мерзімді ұзарту құқығы

____ заемшының жедел өтеу құқығы

____ кредитордың берешекті мерзімнен бұрын өтеуді талап ету құқығы

____ өзге (талдама жасау) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. Осы валюталық шарт шеңберінде қаржыландыратын келісімшарттар туралы мәліметтер (банктер және өзге де қаржы институттары егер бар болса өз операциялары туралы хабарлау кезінде толтырады):

9.1. Аппликант (банктің өзге де қаржы институтының қаржыландыруды сұрататын клиенті) туралы мәліметтер:

Резидент ____________ Резидент емес ___________ (белгілеу)

Заңды тұлғаның атауы__________________________________________________________ (жеке тұлғаның аты-жөні)

Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы ______________________________________________ _____________________________________телефон___________________________________

КҰЖЖ коды _______________________СТН/ЖСН/БСН_______________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі_____________________________________________________________________________

9.2. Қаржыландырылатын келісімшарттар туралы мәлімет:

Келісімшарттың нөмірі _____________________________ күні_________________________

Келісімшарттың мақсаты және мәні________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Келісімшарттың сомасы_______________________ валюта ____________________________

(валютаның мың бірлігі)

Экспорттық-импорттық валюталық бақылауға алынатын мәмілелер үшін мәміле паспортының нөмірі _____________________________________________________________

9.3. Бенефициар (келісімшартқа қатысушы) туралы мәліметтер:

Резидент ____________ Резидент емес___________ (белгілеу)

Заңды тұлғаның атауы____________________________________________________________

(жеке тұлғаның аты-жөні)

_______________________________________________________________________________

Резидент туралы ақпарат: мекен-жайы ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________ телефон___________________________________________

КҰЖЖ коды _______________________СТН/ЖСН/БСН_______________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі _______________________________________________________________________________

9.4. Кредитордың банкті және өзге де қаржы институтын қаржыландыру нысаны (белгілеу):

___ қаражаттың банктің шотына түсуі,

___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуі,

___ басқа (талдама жасау)________________________________________________________


10. Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі

шарт валютасының мың бірлігі
Заем алушыға кредит бойынша қаражаттың түсуі

Заем алушы кредитке қызмет көрсетуі бойынша

төлемдер


Күні

Сомасы

күні

Негізгі борышты өтеу

Сыйақы төлеу

А

1

Б

2

3


ЖИЫНТЫҒЫ
ЖИЫНТЫҒЫОлардың ішінде өтініш беру күніне
Олардың ішінде өтініш беру күніне11. Ескерту___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы

құралдарымен операциялар
1. Операция түрі (белгілеу):

1) ___ шетелге тікелей инвестициялар,

2) ___ Қазақстан Республикасына тікелей инвестициялар,

3) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің акцияларын (тікелей инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,

4) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің акцияларын (тікелей инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,

5) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің басқа да бағалы қағаздарын және резидент еместердің инвестициялық қорларының пайларын сатып алуы,

6) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің басқа да бағалы қағаздарын және резиденттердің инвестициялық қорларының пайларын сатып алуы,

7) ___ резиденттердің резидент еместердің жарғылық капиталында қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салым енгізуі (тікелей инвестицияларды қоспағанда),

8) ___ резидент еместердің резиденттердің жарғылық капиталында қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салым енгізуі (тікелей инвестицияларды қоспағанда),

9) ___ резидент эмитенттердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарған бағалы қағаздарын орналастыруы,

10) ___ резидент эмитенттердің басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарған бағалы қағаздарын орналастыруы,

11) ___ Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды шығару,

12) ___ резидент эмитенттердің бағалы қағаздарына депозитарлық қолхаттар шығару,

13) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.


2. Инвестор туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес _______ (белгілеу)

Заңды тұлғаның атауы ___________________________________________________________

(жеке тұлғаның аты-жөні)

_______________________________________________________________________________

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________телефон_______________________________________

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН____________________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі ______________________________________________________________________________

Резидент еместің секторы ________________________________________________________
3. Сатушы туралы мәліметтер (өтініш беруші сатушы болып табылса толтырылмайды):

Резидент ___________ Резидент емес__________ (белгілеу)

Заңды тұлғаның атауы __________________________________________________________

(жеке тұлғаның аты-жөні)

_______________________________________________________________________________

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________телефоны _______________________________________

КҰЖЖ коды _________________________ СТН _____________________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі _______________________________________________________________________________

Резидент еместің секторы ________________________________________________________
4. Валюталық шарт туралы мәлімет:

Валюталық шарттың сомасы______________________________________________________

(санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)

Валюталық шарттың валютасы ___________________________________________________

Мерзімі өткен төлемдер үшін ставка ______________________мерзімі өткен әрбір күн үшін

Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және басқа үшін комиссия)____________________________________________________________ (талдама жасау)

_______________________________________________________________________________

Өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша ұсынылған қаражат:

Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының кестесі және басқа)_______________________________________________________________

Жіберуші

Бенефициар

Күні

Валюталық шарт валютасының сомасы, мың бірлік


_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестициялау


объектісі болып табылса толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес _______ (белгілеу)

Атауы _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала) __________________________________

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН_____________________________________

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі _________________________________________

Резидент еместің секторы ________________________________________________________

6. Инвестициялау объектісінің капиталы (дауыс беруші акциялармен және жарғылық капиталға қатысу үлестерімен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):Валюталық шарт бойынша операция жүргізгенге дейін

Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгеннен

кейін


сомасы

валютасы

сомасы

валютасы

1.

Құрылтай құжаттары бойынша құндық тұрғыдағы жарғылық капитал, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бірлігі

2.

Қаржылық есептілікке сәйкес жарғылық капитал, қаржылық есептілік валютасының мың бірлігі

3.

Инвестициялау объектісінің капиталы, инвестор(лар) құндық тұрғыда енгізген пайлар, валютаның мың бірлігі

4.

оның ішінде инвесторлар бойынша5.

Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектісі капиталындағы үлесі, қатысушылардың % дауыстары немесе % дауыс беруші акциялар6.

оның ішінде инвесторлар бойынша7. Инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат (дауыс беруші акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

Валюталық шарт бойынша операция жүргізгенге дейін

Валюталық шарт бойынша операция жүргізгеннен кейін

жай

артық-шылықты

жай

артықшы-лықты

1.

Жарияланған акцияның саны, дана

2.

Төленген акцияның саны, дана

3.

Оның ішінде дауыс беруші

4.

Инвесторға (инвесторларға) тиесілі дауыс беруші акцияның саны, дана

5.

оның ішінде инвесторлар бойынша8. Инвестор (инвесторлар) валюталық шарт бойынша сатып алатын инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат:


9. Инвестор (инвесторлар) шығаруды қоса алғанда сатып алатын борыштық бағалы қағаздар немесе инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәлімет:

Акцияның түрі (жай/артықшылықты, дауыс беру құқығы бар/құқығы жоқ)

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) не ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)

Бір бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бірлігі)

Шығару (орналас-

тыру) валютасы


ISIN/ҰСН ______________________________________________________________________

Бағалы қағаздардың саны ____________________________________________ дана

Бір бағалы қағаздың номиналдық құны _______________________ валюта бірлігі

Шығару валютасы _______________________________________________________________

9.1. Борыштық бағалы қағаздар үшін

Шығару күні ________________________ Өтеу күні __________________________________

Купондық ставка ________________________% жылдық (өзгермелі пайыздық ставка болған жағдайда оның есептеу базасы ________________________ және маржа мөлшері көрсетілсін)_________

Купондарға төлем жасау кезеңділігі мен күні ________________________________________

_______________________________________________________________________________

9.2. инвестициялық қорлардың пайлары үшін

Қордың түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, интервалды, басқа (көрсету)) _______________________________________________________________________________

Басқарушы компания ____________________________________________________________

(атауы, елі)

10. Депозитарлық қолхаттар туралы мәліметтер:

депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН______________________________________________

Шығару күні ______________________________

Депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргізгенге дейін __________________ дана, операция жүргізгеннен кейін ___________________ дана.

Депозитарлық қолхат пен базалық актив бірліктерінің арақатынастары:

_____________ дана депозитарлық қолхат = _________________ дана базалық актив


10.1. Депозитарлық қолхаттың базалық активтері туралы мәлімет:

Бағалы қағаздың түрі: ________ акция, _________ облигация (көрсету)

Депозитарлық қолхаттарға айырбасталған базалық активтер бірліктерінің саны: операция жүргізгенге дейін __________________ дана, операция жүргізгеннен кейін ___________________ дана.
10.2. Депозитарлық қолхат эмитенті:

Резидент _______ Резидент емес_______ (белгілеу)

Атауы ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі ________________________________________

Резидент еместің секторы ________________________________________________________

11. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:

Туынды қаржы құралының түрі (көрсету):

___ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, ______ өзге(талдама жасау)

______________________________________________________________________________

Туынды қаржы құралының базалық активінің атауы

______________________________________________________________________________

12. Ескерту ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3-бөлім. Шетел банкінде шот ашу


1. Шетел банкі _________________________________________________________________

(атауы, мекенжайы, SWIFT коды және басқа да банктік деректемелері)

______________________________________________________________________________

2. Валюта шоты ________________________________________________________________

3. Шот нөмірі __________________________________________________________________

4. Шот түрі (белгілеу):

____ резиденттің ағымдағы шоты,

____ резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты,

____ резиденттің салымы,

____ басқасы (талдама жасау) _____________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Резиденттің филиалының (өкілдігінің) орналасқан жері____________________________

_____________________________________________________________________________ (елі, мекенжайы)

6. Ескерту_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары.

1. Операция түрі (белгілеу):

____ жылжымайтын мүлікке арналған құқықты сатып алу

____ зияткерлік меншік объектілеріне арналған айрықша құқықты сатып алу

____ бірлескен қызмет қатысушыларының міндеттемелерін орындау

____ ақшаны және өзге де мүлікті сенімгерлік басқаруға беру
2. Валюталық шарт туралы мәліметтер:

Валюталық шарттың сомасы ___________________________________________________

(санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)

Валюталық шарттың валютасы ____________________________________________________

Қаражатты (егер бар болса) пайдалану үшін сыйақы (мүдде) ставкасы:

_______________________________________________________ жылдық

(өзгермелі пайыздық ставкасы болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа мөлшері көрсетілсін)

Ілеспе төлем (егер бар болса)______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(талдама жасау)

Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражаттың қозғалу кестесі және басқа)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
3. Объект туралы мәліметтер:

3.1. жылжымайтын мүлік:_________________________________________________________

(елі, мекенжайы)

3.2. зияткерлік меншік объектісі ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(объектінің қысқаша сипаты)

3.3. бірлескен қызмет____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


3.4. сенімгерлік басқару__________________________________________________________

(жобаның қысқаша сипаты)


4. Ескерту _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


________________________

Каталог: cont
cont -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
cont -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
cont -> Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары (филиалдар мен өкілдіктер) үшін Банкке ақпарат берудің қажеттігі және бсн алу бойынша жадынама
cont -> Акционерлік қоғамның акционерлерінің құқықтары туралы
cont -> Сұрақ: Акционерлік қоғам қызметіне қатысты ақпаратты қалай алуға болады? Қоғам акционер үшін қандай құжаттар тізбесін және қандай ақпаратты бере алады? Жауап
cont -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
cont -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
cont -> Справка тоо «Қазақ энциклопедиясы» включен в Перечень объектов организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации
cont -> Конкурс красоты «Миссис Стройкомплекс 2014»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет