КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет5/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№1551 ЖИТСтіЈ неше тЇрі бар?1425324358

№1561 НЩпсі ›±марлы›тыЈ комионеттері нешеу?1524364358

№1571 Мерез дертінде ›анша уа›ыт йткеннен кейін дененіЈкез келген жері бйртіп ›ызарады?16 аптадан 1 жыл25 айдан 1жыл36 айдан 1 жыл45 аптадан 1 жыл58 аптадан 1 жыл

№1581 Созылмалы соз неше жо“ары деп беріледі?1326324958

№1591 Мерез неше кезеЈге бйлінеді?1523344852

№1601Тама››а жарымайтын немесе туберкулез ауруына шалды››ан балалар“а ›ауіпті йте ж±›палы ауру тЇрі1љарамы›2љызылша3љызамы›4Сары ауру5Д±рыс жауап жо›

№1611 љызу кйтерілгенде жЩне бала тынышсыздан“анда ›андай дЩрі беру ›ажет?1Анальгин2Ампицилин3Парацетомол4Мукальтин5Барлы“ы д±рыс жауап

№1621 љызылшамен ауыр“анда кйздіЈ бЇлінуін болдырмау Їшін ›андай дЩрумен береді?1А дЩрумені2Д дЩрумені3В дЩрумені4С дЩрумені5Е дЩрумені

№1631 Егер ›ызылшамен ауыр“ан баланыЈ іші йтсе, не беру керек?1Хилак форте2Ибуфен3Регидрационды су4Смекта5Д±рыс жауап жо›

№16420. љызылшаныЈ ал“аш›ы белгілері1љ±ла›тыЈ ›абынуы2Да›тардыЈ пайда болуы3Іш ауруы4Жйтел, т±мау, ›ызу5Д±рыс жауап жо›

№1652 љызылша“а шалды››анда неше кЇнге дейін ›о“амды› орындар“а шы“у“а болмайды?14210374859

№1662 љызылша ауруын ›оздыр“ыштар1Бактериялар2Ауа3Морбилливирустар4Вирустар5Барлы“ы д±рыс жауап

№1672 љызылша кезінде шы››ан да›тар ›анша апта са›талады?12-321-1,531-342-454-5

№1682 љызылшамен ауыр“ан баланыЈ бйртпесін ›алай кетіреді?1Бриллиант кйгі2Йод3Калий йодиді4Кальций йодиді5Д±рыс жауап жо›

№1692 Бйртпелер кезек кезек бірінші кЇні ›ай жеріне шы“ады?1љолына, ая“ына2Денесіне3Бетіне, мойнына4љ±ла“ына5Барлы“ы д±рыс жауап

№1702 Неше кЇннен бастап бйртпелер ›оЈырланады?11-222-334-643-455-8

№1712 Жасырын кезеЈ ›анша кЇн аралы“ында кйрініс бере бастайды?15-1524-1437-1348-1652-3

№1722 љызылша“а шалды››ан адамныЈ таЈдайында не пайда болады?1љызыл да›тар2Энантемалар3љыз“ылт да›тар4Бйртпе5Д±рыс жауап жо›

№1732 Кйп адамдар ›ызылшаныЈ бйртпе шы“у кезеЈін ›андай аурумен шатастырады?1Аллергиялы›2Т±мау3Инфекция4Респираторлы› вирус5Барлы“ы д±рыс жауап

№17430. љызылшаныЈ бастап›ы кезеЈі неше кЇнге созылады?11-224-535-743-552-3

№1753ите ›атерлі ми ауруы1Менингит2љатерлі ісік3Бас ауруы4Остеохондроз5Д±рыс жауап жо›

№1763 Менингит кеселіне ›арсы еЈ ал“аш›ы емдік препаратты кім жЩне ›ай жылы ойлап тапты?11744ж. Мендель21875ж. Вирхов31887 ж Вейксельбаум41887ж.Вирхов5Барлы“ы д±рыс жауап

№1773 СЩбилер Їшін менингитке ›арсы егілетін вакцина мйлшері10.0620.0730.0140.0550.08

№1783 Менингит ›андай аурулардыЈ ас›ынуынан пайда болады?1Кйкжйтел немесе ›±ла›тыЈ ›абынуы2Бас ауруы немесе ›±ла›тыЈ ›абынуы3Т±мау немесе бас ауруыныЈ ›абынуы4Т±мау немесе кйкжйтелдіЈ ›абынуы5Барлы“ы д±рыс жауап

№1793 АурудыЈ бастап›ы кезеЈі неше тЇрге бйлінеді?1522344356

№1803 Менингит ж±››аннан кейін ›анша кЇннен соЈ бас ауыру пайда болады?12-328-9310-1248-1054-5

№1813 МенингиттіЈ жЇйкеге Щсер ететін тЇрімен ауыратындардыЈ ›анша пайызы ймірімен ›оштасады?150240325420530

№1823 Менингитпен ауыр“анда Щр 4са“ат сайын ампицилинніЈ ›анша миллиграмын салу ›ажет?1500мг2600мг3400мг4700мг5200мг

№1833 Менингит кезінде нау›астыЈ ысты“ы жо“ары болса, ›андай дЩрі ›олдануымыз керек?1Анальгин2Хилак-форте3Стрептоцид4Ацетаминофен5Д±рыс жауап жо›

№18440. Менингит...1Бас ауруыныЈ тЇрі2љ±рт ауруыныЈ тЇрi3Т±маудыЈ тЇрі4љатерлі ісік тЇрі5Барлы“ы д±рыс жауап

№1854 Балаларда болатын менингиттіЈ белгісі1Басы мен мойынын арт›а шал›айтып ±стайды2®ндемей отыра береді3љызуы кйтеріледі біра› жыламайды4БаланыЈ еЈбегі сол ›алпында ›алады5Д±рыс жауап жо›

№1864 Денеде ›андай да›тар пайда болады?1љара2љыз“ылт3љоЈыр4љызыл5Барлы“ы д±рыс жауап

№1874 Дене ›ызуы неше градус›а дейін кйтеріледі?138239335440

№1884БаланыЈ туберкулез менингитімен ауыруы мЇмкін болса, оныЈ салма“ыныЈ Щр 5килограммына ›анша мг стрептоцин шанышамыз?10,6мг20,2мг30,9мг40,3мг50,8мг

№1894 Егер туберкулездік менингит болмаса, ›андай дЩрі пайдалану“а болады?1Асперин2Анальгин3Парацетомол4Пенициллин5Мукальтин

№1904љазіргі кезде кеЈ тарал“ан сЇйек ауруы1Рахит2Острехондроз3Менингит4љызылша5Д±рыс жауап жо›

№1914 Остреохондроз латын тілінен аудар“анда ›андай ма“ына береді?1СЇйек, шеміршек2СЇйек, ауру3Ауру, шеміршек4СЇйек, ±лпа5Барлы“ы д±рыс жауап

№1924 Остреохондроз неше бйлімнен т±рады?1224334551

№1934 Остреохондроз неше жаста“ы кісілерде кйп кездеседі?130-50240-60340-50430-45530-40

№19450. Остреохондрозбен сыр›аттан“ан кісі ›анша кЇн тйсекте жатуы тиіс?11-222-433-643-552-3

№1955 ОстреохондроздыЈ екінші кезеЈінде еЈбекке уа›ытша жарамсызды› мерзімініЈ ±за›ты“ы110-12214-15316-1848-10510-18

№1965 Омырт›аныЈ дегенеративті йзгерістерін ажырату“а мЇмкіндік беретін паталогоанатомиялы› жЩне рентгенологиялы› зерттеулерге негізделген, олар...1324364552

1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет