Определящи норми за изготвяне на становищетоДата16.06.2016
өлшемі87.67 Kb.
#140365

С Т А Н О В И Щ Е


от подполковник доцент д-р инж. Борислав Георгиев Генов,

доцент в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”
в качеството ми на член на научното жури, определено със заповед № ЗУПД-26-328/01.12.2015 г. на Началника на ВА „Г. Ст. Раковски” във връзка с процедурата за защита на

дисертационен труд на тема „Развитие на системата за отбранителна аквизиция”, разработен от Максим Алашки

за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”,

в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”,

по професионално направление 9.1. „Национална сигурност“,

по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)
 1. Определящи норми за изготвяне на становището

При изготвянето на становище по отношение на дисертационния труд определящи са изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане (ППЗ) и Правилника за развитие на академичния състав във Военна Академия „Георги Стойков Раковски”. В тази връзка основополагащи са следните норми:

1. Съгласно чл. 6(3) от ЗРАСРБ „дисертационният труд трябва да съдържа научни или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания”.

2. Според чл. 27(2) от ППЗ дисертационният труд трябва да се представи във вид и обем, съответстващи на специфичните изисквания на първичното звено. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание; увод; изложение; заключение – резюме на получените резултати с декларация за оригиналност; библиография.


 1. Актуалност на проблема. Познаване на състоянието на проблема от страна на кандидата за придобиване на образователна и научна степен доктор

Темата е актуална, предвид необходимостта от изграждане на функционираща система за отбранителна аквизиция - основа на отбранителната аквизиция и все още съществуващите схващания базирани на старата система за материално-техническо осигуряване (МТО). Актуалността се обуславя и от необходимостта за промяна/създаване на нова нормативна база, както и изграждане на ефективни взаимовръзки между съществуващите структури в МО, БА и структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната, имащи отношение към различните фази на жизнения цикъл на продуктите, свързани с отбраната.

Авторът е демонстрирал познаване на проблематиката в изследваната област, детайлно е анализирал актуалното състояние и адекватно е дефинирал съществуващите проблеми. 1. Обща характеристика на дисертационния труд, обзор на съдържанието и резултатите. Познаване на състоянието на проблема от страна на докторанта

Дисертационният труд е разработен в обем от 243 стр., в него са поместени 25 бр. фигури, 5 бр. таблици и има 5 бр. приложения.

Дисертацията е консолидирана в увод, три глави, заключение, списък с използваните съкращения, библиография, публикации и приложения (5 бр.).Използваните литературни източници съгласно библиографската справка са 181 бр., от тях 41 бр. български, 19 бр. чуждестранни, 55 бр. нормативни документи и 26 бр. интернет сайтове. Не съм открил литературни източници в библиографската справка, които не са цитирани в дисертационния труд. Много добро впечатление прави балансираната библиографска справка - наличие на чуждестранни автори, български автори, нормативни документи и интернет ресурси.

 1. Оценка на използваните подход и методика за изследване

В дисертационния труд са използвани класически емперични методи, в добавка с провеждане на интервюта и анкети (въпросници), както и такива методи (предимно качествени), елементи от методи и комбинация от тях, каквито са емпирико-теоретичните (смесени) методи абстрахиране, анализ, декомпозиция, синтез, композиция, индукция и индуктивно мислене, дедукция и дедуктивно мислене, евристика, исторически метод (търсене на знания за системата чрез използване на нейната история), логически метод, актуализация, експертни оценки, верификация и др.

Използваните подход и методи за изследване са адекватни на поставените цели и задачи на дисертационния труд.

 1. Основни научни резултати и приноси

По моя преценка по-важните научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд , причислени към дефинирани от мен групи имат следната систематизация:

  1. Формулиране на нова научна област или на нова теория (хипотеза).

Считам, че трудовете на кандидата нямат принос в такъв аспект.

  1. Формулиране на нови методи за изследване.

Считам, че трудовете на кандидата нямат принос в такъв аспект.

  1. Доказване с нови средства на съществено нови страни на вече съществуващи научни области (проблеми) и теории (хипотези).

Считам, че трудовете на кандидата нямат принос в такъв аспект.

  1. Създаване на нови схеми на изследване, класификации, методи, конструкции, технологии и др.

 • Предложена е усъвършенствана Система за управление на Системата за отбранителна аквизиция на Република България, съдържаща организация, управление, взаимодействие и контрол.

 • Предложен е авторски модел на адаптирана (осъвременена) Стратегията за отбранителна аквизиция в съответствие с новите реалности.

 • Направена е таксономия на основните елементи на Системата за отбранителна аквизиция на Република България, сред които са припознати основни процеси като инфраструктурата на отбраната и интегрираната логистична поддръжка, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и готовността на икономиката за работа във военно време са обвързани с нейната дейност, а участието в многонационални програми, проекти и инициативи е разгледано като възможност и ефективен механизъм за придобиване на отбранителни способности.

  1. Получаване на нови, потвърждаване и систематизиране на съществуващи факти.

 • Систематизирани са информацията и опита, свързани със Системата за отбранителна аквизиция и нейните процеси, което може да послужи за информация и/или обучение в областта на отбранителната аквизиция.

 • Формулирани са практически предложения за развитие с цел създаване на ефективна и ефикасна Системата за отбранителна аквизиция на Република България, част от СУРВС на Република България и Системата за отбрана.

 • Определени са основните процеси, характеристики, фактори и връзки, както вътре в системата, така и с други системи и тяхното влияние върху мениджмънта на отбраната, респективно на вземането на решения, свързани с отбраната на страната.

  1. Приноси за внедряване.

 • Разработена е Система от показатели (индикатори) за оценка на нивото на развитие на Системата за отбранителна аквизиция на Република България (СПОНРА), обхващаща всичките елементи разгледани в дисертацията, чрез която може да се оцени нейното ниво на развитие (степен на зрялост) за съответната година или период.

 1. Оценка на значимостта на резултатите и приносите за науката и практиката

В дисертационния труд убедително са представени оригинални приноси, които са значими за науката и практиката.

Приемам приносите на дисертационния труд, така както са формулирани от автора в дисертационния труд и автореферата, независимо, че не са диференцирани съгласно подхода използван от мен в т. 5 от настоящото становище.Не съм открил доказателства, че приносите не са лично дело на кандидата.

 1. Оценка на автореферата и свързаните с дисертационния труд публикации

Авторефератът отразява адекватно съдържанието на дисертацията, разработен е в достатъчен обем и не нарушава възприетия за такъв тип разработки принцип на компактност.

Приемам за действителни представените публикации, като считам че същите са непосредствено свързани с дисертационния труд.

Тъй като не са представени разделителни протоколи съм приел, че за публикацията, която е в съавторство , всеки от авторите има еднакъв относителен дял.

 1. Критични бележки за представените трудове

В така представените ми от кандидата материали (дисертация, автореферат, авторски публикации към дисертационния труд) констатирах следните по-съществени слабости:

 • в дисертационния труд на заглавната страница или другаде следва да бъде изписана областта на висше образование и професионалното направление, т.к. такава докторска програма е напълно вероятно да съществува в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”;

 • т. 1. Методология на изследванията в Глава III е необосновано изчерпателна;

 • не са дефинирани детайли по отношение на използвания метод за обработка на резултатите от анкетните карти, както и получаването на коефициентите на тежест в Приложение 4;

 • не е указана датата на която са били посетени интернет източниците;

 • в автореферата е допусната техническа грешка – посочени са 7 приложения вместо 5.

 1. Заключение

Изложеното по-горе, независимо от критичните бележки и препоръки, ми дава основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на разработените от Максим Минков Алашки дисертационен труд, автореферат, научни публикации и ми дават основание да предложа да бъде ПРИСЪДЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” на Максим Минков Алашки в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана” по професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната).

Член на журито: доц. д-р .................. ... Б. Генов

18.12.2015 г.
Данни за кореспонденция:

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”,

София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” 2,

e-mail: b.genov@di.mod.bg, тел. 02 92 21 853
- -

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет