Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.68 Mb.
бет2/10
Дата16.06.2016
өлшемі1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


І курс

1, 2 семестр


Пәннің аталуы

М1а. Қазақстан тарихы

Қысқартылған атауы

ҚТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақ, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Садикулов С., Веретельник О.

Доцент/оқытушы:

П.ғ.к., доцент; аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдері

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30с., практ-15с., ОСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 несие

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп Қазақстан тарихы курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Оларды ұлттық таным азаматтық және патриоттық тәрбин беру мақсатында отан тарихын оқыту.

Компетенция: студент Қазақстан тарихы және ҚР ұлттық мемлекетінің қалыптасуы сұрақтары бойынша компетентті болуы керек.Мазмұны

Дәріс: Қазіргі тарихи графия шеңберінде жаңа концептуалдық позициямен этносаяси Қазақстан тарихының негізгі этаптары. Ежелгі кезең – қазақ халқының этногенез бастамасы. Қазақстиан хандығының құрылуы және дамуы, Тәуелсіздіктің жойылуы және оның қайта құрылуы.

Практикалық: Қазақстан территориясындағы тайпалардың бірігуі және ерте феодалды мемлекет. Қазақстан және монғол кезеңі XV-басы мен XVIII аяғы; Россия империясына қосылуы. XVIII-XIX ғ. Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі. Қазахстан XIX – аяғы XXғ. басында және тоталитарлық жүйенің қатаю кезеңінде Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезінде және соғыстан кейінгі жылдары. Қазақстан - тәуелді мемслекет. Қазақстанның тәуелсіздік алуы. Конституцияны қабылдауы. Қазақстанның - 2030 жылға дейінгі стратегиялық дамуы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қоғамның әртүрлі тарихи кезеңдердегі даму заңдылықтарын тану

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

Пәннің аталуы

М 4а. Қазақ немесе орыс тілі

Қысқартылған атауы

ҚнОТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Студиялық сабақ, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Жапарова Г., Анартаева Г.

Доцент/оқытушы:

П.ғ.к., доценттер

Жұмыс тілі

Орыс, қазақ тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Студиялық -45с., ОСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Жалпы сабақ грамматика, лексика, стилистика және орыс тілі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности, способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях из научной сферы, а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты учебно-научных, научно-профессиональных жанров.

Свободно владеть русским языком, языком межнационального общения. Иметь навыки структурирования комплексной постановки задания.Мазмұны

Лексический и терминологический минимум по специальности. Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально- бытовой сфер. Профессиональный русский язык. Научно-профессиональная речь. Активное, обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области научно-профессиональной речи. Использование научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қорыта келгенде емтихан алдында пәнді үйрену барысында студен орысша сөйлей және жаза білуі керек.

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).

Пәннің аталуы

М3б. Шет тілі

Қысқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Студиялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1,2

Оқытушының Т.А.Ә.

Ермаханова Б., Тоқсеитова Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы; оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ,орыс тілдері

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Студиялық - 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2+2═4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттілігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық, межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.Пәннің аталуы

М5а. Информатика

Қысқартылған атауы

Инф.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, студиялық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Жайлаубаев Н.М.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдері

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция-15с., студиялық – 30с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Переквизиттері: математика, физика, информатиканың мектептік курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жаңа информациалық дағдыларды меңгере білу, жаңа технологиялық ізденістер мен жобаларды құрастыру. Ақпаратты сақтай және өңдей білу.

Компетенция: логикалық, аналитикалық шабыттар мен тез ойлай білу.Мазмұны

Ақпаратты копьютерге енгізе және ала білу. Булева алгебрасын және компьютердің логикалық схемаларын алып. өңдеу. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыра білу және өңдеу. Компьютерлердің негізгі блоктарын ұйымдастыру. Сақтау жиілігі мен жылдамдығын. Негізгі мәліметті сақтау тәсілдерін ұйымдастыру. Пән, информатиканың негізгі объектілері мен бөлімдері. Ақпарат және ақпарат түрлері. Ақпаратты өлшеу бірліктері. Арифметикалық және логикалық жүйелер. Алгоритмдер (түрлері, құрылысы, ұйымдастыру тәсілдері). Алгоритмдер структурасы. Алгоритмизация. Бағдарламалық тілдері және олардың классификациясы. Структуралық бағдарламалар. Модульді бағдарламалар. Операциялық жүйелер. Операциялық жүйелердің функциялары. Жүйелік бағдарламалар. Трансляторлар. Редакторлар. Windows операциялық жүйесі. Компьютерлік байланыстар. Локальді және глобальді байланыс. Байланыстық технологиялар. Internetпен жұмыс жүргізу. MS Word мәтіндік редакторы. MS Excel таблицалық процессоры. Негізгі жүйе мәліметтері. Microsoft Power Point презентацияларды ұйымдастыру. Негізгі қауіпсіздік. Сервис бағдарламалары (Антивирус Касперского – бағдарламаларын енгізу және жұмыс жасай білу. Архивтеу – WinRAR, бағдарламаларды енгізу және жоя білу; файл менеджері Windows Commander; CD-R/RW жаза білу және сақтау, Flash- тасымалдағышы; аудио-видео ақпаратты ұйымдастыру және білу). Арифметикалық және логикалық жүйелер. Алгоритм түсінігін қалыптастыру және ұйымдастыра білу. MS Word, MS Excel, бағдарламаларын ұйымдастыру. Сұраныс туғызу. Формалар. Есептер. Компьютерлік байланыстарды ұйымдастыру. Локалды және глобальды байланыстыру. Internet-те жұмыс жүргізу. Электронды поштамен жұмыс жүргізу. Word – та жұмыс жүргізу. Негізгі Интернетте және локалды байланыстарда (браузерлермен – Internet Explorer; электронды пошта – Outlook Express; Web-парағын дайындау, сайттар – MS FrontPage; IRC, ICQ-уақытымен жұмыс жүргізу, Telnet-бағдарламасын құру) жұмыстар жұргізе білу. Қауіптерден сақтандыру және классификациясы. Сканирлеу және қағаздарды айқындай білу – ABBYY FineReader; жедел түрде аудару бағдарламасымен жұмыс – PROMT; электронды сөздіктер – Lingvo.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті компьтермен жұмыс жасау барысында, технологиялық бағдарламаларды меңгеру.

Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.
Пәннің аталуы

М 9а. Мамандыққа кіріспе

Қысқартылған атауы

МК

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Сахи Қ., Алдияров Ж.А.

Доцент/оқытушы:

Т.ғ.к., профессор; т.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдері

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні. Таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, ОСӨЖ-15, СӨЖ-15

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер:Орта мектеп қабырғасында алған білімдерін толықтыру; тарих; математика; физика; компьютерлiк есептеулердi, сызбаларды жақсы меңгеру

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Сәулет өнерiнiң, құрылыс конструкцияларының және құрылыс техникасының даму тарихын меңгеру; қоғамдық, жалпы техникалық iргелi және жалпы инженерлiк пәндердiң құрылысшылар дайындаудағы орындарын негiздеу; құрылыс саласындағы мамандардарды дайындауда арнаулы пәндердiң маңызын негiздеу.

Мазмұны

Құрылыста қолданылатын конструкциялардың негiзгi түрлерi және олардың даму жолдары металл, ағаш және пластмасса, темiрбетон және тас конструкциялары. Топырақтар механикасы, негiздер мен ipгeтacтap. Құрылыс өндiрiсiн қазiргi кезеңде ұйымдастыру. Болашақ инженерге құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру туралы. Экономика – мамандар дайындауға ең соңғы кезең. Жүйелi техника және ҚБАЖ (құрылысты басқарудағы автоматтандырылған жүйелер құрылыс саласындағы мамандарды дайындаудың жаңа бағыты). Құрылыстың дамуының негiзгi кезеңдерi. Құрылыс ғылымының және техникалық даму тарихы. Құрылыс - ғылымы. Құрылыс ғылымының даму барысындағы заңдылықтар, қайшылықтар және мәселелер. Құрылыс ғылымының қазiргi кезеңдегi дамуының кейбiр астарлары. Құрылыс саласы – материалдық өндiрiс саласы, оның материалдық – техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету (өндiрiстi қоғамдық пайдалану өнiмдерiнен қамтамасыз ету, халықтың тұрғын үй жағдайын жақсарту, өнеркәсiптi дамыту және т.б.). Құрылыс қызметтерiнiң түрлерi, құрылыс саласының құрылымы, құрылысты басқару жүйесi. Құрылыс өндiрiсiнiң ерекшелiктерi. Құрылыстың басқа салалармен байланысы. Құрылыс материалдарының өнеркәсiбi. Құрылыстағы техникалық прогресс және оның дамуының негiзгi бағыттары, қажеттiлiгi. «Құрылыстың тиiмдiлiгi» түciнiгi, еңбек өнiмдiлiгiн арттыру, құрылыстың құнын және еңбек шығынын төмендету. Құрылыстың болашақтағы даму бағыттары. Индустриализация – құрылыстық техникалық прогрестiң негiзi. Кешендi механизациялау және автоматтандыру. Құрылыста пайдаланылатын тиiмдi материалдар мен конструкциялар. Құрылыс саласындағы ғылымның орны. Құрылысты ұйымдастырудағы және басқарудағы жаңа тәсiлдер – құрылысшы жұмысшылар құрамын өзгерту. Бригадалар, звенолар, құрылыстағы шаруашылықтық есеп. Құрылысшылардың еңбектiк функциялары, мiндеттерi, құқықтары. Еңбектi қорғау, қоршаған ортаны қopғay, табиғи байлықтарды тиiмдi пайдалану. Бұйымдардың сапасын тексеру және мемлекеттiк үлгiге келтiру. Өнекәсіптік және азаматтық құрылыс. Ауылшаруашылық, сутехникалық және т.б. құрылыс. Өндірістік кешендерді дұрыс пайдалану. Үйлер мен ғимараттардың көлемдік-жоспарлау және конструкциялық шешімдерін жетілдіру. Жоспарлаудың, ұйымдастырудың және басқарудың жаңа тәсілдері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қазіргі кезендерде мемлекеттін күрделі құрылыс саласындағы негізгі бағыттарын; Қазіргі кезендегі экономикалық жаналықтарды және саяси оқиғаларды білу.

Ағымды, аралық, қорытынды (емтихан)
Пәннің аталуы

М 3а. Математика І

Қысқартылған атауы

Мат. І

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

1,2

Оқытушының Т.А.Ә.

Калымбетов Б.Т .

Доцент/оқытушы:

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс- 15сағ., практ. - 30 сағ., ОСӨЖ-45сағ., СӨЖ –45сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Алгебра», «Геометрия». Аналитикалық геометрия. Мектептік курстан

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Жоғары математика» пәнін оқуда манадай мақсат қоюда: Математикалық ойлауды дамыту, математикалық әдістерді есептерге қолданып шығару, математикалық әдебиеттермен пайдалана білу математикалық мәдени тәрбиелеу.

Компетенция: математикалық әдістерді қолдана отырып қолданбалы есептерді шығару, алғашқы сұрақтар мен қосымшаларды қолдана білу.Мазмұны

Дәріс мазмұны: Алгебра, Геометрия, аналитикалық геометрия. Математикалық анализдерге кіріспе. Дифференциалды функцияларды талқылау. Қысқартылған интегралдар және қисықтанған интегралдар. Дифференциалды теңдеулер. Қатарлар. Математикалық жүйелер. Теңдеулер мен жүйелер.

Практикалық сабақтардың мазмұны:

Жүйелі түрдегі теңдеулерді шешу. Функциялық теңдеулерге анықтама бере отыра шығару. Квадраттар әдісі. Интегралдардың негізгі әдістері. Функционалды және дәрежелі қатарлар. Дифференциалды теңдеулердің біріншілік қатарын шешу. Негізгі теориялық теоремалар.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде аналитикалық және қолданбалы математиканы нақтылы шығара білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

Пәннің атауы

М 11а. Инженерлік графика І

Қысқартылған атауы

ИГ-І

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ


Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә:

Жұмабаев А.Ә.

Доцент / оқытушы:

т.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы-90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: сызу, сурет салу, математика, геометрия, информатика

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Студенттердiң кеңістiкте елестету қабiлетiн арттырып, логикалық ойлау қабiлетiн дамыту, жазықтықтағы кеңiстiк формаларының бейнеленуiн құрастыру әдiстерiн меңгеру, кешендi сызбада бұйым бейнесiн оқып үйрену, сызбаны оқи бiлу тиiстi стандарттармен, анықтамалармен өз бетiнше жұмыс iстеу, АutoCAD компьютерлік бағдарламасында графикалық жұмыстарды және конструкторлық құжаттарды дайындау.

Мазмұны

Ортогональды проекциялар (ОП). Кешенді сызбаның жобалаудың негіздері (Монж сызбасы). Екі кескін әдісі. Проекциялаушы аппарат. Кешенді сызбадағы нүкте, тік сызық және жазықтық тапсырмасы. Жазық фигуралардың ортогональды проекцияларының туыстық сәкестері туралы негізгі теорема. Өссіз сызба түсінігі. Heгізгі позициялық есептер. Қырлы бет және көпқырлы беттер. Kөп қырлы бет түрлері. Дұрыс және жартылай дұрыс көп қырлы беттер. Кеплер-Пуансо денелері. Эйлер формуласы және көп қырлы беттерді анықтаушы жазықтықпен және тік сызықпен көп қырлы беттің қиылысуы. Көп қырлы беттің өзара қиылысу құрылымы. Метрлік есептер. Тік бұрышты ортогональды проекция жазықтығына иілу бұрышын анықтау. Қиылысқан және түйіскен тік сызықтар арасындағы бұрышты анықтау. Екі жазықтықтың, тік сызық және жазықтық өзара перпендикуляр белгілері. Кешенді сызбаның өзгеpyi және оның метрлік есептерді шешуде қолданылуы. Өзгертудің негізгі тәсілдері: жазық-параллель жылжыту тәсілі, проекция жазықтығын алмастыру тәсілі, қосымша проекциялау тәсілі. Қисық сызықтар. Жазықтықты және кеністікті қисықтар. Математикалық және графикалық қисықтар. Қисық орналасу тәртібі. Қисық сызықтардың проекциялардың қасиеттері. Кониктер. Бұрандалы сызықтар. Екі бағытты сызықтық сыртқы бет (католон беті). Бұрандалы сыртқы бет. Бір бағытты сызықты сыртқы бет (торс). Айналу сыртқы бет, оның қанқасы мен очеркі. Көлбеу өспен
айналу сыртқы бетінің очекі. Есеп шешудің тірек әдістері. Қабық
конструкциясы және олардың проекцилық сызбада кескінделеуі. Сыртқы беттегі позизиялық есептер. Сыртқы бет жазбалары. Бет жазбалары. Жазылған және жазылмаған бет. Сыртқы бет
жазбаларының жалпы құрылу принциптері. Жарты жазба құрылымы.
Нүкте және сызық инциденті, бет жазбаларындағы құрылым. Макеттеуде жазбаларды қолдану. Аксонометриялық проекциялар (АП). Параллель аксонометрия. Аксонометрияның негізгі теоремасы (Польке-Шварц таеоремасы). Аксонометриялық проекцияларының түрлері. Іздің үш бұрышы және аксонометриялы масштабтар. «Дәл» және «әкелінген» аксонометрия. Стандартты аксонометриялық проекциялар. Heгізгі позициялық және метрлік есептер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Тік бұрыштап проекциялау әдістерін меңгеру. Іс-тәжірибе жұмыстарын орындау кезінде қарапайым графикалық примитивтерді пайдалана білу. Позициялық және метрикаклық есептерді шешуді меңгеру

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).


Пәннің атауы

М 12а. Геодезия І

Қысқартылған атауы

Гео. І

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, студиялық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә:

Қасымбекова Қ.Т., Кумеков А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы / аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, студиялық -30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика; Физика; Сызба геометрия.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Ізденісті, жобалауды, құрылысты салуды және құрылымды
пайдалануды қамтамасыз ететін геодезиялық жұмыстардың
технологиясы мен құрамын; топографиялық материалды пайдалануды, солардың ішінде, топографикалық картаны оқи отырып, соның негізінде графикалық, математикалық сипаттағы есептеулерді шығаруды; құрылыс обьектілерін құруға байланысты, соған сәйкес геодезиялық-маркшейдрлік қызмет көрсетушілерге нақтылы мәселелерді қоюды, құрылыстық шектеулерге негізделген талаптарды көрсете отырып, жұмысты бағыттауды; құрылысты дәлдеп бөлу, тұрғызылатын құрылыстың геометриялық пішінін қадағалау, кұрыльмдық-құрастыру жұмыстарының жеке кезеңдерінің нәтижелерінің орындалған түсірімі сияқты типтік құрылыстық мәселелердің геодезиялық өлшеулерін жүргізуді.

Мазмұны

Жердің пішіні мен өлшемдері туралы негізгі мәліметтер. Геодезиядағы координаттар жүйесі. Масштабтар, олардың дәлдігі. Пландар мен карталардың шартты белгілері. Жер бетінің бет-бедері, оны пландық карталарда бейнелеу. Құрылыстарды жобалау кезіндегі план және карта арқылы шешілетін мәселелер. Қателіктер теориясы элементтері. Өлшеулер туралы жалпы мәліметтер. Шектеулер. Мемлекеттік геодезиялық торлар туралы түсініктер. Геодезиялық торлардың нүктелерін бекіту. Ұзындық өлшеулер. Өлшеуіш аспаптар: жер өлшейтін таспалар, өлшеуіш рулетка, оптикалық арақашықгық өлшегіш. Өлшеуіш аспаптарды компарирлеу. Тахеометрлік түсіру, оның маңызы. Тахеометрлік түсіру кезіндегі пайдаланатын аспаптар. Нивелирлеу. Геометриялық нивелирлеуді» тәсілдері. Нивелирлердің негізгі түрлері. Нивелирлердің кұрылысы, тексерулері мен түзетулері. Нивелирлік рейкалар, олардың тексерулері. Техникалық нивелирлеу: далалық жұмыстардың реті мен құрамы, өлшеулерді тексеру, дәддігі, шектеулер. Нивелирлеудің нәтижелерін өндеу, профилін салу. Жер бетін нивелирлеу. Ізденіс тұрлері. Құрылыс салуға аланды тандап алу және бөліп беру. Ұзынынан созылған құрылыстардың инженерлік-геодезиялық ізденістердің ерекшеліктері. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымының шөгуін және жылжуын қадағалау туралы негізгі мәліметтер. Инженерлік құрылыстың деформациясының түрлері және олардың пайда болу себептері. Құрылыстың іргесінің тұрақтылығы мен құрылысты салу және пайдалану кезіндегі табанның деформациясына әсер ететін инженерлік-геодезиялық факторлардың өлшемдерін қадағалау. Құрылыстық планды және биіктік бағытта жылжуларын бақылау әдістері. Пландық және биіктік белгілерді салу әдістері мен конструкциялары. Қабырғалық репер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Негізгі геодезиялық аспаптарды нақтылы өндірістік жағдайда қолдануды; далалық немесе камералдық геодезиялық өлшеулердің алдын ала және соңғы рет бағалауды орындауды; әдебиеттер мен жаңа геодезиялық аспаптармен жұмыс істеуді.

Білімді пысықтау және тексеру үшін емтихан, сонымен қатар геодезиялық оқу-жаттығудан есеп беруді қорғау қарастырылған.
Пәннің аталуы

М 2б. Әлеуметтану

Қысқартылған атауы

Әлеумет.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Қорғанова С., Избасханов Ж.

Доцент / оқытушы:

Ф.ғ.к., доцент; аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық –15, ОБСӨЖ–30, СӨЖ–30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтану пәніне кіріспе, әлеуметтанулық теориялар мен концепциялар, нақыты әлеуметтік зерттеулердің методологиясы мен методикасы, қоғамның қалыптасу, даму аспектілері, қоғамның әлеуметтік құрылымы, стратификациясы, мобильділігі, әлеуметтік институттар, тұлға әлеуметтануы, девиациялық мінез құлық әлеуметтануы, мәдениет әлемуеттануы, экономикалық мәдениет, мінез құлық әлеуметтанулық зерттеу аспектісі ретінде, саяси қатынастар және билік әлеуметтануы, бұқаралық коммуникация әлеуеттануы.

Семинарлық сабақтар: Әлеуметтік білімдер құрылымы, қазақ ағартушыларының әлеуметтік ойлары, әлеуметтік зерттеулерді нарықтық қатынастарды зерттеуде қолдану, қоғам әлеуметтік жүйе ретінде, қоғамның әлеуметтік стартификациясы, тұлға типтері, отбасы әлеуметтануы, экономикалық, саяси, мәдениет, бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер қоғамдық өмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптасады, қоғамдық үрдістердің белгілі бір мемлекеттер көлемінде немесе ғаламдық тұрғыда қалыптасуы мен іске асу ерекшеліктерін ашып көрсетеді, нақты қоғамдық ортада іс-әрекет жасау қабілетіне дағдыланады, қандай болмасын қоғамдық құбылыстар жағдайына баға беру қажетті ғылыми ұстанымдары қалыптасады, өзінің кәсіби проблемаларын әлеуметтік тұжырымдар мен әдістерді қолдану арқылы шешуге қажетті білімдермен қаруланады; болашақта Қазақстанның қоғамдық - саяси сферасында белсенді болуға тырысады.Пәннің аталуы

М 7а. Құқық негіздері

Қысқартылған атауы

ҚН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Сартаева Г., Бердибеков С.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы; з.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15сағ., практикалық–15сағ., ОСӨЖ–30сағ., СӨЖ–30сағ.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Құқық негіздері» пәнің оқыту мақсаттары: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, окушылардың әлемдік танымын қалыптастыру, қоғамдық және құқықтық мәдениет және жеке құқық танымын жоғарылату. Оқу пәнін оқыту мақсаты қазіргі қоғамның қажеттілігі мен мүддесінен туындап отыр. Оқутыдың негізгі мақсаты заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгеру, ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру. Бұдан басқа міндет ретінде: қоғам өміріндегі мемлекет пен құқықтың орны мен ролін анықтау, Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамыуның алғышартымен және мәселелерімен таныстыру, қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси - құқықтық жолдарын анықтау, субъективтік құқықтар мен субъективтік юридикалық міндеттерді жүзеге асыруға қажетті тәжірибені жинақтауға үйрету.

Мазмұны

Дәрістер: Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай білімді алуы қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын. Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық нағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Алған білім және тәжірибе студеттерге заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасына шешу.

Семинар сабақтар: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын. Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық нағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Сонымен қатар, студент алған білімін тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік- құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе студеттерге заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасына шешу. Аталған курсты оқығанға дейін оқушылар орта және жалпы білім беру мектептерінде алған құқықтық және тарихи білімдері қажет. Құқық негіздері әлеуметтік- гуманитарлық пәндер циклінің басқа пәндерімен тығыз байланысты. Олардың құқық негіздерімен өзара байланысы оқудың негізгі объектісі- әртүрлі қоғамдық қатынастар. Құқық негіздері қоғамдық қатынастарды мемелекттік- құқықтық әсер етудің нәтижесі ретінде, құқықтық нормаларды әлеуметтік норманың түрі ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымы ретінде қарастырады. Аралас пәндер қоғамдық құқық пен мемлекеттің пайда болуының және дамуының саяси, тарихи, философиялық, әлеуметтік шарттары мен алғышарттарын қарастырады және ол Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси-құқықтық құбылыстарды кешенді түсінуге мүмкіндік береді.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай білімді алуы қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын.Пәннің аталуы

М10а. Химия I

Қысқартылған атауы

Хим.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, зертханалық сабақ, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Джолдасова Ш., Бейсбекова Р.

Доцент/оқытушы:

Т.ғ.к., доцент; аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15с, зертханалық саб.-15с, ОСӨЖ – 30с., СӨЖ– 30 с.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағаты

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: мектеп бағдарламасының химия курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Химиялық реакцияларды жүруінің негізгі заңдылықтары және оларды бақыла мүмкіндіктерімен таныстыру.

Компетенциялар: негізгі атом молекулалалық ілім туралы, химиялық процестердің жүру заңдылықтарын білу, химиялық реакцияларды бақылай білу, заттың құрамына қойылатын талапты, оның классификациясын білу, химиялық өнімін және процестердің анализі айналуы, алынуы бойынша дағдыны игеру.Мазмұны

Дәріс: Бейорганикалық химия заттардың құрамын құрылысын, қасиеттерін, айналуын зерттейтін және олардың айналуын реттейтін құбылыстарды зерттейтін жаратылыстану ғылымы. Олардың базасына Д.И.Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесі, М. Лолмоносовтың атом – молкулалық ілімі негізі, химиялық рескциялардың жэүруінің негізгі заңдылықтары жатады.

Зертханалық жұмыс: бейорганикалық зеттердің барлық класмтарының негізгі қасмиеттерінмен танысу: атом және иондардың электрондық құрылымын оқу: химиялық реакцияларлық энергетикасы мен кинетикасы; электролит ерітінділердің қасиеттері. Электрохимиялық процестер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу және емтиханды тапсыру нәтижесінде студент заттардың құрылысын және химиялық процестердің жүру мүмкінішілктерін білу керек

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

Пәннің атауы

М 11а. Инженерлік графика ІI

Қысқартылған атауы

ИГ-ІI

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, студиялық, ОСӨЖ, СӨЖ


Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә:

Жақаш А., Үмбетов Н.

Доцент / оқытушы:

т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық -15, студиялық -15, ОСӨЖ -30, СӨЖ -30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы-90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: сызу, сурет салу, математика, геометрия, информатика, инженерная графика І

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Құрылыс және машина құрылыс сызбаларын оқып және орындауға қажетті білім мен дағдыларды беру болып табылады.

Мазмұны

Техникалық сызбалар және оның тұрлері. Конструкторлық құжаттар және оларды талдау кезеңдері. Оюланған бұйымдар және қосылыстар. Бөлшектердің сызбалары, эскиздер. Жинақтау сызбалары. Жинақтау сызбаларының бөлшектенуі және оқылуы. Құрылыс сызбалары және оның түрлері. Құрылыс сызбаларының орындалу ерекшеліктері. Құрылыс конструкциялар бөлшектерінщ сызбалары. Санитарлық-техникалық сызбалар (жылу, су және газ жұйелері). Сандық белгілермен проекциялар. Жалпы мағлұматтар. Сандық белгілер проекцияларының ерекшеліктері және олардың колдану түрлері. Нүкте, тұзу, жазықтық. Кесіндіні түзу орналастыру және жоғарлату. Түзуді бөлшектеу. Түзудің көлбеу және интервал. Жазықтықты көлбеу масштабы, түсіру бұрышы және жазықтықты жазу бұрышы. Екі жазықтықты қиылыстыру және жазықтықтың түзуімен қиылысуы. Жазықтықтар. Қырлы және қисық сыртқы беттер. Тең көлбеу сыртқы бет. Топографиялық сыртқы бет. Тұзудің киылысуы және топографиялық жазықтықпен қиылысуы. Жер жұмыстарының инженерлік ғимараттарды жобалауда шекарасын кұру. Перспектива және көлеңке. Негізгі ережелер. Көрініс түрлері. Нүкте көрінісі және түзулер. Түзу басталу нүктесі және жазықтыктың басталу түзулері. Көрініс масштабтары. Көріністі тұрғызу әдістері. Радиальдық әдіс. Сәулетшілердің әдістері. Тор бойынша перспективаны тұрғызу. Көріністегі негізгі метрлік есептер. Көріністегі кесіндіні пропорционалды бөлу. Ара кашықтық және метрлік нұктелер. Орталық және параллельдік жарық берудегі көлеңкелер. Өзіндік және түсетін көлеңкелер. Жарықтың стандарттық бағыт сәулесі. Ортогональды проекциялардағы көлеңкелер. Нүкте көлеңкесі, түзу және жазықтық көлеңкесі. Сәуле қиылысындағы әдістер және кері сәулелер әдісі.. Көрішстегі көлеңкелер. Түзудің және жазықтықтың көленкесің тұрғызудағы негізгі ережелер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Тік бұрыштап проекциялау әдістерін меңгеру. Іс-тәжірибе жұмыстарын орындау кезінде қарапайым графикалық примитивтерді пайдалана білу. Позициялық және метрикаклық есептерді шешуді меңгеруПәннің аталуы

М 3а. Математика ІI

Қысқартылған атауы

Мат. II

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

1,2

Оқытушының Т.А.Ә.

Досыбеков К., Жунисбекова Д.

Доцент/оқытушы:

ф.-м.ғ.к., доцент; п.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция - 30с., практикалық - 15сағ., ОСӨЖ-45сағ., СӨЖ – 45сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Алгебра», «Геометрия». Аналитикалық геометрия. Мектептік курстан

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Жоғары математика» пәнін оқуда манадай мақсат қоюда: Математикалық ойлауды дамыту, математикалық әдістерді есептерге қолданып шығару, математикалық әдебиеттермен пайдалана білу математикалық мәдени тәрбиелеу.

Компетенция: математикалық әдістерді қолдана отырып қолданбалы есептерді шығару, алғашқы сұрақтар мен қосымшаларды қолдана білу.Мазмұны

Дәріс мазмұны: Алгебра, Геометрия, аналитикалық геометрия. Математикалық анализдерге кіріспе. Дифференциалды функцияларды талқылау. Қысқартылған интегралдар және қисықтанған интегралдар. Дифференциалды теңдеулер. Қатарлар. Математикалық жүйелер. Теңдеулер мен жүйелер.

Практикалық сабақтардың мазмұны:

Жүйелі түрдегі теңдеулерді шешу. Функциялық теңдеулерге анықтама бере отыра шығару. Квадраттар әдісі. Интегралдардың негізгі әдістері. Функционалды және дәрежелі қатарлар. Дифференциалды теңдеулердің біріншілік қатарын шешу. Негізгі теориялық теоремалар.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде аналитикалық және қолданбалы математиканы нақтылы шығара білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

Пәннің аталуы

М 12б. Геодезия ІІ

Қысқартылған атауы

Гео. ІІ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, практикалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Серікбаев Т.Т.

Доцент/оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: пәндер ãåîãðàôèÿ, êàðòîãðàôèÿ, ìàòåìàòèêà, åñåïòåó òåõíèêàñû, àñòðîíîìèÿ íåãiçäåðií áiлó, ñîíûìåí ¶àòàð æåðäiº ïiøiíi ìåí ê¼ëåìi, êîîðäèíàòàëàð æ¾éåëåði òóðàëû ò¾ñiíiê áîëó ¶àæåò.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Инженерлік-геодезиялық әдістерді және қолданылатын аспаптарды пайдаланып, жобаларды жергілікті жерге көшіру немесе үйлер мен ғимараттардың құрылысы кезіндегі геодезиялық талаптарды қамтамасыз ету туралы толық білім беруге мүмкіндік береді.

Мазмұны

Инженерлік ізденістер кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Инженерлік ізденістер кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Инженерлік ізденіс жұмыстарының түрлеріАтқарылатын істері және бағдарламасы. Геодезиялық жұмыстардың өндірісі үшін техникалық құжаттар. Құрылысты – монтаждау жұмыстарындағы шектеулерді жіктеу. Орың белгілеу жұмыстарының геодезиялық негізі туралы мәліметтер. Құрылыс торы туралы түсінік. Ғимараттың бас және негізгі осьтерін бөлу. Құрылыс алаңындағы дайындық кезеңіндегі геодезиялық жұмыстар. Жергілікті жерге көшірудегі геодезиялық дайындық. Геодезиялық орын белгілеу жұмыстарының тәсілдері. Берілген горизонталь бұрышты, жобалық белгілердің биіктігін жергілікті жерге көшіру. Жобалық ұзындықты жергілікті жерге көшіру. Жазықтықтағы берілген еңісті және сызықты жергілікті жерге көшіру. Құрылыс алаңының бетін нивелирлеу. Берілген еңіс бойынша жобалық және жұмыс белгілерінің биіктіктерін есептеу. Вертикаль пландау туралы жалпы түсінік. Жер жұмыстарының картограммасын құру. Құрылыс алаңының жобалық белгілерінің биіктігін анықтау. Үйлер мен ғимараттардың жер асты бөлігінің құрылысты кезеңіндегі геодезиялық жұмыстары. Ғимараттар мен құрылыстың жер асты бөліктерін геодезиялық жұмыстарын қамтамасыз ету. Қазан шұңқырды қазу кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Тіреу тұрғызу жұмыстарындағы геодезиялық қызмет көрсету. Іргетастарды тұрғызу кезіндегі бөлу жұмыстары. Үйлер мен ғимараттардың жер үсті бөлігін тұрғызу кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Жер үсті циклінің құрылыс-монтаждау жұмыстарының құрамы. Пландық және биіктік орын белгілеу торларын бастапқы горизонтта құру. Ірі панельді, үйлерді монтаждау кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Инженерлік құрылыстың технологиялық жабдықтарын құрастыру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Тұтас үйлер мен ғимараттарды тұрғызу кезіндегі геодезиялық жұмыстар.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Құрылысты геодезиялық жұмыстармен қамтамасыз ету, құрылыс торы туралы түсінікті,берілген горизонталь бұрышты жергілікті жерге көшіру тәсілдерін, геодезиялық жұмыстардың құрылымын және технологиясын, геодезиялық пункттерді жергілікті жерде белгілеу немесе бекітуді, бөлу жұмыстарының геодезиялық жоспарларын және биіктерін негіздеуді үйренеді.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
2 курс

3, 4 семестр


Пәннің аталуы

М 3б. Шет тілі

Қысқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Студиялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3,4

Оқытушының Т.А.Ә.

Ермаханова Б., Тоқсеитова Р.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы; оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдері

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Студиялық - 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2+2═4

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық, межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.Пәннің аталуы

М8а. Экология және орнықты даму

Қысқартылған атауы

ЭОД

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, зертханалық, СӨЖ, ОСӨЖ.

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ә.

Навесов Ш., Шыңғысбаева Ш.

Доцент/оқытушы:

Т.ғ.к., доцент; т.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс - 15сағ., зертханалық – 15сағ., ОСӨЖ - 30сағ., СӨЖ - 30сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Биотехнология негіздері», «Жалпы және молекулалық генетика», «Математика», «Биоинженерия»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Берілген пәнді оқытудың мақсаты студенттерге жалпы әдістеме бойынша білім беру және өндірісте қалаған түрдегі зерттеу жұмыстарын жоспарлау,оны жүгізе білу, түрлі зерттеулердің негізгілерін шолу, ғылыми-зерттеу жұмыстардың мағынасын көрсету: студенттерді әдістеменің негізгілерімен таныстыру; жаңа технология және құрылғылармен таныстыру, объективті нәтижелер алу, нақты шешімдер,сондай-ақ негізделген нұсқаулар жасауды оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми түсінік және ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Іздену,жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау,өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс жасау. Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу. Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу.

Практикалық сабақтар: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндет-тері. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың және емтихан тапсыру нәтижесінде студент ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуді, тәжірибелік экспериментті қоюдың әдістерін және ғылыми нәтижелерді ұштастыруды білу қажет.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет