Лекция: 15 сағат лбс: 15 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓбет1/21
Дата06.03.2016
өлшемі2.2 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті

“Физика және математика” факультеті


“Информатика” кафедрасы

“Дельфи программалау ортасы” пєні бойынша

050602, 050111 – «Информатика» мамандықтарыныњ

студенттері ‰шін


Оқу - әдістемелік кешен

(С и л л а б у с)


Оќу т‰рі: к‰ндізгі

Курс: 3, кредит саны 3

Лекция: 15 сағат

ЛБС: 15 сағат

С¤Ж: 45 саѓат

ОБС¤Ж: 45 саѓат
Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ

Ќорытынды баќылау: емтихан 5,6 - семестр


Аралық бақылаулар саны: (кредит бойынша) 3

Барлық балл саны: 100 (кредитке)

Жетісай-2007 ж

Ќ±растырѓан: оќытушы Салихова ГОЌУ-ЄДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


(Силлабус)

“Дельфи программалау ортасы”

пєні бойынша

050602, 050111 – «Информатика» мамандыѓыныњ

студенттері ‰шін єзірленген.

Оќу-єдістемелік кешен типтік баѓдарлама негізінде ќ±растырылѓан.

Типтік баѓдарламаныњ индексі:

Оќу-єдістемелік кешен кафедра мєжілісінде талќыланѓан


Хаттама “________” 2007 ж
Кафедра мењгерушісі ________________________________
Факультеттіњ єдістемелік кењесінде маќ±лданѓан.
Хаттама “________” 2007 ж

Єдістемелік кењесініњ тµраѓасы:_______________________


Университеттің Ғылыми Кењесінде маќ±лданѓан
Хаттама “________” 2007 ж
050111– мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген _____________________________

Мазм±ны 1. Алғы сөз ..…….………………………………….............………..

 2. Курстыњ маќсаты……………………………….….............……..

 3. Курстыњ міндеті……………………………………..............……

 4. Ж±мыс оќу жоспарынан кµшірме……………….........................

 5. Оќу сабаќтарыныњ ќ±рылымы туралы мєлімет…............……..

 6. Студентке арналѓан ережелер………………………........…….

 7. Оќу саѓаттарыныњ оқу түріне сєйкес таќырып бойынша

бµліну кестесі..........................……………………….............….

 1. Лекция сабаќтарыныњ мазм±ны……………………............…..

 2. Лаборатория сабақтарының жоспары.........................................

 3. C¤Ж-жоспары, мазм±ны.............................................................

 4. ОБС¤Ж-сабаќтарыныњ жоспары, мазм±ны..............................

 5. Кредиттіњ мазмұнына сєйкес тестілік сауалнамалар...............

 6. Студенттердің білімін бақылау түрлері:...................................

а) бақылау сұрақтары

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) тест сұрақтары


 1. Студенттердіњ академиялыќ білімін рейтингтік баќылау ж‰йесі............................................................................................

 2. Пєн бойынша оќу процесініњ картасы…………….........……


1. Алғы сөз

Оќу єдістемелік кешені “Дельфи программалау ортасы” пєні бойынша 050602, 050111 мамандығыныњ студенттеріне осы, курс бойынша оќытушыныњ ж±мыстан неѓ±рылым тиімді ±йымдастыруѓа арналѓан барлыќ ќажетті оќу-єлістемелік материалдарды ќ±райды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлыќ ќ±жаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пєнді мењгеру процесінде студенттіњ білімін, машыќтануын жєне біліктілігін жоѓарѓы дењгейге кµтеру маќсаты кµзделініп отыр.

Ж±мыстыќ баѓдарламада оќу ж±мысыныњ т‰рлері бойынша саѓаттар кµрсетілген; ЛБС-лабораториялыќ сабаќтар.

ОБС¤Ж – оќытушыныњ басшылыѓымен студенттіњ µзіндік ж±мысы.

С¤Ж- студенттердіњ µзіндік ж±мысы.

Оќыту баѓдарламасы (Силлабус), семестрдіњ басында єрбір студентке беріліп, студенттіњ білімін терењдетуге, пєнге деген ыќыласыныњ артуына, шыѓармашылыќ жєне зертеушілік ќабілеттері ашылып, одан єрі дамуына себін тигізеді деп к‰тілуде.

Дєрістіњ ќысќаша жазбасы студентке ќайсы бір таќырыпты ќарастыруда неге назар аудару керектігіне баѓыт береді, санасына негізгі ±ѓымдар мен терминдерді енгізеді. Пєнді толыќтай мењгеру ‰шін студент ±сынылѓан єдебиеттіњ барлыѓымен дерлік ж±мыс µткізіп жєне µзіндік ж±мысыныњ барлыќ кµлемін орындауы ќажет.

Тапсырмалар мен жаѓдайлардыњ жиынтыѓы студенттерге аудиториялардан тыс µзіндік ж±мысты, ‰й тапсырмасын орындауѓа арналѓан.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пєн бойынша µз білімдерін тексеруге жєне рейтингтік баќылауды тапсыруѓа, сынаќ,емтиханды алуѓа арналѓан.


 1. ЖАЛПЫ МЄЛІМЕТТЕР

Оқытушы: Салихова Г‰лжахан

“Информатика” кафедрасы, №1 корпус, кабинет

Телефон: 252

Кафедрада болу уаќыты: 830-1800 дейін
¤ТКІЗУ УАЌЫТЫ ЖЄНЕ ОРНЫ
Аты-жµні

Сабақты µткізу уаќыты, орны

Байланыстырушы мєлімет

Аудиториялыќ сабаќтар

ОБС¤Ж

Телефон

1

Салихова Г.

Лекция

Уаќыты_______

Ауд. № __


Уаќыты_______

Ауд. № __Тел:__________

Каб:__________

Корпус: _______


2

Салихова Г.

Практика

Уаќыты_______

Ауд. № __


Уаќыты_______

Ауд. № __Тел:__________

Каб:__________

Корпус: _______


3. Пєнді оқытудың міндеттері
Бейсик, Паскаль сияқты дәстүрлі программалау тілдерінде күрделі, үлкен программаларды дайындаудың кемшілігі – ол үшін программалаушылар тобының көп күш жұмсауы қажет болатын. Программалауды жеңілдету үшін 80-жылдары объект, класс (object, class) ұғымдары енгізіліп, объектілі – бағдарлы программалау (ОБП) тәсілі негізге алынды. Delphi (Делфи) обьектілі Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып құрылған.

Delphi программалау тілі - кез-келген қосымшаны дайындауға болатын жылдамдығы тез, қуатты тіл.

Delphi (Делфи) обьектілі Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып құрылған. Онда көптеген операторларды пайдаланып программа дайындау, программа мәзірін құру, анимация, мультимедиа процестерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және т.б іс-әрекеттерді орындау да мүмкін.

Пєнніњ негізгі міндеттері:


 • Дельфи ортасы және оны құраушылармен;

 • Object Pascal тілінің элементтерімен;

 • Объектіге бағытталған программалау ұғымы және принциптерімен таныстыру.

 • Компоненттер классы, олардың қасиеттері және тәсілдерін қосымша құруда пайдалануды үйрету.

Білім, іскерлік жєне даѓды алудыњ минимумы:

4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері

Р/с

Прекреквизиттер (пєнніњ алдында міндетті т‰рде игерілуге ќажетті пєндер)

Постреквизиттер (пєннен кейін µтілетін, осы пєнге с‰йенетін пєндер)
Программалау тілі(Паскаль)

-
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет