КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет3/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№79ЖЇрек ж±мысын тежейді1ацетилхолин2кальций т±здары3С дЩрумені4адреналин5А дЩрумені

№80°ры›тану жЇреді1Жатыр тЇтЇгінде2Аналы› бездерде3Жатырда4Жатыр мойынында5ШЇртекейде

№81Ауруды ›оздырушы микробтардыЈ балалар а“засына ену жолдары ›андай?1Стрептакокк2Жемістермен мен кйкйністерді жумай жейді3Кір ›ол ар›ылы4ЖауаптардыЈ бЩрі д±рыс5Д±рыс жауабы жо›

№82Желшешек ›андай ауру?1Ж±›палы ауру2Туа біткен ауру3ЖЇре біткен ауру4МидыЈ ›абынуы5Сары ауру

№83Ауру бала жат›ан бйлмеге сау бала кірсе не болады?1ШЈгімелеседі2љоздыр“ыштар 汓ады3ЕштеЈе болмайды4Ауруды ас›ындырады5Кейін шы“ады

№84Желшешекпен бір ауыр“ан бала онымен ›айта ауруы мЇмкін бе?1ИЩ,ауруы мЇмкін2Белгісіз31 жылдан кейін та“ыда ауырады45 жылдан кеін та“ыда ауырады5Жо›,кейін ›айта ауырмайды

№85Желшешекпен ауыратын баланыЈ ыдыс-ая›тарымен,орамалымен т.б заттарын ›олдану“а болама?1Шрине болады2ИЩ,болады3Белгісіз4Жо› болмайды5Д±рыс жауабы жо›

№86Егер бала ауырса не істеу керек?1АлаЈдату керек2ДЩрігер ша›ыру керек3°йы›тату ›ажет4Дала“а шы“ару ›ажет5Ойнату ›ажет

№87Желшешек ›оздыр“ыштары ›алай тарайды?1ауамен тарайды2Ол туа біткен ауру3Тез тарайды4ЖауаптардыЈ бЩрі д±рыс5ЖауаптардыЈ бЩрі д±рыс емес

№88ЖелшешектіЈ жасырын кезеЈі неше кЇн?121кЇн230кЇн314кЇн45кЇн525кЇн

№89Желшешек инфекция ›оздыр“ышы а“за“а ›алай енеді?1Тыныс алу жолдарымен ішкі а“за“а енуі2ЖЩндіктердіЈ ша“уы ар›ылы3Сау баламен бір бйлмеде болу ар›ылы4Тері ар›ылы5Ауа ар›ылы

№90Желшешекпен ауыр“ан бала ›айда емделеді?1Америкада2Шетелде3Ауруханада4Жындыханада5®йде емделеді

№911Бір жас›а тол“ан баланыЈ рационында не болуы керек?1Кальций,магний2Калий,натрий3Т±з,май,шЩй4Белок,май,›анттар5Кйкйніс,жидек,ет

№921БалалардыЈ та“амыныЈ кйлемі неге сЩйкес болуы керек?1Салма“ына2Жасына3Бойына4ЕштеЈеге5Барлы› жауап д±рыс

№931Іш аурулары кйбінесе ›ай кезде пайда болады?1љыста2Кешке3ТаЈ атпай4Жаз бен кЇзде

№941 Іш ауруларыныЈ ›андай белгілері болады?1Денесі ысыды,іші йтеді,іші аурады,мазасы кетеді2љ±сады,басы айналады3Басы айналып ,талып ›алады4ЖЇрегі шаншиды5Іші йтеді,›±сады

№951Іш сЇзегі ›андай ауру?1Ж±›палы ауру2Жиі кездесетін сыр›аттардыЈ бірі3ЖЇре біткен ауру4Аса зардапты іш инфекциясы5љоздырушы

№961 Суды зарарсыздандырудыЈ еЈ ›арапайым Щдіс1Ысыту2љайнату3Ары›тыЈ суы4Буландыру5ЖауаптардыЈ бЩрі д±рыс

№971Нау›астарды дЩрігер ›абылдануына жазуды,дЩрігерді Їйге ша›ыруды рЩсімдеуді ›амтамасыз ететін орын1Алдын алу бйлімшесі2Статистикалы› кабинет3Тіркеу орны4Диагностикалы› бйлімше5Д±рыс жауабы жо›

№981ЖелшешектіЈ негізгі белгісі1Іш йтеді2Мазасы кетеді3БаланыЈ денесі ысыйды4љызыл бйртпелер5Білмеймін

№991Іш – ›арын инфекциясын ›оздырушылар1Микробтар2Бактериялар3Вирустар4љоздыр“ыштар5Д±рыс жауабы жо›

№100Іш сЇзегі ›андай ауру“а ±›сас?1Со›ырішек2Дизентерия3Гастрит4Сальмонеллез5Рахит

№101љоздыр“ыштыЈ шы“аратын зиянды нЩрселері не істейді1А“заны Щлсіретеді2Басты ауыртады3Ауруды ас›ындырады4Ішті йткізеді5Мазасы кетеді

№102Іш ауруыныЈ алдын-алу ережесі1љолды жумай ештеЈе жемеу2СЇтті та“амдарды кйп пайдалану3Суды кйп ішу4Калориясы кйп тама› жемеу5Барлы› жауап д±рыс

№103Іш – ›арын ›оздырушылар ›андай та“амда кйп болады?1СЇт немесе сЇт йнімдерінде2Ысты› та“амда3ЖеЈіл та“амдарда4Сусындарда5Білмеймін

№104Іш ›оздыр“ыштарын тарат›ыш жЩндік1Маса2Улы ›оЈыз3Шыбын4љыры›ая›5Д±рыс жауабы жо›

№105Инфекция ауруларыныЈ ›андай ерекшелігі бар?1›оздыр“ыш ерекшелігі, потогендік ерекшелігі, токсигендік ерекшелігі т.б2Мерзімдік ерекшелігі, баяу инфекция ерекшелігі, жасырын инфекция ерекшелігі т.б3Ж±›палы ауру ерекшелігі, токсигендік ерекшелігі, ›оздыр“ыш ерекшелігі т.б4Баяу инфекция ерекшелігі, потогендік ерекшелігі т.б5Инфекциялы› таралу,инфекцияныЈ 汓уы

№106ИнфекцияныЈ жасырын тЇрі дегеніміз не?1инфекциялы› агенттіЈ а“замен ±за› уа›ыт бойы симтомсыз Щсері.2Инфекциялы› ауру ›оздыр“ышыныЈ нау›ас адамнан сау адам“а берілуі.3Инфекциялы› агент организмінде ±за› (6 айдан аса) болады.4АурудыЈ бірнеше микроорганизмдермен ша›ырлуы.5›оздыр“ыштыЈ сол тЇрініЈ ›айтадан 汓уы, ›айтадан ауру ша›ыруы

№107Реинфекция дегеніміз не?1АурудыЈ бірнеше микроорганизмдермен ша›ырлуы.2›оздыр“ыштыЈ сол тЇрініЈ ›айтадан 汓уы, ›айтадан ауру ша›ыруы.3ИнфекцияныЈ ауру ›оздыр“ышыныЈ нау›ас адамнан сау адам“а берілуі.4Ауру кездерініЈ бір-бірімен ауысуымен сипатталады5Инфекциялы› агент организмінде ±за› (6 айдан аса) болады

№108инфекция ›ай тілден алынып не деген ма“ынаны білдіреді?1А“ылшын тілінен микробтар2Грек тілінен вирустар3Латынша микроорганизм4Латынша вирустар5Грек тілінен вирусты гипатит

№109белгілі бір клиникалы› кйрінісі бар инфекция білінуініЈ еЈ ашы› тЇрі?1Инфекциялы› таралу2ИнфекцияныЈ 汓уы3ИнфекцияныЈ тЇсуі4Инфекция ауруы5Д±рыс жауабы жо›

№110Инфекциялы› ауру неше кезеЈнен т±рады?14 кезеЈ22 кезеЈ36 кезеЈ43 кезеЈ58 кезеЈ

№111Инфекциялы› ауру ›андай кезеЈдерден т±рады?1инкубациялы› кезеЈ, продромальді кезеЈ2Потогендік кезеЈ, токсигендік кезеЈ3Реинфекция кезеЈ, суперинфекция кезеЈ4Потогендік кезеЈ, реинфекция кезеЈ5Дезинфекциялы›, суперинфекция

№112ИнфекцияныЈ берілуі неше фазадан т±рады?12 фазадан23 фазадан35 фазадан48 фазадан510 фазадан

№113ИнфекцияныЈ берілу фазасы ›андай?1а“задан ›оздыр“ыштыЈ бйлінуі, оныЈ сырт›ы ортадан болуы, жаЈа а“за“а енуі;2Эпидемиялы›, инфекциялы›, конвенциялы›;3Сауы“уы, аурудыЈ йршуі;4Антиген, антиден, эпидемия;5Инфекциялы›, эпидемия, конвенциялы›

№114ДезинфекцияныЈ неше тЩсілі бар?16283104354

№1151 ДезинфекцияныЈ тЩсілдері ›андай?1механикалы›, физикалы›, химиялы›2Техникалы›, химиялы›, физикалы›3Физикалы›, техникалы›, механикалы›4Д±рыс жауап жо›

№1161љандай инфекциялар адам“а ›ауіпті инфекция деп кйрсетілген?1Дезинфекция, инфекциялы›, конвенциялы›2конвенциялы›, карантинді инфекция3Ішек инфекциясы, инкубациялы› инфекция4Реинфекция, дезинфекция5Барлы› жауап д±рыс

№1171 Инфекция аурулардыЈ жіктелуі нешеге бйлінеді?12ге25 ке38 ге49“а53 ке

№1181Инфекция аурулардыЈ жіктелуі ›андай болып бйлінеді?1Реинфекция, дезинфекция2ішек инфекциясы, тыныс жолдарыныЈ инфекциясы3Конвенциялы› инфекция, ішек инфекциясы4Тыныс жолдарыныЈ инфекциясы, реинфекция5Д±рыс жауап жо›

1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет