КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет6/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№1975 Дегенеративті ахуалдардыЈ барлы“ында жЇретін Їдеріс1ДискілердіЈ йсуі2ДискілердіЈ ›артаюы3ДискілердіЈ бЇлінуі4ДискілердіЈ дамуы5Д±рыс жауап жо›

№1985 Неше жастан кейін омырт›ааралы› шеЈберлер йзіне ›ажетті ›оректік заттарды ›аннан емес, жанында“ы ±лпалардан алады?127-30223-37323-24423-27523-25

№1995 ОстреохондроздыЈ Їшінші кезеЈі ›алай аталады?1Люмбаго2диск жары“ы3диск протрузиясы4Дискальгия5Д±рыс жауап жо›

№2005 Бел-сегізкйз ›±яЈы синдромы таралуы жЩне еЈбекке жарамдылы›ты уа›ытша жоюы жйнінен нешінші орында?1122334455

№2015 Кйбіне адамныЈ еЈбек ›абілетін уа›ытша не біржола жо“алтуына со›тыратын остреохондроз тЇрі1Омырт›а2СЇйек3Мойын4°лпалар5Ж±лын

№2025 АурудыЈ ІІІ кезеЈінде еЈбекке уа›ытша жарамсызды›тыЈ жалпы ±за›ты“ы18-10216-18312-16428-30512-18

№2035 ІІ кезеЈде ауырсыну синдромы ас›ын“ан жа“дайда, жалпы тйсек режимініЈ еЈ аз мерзімі18-926-735-745-657-8

№20460. Бел-сегізкйз ›±яЈы синдромы ›ай кезеЈде жіті пайда болады?1124324355

№2056љазіргі кезде кеЈ тарал“ан сЇйек ауруы1Рахит2Острехондроз3Менингит4љызылша5Д±рыс жауап жо›

№2066 Остреохондроз латын тілінен аудар“анда ›андай ма“ына береді?1СЇйек, шеміршек2СЇйек, ауру3Ауру, шеміршек4СЇйек, ±лпа5Д±рыс жауап жо›

№2076 Остреохондроз неше бйлімнен т±рады?1224334551

№2086 Остреохондроз неше жаста“ы кісілерде кйп кездеседі?130-50240-60340-50430-45530-40

№2096 Остреохондрозбен сыр›аттан“ан кісі ›анша кЇн тйсекте жатуы тиіс?11-222-433-643-552-3

№2106 ОстреохондроздыЈ екінші кезеЈінде еЈбекке уа›ытша жарамсызды› мерзімініЈ ±за›ты“ы110-12214-15316-1848-1058-9

№2116 Омырт›аныЈ дегенеративті йзгерістерін ажырату“а мЇмкіндік беретін паталогоанатомиялы› жЩне рентгенологиялы› зерттеулерге негізделген, олар...1324364552

№2126 Дегенеративті ахуалдардыЈ барлы“ында жЇретін Їдеріс1ДискілердіЈ йсуі2ДискілердіЈ ›артаюы3ДискілердіЈ бЇлінуі4ДискілердіЈ дамуы5Д±рыс жауап жо›

№2136 Неше жастан кейін омырт›ааралы› шеЈберлер йзіне ›ажетті ›оректік заттарды ›аннан емес, жанында“ы ±лпалардан алады?127-30223-37323-24423-27

№21470. ОстреохондроздыЈ Їшінші кезеЈі ›алай аталады?1Люмбаго2диск жары“ы3диск протрузиясы4Дискальгия5Д±рыс жауап жо›

№2157 Бел-сегізкйз ›±яЈы синдромы таралуы жЩне еЈбекке жарамдылы›ты уа›ытша жоюы жйнінен нешінші орында?1122334455

№2167 Кйбіне адамныЈ еЈбек ›абілетін уа›ытша не біржола жо“алтуына со›тыратын остреохондроз тЇрі1Омырт›а2СЇйек3Мойын4°лпалар5Барлы“ы д±рыс жауап

№2177 АурудыЈ ІІІ кезеЈінде еЈбекке уа›ытша жарамсызды›тыЈ жалпы ±за›ты“ы18-10216-18312-16428-30512-18

№2187 ІІ кезеЈде ауырсыну синдромы ас›ын“ан жа“дайда, жалпы тйсек режимініЈ еЈ аз мерзімі18-926-735-745-658-10

№2197 Бел-сегізкйз ›±яЈы синдромы ›ай кезеЈде жіті пайда болады?1124324355

№220Нау›ас отадан кейін орнынан неше кЇннен кейін т±руы керек?1тек ›ана дЩрігердіЈ р±›сатымен22-337-841-254-5

№221Онша Їлкен емес операциялар(аппендэктомия, жары›ты кесу)1жасал“аннан кейін тігістер неше тЩуліктерде алынады?21-237-843-459-10610-11

№222љатерлі ісіктерде жасалын“ан операциялардан кейін тігістерді алу неше тЩулікке дейін ›алдырылады?11-227-8312-1445-656-8

№223Операция бйлмесіндегі сондай-а› операциядан кейінгі бйлменіЈ температурасы неше С болуы тиіс?110-15 С215-20 С320-22 С420-30 С510-20 С

№224Наркоздан кейін ›±су болмаса суды неше са“аттан кейін беруге болады?14-626-831-243-451-3

№225Нау›асты тама›тандыру операциядан кейін неше са“аттан кейін басталады?11-223-436-844-651-4

№226Кйкірек клесткасына жЩне іш ›уысыныЈ жо“ар“ы жа“ында жасал“ан операциядан кейін пайда болатын ауру1операциядан кейінгі пневмония2операциядан кейінгі іш теспесі3операциядан кейінгі жындану(психоз)4операциядан кейінгі ас›ынулар5операциядан кейінгі Щлсіреу

№227Нау›астардыЈ денесініЈ ысты“ы кйтерілуі, жалпы жа“дайы жЩне дем алу едЩуір нашарлап жйтел пайда болуы, йкпесінде ыл“ал сырылы ›ай ауруларда бай›алады?1іш теспесі2жындану(психоз)3пневмония4ас›ыну5д±рыс жауап жо›

№228Операциядан кейін Щлсіреген жЩне жеЈіл мінезді нау›астарда операциядан кейінгі деп аталатын ›андай ауру пайда болуы мЇмкін?1жындану(психоз)2пневмония3іш теспесі4гипертермия5барлы› жауап д±рыс

№229Операциядан кейінгі кезеЈ дегеніміз-1нау›асты ба›ылау жЩне кЇту2операцияныЈ біткен уа›ытынан бастап хирургиялы› бйлімнен шы“у жЩне еЈбек етуі б±рын“ы ›алпы келуге дейінгі уа›ыты3нау›асты оперция бйлмесінен алып шы“у4бйлмені жЩне тйсекті даярлау5д±рыс жауап жо›

№2301љиын операциядан кейін нау›астар неше кЇнге дейін реанимация бйлімінде жатады?11-223-432-445-851-6

№2311Мейірбике негізгі функциональды› ›андай кйрсеткіштерді жазып отыруы тиіс?1тамыр со“ысын, дем алысын2›ан ›ысымын, денесініЈ ысты“ын3ішілген жЩне шы››ан с±йы›ты›тардыЈ мйлшерін4жо“арыда атал“андардыЈ барлы“ын5д±рыс жауап жо›

№2321љан тамырыныЈ со“уыныЈ сиректеуі жЩне ›ысымыныЈ жо“арылауы минутына неше рет со“уы керек?140-50 рет260-70 рет350-55 рет460-50 рет550-60 рет

№2331љ±с›анда“ы бірінші жЩрдем1нау›асты жиі-жиі т±р“ызу2тазалау гипертониялы› клизмалар3тік ішекке жел шы“аратын тЇтікшені ›ою4д±рыс жауап жо›5басты бір жа“ына ›исайту, м±рын ар›ылы жіЈішке зонд жіберу жЩне ас›азанды жуу

№2341ІштіЈ кебуі1метеоризм2гипертермия3паротит4голлоид5д±рыс жауап жо›

№2351Адам мйлшермен неше мл зЩр шы“арады?11000 мл2150 мл31500 мл4180 мл5100 мл

№2361Тері д±рыс кЇтілмесе не пайда болады?1метаболик ацидозы2ойы›тар(пролежи)3ішектіЈ кебуі4іш ›ату5д±рыс жауап жо›

1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет