КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет4/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№1191љоздыр“ыштары тек ›ана адам а“засында ймір сЇретін инфекциялы› аурулар (т±мау, ›ызылша, іш сЇзегі, т.б) не деп аталады?1Эпидемиялы›2антропоноз3Дезинфекция4Реинфекция5Барлы› жауап д±рыс

№1201 АурудыЈ клиникал› кйріністері ай›ындылы“ына байланысты нешеге жіктеледі?1326344259

№1211 Суперинфекция дегеніміз не?1АурудыЈ бірнеше микроорганизмдермен ша›ырлуы2Нау›астыЈ инфекциялы› процессі ая›талмай жатып, бас›а ›оздыр“ыш тЇрін ›осымша ж±›тыруы.3›оздыр“ыштыЈ сол тЇрініЈ ›айтадан 汓уы, ›айтадан ауру ша›ыруы.4ИнфекцияныЈ ауру ›оздыр“ышыныЈ нау›ас адамнан сау адам“а берілуі.5Балы› жауап д±рыс

№1221 АурудыЈ бірнеше микроорганизмдермен ша›ырлуы не деп аталады?1аралас немесе микст инфекция2Ішек немесе дезинфекция3Ж±›палы немесе реинфекция4Инфекция немесе инфекциялы› процесс5Дезинфекция неесе реинфекция

№1231 АурудыЈ ж±›палылы“ы дегеніміз не?1Ауру кезеЈдерініЈ бір-бірімен ауысуы2инфекциялы› ауру ›оздыр“ышыныЈ нау›ас адамнан сау адам“а берілуі.3›оздыр“ыштыЈ сол тЇрініЈ ›айтадан 汓уы, ›айтадан ауру ша›ыруы.4Жіті клиникалы› а“ымымен ауыратын адамдарды аурухана“а жеткізу.5Инфекция кйзі- вирус тасымалдаушылар

№124Эпидемилогия дегеніміз не?1Инфекция кйзі- вирус тасымалдаушылар2›оздыр“ыштыЈ сол тЇрініЈ ›айтадан 汓уы, ›айтадан ауру ша›ыруы.3ИнфекцияныЈ ауру ›оздыр“ышыныЈ нау›ас адамнан сау адам“а берілуі.4Нау›астыЈ инфекциялы› процессі ая›талмай жатып, бас›а ›оздыр“ыш тЇрін ›осымша ж±›тыруы.5Ауру кездерініЈ бір-бірімен ауысуымен сипатталады

№125Ая›-›олдардыЈ ж±мса› тканьдарын жай тЇскенде, жер сілкінгенде, а“аш, топыра› ±за› ›ысу салдарынан пайда болатын белгілі бір симптомдар жиынты“ын не деп атаймыз?1буынныЈ шы“уы2буын сіЈірлерініЈ созылуы жЩне Їзілуі3›ысылу синдромы4б±лшы› еттердіЈ Їзілуі5д±рыс жауап жо›

№126КЇшті тартылуы жЩне тыртысып керілуі салдарынан, мысалы, ауыр заттарды кйтеруде не пайда болады?1б±лшы› еттердіЈ Їзілуі2буынныЈ шы“уы3›ысылу синдромы4буын сіЈірлерініЈ созылуы жЩне Їзілуі5барлы› жауап д±рыс

№127Б±лшы› еттердіЈ Їзілуі ›андай болуы мЇмкін?1кЇшті жЩне Щлсіз2шала жЩне толы›3ауыр жЩне жеЈіл4толы› жЩне жартылай5барлы› жауап д±рыс

№128Операция жасап емдеу-б±лшы› еттердіЈ Їзілген бйлшектерін ›осып тігу ›ай уа›ытта ›олданылады?1б±лшы› еттердіЈ Їзілуінде2буын сіЈірлерініЈ созылуы жЩне Їзілуінде3›ысылу синдромында4толы› Їзілулерде5д±рыс жауап жо›

№129КЇштердіЈ тез Щсер етуінде ±лпа мен мЇшелердіЈ за›ымдануы, б±л мЇшелердіЈ ›ызметі б±зылады, біра› морфологиялы› йзгерістер ›ай кезде болмайды?1буынныЈ шы“уы кезінде2ауыртып алу(ушибы) кезінде3шай›алу(сотрясение) кезінде4б±лшы› еттердіЈ Їзілуі кезінде5барлы› жауап д±рыс

№130Кйбінесе ›ай ауру“а бас жЩне ж±лын, йкпе, бауыр ±шырайды?1›ысылу синдромы2десмургия3пирогендік реакциялар4шай›алу(сотрясение)5д±рыс жауап жо›

№131Бір немесе бірнеше сЇйектердіЈ Щдеттегі анатомиялы› йзара байланыстарыныЈ б±зылуы мен буын беттерініЈ патологиялы› ауысуы жЩне буынныЈ ›абы“ы аппаратыныЈ бЇтіндігініЈ б±зылуын не деп атайды?1буынныЈ шы“уы2шай›алу(сотрясение)3пирогендік реакциялар4›ысылу синдромы5барлы› жауап д±рыс

№132БуынныЈ шы“уы ›андай болып бйлінеді?1ауыр жЩне жеЈіл2толы› жЩне жартылай3кЇшті жЩне Щлсіз4шала жЩне толы›5д±рыс жауап жо›

№133Уа›ыты йткен шы“улар ›андай жолмен салынады?1операция2емдеу гимнастикасы3у›алап, сипалап4процедуралау5д±рыс жауап жо›

№134Шы“у салын“аннан кейін, шы“удыЈ жайласуына ›арай ая›-›ол неше кЇнге дейін таЈба немесе гипс лонгетасы мен оралып ›ойылады?115-20210-1534-3045-858-10

№1351Сыны›тар дегеніміз не?1ая›-›олдардыЈ ›оз“алмай т±руы2ая›-›олдардыЈ ж±мса› тканьдарын жай тЇскенде, жер сілкінгенде, а“аш, топыра› ±за› ›ысу салдарынан пайда болатын белгілі бір симптомдар жиынты“ы3ая›-›олдардыЈ жергілікті йзгерістері4сЇйектіЈ бЇтіндігініЈ б±зылуы5Анасынан туу процесінде пайда бол“ан сЇектіЈ сынулары

№1361Сыны›тар ›андай болып бйлінеді?1толы› жЩне жартылай2туа жЩне жЇре3шала жЩне толы›4ауыр жЩне жеЈіл5ту“аннан соЈ пайда бол“ан сыны›тар

№1371Анасынан туу процесінде пайда бол“ан сЇектіЈ сынулары не деп аталады?1туа бол“ан сыны›тар2жЇре бол“ан сыны›тар3ту“аннан соЈ пайда бол“ан сыны›тар4патологиялы› сыны›тар5шала жЩне толы› сыны›тар

№1381СЇйектердіЈ ол немесе б±л ауруларына байланысты сынулар (остеомиелит, ісіктер жЩне т.б.) ›андай сыны›тар деп аталады?1патологиялы› сыны›тар2жЇре бол“ан сыны›тар3ту“аннан соЈ пайда бол“ан сыны›тар4туа бол“ан сыны›тар5шала жЩне толы› сыны›тар

№1391Сыны›тардыЈ кйп кездесетін жерлері:›олдарда, ая›тарда, жамбас жЩне омырт›аларда, баста неше % болады?1›олдарда-10%, ая›тарда-23%, жамбас жЩне омырт›аларда-25%, баста-48%2›олдарда-50%, ая›тарда-31%, жамбас жЩне омырт›аларда-12%, баста-6%3›олдарда-25%, ая›тарда-18%, жамбас жЩне омырт›аларда-31%, баста-45%4›олдарда-38%, ая›тарда-75%, жамбас жЩне омырт›аларда-55%, баста-33%5›олдарда-33%, ая›тарда-49%, жамбас жЩне омырт›аларда-68%, баста-23%

№1401Сыны›тардыЈ механизміне ›арай ›андай болып бйлінеді?1ту“аннан соЈ пайда бол“ан сыны›тар2туа жЩне жЇре пайда бол“ан сыны›тар3›ысылудан жЩне иіліп, бЇгілу кезінде пайда бол“ан сыны›тар4патологиялы› сыны›тар5д±рыс жауап жо›

№1411Сыны›тыЈ б±рышты› ›оз“алуы дегеніміз не?1сын“ан сЇйектер бір-біріне тік не до“ал б±рыш жасап т±рады2сыны›тар бір-бірінен алша›та“анмен іргелес жатады3сыны›тар бір-біріне б±ранда тЩрізді т±рады4сыны› ±штары бір-бірінен алыстап кетеді5барлы› жауап д±рыс

№1421Іргелес ›оз“алу дегеніміз не?1сыны›тар бір-біріне б±ранда тЩрізді т±рады2сыны›тар бір-бірінен алша›та“анмен іргелес жатады3сын“ан сЇйектер бір-біріне тік не до“ал б±рыш жасап т±рады4сыны› ±штары бір-бірінен алыстап кетеді5д±рыс жауап жо›

№1431Перифериялы› сыны› ›оз“алуы дегеніміз не?1сыны› ±штары бір-бірінен алыстап кетеді2сын“ан сЇйектер бір-біріне тік не до“ал б±рыш жасап т±рады3сыны›тар бір-біріне б±ранда тЩрізді т±рады4сыны›тар бір-бірінен алша›та“анмен іргелес жатады5д±рыс жауап жо›

№14420.Созылмалы айырылу дегеніміз не?1сын“ан сЇйектер бір-біріне тік не до“ал б±рыш жасап т±рады2сыны›тар бір-біріне б±ранда тЩрізді т±рады3сыны›тар бір-бірінен алша›та“анмен іргелес жатады4сыны› ±штары бір-бірінен алыстап кетеді5барлы› жауап д±рыс

№145Мерез дертін таратушылар1Бактериялар2Вирустар3Спирохиттер4Микробактериялар5Д±рыс жауап жо›

№146Сифилисті емдеу Їшін еЈ кеЈ ›олданылатын дЩрі тЇрі1Ампицилин2Новокаин3Цефозалин4Пенициллин5Барлы“ы д±рыс

№147Соз дерті жыныс ›атынасынан кейін неше кЇн ішінде бай›алады?12-2022-2532-1042-852-5

№148Гениталды герпестен туындайтын ›орытынды1Бала жЇре алмайды Б.2Бала со›ыр болып туылады3Бала сал болады4Даун ауруына шалды“ады5Д±рыс жауап жо›

№149Гениталды герпес ал“аш›ы кезде не тЇрінде пайда болады?1љызыл бйртпе2љоЈыр бйртпе3ІріЈді жара4Вирус5Д±рыс жауап жо›

№150ЖИТСтіЈ бірінші бастал“ан кезеЈі ›ай жылы, ›ай жерде бол“ан?11982ж. Британия21986ж. АљШ31985ж. АљШ41981ж. АљШ5Барлы“ы д±рыс жауап

№151СПИД ауруын ›оздыратын НІ® вирусыныЈ ›±рылымын ›ай жылы аны›тады?11984ж21983ж31985ж41987ж51990ж

№152Соз дертін ›андай микроа“за ж±›тырады?1Геноккок2Спирохиттер3Вирустар4Микробтар5Д±рыс жауап жо›

№153Т±›ым ›уалайтын жынысты› дерт1Соз2Гениталды› герпес3Сифилис4Хламидиоз5Барлы“ы д±рыс жауап

№154Гениталды сЇйел ›андай вирус ар›ылы дамиды?1Геноккок2Спирохиттер3Микробтар4Папиллом5Д±рыс жауап жо›

1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет