КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет8/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№27413-5% ерітіндісі нау›астардыЈ пайдаланатын заттарын зарарсыздандыру, ›±рал-саймандарды, аспаптарды, резеЈке ›ол“аптарды зарарсыздандыру Їшін не ›олданылады?1бриллиант жасылы2фенол3голлоид4метилен кйгі5фурагин

№27510,1-0,2% спиртті ерітіндісі іріЈді ауруларда теріге жа“у Їшін не ›олданылады?1фенол2фурагин3голлоид4бриллиант жасылы5метилен кйгі

№27611-3% спиртті ерітіндісі антисептикалы› дЩрі ретінде кЇйіктерде жЩне іріЈді тері ауруларында не ›олданылады?1метилен кйгі2бриллиант жасылы3голлоид4фенол5фурагин

№27710,1% ерітіндісінде, Щсіресе кеЈірдекше йзегініЈ ауруларында не ›олданылады?1бриллиант жасылы2фенол3метилен кйгі4голлоид5фурагин

№2781Сульфадимезин дегеніміз не?1сульфаниламид ›атарыныЈ препараты2еЈ кЇшті Щсер ететін сульфаниламидтердіЈ бірі31-3% спиртті ерітіндісі антисептикалы› дЩрі ретінде кЇйіктерде жЩне іріЈді тері ауруларында ›олданылады40,1% ерітіндісінде, Щсіресе кеЈірдекше йзегініЈ ауруларында ›олданылады5д±рыс жауап жо›

№27920.Сульфадиметоксин дегеніміз не?11-3% спиртті ерітіндісі антисептикалы› дЩрі ретінде кЇйіктерде жЩне іріЈді тері ауруларында ›олданылады2еЈ кЇшті Щсер ететін сульфаниламидтердіЈ бірі3сульфаниламид ›атарыныЈ препараты40,1% ерітіндісінде, Щсіресе кеЈірдекше йзегініЈ ауруларында ›олданылады5барлы› жауап д±рыс

№2801.Туберкулез ›ай тілден алын“ан?1парсы2латын3тЇрік4а“ылшын5грек

№2812.ТуберкулездіЈ ›андай тЇрлері болады?1ашы› жЩне жабы›2кЇшті жЩне Щлсіз3шала жЩне толы›4ауыр жЩне жеЈіл5толы› жЩне жартылай

№2823.ЖаЈа туыл“ан сЩбиге туберкулезге ›арсы арнайы егу неше кЇннен кейін салынады?11-225-633-542-452-3

№2834.Жыл сайын неше миллион адам туберкулезбен ауырады?11,322,531,548,853,8

№2845.Туберкулезге 20-40 жас аралы“ында шалды››андар неше %?125%210%318%430%575%

№2856.Туберкулезден жыл сайын неше миллион“а жуы› адам ›айтыс болады?110 миллион25 миллион32 миллион43 миллион51 миллион

№2867.Ауруды ж±›тыр“андардыЈ неше %-ында ауру дамуы мЇмкін?15-10%-ында22-5%-ында38-10%-ында42-3%-ында55-6%-ында

№2878.Неше миллион адам туберкулездіЈ бацилярлы› тЇрлері мен ауырады?15-8миллион22-4миллион33-5миллион46-8миллион59-10миллион

№2889.Неше мллион адам туберкулездіЈ барлы› тЇрлерімен ауырады?110миллион218миллион35миллион43миллион515миллион

№28910.Туберкулез дегеніміз не?1сау адам“а ауру адамнан, Їй жануарларынан 汓атын ауру2ЩртЇрлі органдарды за›ымдайтын ауру3организмніЈ улануы4тырна›тар мен шаштардыЈ тЇсуі5йкпеніЈ ›абынуы

№29011.Туберкулез ›оздыр“ышы?1микробтар2Кох тая›шасы3дезинфекциялы› ›±ралдар4туберкулез микобактериялары

№29112.Шр неше секунд сайын туберкулезден бір адам йледі?152331041558

№29213.Шр неше секунд сайын бір адам туберкулезге шалды“ады?14210354853

№29314.Егер туберкулездіЈ белсенді тЇрімен ауыратын бір нау›ас емделмесе, ол жылына неше адам“а ауру ж±›тыра алады?18-1023-532-3410-12510-15

№29415.Туберкулез ›оздыр“ышын кім ашты?1Г.Хоменко2Б.Ивановский3Т.Худушина4Т.П.Механ5Роберт Кох

№29516.ТуберкулездіЈ алдын алудыЈ ›андай тЇрлері бар?1ашы› жЩне жабы›2шала жЩне толы›3кЇшті жЩне Щлсіз4арнаулы жЩне арнаулы емес5ауыр жЩне жеЈіл

№29617.Туберкулез нау›асыныЈ алдын алу, аны›тау, емдеу ж±мыстары ауданда ›ай жылдан бері ›ол“а алына бастады?1199921995319984199351990

№29718.икпе дедемікпесі ауруы мен ЩлемніЈ неше миллион т±р“ыны ауырады?110миллион2300миллион3200миллион4180миллион5150миллион

№29819.КДТ ТБ емдеу, кем дегенде неше айды ›ажет ететін ±за› мерзімді шара110-15айды28-10айды35-8айды42-3айды518-24айды

№29920. Тыныс алу мЇшелерініЈ ауруларына т±маудан бас›а ›андай аурулар жатады?1туберкулез2ауатамыр мен йкпеніЈ ›абынуы, тыныс демікпесі жЩне т.б.3жйтелу4йкпе›абынуы5тынысдемікпесі

№3001.Тыныс алу жЇйесі дегеніміз не?1булы›тыратын ±стамалы ауру2а“за мен сырт›ы ортаныЈ газ алмасу процесін ›амтамасыз ететін тыныс алу жолдарыныЈ жиынты“ы.3тЇскен газдарды алмастыру процессін жЇргізетін мЇше4ал›ыну, патологиялы› тыныс жЩне асфиксия.5д±рыс жауап жо›

№3012.Тыныс алу мЇшелерініЈ ауруларына т±маудан бас›а ›андай аурулар жатады?1туберкулез2ауатамыр мен йкпеніЈ ›абынуы, тыныс демікпесі, туберкулез жЩне т.б.3жйтелу4йкпе ›абынуы5тыныс демікпесі

№3023.икпе ›алай ›абынады?1организмге ауру тудыратын микробтар тЇскенде жЩне суы› тигенде2микроб тЇскенде3жылы жЇргенде4сал›ын тигенде5барлы› жауап д±рыс

№3034.икпе ›абын“анда дене ›ызуы неше градус›а дейін кйтеріледі?137,4-38 градус›а дейін238,4-39 градус›а дейін335,8-37 градус›а дейін430,5-33 градус›а дейін539,4-40 градус›а дейін

№3045.Ауа тамырдыЈ ›абынуы ›алай басталады?1баяу2ЩртЇрлі3жылдам4барлы› жауап д±рыс5жауабы жо›

№3056.Тыныс демікпесі ›андай ауру?1тЇскен газдарды алмастыру процессін жЇргізетін мЇше2ал›ыну, патологиялы› тыныс жЩне асфиксия3±стамалы ауру4булы›тыратын ±стамалы ауру5жауабы жо›

№3067.Тыныс демікпесі ауруына шалды››ан балалар ›андай болады?1ашуланша› келеді, денесіне есекжем, теміреткі, бйртпе шы“ады2ашы› мінезді3денесіне есекжем шы“ады4теміреткі шы“ады5бйртпе шы“ады

№3078.ТемекініЈ тЇтігінде йте улы не бар?1никотин2пайдалы зат3микроб4барлы› жауап д±рыс5жауабы жо›

№3089.КЇніне 20 тал темекі тартатын адам ›анша миллиграмм шамасында никотин ж±тады?170250360480590

№30910.икпе обырымен ауыр“андардыЈ ›анша пайызы темекі тартушылар?197%258%363%4100%550%

№31011.Тыныс ›андай ›±былыс?1йздігінен реттеле алатын ›±былыс2м±рын ›уысы, ж±т›ынша›, ауыз ›уысы3тЇшкіру ›±былысы4кймей, кеЈірдек жЩне ауа-тамырларда“ы рецепторлары5д±рыс жауап жо›

№31112.М±рын куысында“ы рецепторлар“а шырыш, шаЈ-тозаЈ, химиялы› тітіркендіргіштер, Щр тЇрлі ±нта›тар Щсер еткенде, ›ор“аныш рефлексі —не пайда болады?1жйтел2м±рын3ж±т›ынша›4йкпе5тЇшкіру

№31213.Кймей, кеЈірдек жЩне ауа-тамырларда“ы рецепторлар“а тітіркендіргіштер Щсер еткенде, ›ор“аныш рефлексі —не пайда болады?1тЇшкіру2жйтел3м±рын4ж±т›ынша›5йкпе

№31314. Тыныс алу жЇйесініЈ мЇшелері ›ызметтеріне ›арай нешеге бйлінеді?1225384354

№31415.ТЇскен газдарды алмастыру процессін жЇргізетін мЇше ›алай аталады?1йкпе2м±рын3кймей4кеЈірдек5ж±т›ынша›

№31516.Жо“ар“ы тыныс алу жолдарын кйрсетіЈіз.1кймей, кеЈірдек, бронхы2м±рын ›уысы, ж±т›ынша›, ауыз ›уысы3ж±т›ынша› ›уысы4ал›ыну, патологиялы› тыныс жЩне асфиксия5д±рыс жауап жо›

№31617.Тйменгі тыныс алу жолдарын кйрсетіЈіз.1кймей, кеЈірдек, бронхы2ал›ыну, патологиялы› тыныс жЩне асфиксия3ж±т›ынша› ›уысы4м±рын ›уысы, ж±т›ынша›, ауыз ›уысы5барлы› жауап д±рыс

№31718.Туберкулез ауруын ту“ызатын бактерия ›алай аталады?1Кох тая›шасы2сырт›ы тыныс алу мЇшесі3асфиксия4жауабы жо›5барлы› жауап д±рыс

№31819.Сырт›ы тыныс алу жетіспеушілігініЈ белгілері1ал›ыну, патологиялы› тыныс жЩне асфиксия.2ж±т›ынша› ›уысы3м±рын ›уысы4ж±т›ынша›5кймей, кеЈірдек, бронхы6м±рын ›уысы, ж±т›ынша›, ауыз ›уысы

№31920. Тыныс алу жиілігі спортшыларда жЩне жатты›па“ан адамдарда минутына неше рет?16-8 жане 14-2027-9 жЩне 15-2135-8 жЩне 10-1546-7 жЩне 20-2555-6 жЩне 10-16

№3201. Шемен (водянка) туралытЇсініккесипаттамаберіЈіз?1љан жЩне лимфа айналысы б±зыл“ан жа“дайда с±йы›тыЈ организмдегі сірі ›абы›ты ›уыс›а патологиялы› жиналуы.2љан айналымы бузылуы3Тері ауруыныЈ бір тЇрі4Стафилококк ›оздыр“ышы5Жайылма іріЈдікПодпись: ______________________ / __________________ /


1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет