КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет1/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Документ подготовлен в системе тестирования «INDIGO»

© Indigo Software Technologies, http://indigotech.ru/

08.12.2015 15:41
КЩсіби ›аза› тілі 3 курс ЛД (РУС)
ФИО:___________________________________________________________________________________Группа:___________________________________________________________________________________

Описание тестаБа“дарлама тек тест орталы“ына арнал“ан.


"Мейірбике" колледжі
Программа предназначена только для центра тестирования!
Колледж "Мейірбике"

ИнструкцияТест орталы“ыныЈ ережесі:


Емтихан уа›ытында

Тест орталы“ыныЈ ережесі:


Емтихан алдында

Сіз тестке 15-20 минут ›ал“анда тест орталы“ына келуіЈіз ›ажет.

изіЈізбен бірге Сына› кітапшасы ›ажет. Сына› кітапшасында сіздіЈ суретіЈіз бен ›олыЈыз міндетті тЇрде болуы керек. Жо“арыда“ы ережеге сЩйкес емес сына› кітапшасы бар кандидат емтихан“а жіберілмейді.

Емтихан“а СіздіЈ ›ателіктеріЈізге байланысты ереже б±зушылы› болса тестке айыпп±л тйлегеннен кейін жіберіледі.

Емтихан басталар б±рын Сіз міндетті тЇрде тест орталы“ыныЈ келісім шартына ›ол ›оюыЈыз ›ажет. Сіз ›ол ›оя отырып тест орталы“ыЈ ережелерін жЩне а›параттыЈ ›±пиялы“ын жарияламау“а келісесіз.
Емтихан уа›ытында

Барлы› кандидаттыЈ жеке заттары ата аналарына немесе т.б. адамдар“а тапсыратын болады.

Кез-келген емтихан“а ›ажетті заттарды (›алам, пара›) тест орталы“ы ±сынады. Тест ая›тал“ан бойда барлы› жазбаларыЈызды тест орталы“ыныЈ администраторына ›алдырасыз.

Тест уа›ытында Тест орталы“ыныЈ ±сын“ан заттарын “ана ›олдана аласыз.

Емтихан уа›ытында Тест орталы“ыныЈ администраторы Сізді ба›ылайтын болады. Емтихан бейне ба›ылау“а тЇсіріліп жЩне ол ›ажет жа“дайда ›олданылуы мЇмкін.

Администратордан тест с±ра›тары бойынша а›парат с±рау“а болмайды.

Емтихан жЇргізілу барысында йзге кандидаттарды мазалау“а болмайды.

Уа›ыт ая›талысымен тест автоматты тЇрде то›татылып баллыЈыз шы“арылады.


Тест орталы“ыныЈ администраторы, егер Сіз ережені б±з“ан жа“дайда ескертусіз тест то›тату“а ›±›ылы. Егер тест то›татыл“ан жа“дайда барлы› а›парат тест орталы“ыныЈ директорына ескертілетін болады. Тестке тйленген ›аражат ›айтарылмайды. Ережені б±з“ан кандидат›а йзге де ескертулер айтылуы мЇмкін.

Емтиханнан кейін

Тест тапсырыл“аннан кейін бірнеше са“ат ішінде жауаптары мен транскрипт ±сынылатын болады немесе колледждіЈ жеке сайтына шы“арылады www.meirbike.com
№1Синонимдік ›атарды кйрсетіЈіз.1О›та-текте, лЩм-мим.2Жас, жасты›, жастан.3љо›ан-ло›ы кйрсету, ›ор›ыту.4Жанын жалдау, кйлік жалдау.5Са“ыну, са“ынбау.

№2Ма›алдардан антонимдік ›олданыста“ы сйздерді табыЈыз.1Ер ›аруы-бес ›ару.2Нар тЩуекел-ер ісі.3Жауды басындырма, жа›ынды ашындырма.4Жа›сыдан - шарапат, жаманнан - кесапат.5ЖігіттіЈ екі сййлегені-йлгені.

№3љаза› Щліпбиіндегі ЩріптердіЈ санын аны›таЈыз.142.240.339.438.541.

№4Буын“а д±рыс бйлінген сйзді кйрсетіЈіз.1Хаба-р-ла-ма.2Хаб-ар-ла-ма.3Ха-бар-ла-ма.4Хаба-рла-ма.5Ха-ба-рла-ма.

№5Ма›алды табыЈыз.1®й менікі демеЈіз, Їй артында кісі бар.2Ер жігіт ел Їшін туады, елі Їшін йледі.3КЇш атасын танымас.4От тілді, ора› ауызды.5љызым, са“ан айтам, келінім, сен тыЈда.

№6Антоним сйздерді табыЈыз.1Серуен - сейіл.2Жаяу - жалпы.3Кйреген - ›ыран.4А›са› - то›са›.5А› ниет - жауыз.

№7Термин сйзді табыЈыз.1Тырна›ша, поэзия.2Совдеп, намаз.3Бокс, маЈдай.4Кесе, кЩрлен.5Цех, шахта.

№8«У» дыбысы жуан болып т±р“ан сйзді кйрсетіЈіз.1Жету.2љайту.3Кету.4Секіру.5ЖЇру.

№9љатаЈ дауыссыздар ›атарын кйрсетіЈіз.1п, б, с2к, г, з3ф, в, т4›, т, с5›, щ, ж

№10ТЩуелдік жал“ауыныЈ 1-жа“ында т±р“ан сйзді табыЈыз.1ОрманныЈ іші.2ОныЈ ›аламы.3СЩуленіЈ кітабы.4БіздіЈ жата›хана.5Тілім барда, хал›ым бар.

№11љосарлы есімдер тобынан жасал“ан сйзді табыЈыз.1Алыстан кйріп отыр.2изімен-йзі.3Келе бер.4Кйріп отырды.5КЇнделік жазу.

№12СйздіЈ ауыспалы ма“ынасын табыЈыз.1ЖігіттіЈ иы“ында аузы торла“ан ›оржын.2Шілтерлі кестені торлап то›ыпты.3Торлама ›ауынныЈ “ажап исі аЈ›иды.4Жігітті ой торлап, ±й›ысы шайдай ашылды.

№13Омоним бола алмайтын сйзді кйрсетіЈіз.1Б±рыш.2О›тау.3Ез.4Шопан.5Бас.

№14Синонимдік ›атарды кйрсетіЈіз.1Ысты›, ы›ылас.2љаты›сыз ›ара су“а семіру, йсу.3Некен-сая›, сирек.4Ы“ы-жы“ы, ›аз-›алпы.5Ат›а мінер, ат шаптырым.

№15«У» дыбысы дауысты болып т±р“ан сйзді кйрсетіЈіз1А›тару.2Майлау.3Аялдау.4Бауыр.5Дауыл.

№16Буын“а д±рыс бйлінген сйзді аны›таЈыз.1Б±лт-ты-лы›.2Б±-лт-тыл-ы›.3Б±-лтты-лы›.4Б±-лт-ты-лы›.5Б±л-тты-лы›.

№17СйздіЈ тура ма“ынасын табыЈыз.1Ол б±л жолы Їлбіреген ›ыз алыпты.2Сар“ай“ан, Щбден Їлбіреп тоз“ан ›а“аз екен.3Ер адам Щйелін Їлбіретіп ±ста“аны жйн.4А›ша беті Їлбіреп т±р.5®лбірейді гЇл алаЈы.

№18Кйп ма“ына“а ие бола алатын сйзді кйрсетіЈіз.1БЩрін ›ойып, ашы› ЩЈгімеге кірісейік.2БЩрін3ашы›4›ойып5кірісейік6ЩЈгімеге

№19Антоним сйздерді табыЈыз.1®лкендік - а“алы›.2®бірлі - шЇбірлі.3Т±ны› - лай.4°ялу - имену.5Асты - жаны.

№20Жал“аудыЈ неше тЇрі барын кйрсетіЈіз.1523324654

№21ДыбыстыЈ жазбаша таЈбасы ›алай аталады?1Шріп2Белгі3Дифтонг4Фонема5Алфвит

№22љаза› Щліпбиінде ›анша Щріп бар?135237312442515

№23љаза› тіліндегі дыбыстардыЈ саны нешеу?142239334435537

№24љаза› тіліне тЩн дыбыстар ›айсылары?1и,о,э,в,›,с,»2®,±,ф,ц,“,Ј3І,›,ч,ф,“,»,н4Ш,й,Ї,±,›,“,Ј,»5Е,й,Ї,э,е,в,ф

№25Кйпті жал“аулы сйзді табыЈыз.1Та“асыЈ2Та“айын3Та“алар4Та“алы›5Та“ым

№26Кйптік жал“ау жал“ан“ан сйзді табыЈыз.1изендер2Досты›ты3Кйлшік4љ±м“а5Таспен

№27Кйптік жал“ау бар сйзді табыЈыз.1БЇгіндері2Діндар3Дидар4Кептер5љаЈтар

№28Сййлемдегі кйптік жал“аулы сйзді табыЈыз.1БіздіЈ балаларымыз.2Ер азы“ы-білім.3Білімдіден шы››ан сйз талапты“а болсын кез.4Ендігі ›арыздар адам менмін.5Б±л жайдан хабардар жан бар ма?

№29Берілген сйздердіЈ ›айсысына кйптік жал“ау жал“анады?1Жарыс2М±най3Тары4Ауа5љ±м

№30Кйптік жал“ауы ›ате жал“ан“ан сйзді табыЈыз.1нандар2мектептер3›ыздар4Їйлер5о›ушылар

№31Бас шеменніЈ тЇрлері:1Ауыспалы жЩне созылмалы2Бірінші жЩне екінші3Туа біткен жЩне жЇре біткен4Жайылма іріЈдік5Стафилококк ›оздыр“ышы

№32Туа біткен бас шемені:1Ж±›палы ауру, жара›аттану, улану Щсерінен болады2Салкын тию, бас аурудан болады3ЖЇйке жЇйесініЈ нашарлауынан болады4Стафилококк ›оздыр“ышы5Жайылма іріЈдік

№33ЖЇре біткен шемен:1Шошы“аннан болады2Ми жара›атына ±шыраудан болады3Ж±›палы ауру, жара›аттану,улану Щсерінен болады4Жайылма іріЈдік5Стафилококк ›оздыр“ышы

№34Туа біткен бас шемені дегеніміз не?1АнаныЈ екі ›абат кезінде болатын ж±›палы ауру2Тері ауруыныЈ бір тЇрі3љан айналымы б±зылуы4Стафилококк ›оздыр“ышы5Жайылма іріЈдік

№35ЖЇре біткен шемен дегеніміз не?1Буын ›абынуы2Б±лшы› ет ауруы3Бала дЇниеге келгеннен кейін болатын ми ›абынуы4Жайылма іріЈдік

№36Бас шемен ауруына шалды››ан бала1Басы ауырады, ›±сады, кйз тЇбіне ›ан іркіледі2Денесі ›ышиды, бйріткен шы“ып кетеді3љан ›±сады4Жайылма іріЈдік5Стафилококк ›оздыр“ышы

№37Іс ›а“аздары дегеніміз;1жеке адамныЈ, ±жымныЈ, фирмалардыЈ, мекемелердіЈ ат›аратын›ызметіне байланысты пайда болатын жазбаша (ауызша) ›арым-›атынас ›±ралы.жеке адамныЈ, ±жымныЈ, фирмалардыЈ, мекемелердіЈ ат›аратын›ызметіне байланысты пайда болатын жазбаша (ауызша) ›арым-›атынас ›±ралы.2љо“ам жЩне адам кызметін байланыстыратын ›±жат3Іс туралы ›а“аз4Медициналык ›±жаттар5Жолдама

  1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет