КЩсіби ›аза› тілі 3 курс лд (рус) фио: Группажүктеу 1.06 Mb.
бет7/8
Дата09.06.2016
өлшемі1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

№2371Ас›азан-ішек жолдарына жасал“ан операциядан кейін бастап›ы кЇндері нау›ас ›андай тама›тар ішуі керек?1сорпа, кисель, кепкен нан2›ою тама›тар3ысты› тама›тар4суы› тама›тар5д±рыс жауап жо›

№2381То› ішекке жасал“ан операциядан кейін неше тЩулікке дейін нау›ас дЩретке шы›пауы керек?11-223-434-545-651-4

№23920.Тік ішекке жасал“ан операциядан кеін нау›ас тез ›орытылатын тама› жЩне кЇніне неше тамшы апиын ерітіндісін ›абылдайды?11-225-637-848-1055-8

№240ТістіЈ ауыз ›уысынан шы“ып т±р“ан бйлігі не деп аталады?1тіс сауыт2тіс кіреукесі3тісжегі (кариес)4кЇрек тіс5боса“ан тіс

№241Шрбір жа› сЇйектерінде неше тістен бар?12021631441258

№242ЕЈ соЈ“ы азу тістер неше жаста шы“ады?114-16218-20320-22422-24510-12

№243®лкен азу тістіЈ Їшіншісі ›андай?1«азу тіс»2«а›ыл тіс»3«кЇрек тіс»4«кіші азу тіс»5«тістеуік»

№244ТістіЈ кйп бйлігін дентин латынша ›алай атайды?1«dens»2«dentun»3«dent»4«dentus»5«denta»

№245Ересек адамдарда т±ра›ты неше тіс болады?112-16220-26328-30428-32530-32

№246СЩбидіЈ неше айлы“ында ал“аш рет кЇрек тістер шы“а бастайды?16-726-9310-1245-457-8

№247СЩбиде 2 жас›а дейін неше тіс шы“ады?120 тіс216 тіс312 тіс48 тіс54 тіс

№248АдамныЈ тісі жо“ары жа“ында нешеу, ал тйменгі жа“ында нешеу орналас›ан?112-14216-16318-14420-12516-18

№249ТістіЈ топтары ›андай?1Сойда› тіс, азу тіс, кЇрек тіс2КЇрек тіс, Їлкен азу тіс3Кіші азу тіс, сойда› тіс, кЇрек тіс4®лкен азу тіс, кіші азу тіс, сойда› тіс5Кіші азу тіс, азу тіс, сойда› тіс

№2501 18-19 жаста ›андай тіс шы“ады?1Азу тіс2КЇрек тіс3а›ыл тіс4Сойда› тіс5®лкен азу тіс

№2511 Тіс негізінен неден ›±ралады?1Эмальдан2Лимфадан3Тіс сауытынан4дентиннен5Сойда› тістен

№2521 ТістіЈ сырты жылтыр кірекеумен жЩне немен ›аптал“ан?1эмаль2Лимфа3Тіссауытпен4Дентиннен5Сойда› тістен

№2531 АдамныЈ тісіне ал“аш рет ат берген кім?1Гипократ2Арестотель3Архимед4Иссак Ньютон5Абай љ±нанбаев

№2541 А“зада“ы кальцидіЈ неше пайызы тісте?1100 пайыз299 пайыз390 пайыз450 пйыз555 пайыз

№2551 Тіс кіреукесініЈ неше пайызы кальций фосфатыныЈ ›осылысынан т±рады?110 пайыз215 пайыз395 пайыз499 пайыз525 пайыз

№2561 МикробтардыЈ Щсерінен тістіЈ дентин затыныЈ б±зылуынан болатын ауру не дп аталады?1тісжегі (кариес)2Эмаль3Лимфа4Кариес5Сойда› тіс

№2571 ®лкен азу тістердіЈ саны нешеу?1102153124855

№2581 Кіші азу тістердіЈ саны нешеу?11021231448516

№25920.ТістіЈ ішкі ›±рылысы ›андай ±лпамен толтырыл“ан?1Кеуекті дЩнекер ±лпамен2Кариеспен3Тіс кЇркесімен4Лимфамен5Тістегішпен

№260МикробтардыЈ жарада немесе адам мЇшелерінде йсіп-йнуіне кедергі жасайтын Щдіс, оларды жою“а ба“ыттал“ан ем, алдын алу шараларыныЈ жиынты“ы не деп аталады?1антисептика2голлоид3нитрофуран4сульфаниламид5д±рыс жауап жо›

№261А“ылшын хирургі Листер, Л.ПастердіЈ “ылыми еЈбектеріне сЇйене отырып, ›ай жылы операция“а пайдаланатын ›±рал-саймандар, хирургтіЈ, операция мейіркешініЈ ›олдары жЩне та“ы бас›алар микробтан таза болуы керектігін дЩлелдеп еЈбек жазып шы“арды?1188521935318894186751990

№262Антисептикалы› заттар дегеніміз не?1газды гангренаныЈ тая›шасы2микробтардыЈ йсуіне мЇмкіншілік бермейтін химиялы› заттар3стафилококк сия›ты йте кйп тара“ан, сырт›ы жа“дайлар“а тйзімді, іріЈдеткіш ›асиеті бар заттар4барлы› жауап д±рыс5аэроб тобына жатады, кейде оттексіз жа“дайда да йсе береді

№263ЙодтыЈ спирттік ерітіндісі не Їшін ›олданылады?1іріЈдеп ›абын“ан жараларды, ›уыстарды жуып тазарту Їшін ›олданылады2хирургтыЈ ›олын жуу“а, резеЈке ›ол“аптарды, тЇтік аспаптарды тазалау Їшін ›олданылады3операция жасалатын алаЈды жЩне жараныЈ айналасын тазалау Їшін ›олданылады4жараны, ›уы›ты жуу“а, жа“ымсыз иісті бейтараптау Їшін ›олданылады5д±рыс жауап жо›

№264Калий йодид спиртте немесе суда ерітілген жЩне йод ерітіндісі ›оспасы болып не пайдаланылады?1люголь ерітіндісі2йодтыЈ спирттік ерітіндісі3хлорамин4йодонат5д±рыс жауап жо›

№265Йодонат не Їшін ›олданылады?1операция жасалатын алаЈды жЩне жараныЈ айналасын талау Їшін ›олданылады2іріЈдеп ›абын“ан жараларды, ›уыстарды жуып тазарту Їшін ›олданылады3хирургтыЈ ›олын жуу“а, резеЈке ›ол“аптарды, тЇтік аспаптарды тазалау Їшін ›олданылады41% йод ерітіндісін сумен 3 есе кйбейтіп, операция жасайтын алаЈды 4 рет тазалау Їшін ›олданылады5барлы› жауап д±рыс

№266Іріп-шіріген жараны жуу“а жЩне оныЈ жа“ымсыз иісін бейтараптау Їшін не пайдаланады?1антисептика2тоты›тыр“ыштар3голлоид4нитрофуран5д±рыс жауап жо›

№267Жараны, ›уы›ты жуу“а, жа“ымсыз иісті бейтараптау Їшін не ›олданылады?1йодтыЈ спирттік ерітіндісі2хлорамин3калий перманганаты4Йодонат5д±рыс жауап жо›

№268Бор ›ыш›ылы не Їшін ›олданылады?12% су“а аралас›ан ерітіндісі жара кйк іріЈ тая›шасымен іріЈдегенде жуылады немесе май, ±нта›тал“ан тЇрінде пайдаланылады2сулеманыЈ 1:1000 ерітіндісі нау›астыЈ ыдыс-ая“ын, ›±рал-жабды›тарды, резеЈке ›ол“аптарды, жараны тігетін жібек жіптерді зарарсыздандыру Їшін ›олданылады31:1000 ерітіндісімен ›±рал-саймандар зарарсыздандырылады, ал 1:5000 ерітіндісімен ›олды жуу Їшін ›олданылады41:5000, 1:1000 ерітіндісімен жараны, ›уы› ›уысын жуу Їшін ›олданылады5барлы› жауап д±рыс

№269Сулема дегеніміз не?1зарарсыздандыратын зат2жа“ымсыз иісті бейтараптандыратын зат3операция жасалатын алаЈды жЩне жараныЈ айналасын тазалайтын зат4улы зат51:1000 ерітінді

№2701Диоцид дегеніміз не?11:5000, 1:1000 ерітіндісімен жараны, ›уы› ›уысын жуу Їшін ›олданылады21:1000 ерітіндісімен ›±рал-саймандар зарарсыздандырылады, ал 1:5000 ерітіндісімен ›олды жуу Їшін ›олданылады32% су“а аралас›ан ерітіндісі жара кйк іріЈ тая›шасымен іріЈдегенде жуылады немесе май, ±нта›тал“ан тЇрінде пайдаланылады4сулеманыЈ 1:1000 ерітіндісі нау›астыЈ ыдыс-ая“ын, ›±рал-жабды›тарды, резеЈке ›ол“аптарды, жараны тігетін жібек жіптерді зарарсыздандыру Їшін ›олданылады5д±рыс жауап жо›

№2711КЇміс нитраты не Їшін пайдаланылады?11:1000 ерітіндісімен ›±рал-саймандар зарарсыздандырылады, ал 1:5000 ерітіндісімен ›олды жуу Їшін ›олданылады2сулеманыЈ 1:1000 ерітіндісі нау›астыЈ ыдыс-ая“ын, ›±рал-жабды›тарды, резеЈке ›ол“аптарды, жараны тігетін жібек жіптерді зарарсыздандыру Їшін ›олданылады31:5000, 1:1000 ерітіндісімен жараны, ›уы› ›уысын жуу Їшін ›олданылады42% су“а аралас›ан ерітіндісі жара кйк іріЈ тая›шасымен іріЈдегенде жуылады немесе май, ±нта›тал“ан тЇрінде пайдаланылады5барлы› жауап д±рыс

№27211-3% ерітінді ›уы›тыЈ ›абынуында ›ан жіберу Їшін т±тастыр“ыш жЩне ›абыну“а ›арсы дЩрі тЇрінде не ›олданылады?1протаргол2сулема3колларгол4антисептика5голлоид

№27310,2% ерітіндісі тЇрінде іріЈді, жараларды жуу, іріЈдеткіш микробтарды жою Їшін жЩне ›абыну“а ›арсы не ›олданылады?1сулема2йодтыЈ спирттік ерітіндісі3хлорамин4колларгол5голлоид

1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет