Факультет: Аграрлы-техникалық Кафедра: Машина-трактор паркін пайдалану Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиясы»Дата12.06.2016
өлшемі273.68 Kb.
#130933
Факультет: Аграрлы-техникалық

Кафедра: Машина-трактор паркін пайдалану

Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиясы», 050713-«Көлік, көлік техникасы және технологиясы»
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

(2011-12 оқу жылы)


2 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

Жалпы білім беру пәндер

1

а)Құқық негіздері

Мүйденова А.

1

4

б)ҚР-дағы адам және азамат-

тық құқық жағдайыМүйденова А

2

а)Мәдениеттану және қызметтік араласу

Досполова К

1

4


б)Этика және эстетика

Досполова К

3

а)Мемлекеттік тілде іс қағазда-

рын жүргізуБекмағанбетова Г.

1

3

б)Сөйлесу мәдениеті

Бекмағанбетова Г.

4

а)Экономикалық теория негіздері

Бекетова К..

2

4

б)Қазіргі экономиканың даму мәселелері

Бекетова К

5

а)Инженерлік психология

Майгельдиева Ш.

1

3

б)Инженерлік педагогика

Бекенова Ш

Базалық пәндер

6

а)Автокад негіздері

Ермахан Б.

2

3,4

б)Mechanical desk stop

Жакапбаева Г.

7

а)Автомобиль қозғалтқыштары

Нұрмұхамед Б.

4

3

б)Автомобиль қозғалтқы-шының құрылысы

Төлегенов С.

8

а)Жылу техникасы

Ермағанбет А.

2

4

б)Автомобиль қозғалтқышы-ның жылу процестері

Төлегенов С.


1а.Пәннің атауы : а)Құқық негіздері

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Қоғамтану»

Постреквизиттер: «Саясаттану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Құқықтық тәрбие мен құқықтық мемлекеттік құру жөніндегі білімді игеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құқықтық тәрбие, заңдылық білімдерді нақтылау, демократиялық және құқық мемлекет құру. Адам мен азамат құқығы және бостандықтың негізгі қағидалары. Заң және оның түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: Мүйденова А.
1б. Пәннің атауы : б)ҚР-дағы адам және азаматтық құқық жағдайы

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Қоғамтану»

Постреквизиттер: «Саясаттану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: азаматтық жөніндегі және адам құқығы мен еркіндігі жөнінде білім меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Адам және заң. ҚР азаматтарының құқықтары. Азаматтардың құқықтары мен бостандығының негізгі қағидалары. Заң және оның түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: Мүйденова А.
2а.Пәннің атауы : а)Мәдениеттану және қызметтік араласу

Пререквизиттер: «Адам және қоғам», «Қоғамтану»

Постреквизиттер: «Философия», «Этика және эстетика», «Әлеуметтану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: қоғамдық өмір мен қоршаған орта жайындағы білімді игеру. Мәдени ескерткіштерді зерттеу. Мәдениет дамуының бүкіл әлемдік тарихи кезеңін талдау қабілеттілігін арттыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоғамдық өмірдің мазмұны, қоршаған әлемді зерттеу. Мәдени ескерткіштер. Адамдардың материалдық және рухани қызметінің нәтижесі. Рухани сала. Адамдардың қызметі арқылы жүзеге асқан күш қабілеттері. Ұлт аралық мәдениет. Этнос. Мәдениет дамуының бүкіл әлем-дік тарихи кезеңдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Досполова К.
2б.Пәннің атауы : б)Этика және эстетика

Пререквизиттер: « Мәдениеттану және іскерлік қарым-қатынас »

Постреквизиттер: Құқық негіздері

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: іскерлік қарым-қатынастағы этика мен эстетика. Қоғамдық орындарындағы іскерлік қарым-қатынас мәдениетін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Этика мен эстетиканың талаптары. Қоғамдық орындардағы қызметтік араласу мәдениеті. Іскерлік қатынастардағы сөйлесу мәдениеті. Талғам. Адамгершілік мәдениетті қалыптастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Досполова К.
3а.Пәннің атауы : а)Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Пререквизиттер: «Қазақ тілі »

Постреквизиттер: негізгі құжататармен жұмыс жүргізу және терминділігін қалыптастыру.

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: негізгі құжаттармен жұмыс жүргізу дағдысын қалыптастыру, мемлекеттік тілде халықаралық терминдерді қолдану ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі құжаттармен жұмыс жасау. Халық-аралық терминдердің мемлекеттік тілдегі мағынасы. Факс мәліметтерін мемлекеттік тілде жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекмағанбетова Г.
3б.Пәннің атауы : б)Сөйлесу мәдениеті

Пререквизиттер: «Қазақ тілі »

Постреквизиттер: Қазақ тілінде оқылатын барлық пәндер, «Этика және эстетика»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: мемлекеттік тілде сөйлесу мәдениетін қалыптастыру. Қажет ақпараттарды нақты, қысқа пайдалану ептілігін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: қоғамдық орындардағы сөйлесу мәдениеті. Іскерлік қатынастардағы сөйлесу мәдениеті. Талғам. Халықаралық терминдерді қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекмағанбетова Г.
4а.Пәннің атауы : а)Экономикалық теория негіздері

Пререквизиттер: «Математика», «Информатика»

Постреквизиттер: «Экономика және менеджмент», «Агроөнеркәсіп кешенін-дегі лизинг және өндіріс менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: экономикалық ғылымдарды дамыту және құбылыстар заңдылығын талау қабілеттілікті қалыптастыру. Өндірістің негізгі формалары бойынша негізгі түсініктерді қалыптастыру. Нарықтық қатынастың қызметі мен инфраструктурасы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық ілімнің пайда болуы. Өнді-рістік негізгі формалары. Рынок қызметтері мен инфрақұрылымы. Әлеуметтік-экономикалық жағдайларды талдау. Қазіргі қоғамды дамыту мүмкіндіктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекетова К.
4б.Пәннің атауы : б)Қазіргі экономиканың теория негіздері

Пререквизиттер: «Математика», «Информатика»

Постреквизиттер: «Экономика және менеджмент», «Агроөнеркәсіп кешенін-дегі лизинг және өндіріс менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: дамудың бүкіл әлемдік және ұлттық экономикалық сатысын игеру; әлемдік қаржы нарығы құрылымен танысу; әлемдік нарықтағы Қазақстанның табиғи байлығын түсіну, бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ұлттық және әлемдік экономикалық сатылар. Дүниежүзілік қаржы нарығы. Қазақстандағы табиғи байлықтардың бүкіл әлемдік нарықтағы орны. Әлеуметтік-экономикалық жағдайлар.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекетова К.
5а.Пәннің атауы : а)Инженерлік психология

Пререквизиттер: «Этика және эстетика»

Постреквизиттер: «Мәдениеттану», «Өзінді-өзін тану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: инженерлік-психологиялық жағдайда және стереотиптерді меңгеру. Ойлау типі мен сипатын игеру. Ойлаудың диалектикалық логикасын талдау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ойлаудың диалектикалық логикасын қа-лыптастыру. Инженерлік-психологиялық құбылыстар. Стереотиптер. Инженер-лік-психологиялық ойлау жүйесі. Жалпы инженерлік-психологиялық катего-риялармен ұғымдар.

Бағдарламаның жетекшілері: Майгельдиева Ш.
5б.Пәннің атауы : б)Инженерлік педагогика

Пререквизиттер: «Этика және эстетика»

Постреквизиттер: «Мәдениеттану», «Өзінді-өзін тану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: инженерлік педагогиканың типі мен сипатын талдау, түсіну.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің негізгі міндеттері мен мақсаттары. Автокөлік мекемелеріндегі инженерлік іс-әрекеттердің педагогикалық түсінік-темесі. Объект және субъект. Педагогикалық ұғымдар.

Бағдарламаның жетекшілері: Бекенова Ш.
6а.Пәннің атауы : а)Автокад негіздері

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Математика»

Постреквизиттер: Mechanical desk stop

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: инженерлік объектілерді жобалауды игеру; компьютерлік бағдарламалардың тәсілдері мен әдістерін меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Графикалық модельдеу. Сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру. Кеңестіктегі конструкцияларды жобалау. Модельдеу. Әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс жасау. Интелектуальды құралдар көмегімен сызбаларға өлшем беру.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермахан Б.
6б.Пәннің атауы : б)Mechanical desk stop

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Математика»

Постреквизиттер: «Проектный CAD»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: күрделі инженерлік сызбаларда компьютерлік бағдарламаларды пайдалану мүмкіндігін дамыту.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күрделі инженерлік сызбаларда бағдарламаны қолдану. Машина жасау саласындағы конструкциялық сызбалар. Ғимараттарды жобалау негізі

Бағдарламаның жетекшілері: Жақапбаева Г.
7а.Пәннің атауы : а)Автомобиль қозғалтқыштары

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Жанар-жағар майлар»,

«Жылу динамикасы»Постреквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Автокөлік мекемелерін жобалау»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Болашақ маманның инженерлік қабілеттілігін қалыптастыру; двигательдерді сынау тәсілін меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қозғалтқыштар түрлері, жіктелуі, конструкциясы, арналуы. Пайдалану барысында орындайтын қызметі. Негізгі ақаулары және жөндеу әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрмұхамед Б.
7б.Пәннің атауы : б)Автомобиль қозғалтқышының құрылысы

Пререквизиттер: «Трактор мен автомобильдер», «Жанар-жағар майлар»,

«Жылу динамикасы»Постреквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Автокөлік мекемелерін жобалау»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: карьбюраторлықозғалтқыштардың механизмі мен жүйелерін, сондай-ақ жұмыс процесін меңгеру; автокөлік қозғалтқыштарының механизмі мен жүйелерін реттеу операцияларын жүргізу қабілетін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кривошип-шатун және газ тарату механизмдері, салқындату, майлау және қоректендіру жүйелері. Трансмиссия және жүріс бөлігі. Негізгі механизмдердің жұмыс принциптері.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.
8а.Пәннің атауы : а)Жылу техникасы

Пререквизиттер: «Теориялық механика», «Физика», «Метрология»

Постреквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Гидрома-шина және гидрожетектер»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: дизельді двигатель жұмысына байланысты жылу процестерінің өту заңдылығын игеру; Термодинамика заңдарына талдау жасау қабілетін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жылу алмасу аппараттары. Жылу энерге-тикалық қондырғылардың есептеу негіздері. Газ күйінің термодинамикалық параметрлері. Өндіріс ғимараттарын жылыту.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермағанбет А.
8б.Пәннің атауы : б) Автомобиль қозғалтқышының жылу процестері

Пререквизиттер: «Теориялық механика», «Физика», «Метрология»

Постреквизиттер: «Жылу техникасы», «Автомобиль қозғалтқыштарының тео-риясы», «Гидромашина және гидрожетектер»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Автотрактор двигателі жылу процестерін меңгеру. Изохора, адиабата және т.б. процестердің өту заңдылығын игеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Термодинамикалық жүйелер. Изотер-миялық және адиабаталық процестер. Карно циклы. Жылу алмасу негіздері.


3 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

Базалық

пәндер

1

а)Технологиялық құрал-жаб-дықтарды жоспарлау және пайдалану негіздеу

Нұрмұхамед Б.

Төлегенов С.
4

5

б)Автомобиль өндірісіне арналған жабдықтар мен құралдарды жобалау және пайдалану

Тасбергенова Г.2

а)Өзара ауыстырымдылық негіздері

Ысқақ Е..


3

5

б)Өлшеу құралдары және квалиметрия

Ысқақ Е.


3

а)Металл кескіш станоктар және кесіп өңдеу

Ысқақ Е.


4,2

5,6

б)Металдарды өңдеу ста-ноктары және құрал-саймандары

Төлегенов С.

4

а)Еңбекті қорғау

Сайлаубекова Н.

1

6

б)Автокөлік мекемелерінде техникалық қауіпсіздікті ұйымдастыру

Сайлаубекова Н.
5

а)Өмір тіршілігі қауіпсіздігі негіздері

Кенжеғұлова Г.


1

6

б)Көліктік экология

Ермұханова Н.

6

а)Жүргізуші дайындаудың әдістемелік негіздері

Айдарбеков Ғ.


2

6

б)Жол қозғалысының ереже-

лері


Джакешов К.

7

а)Көлік құралын сертифи-каттау және лицензиялау

Мусипов С.


2

6

б)Халықаралық жүктерді кедендік рәсімдеу

Джакешов К.

8

а)Қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру

Айдарбеков Ғ.


1

6

б)Жол-көлік апатын сарап-тау

Сақтағанов Б

Профильдік пәндер

9

а)Автомобильдер

Аханов С.

3

6

б)Көлік құралдары

Төлегенов С.

10

а)Автомобиль қозғалтқыш-тарының теориясы

Төлегенов С.


3

6

б)Автомобиль қозғалтқы-шының параметрлері және жұмыс режимдерін зерттеу

Рахатов С.З.
1а.Пәннің атауы : а)Технологиялық құрал-жабдықтарды жоспарлау және пайдалану негіздері.

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Матема-тика», «Химия»

Постреквизиттер: «Автокөлік мекемесін жобалау», «Автокөлік кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: технологиялық құрал-жабдықтарды жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру. Құрал-жабдықтарды жобалауға кәсіби дайындықты қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Техноло-гиялық құрал-жабдықтардың түрлері және конструкциясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру. Бөлшектерді механикалық өңдеуге арналған технологиялық жабдықтар. Жетектерді таңдау және есептеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрғалиев Н.
1б.Пәннің атауы : б)Автомобиль өндірісіне арналған жабдықтар мен құралдарды жобалау және пайдалану

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Матема-тика», «Химия»

Постреквизиттер: «Автокөлік мекемесін жобалау», «Автокөлік кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Автомобиль өндірісіне арналған құрал-жабдықтарды пайдалану қабілеттілікті қалыптастыру; Операция сапасын бақылауды меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокөлік мекемелеріндегі технологиялық құрал-жабдықтардың техникалық сипаттамасы. Қолдану ерекшелігі. Жобалау және пайдалануға байланысты қойылатын талаптар. Пластикалық материалдарды өңдеу технологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Тасбергенова Г.
2а.Пәннің атауы : а)Өзарауыстырымдылық негіздері

Пререквизиттер: «Метрология, стандарттау және сертификаттау», «Сызба геометриясы», «Математика»

Постреквизиттер: «Металкескіш станоктар және бөлшектерді кесіп өңдеу», «Автомобиль өндіріс технологиясы және жөндеу негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: өзарауыстырымдылыққа сәйкес кинематикалық есептеулерді үйрену, бөлшектерді саңлаусыз және керіліссіз орналастыру ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Машина бөлшектерді дайындауда өңдеу дәлдігімен қажетті квалитеттерді айқындау. Машина бөлшектерін ұзақ мерзімді жұмыс жасау қамтамасыз ету.

Бағдарламаның жетекшілері: Ысқақ Е.
2б.Пәннің атауы : б)Өлшеу құралдары және квалиметрия

Пререквизиттер: «Метрология, стандарттау және сертификаттау», «Сызба геометриясы», «Математика»

Постреквизиттер: «Металкескіш станоктар және бөлшектерді кесіп өңдеу», «Автомобиль өндіріс технологиясы және жөндеу негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: кесу, өлшеу аспаптарын қолдану қабілетін қалыптастыру; Жаңа штангенциркуль құралын пайдалану технологиясын меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық өлшемдерді мемлекеттік үлгі қалыпқа енгізу. Керіліс және саңылау. Өлшеу аспаптарды. Квалиметрия. Штангенциркуль және т.б. құралдарды техникалық өлшеуде қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ысқақ Е.
3а.Пәннің атауы : а)Металкескіш станоктар және кесіп өңдеу

Пререквизиттер: Физика, Химия, Сызба геометриясы және инженерлік графи-ка

Постреквизиттер: «Өзарауыстырымдылық негіздері», «Конструкциялық мате-риалдар технологиясы», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: металдарды кесу, өңдеу әдістерін меңгерту; өлшеу аспаптарымен жұмыс жасау қабілеттіліктерін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кескіш станоктардың құрылысы, Кескіш түрлері, бұрғылар, фрезалар, тісті доңғалақтарды өңдеу тәсілдері 2Н135 тік бұр-ғылау станогі, станоктардың жіктелуі. Станоктың негізгі қызметі мен меха-низмдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Ысқақ Е.
3б.Пәннің атауы : б)Металдарды өңдеу станоктары және құрал-саймандары

Пререквизиттер: Физика, Химия, Сызба геометриясы және инженерлік графика

Постреквизиттер: «Өзарауыстырымдылық негіздері», «Конструкциялық мате-риалдар технологиясы», «Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Токарлық фрезерлік және т.б. станоктармен жұмыс жасау ептіліктерін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Токарлы, фрезалық және бұрғылау станоктарының жұмыс принципі. Кескіш аспаптарды қолдану технологиясы. Абразивті аспап. Өлшеу құралдарын қолдану. Квалиметрия. Штангенциркуль.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.
4а.Пәннің атауы : а)Еңбекті қорғау

Пререквизиттер: «Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері»

Постреквизиттер: «Құқық негіздері», «Еңбекті қорғау»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Еңбек қорғау негіздерін оқып үйрену; еңбек қорғау жағдайының әдіснамалық негіздерін меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы : Өндірістегі еңбекті қорғау. Жұмыс орнын негізгі ережелері.

Бағдарламаның жетекшілері: Сайлаубекова Н.
4б.Пәннің атауы: б)Автокөлік мекемелерінде техникалық қауіпсіздікті ұйым-дастыру

Пререквизиттер: «Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері»

Постреквизиттер: «Құқық негіздері», «Еңбекті қорғау»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Автокөлік кәсіпорындарындағы стенділер мен электродвигательдермен жұмыс кезіндегі еңбек қауіпсіздігін меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы : Техника қауіпсіздік ережелері. Арнайы инструктаж. Стенділермен жұмыс жасау ережесі. Құрал-жабдықтарды пайдаланудағы техника қауіпсіздігі шарттары.

Бағдарламаның жетекшілері: Сайлаубекова Н.
5а.Пәннің атауы : а)Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

Пререквизиттер: «Алғашқы әскери дайындық», «Экология»

Постреквизиттер: «Еңбекті қорғау», «Азаматтық қорғаныс негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: төтенше жағдай кезіндегі халықты қорғау негіздерін меңгеру; негізгі ұйымдастыру шараларын жүргізе білу қабілеттіліктерін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Төтенше жағдай кезінде халықты қорғау, кезек күтіруге болмайтын жұмыстармен жүргізуді ұйымдастыру. Студенттерге жарақаттану зардаптарын, жұқпалы ауруларды оның алдын алуды үйрету. Төтенше жағдай кезінде халықтың іс-әрекетімен психологиялық дайындығын ұйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенжеғұлова Г.
5б.Пәннің атауы : б)Көліктік экология

Пререквизиттер: «Алғашқы әскери дайындық», «Экология»

Постреквизиттер: «Еңбекті қорғау», «Азаматтық қорғаныс негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру ептілігін қалыптастыру; автокөлік пайдаланудағы экологиялық тазалықты қамтамасыз ету шараларын меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жанар-жағар майдың сапасы. Автомобильдерді қолданудың қоршаған ортаға әсері. Көліктік экологияны азайту шаралары.. Мұнай өнімдерін пайдалану ережесі

Бағдарламаның жетекшілері: Ермұханова Н.
6а.Пәннің атауы : а)Жүргізуші дайындаудың әдістемелік негіздері

Пререквизиттер: «Автомобильдер», «Автомобильде пайдаланатын материал-дар»

Постреквизиттер: «Автомобильді техникалық пайдалану», «Автомобильдерді жөндеудің арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: жол-көлік оқиғаларын сараптау және талдау қабілеттіліктерін дамыту. Автотасымалдың техника-экономикалық есебін шығару ептілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жүргізушіге квалификация беру, жол көлік оқиғаларының негізгі себептеріне талдау жасау, жол қозғалысындағы өзге-рістер, көлік құралдарын сақтандыру түрлері, тренажерлар, автодромдар және үйрену автомобильдері

Бағдарламаның жетекшілері: Айдарбеков Ғ.
6б.Пәннің атауы : б)Жол қозғалысының ережелері

Пререквизиттер: «Автомобильдер», «Автомобильде пайдалану материалдар»

Постреквизиттер: «Автомобильді техникалық пайдалану», «Көлік қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: көлік құралдары мен жалу жүргіншілер қарқындылығының негізгі көрсеткіштерін анықтау және талдау қабілеттіліктерін қалыптастыру. Жолда жүру ережелерінің негізгі қағидаларын меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жолда жүру ережелері. Көлік жіне жолаушылар ағыны қарқындылығын анықтау көрсеткіштері. Жол-көлік оқиғасын азайтуға арналған талаптардың орындалуы. Жол ережесін сақтауға арналған жаңа құрал-жабдықтарды қолдану ережесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Джакешов К.
7а.Пәннің атауы : а)Көлік құралын сертификаттау және лицензиялау

Пререквизиттер: «Көлік құралдары», «Автомобильдер»

Постреквизиттер: «Көлік құралдарының қауіпсіздігін ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: көлік құралдарын стандарттау мен сертификаттаудың негізгі стандартын меңгеру; автокөлік құралдарын стандарттау және сертификаттау функцияларын оқып үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Серти-фикаттау мен лицензиялауға қатысты стандарттар. Сертификаттаудың негізгі функциялары. Талаптардың орындалуы.

Бағдарламаның жетекшілері: Мусипов С.
7б.Пәннің атауы : б)Халықаралық жүктерді кедендік рәсімдеу

Пререквизиттер: «Көлікті лицензиялау және сертификаттау», «Көлік құралдары», «Автомобильдер»

Постреквизиттер: «Көлік құралдарының қауіпсіздігін ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: Халықаралық кедендік рәсімдеу құжаттарын жүргузі ептілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кедендік рәсімдеу талаптары. Халықаралық жүк тасымалдауға қойылатын талаптар. Сертификат пен лицензиялау талаптарының кедендік рәсіммен байланысы.

Бағдарламаның жетекшілері: Джакешов К.
8а.Пәннің атауы : а)Қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру

Пререквизиттер: «Жол қозғалысын ұйымдастыру», «Көлік құралдары»

Постреквизиттер: «Автомобиль техникалық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: жол құрылысын ұйымдастырудың негізгі әдістерін үйрену; жол-көлік оқиғаларына талдау жасау қабілеттілігін қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы : Жол қозғалысын ұйымдастыру. Қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастырудың негізгі әдістері. Қауіпсіздік зерттеу әдістері. Көлік және жүргінші ағынының қарқындылығын анықтау.

Бағдарламаның жетекшілері: Айдарбеков Ғ.
8б.Пәннің атауы : б)Жол көлік апатын сараптау

Пререквизиттер: «Жол қозғалысын ұйымдастыру», «Көлік құралдары»

Постреквизиттер: «Көлік құралын сертификаттау және лицензиялау», «Авто-мобиль техникалық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: жол-көлік оқиғаларының себебін анықтау және талдау қабілеттілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жол-көлік апатын болдырмау және алдын алу шаралары. Жол-көлік оқиғаларын сараптауға арналған құралдарды қолдану технологиясы. Құжаттарды толтыру. Қойылатын шектер.

Бағдарламаның жетекшілері: Сақатағанов Б
9а.Пәннің атауы : а)Автомобильдер

Пререквизиттер: «Автомобильдердің құрылысы»

Постреквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Автокөлік мекемелерін жобалау», «Технологиялық құрал-жабдықтарды жобалау және негіздеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автомобильдердің негізгі тетіктерін, олардың жұмыс принципін меңгеру; Жаңа маркалы автокөліктер құрылысы мен оларды пайдалану технологиясын үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автомобильдердің өтімділігі. Өтімділіктің геометриялық және тірек тарту өлшемдері. Автомобильдің тежеулік динами-касы. Автомобильдің орнықтылығы. Механикалық трансмиссияның берілісі. Аэродинамикалық орнықтылық.

Бағдарламаның жетекшілері: Аханов С.
9б.Пәннің атауы : б)Көлік құралдары

Пререквизиттер: «Автомобильдердің құрылысы»

Постреквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Автокөлік мекемелерін жобалау», «Технологиялық құрал-жабдықтарды жобалау және негіздеу»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: көлік құралдарының механизмі мен жүйелерінің жұмыс принципін меңгеру. Көлікқұралдарын технологиялық жөндеу ережелерін үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автомобильді пайдалану сипаттамасы, Автомобильдердің тарту-жылдамдық сипаттамасы. Өтімділік пен ұстамдылық, Автомобильдердің маневрлілігі. Автомобильдің тежегіштік сипаттамасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.
10а.Пәннің атауы : а)Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы

Пререквизиттер: «Жоғарғы математика», «Теориялық механика»« Автомо-бильдер», «Жанар-жағар майлар», «Автомобильде пайдаланатын материалдар».

Постреквизиттер: «Көлік техникасының динамикасы», «Автомобильде техникалық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: көлік қозғалтқыштары теориясын, ондағы жұмыс процестерін меңгеру; өтетін реттік операцияларды талдау қабілеттіліктерін дамыту;
Бағдарламаның қысқаша курсы: Термодинамикалық жүйе. Күйдің негізгі теромодинамикалық параметрлері. Поршенді қозғалтқыштардың теориялық циклдары. Қозғалтқыштардың нақты циклы. Ішкі қуат. Екі және төрт тактілі қозғлатқыштардың жұмыс циклы.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.
10б.Пәннің атауы : б)Автомобиль қозғалтқышының параметрлері және жұмыс режимдерін зерттеу

Пререквизиттер: «Жоғарғы математика», «Теориялық механика»« Автомо-бильдер», «Жанар-жағар майлар», «Автомобильде пайдаланатын материалдар».

Постреквизиттер: «Көлік техникасының динамикасы», «Автомобильде техникалық пайдалану»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автокөлік қозғалтқыштары үшін механизмдер мен жүйелерге көрсетілетін реттеу операцияларын жүргізе білу қабілеттілікті қалыптастыру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автомобиль қозғалтқышының тиімді қуаты. Индикаторлық қуатты анықтау. Қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффициенті. Автомобильдің жұмыс режимдерін анықтау және зерттеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Рахатов С.З.


4 курс

ЦиклыПәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

Базалық

пәндер

1

а)Автокөлік құрамын пайдалану

Тасбергенова Г.

4

7

б)Автомобиль паркін ұтымды пайдалану

Төлегенов С.

Профильдік пәндер

2

а)Автомобильдік пайдалану матеиалдары

Аханов С


1

7

б)Жанар – жағар майлар

Аханов С.

3

а)Автомобиль тасымалдауды ұйымдастыру

Айдарбеков Ғ.


3

7

б)Халықаралық автомобиль тасымалын ұйымдастыру.

Джакешов К.

4

а)Автокөлік мекемесін техно-логиялық жобалау және техни-калық баптау

Тасбергенова Г.2

7

б)Автокөлік мекемелері техно-логиялық жарақтану әдістері және оларды техникалық баптау

Төлегенов С.5

а)Автомобильдерді техникалық диагностикалау

Аханов С.


1

7

б)Автомобильдерді диагнос-тикалау құрал-жабдықтарын қолдану

Аханов С.


1а.Пәннің атауы : а)Автокөлік құрамын пайдалану.

Пререквизиттер: «Автомобильдер», «Автомобиль қозғалтқыштары»,

Постреквизиттер: «Автокөлік мекемесін жобалау», «Автокөлік кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автокөлік жіктелемін оқып үйрену. Жүк түріне қарай автокөліктерді пайдалану заңдылықтарын меңгеру. Автокөлік құрамына талдау жасау қабілеттілігін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Техноло-гиялық құрал-жабдықтардың түрлері және конструкциясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру. Бөлшектерді механикалық өңдеуге арналған технологиялық жабдықтар. Жетектерді таңдау және есептеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Тасбергенова Г.
1б.Пәннің атауы : б)Автомобиль паркін ұтымды пайдалану.

Пререквизиттер: «Сызба геометрия және инженерлік графика», «Матема-тика», «Химия»

Постреквизиттер: «Автокөлік мекемесін жобалау», «Автокөлік кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автомобиль паркіне, автокөлік түрлеріне талдау жасау; көлік сипаттамасын, оларды қолдану мүмкіндігін үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокөлік мекемелеріндегі технологиялық құрал-жабдықтардың техникалық сипаттамасы. Қолдану ерекшелігі. Жобалау және пайдалануға байланысты қойылатын талаптар. Пластикалық материалдарды өңдеу технологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.
2а.Пәннің атауы : а)Автомобильдік пайдалану материалдары

Пререквизиттер: «Химия», «Материалтану», «Математика»

Постреквизиттер: «Автокөлік құрамын пайдалану», «Автомобиль өндіріс технологиясы және жөндеу негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автопайдалану материалдарын жіктеуді үйрену, отынның альтернативті түрлерінің ерекшеліктерін оқып, қолдану ережесін меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокөліктерде пайдаланатын майлардың түрлерің сапасы, қасиеттері. Машина бөлшектерін ұзақ мерзімді жұмыс жасау қамтамасыз ету.

Бағдарламаның жетекшілері: Аханов С.
2б.Пәннің атауы : б)Жанар-жағар майлар.

Пререквизиттер: «Химия», «Математика», «Материалтану»

Постреквизиттер: «Автокөлік құрамын пайдалану», «Автомобиль өндіріс технологиясы және жөндеу негіздері»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: жанар-жағар майлардың химиялық құрамын талдау ептілігін қалыптастырып, оларды өңдеу әдістерін үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жанар-жағар майдың сапасы. Автомобильдерді қолданудың қоршаған ортаға әсері. Көліктік экологияны азайту шаралары.. Мұнай өнімдерін пайдалану ережесі

Бағдарламаның жетекшілері: Аханов С.
3а.Пәннің атауы: а)Автомобиль тасымалдауды ұйымдастыру.

Пререквизиттер: «Көлік құралдары», «Автомобильдер»

Постреквизиттер: «Автомобильді техникалық пайдалану», «Автомобильдерді жөндеудің арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автомобиль тасымалын, жүк сипатын талдауды үйрену, автотасымалға қатысты техника-экономикалық есептеулерді жүргізе білу;

Бағдарламаның қысқаша курсы : Автомобильді техникалық пайдалану. Арнайы инструктаж. Тасымалдауды ұйымдастыру ережесі. Автомобильді пайдаланудағы техника қауіпсіздігі шарттары.

Бағдарламаның жетекшілері: Айдарбеков Ғ.
3б.Пәннің атауы : б)Халықаралық автомобиль тасымалын ұйымдастыру.

Пререквизиттер: «Көлік құралдары», «Автомобильдер»»,

Постреквизиттер: «Автомобильді техникалық пайдалану», «Көлік қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: халықаралық автомобиль тасымалының негізгі құжаттарымен танысу, құжаттармен жұмыс жасау ептіліктерін қалыптастыру, техника-экономикалық есептеулерді жүргізу;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автомобильді техникалық пайдалану. Арнайы инструктаж. Тасымалдауды ұйымдастыру ережесі. Автомобильді пайдаланудағы техника қауіпсіздігі шарттары.

Бағдарламаның жетекшілері: Джакешов К.
4а.Пәннің атауы : а)Автокөлік мекемесін технологиялық жобалау және техникалық баптау

Пререквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Автокөлік мекемелерін жобалау», «Технологиялық құрал-жабдықтарды жобалау және негіздеу»

Постреквизиттер: «Өндірісті үйымдастыру және кәсіпорын менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автокөлік мекемесін технологиялық жобалау әдістерін меңгеру; инженерлік объектілерді жобалау ерекшеліктерін үйрену;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокөлік мекемелерін техникалық пайдалану, Автомобильді пайдалану сипаттамасы, Автомобильдердің тарту-жылдамдық сипаттамасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Тасбергенова Г.
4б.Пәннің атауы : б)Автокөлік мекемелері технологиялық жарақтану әдістері және оларды техникалық баптау.

Пререквизиттер: «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы», «Автокөлік мекемелерін жобалау», «Технологиялық құрал-жабдықтарды жобалау және негіздеу»

Постреквизиттер: «Автомобильді техникалық пайдалану», «Автомобильдерді жөндеудің арнайы курсы»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: технологиялық жобалау кезіндегі операция сапасын бақылау қабілетін қалыптастыру; инженерлік жобалаудағы негізгі элементтерді меңгеру;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокөлік мекемелерін техникалық пайдалану, Автомобильді пайдалану сипаттамасы, Автомобильдердің тарту-жылдамдық сипаттамасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Төлегенов С.
5а.Пәннің атауы : а)Автомобильдерді техникалық диагностикалау

Пререквизиттер: «Автомобильдер», «Автомобильді техникалық пайдалану» «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы»

Постреквизиттер: «Автокөлік мекемесін жобалау», «Автокөлік кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру», «Өндірісті үйымдастыру және кәсіпорын менедж-менті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: автомобильдерді диганостикалау жетістіктерін үйрену; диагностикалау нәтижесіндегі экономикалық тиімділікті есептеу қабілетін қалыптастыру; диганостикалау технологиясын меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокөлік мекемелерін техникалық пайда-лану, Автомобильді пайдалану сипаттамасы, Автомобильдерді компьютерлік диагностикалау негіздері. Диагностикалауда қолданылатын жаңа құрал-жабдықтар технологиясы

Бағдарламаның жетекшілері: Аханов С.
5б.Пәннің атауы : б)Автомобильдерді диагностикалау құрал-жабдықтарын пайдалану

Пререквизиттер: «Көлік техникасын техникалық пвайдалану негіздері», «Автомобильдер», «Автомобиль қозғалтқыштарының теориясы»

Постреквизиттер: «Автокөлік мекемесін технологиялық жобалау», «Автокөлік кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру», «Өндірісті үйымдастыру және кәсіпорын менеджменті»

Пән бойынша игерілетін құзыреттілігі: диагностикалау құрал-жабдықтарын қолдану ережесімен танысу; негізгі құарл-жабдықтар құрылысын қолдану ерекшеліктерін талдау ептіліктерін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жаңа құрал-жабдықтарды қолдану ережесі. Автомобильдерді компьютерлік диагностикалау негіздері. Автокөлік мекеме-лерін техникалық пайдалану, Автомобильді пайдалану сипаттамасы Диагнос-тикалауда қолданылатын жаңа құрал-жабдықтар технологиясы

Бағдарламаның жетекшілері: Аханов С.
Кафедра меңгерушісі С.З. Рахатов

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет