3 деңгейлі смж құжатыбет1/11
Дата01.07.2016
өлшемі0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

3 деңгейлі СМЖ құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-14-5-03.01.20.08 /03-2013ПОӘК

«Оқылатын тілдің теориялық негіздері»

пәнінің оқу -әдістемелік комплексі

Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


Басылым №


ПӘННІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
« Оқылатын тілдің теориялық негіздері »

050207 «Аударма ісі» мамандығына арналған

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

Семей - 2013ПОӘК 042-14-5-03.01.20.08 /03-2013

Басылым №_ от_

20-беттің 2-шісіМАЗМҰНЫ

1 Глоссарий

2 Дәрістер

3 Практикалық сабақтар

4 Курстық және дипломдық проект

5 Студенттердің өздік жұмысы


ПОӘК 042-14-5-03.01.20.08 /03-2013

Басылым №

20-беттің 2-шісі


  1. ГЛОССАРИЙ

Берілген ОӘК-де төмендегі терминдер сәйкес аудармаларымен және анықтамаларымен берілген:

1.1 Глоссарий
По дисциплине «Лексикология современного английского языка

1.1 Definition – определение, дефиниция, анықтама

1 2 Word meaning – значение слов, сөз мағынасы

1.3 direct meaning of the word – прямое значение слова , сөздің тура мағынасы

1.4 denotative meaning of the word – денотативное значение слова, сөздің денотативті

мағынасы


1.5 connotative meaning of the word – коннотативное значение слова, сөздің коннотативті

мағынасы


1.6 contextual meaning of the word – контекстное значение, контекстік мағына

1.7 morpheme – морфема

1.8 morphemic structure of the word – морфемная структура слова, сөздің морфемалық

құрылымы


1.9 semasiology - семасиология

1.10 semantic component – семантический компонент, семантикалық компонент

1.11 special lexicology – частная лексикология, арнайы лексикология

1.12 general lexicology – общая лексикология, жалпы лексикология

1.13 contrastive lexicology – сопоставительная лексикология, салғастырмалы лексикология

1.14 comparative lexicology – сравнительная лексикология, салыстырмалы лексикология

1.15 lexical valency – лексическая валентность, лексикалық валенттілік

1.16 paradigm - парадигма

1.17 paradigmatic relation – пададигматическая связь, парадигмалық байланыс

1.18 syntagmatic relation – синтагматическая связь, синагмалық байланыс

1.19 affix – аффикс

1.20 suffix – суффикс, жұрнақ

1.21 prefix – префикс

1.22 infix- инфикс

1.23 derivational affixes – словообразующий аффикс, сөз тудурушы аффикс

1.24 functional affixes – функциональный аффикс, сөз түрлендіруші аффикс

1.25 root morpheme – корневая морфема, түбір морфема

1.26 stem – основа, негіз

1.27 native words – исконно английские слова, ағылшын тілінің төл сөздері

1.28 borrowed words – заимствованные слова, кірме сөздер

1.29 word formation – словообразование, сөз жасам

1.30 word composition – словосложение, сөздерді біріктіру

1.31 conversion – конверсия

1.32 back formation – обратный порядок слов, кері сөз тәртібі

1.33 litotes - литота

1.34 euphemism - эвфемизм

1.35 irony - ирония

1.36 hyperbole - гипербола

1.37 metaphor - метафора

1.38 metonymy – метонимия

1.39 synecdoche - синекдоха

1.40 homonym – омоним

1. 41.synonym - синоним

1.42. antonym - антоним

1.43 polysemantic – многозначный, көп мағыналы

1.44 connotation – коннотация

1.45 lexico-grammatical variant – лексико-грамматический вариант, лексико-грамматикалық вариант

1.46 idiom - идиома

1.47 cliche - клише

1.48 familiar quotations – крылатые выражения, қанатты сөздер

1.49 proverbs – пословицы, мақалдар

1.50 the deterninant – определяемое, айқындалушы

1.51 the determinatum- определяющий, айқындаушы

1.52 synonymic dominant – синонимическая доминанта, синонимдік доминант

1.53 learned words – книжные слова, кітаби сөздер

1.54 informal vocabulary – неформальная лексика, бейформальді лексика

1.55 functional style – функциональный стиль, функционалді стиль

1.56 poetic style – поэтический стиль, поэтикалық стиль

1.57 Indo-European origin – Индо-европейское происхождение, шығу тегі Үнді-европалық

1.58 Common Germanic – общее германское происхождение, шығу тегі жалпы германдық

1.59 compound word – сложные слова, кұрделі сөздер

1.60 set expressions – устойчивые выражения, тұрақты тіркестер

1.61 phraseological units – фразеологические единицы, фразеологиялық бірліктер

1.62 phraseological fusions – фразеологические сращения, фразеологиялық тұтастық

1.63 phraseological combinations – фразеологические сочетания, фразеологиялық тіркестер

1.64 semantic change of words – семантическое изменение значения слова, сөз мағынасының семантикалық тұрғыдан өзгеруі

1.65 miner types of word formation – непродуктивные способы словообразования, сөз жасамның өнімсіз тәсілдері

1.66 shortening – сокращение. Қысқарған сөздер

1.67 abbreviation – аббревиатура

1.68 semantic triangle – семантический треугольник, семантикалық үшбұрыш

1.69 free forms – свободные формы, еркін тұлғалар

1.70 bound forms – байлаулы тұлғалар

1.71 sound imitation – звукоподражание, еліктеуіш сқздер

1.72 Genaralization of word meaning – расширение значения слова, сөз мағынасының

кеңеюі

1.73 specialization of word meaning – сужение значения слова, сөз мағынасының тарылуы1.74 lexical unit – лексическая единица, лексикалық бірлік

1.75 Affixation - аффиксация

1.76 functional change – функциональный переход, сөз мағынасының қызмет бірлігі бойынша адмасуы

1.77 taboo – табу

1.78 non-productive suffixs – непродуктивные суффиксы, өнімсіз жұрнақтар

1.79 productive suffixes – продуктивные суффиксы, өнімді жұрнақтар

1.80 inversion – инверсия

1.81 lexicography – лексикография

1.82 synchronic – синхронический, синхрондық

1.83 diachronic – диахронический, диахрониялық

1.84 inflection – флексия

1.85 paronyms – паронимы

1.86 contextual synonyms – контекстные синонимы, контекстік синонимдер

1.87 stylistic synonyms – стилистические синонимы, стильдік синонимдер

1.88 ideographical synonyms – идиографические синонимы, идиографиялық синонимдер

1.89 Linguistic – лингвистический, тілдік

1.90 Extralinguistic – экстралингвистический, тілден тысқары

1.91 archaic words - архаизмы

1.92 dialects - диалекты

1.93 word stock – словарный состав, сөздік қор

1.94 stylistically colored words – стилистически окрашенные слова, стильдік бояулы сөздер

1.95 irony - ирония

1.96 simile – сравнение, теңеу

1.97 .slang - слэнг

1.98 .explanatory dictionary – толковый словарь, түсіндірме сөздік

1.99 dictionaries of word-frequency – словарь частотности, жиілік сөздігі

1.100 specialized dictionary- специальный словарь, арнайы сөздік

1.101 phraseological dictionary – фразеологический словарь, фразеологиялық сөздік

1.102 syntagmatic level – синтагматический уровень, синтагмалық деңгей

1.103 paradigmatic level – парадигматический уровень, парадигмалық деңгей

1.104 historical etymology – историчекая этимология, тприхи этимология

1.105 folk etymology – народная этимология, халық этимологиясы

1.106 onomasiology - ономасиология

1.108 etymological dictionary – этимологический словарь, этимологиялық сөздік

1.109 linguistic dictionaries – лингвистический словарь, лингвистикалық сөздік

1.110 Neologisms – неологизмы, неологизмдер

1.111 Vulgarisms – варваризмы, варваризмдер

1.112 encyclopedic dictionary – энциклопедический словарь, энциклопедиялық сөздік

1.113 semantic integrity – семантическая целостность, семантикалық тұтастық

1.114 indivisibility – неделимость, бөлінбейтін

1.116 ready-made units – готовые к употреблению единицы, даяр қалпында қолдану

1.117 word equivalent – эквивалент слова, сөзге эквивалентті

1.118 Standard English – стандартный английский язык, стандаррты ағылшын тілі

1.119 American English- американский английский язык, американ ағылшын тілі

1.120 semantic field – семантическое поле, мемантикалық өріс


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет