Емануил манолов кмет на община аврен техническо заданиеДата04.07.2016
өлшемі360.5 Kb.
#177010

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………………..

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА УСЛУГА

Приложение №1

Организиране на работни посещения в България и Испания”
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Страна – бенефициент


Република България

1.2. (Възложител)


Община Аврен
    1. Място на изпълнение


Република България, Североизточен район, област Варна, община Аврен

Кралство Испания, Провинция Екстремадура, община/кметство Бургийос дел Серро


    1. Информация за проекта


Проект ”Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”, Договор С РЕГ. № 10-16-21 ОТ 10.04.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02


Обща цел (цели) на проекта:

Подобряване управлението на общинската администрация в Аврен чрез прилагане на възможностите за аутсорсинг и публично-частно партньорство с цел оптимално и ефективно използване на публичните ресурсиСпецифични цели:

  1. Идентифициране на възможностите за осъществяване на ефективни партньорства между бизнеса и Община Аврен;

  2. Подобряване на организацията и управлението чрез повишаване на административния капацитет на Община Аврен за прилагане на различните форми на аутсорсинг и публично-частно партньорство;

  3. Осъществяване на партньорски взаимоотношения с испанска община и трансфер на добри практики;

  4. Създаване на благоприятни условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на Община Аврен за участие в публично-частни партньорства.

Основни дейности:

Дейност 1: Администриране и управление на проектните дейности

Дейност 2: Проучване и анализ на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинга и публично-частни партньорства

Дейност 3: Разработване на Методология за работата на администрацията на Община Аврен в сферата на аутсорсинг и публично-частното партньорство

Дейност 4: Обособяване на нова позиция за работа в сфертата на аутсорсинг и публично-частното партньорство към Дирекция АОСДЗ

Дейност 5: Организиране и провеждане на 2 информационни кампании за представяне на принципите и възможностите за участие в аутсорсинг и публично-частно партньорство

Дейност 6: Дейности за информация и публичност.
  1. ДОГОВОРНИ ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

    1. Обща цел


Организацията и обезпечаването на цялостното провеждане, което включва трансфер със самолетен и автобусен превоз; хранене и настаняване, както и застраховки на 12 участника в работно посещение в Кралство Испания, Провинция Екстремадура, община/кметство Бургийос дел Серро и на работно посещение в Община Аврен на експерти от Испания.
    1. Конкретни цели


Експерти от различни области ще направят работно посещение в испанската община, където ще проучат добрите практики в сферата на аутсорсинг и ПЧП. Посещението ще бъде с продължителност 7 дни. Експертите ще бъдат 5. Въз основа на проучванията всеки от тях ще изготви доклад за добрите практики, които отговарят на квалификацията и опита им. Ще бъдат събрани различни материали, които биха могли да бъдат полезни на общинската администрация в Аврен и адаптирани за нейните нужди. Преводач от България ще придружи експертите.

В Община Аврен с помощта на експерти от испанския партньор ще бъде направено проучване и анализ на различните сфери и идентифициране на възможностите за реализиране на аутсорсинг и публично-частни партньорства. Посещението на експертите ще бъде 5-дневно. Ще бъдат поканени 5 експерта. По време на посещението на испанските експерти ще бъде ангажиран преводач. В резултат от изпълнението на дейността ще бъде разработен Наръчник с описание на всички възможности за аутсорсинг и публично-частно партньорство в Община Аврен.2.3 Дейности и резултати, които трябва да бъдат постигнати:

2.3.1 Изпълнителят следва да изпълни следните дейности за работното посещение в Испания:

  • Трансфер от с. Аврен до летище София за работната група /5 човека/;

  • Осигуряване и предоставяне на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж по маршрут София – Испания или Португалия;

  • Трансфер от съответното летище в Испания или Португалия до мястото на настаняване /гр./с. Бургийос дел Серро или най-близкото място с 3 звезден хотел/, като за целта бъде осигурен автомобил под наем;

  • Осигуряване и заплащане на хотелски резервации за 6 нощувки за участниците в пътуването, категория на хотела – 3 звезди, единични стаи, като в резервацията да бъде включена закуска;

  • Организиране и заплащане на обяд и вечеря за участниците в пътуването за целия период на престой на територията на Испания. В обядите да е предвидено сервиране на салата /предястие/, основно ястие, десерт и безалкохолни напитки, а за вечерите – и 500 мл. вино на човек, след предоставена от взложителя програма на участниците.

  • Организиране и заплащане на една официална вечеря – за 15 човека.

  • Осигуряване и предоставяне на транспорт на територията на Кралство Испания за осъществяване на предвидените пътувания на работната група на територията на област Бадахос, във връзка с изпълнението на дейностите по проекта – до 300 км. на ден.

  • Трансфер от мястото на настаняване до съответното летище в Испания или Португалия за работната група /5 човека/;

  • Осигуряване и предоставяне на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж по маршрут Испания или Португалия - София;

  • Трансфер от летище София до с. Аврен за работната група /5 човека/;

  • Поемане разходите за пътуването и престоя на преводач – български и испански език за официалните срещи на работната група и за придружаването й за целия период на престой на територията на Кралство Испания;


2.3.2 Изпълнителят следва да изпълни следните дейности за работното посещение в България:

  • Трансфер от община Бургийос дел Серро до от съответното летище в Испания или Португалия за работната група /5 човека/;

  • Осигуряване и предоставяне на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж по маршрут Испания или Португалия - София/Варна;

  • Трансфер от летище Варна до хотел в град Варна;

  • Осигуряване и заплащане на хотелски резервации за 4 нощувки за участниците в пътуването, категория на хотела – 3 звезди, единични стаи, като в резервацията да бъде включена закуска;

  • Организиране и заплащане на обяд и вечеря за участниците в пътуването за целия период на престой на територията на Република България. В обядите да е предвидено сервиране на салата /предястие/, основно ястие, десерт и безалкохолни напитки, а за вечерите – и 500 мл. вино на човек, след предоставена от взложителя програма на участниците.

  • Осигуряване и предоставяне на транспорт на територията на Република България за осъществяване на предвидените пътувания на работната група на територията на област Варна, във връзка с изпълнението на дейностите по проекта – до 300 км. на ден;

  • Трансфер от хотела до летище Варна;

  • Осигуряване и предоставяне на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж по маршрут Варна - София – Испания или Португалия;

  • Трансфер от съответното летище в Испания или Португалия до община Бургийос дел Серро.


В техническата оферта участникът трябва да предложи цялостна концепция и визия за организирането и провеждането на всяко от изисканите видове поддейности. В концепцията за всяка позиция следва да се даде подробно описание на начин на реализирането й и предлаганите услуги: трансфери, резервации на самолетни билети, хотелски резервации, обяд, вечеря и т.н.

Участникът трябва да посочи минималният срок необходим за организиране на работните посещения (календарни дни).

Участникът трябва да предложи обща цена за всяко работно посещение. Варианти не се допускат.
Транспорт за пътуванията извън гр. Варна и гр./с. Бургийос дел Серро
1. Микробус - под наем

- 8+1/12+1/16+1


- не по-стар от 5 години;

- да отговаря на техническите изисквания съгласно българското/европейското законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна.


2.3.3 Изпълнителят трябва да представи 7 дни преди пътуването закупени билети, резервации за хотел, документ за платена застраховка;

До 7 дни след приключване на дейността, Изпълнителят трябва да подготви доклад за резултатите от изпълнението на дейността, списък за настанените в хотела участници – заверен от мястото за настаняване, бордни карти;

Сумата по договор № 10-16-21 от 10.04.2012 г за поръчката е – 30 250,00 лв. (тридесет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС. Така посочената сума е съгласно одобрен бюджет по Проект ”Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП”, Договор С РЕГ. № 10-16-21 ОТ 10.04.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02, като тази сума не трябва да се надвишава.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изготвени документи в изпълнение на поръчката трябва да са съобразени с изискванията на Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 по отношение на изискванията за информация и публичност.

4. Начална дата и срок на изпълнение на дейностите:


Планираната дата за начало на дейностите по договора за услуга е 01.10.2012 г., като тази дата е само индикативна. Периодът на изпълнение на дейностите по договора ще бъде както следва: за т. 2.3.1 – от 14.10.2012 г. до 20.10.2012 г. , а за т. 2.3.2 – 05.11.2012 г. – 09.11.2012 г. Така фиксираните дати за организиране посещенията в Испания и България са индикативни.
5. ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ
    1. Предпоставки


  • Успешно съгласуване на дейностите по проекта между различните изпълнители, имащи отношение към реализирането на дейностите, предмет на договора;

  • Своевременно изпълнение на задачите в съответствие с одобрените от Възложителя документи;

  • Предоставяне на Изпълнителя необходимата информация и документи за изпълнение на неговите задължения по договора. Възложителят ще подпомага този процес чрез кореспонденция;
    1. Рискове


  • Нарушена комуникационна връзка между Възложител и Изпълнител;

  • Наличие на разлика между декларирани и реални възможности на Изпълнителя би довело до некачествени резултати, предмет на Договора, или до тяхното забавяне.


6. ИЗИКСВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ

Всяко конкретно събитие по договора се инициира от определен от Възложителя отговорен служител събитие (ръководител на проекта, в изпълнение на който се реализира събитието). Той следи за качественото и в срок изпълнение в съответствие с договора и приема извършената дейност (в т.ч. финансовите документи за извършените дейности, които подлежат на одобрение).7. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията се одобряват срещу представена фактура и одобрен от ръководителя на проекта и потвърден от оторизираното лице отчет за извършената работа за всяка конкретна услуга, съгласно проекта на договора.Утвърдил:…………………….

Деница Тодорова – Ръководител проект

Изготвил:…………………..

Ирена Иванова – Технически сътрудник по проект


Поръчката се възлага в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-16-21/10.04.2012г, с конкретен бенефициент Община Аврен, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд


Каталог: assets
assets -> 2015 жылғы «21» маусымдағы №186 Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің
assets -> Литература 8 Задачник классы практикум 11 Под научным руководством академика Г. Г. Граник
assets -> 7 тыс рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований 1 000 000 тыс рублей
assets -> Регламентін бекіту туралы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»
assets -> Шығыс Қазақстан облысының 2013 жылғы қаңтар- қыркүйектегі әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары
assets -> «Кеме шетелде сатып алынған жағдайда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтеріп жүзу құқығына уақытша куәлiк беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет