Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 г


Относно изискванията за класифициране на вещества по Регламент CLPбет6/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7

Относно изискванията за класифициране на вещества по Регламент CLP:

Един оператор е извършил нотификация до ECHA в съответствие с Регламент № 1272/ 2008 относно вноса на втечнен нефтен газ (пропан-бутан) с CAS № 68476-85-7.

Операторите са представили всички изискуеми документи като доказателство за горенаписаното и проверките са извършени в рамките на добрия тон.През отчетният период е извършена 1 проверка на обект, подлежащ на контрол на изискванията на Регламент № 684/2004 относно детергентите - ,,Пачико” ООД- гр.Русе. Фирмата има предмет на дейност производство на миещи и почистващи детергенти за професионална употреба за почистване и дезинфекция на различни видове повърхности. Констатира се, че дружеството закупува ПАВ от фирми-производители от Европейския съюз и в представените информационни листи за безопасност на същите е включена информация за методите за определяне и нивото на биоразградимост.

 • По спазване на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ):

През отчетния период бяха проверени трите фирми, изполващи в производството си полистирол, съдържащ HBCDD. Без изключения вече използват алтернативи (HBCDD-free). Операторите са представили всички изискуеми документи като доказателство за горенаписаното.

 • По спазване на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси

Извършените проверки по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси са 57. От направените проверки се установи, че операторите съхраняват опасните химични вещества (ОХВ) и смеси според изискванията на Наредбата. Издадено е едно наказателно постановление, във връзка със съставен АУАН за установено нарушение относно начина на съхранение и неизготвена оценка за безопасността на съхранение, съгл.чл.9 от Наредбата. НП е обжалвано и отменено от Районен съд-гр.Силистра.

През изминалата 2015 г. приоритетните задачи при контрола в областта на химикалите са: • Всички оператори на ПСВРП с издадени Разрешителни за експлоатация;

 • Всички оператори на ПСНРП;

 • Производители и вносители, както и потребители на вещества, предмет на разрешаване, с дати на забрана през 2015г.

 • Производители и вносители на вещества, предмет на регистрация по смисъла на Регламент REACH.

От направения анализ на контролната дейност през 2015 г. по спазване изискванията на законодателството в областта на химикалите могат да се направят следните изводи: • Обектите, подлежащи на контрол по нормативната уредба в областта на химикалите спазват законодателството и са изпълнили дадените преписания;

 • Операторите с издадени Разрешителни за експлоатация, съгласно чл. 104 от ЗООС с висок рисков потенциал спазват условията, заложени в тях и са изпълнили дадените предписания;

2.9. Комплексни проверки

През 2015 г. са планирани и извършени 67 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда на обекти от територията на РИОСВ-Русе. В резултат от проверките са съставени 4 АУАН, за които са издадени НП, основно за нарушения на ЗЧАВ и ЗУО. Дадените предписания са изпълнени в срок. Спазени са указанията на МОСВ за извършване на комплексни проверки на площадки за извършване на дейности в отпадъци от черни и цветни метали. Резултатите от тези проверки показват, че дейностите в обектите не оказват въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, различни от „отпадъци”. Въпреки това и през 2016 г. ще продължи комплексният подход при проверки на площадки за дейности с ОЧЦМ. На територията, контролирана от РИОСВ – Русе функционират голям брой инсталации с издадени КР (50 бр.) и такива с разрешителни по чл. 104 от ЗООС с висок (13 бр.) и нисък (20 бр.) рисков потенциал. Извън това число броят на инсталациите непопадащи в изискванията на ЗООС за притежаване на разрешителен документ е сравнително малък – между 50 и 100 обекта. Това са производства от металообработващата промишленост, хранително-вкусовата, дървопреработващата и др. На част от тези обекти през 2015 година са извършени комплексни проверки.


3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи

През 2015 г., прилагайки разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, са изготвени становища, решения и указателни писма, както следва:

- За 1455 внесени уведомления за планове, програми и инвестиционни предложения са издадени съгласувателни писма, т.к. заявените инвестиционни предложения/планове/ програми не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и същите са процедирани по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони. На 25 от тях, отговорите на компетентния орган съдържат указания за провеждане на самостоятелна процедура по ОС.

- За 143 уведомления са изготвени указателни писма, с които се определя необходимостта от провеждане на последващи процедури, както следва: • 125 писмени указания за провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

 • За 9 от заявените инвестиционни предложения е определено, че попадат в обхвата на приложение 1 от ЗООС и е указано, че подлежат на задължителна ОВОС. Само за едно от инвестиционните намерения е внесен доклад за оценка на въздействието върху околната среда, като процедурата е финализирана с издадено съгласувателно Решение по ОВОС.

 • Депозирани са 9 планове и програми, които подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;

Анализът на дейността показва, че общият брой на внесените уведомления през 2015 година и броят на разгледаните инвестиционните инициативи (1619 отговора на уведомления за ИП) се е увеличил с около 25% спрямо заявените предложения през 2014 г. (1219 уведомления). Значителното увеличение за инвестиционните инициативи се дължи на отворените през годината мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и възможността за финансиране на проекти за земеделски и селскостопански дейности – създаване на трайни и билкови насаждения, подпомагане на стратиращи животновъдни обекти, както и преработка на селскостопанска продукция.

В урбанизираните територии се запазва процента на инициативите, свързани с пристрояване или ново строителство на сгради и техническа инфраструктура за жилищно и/или обществено-обслужващо застрояване.

Съгласувани са 134 предложения на общините, свързани с реконструкция на общинска пътна мрежа и благоустрояване на средата в населените места (спортни площадки, места за отдих и паркови пространства), внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради с обществени функции, доизграждане на водопроводната и канализационната мрежа на населените места и дейности за превенция на риска от наводнения и активиране на водна ерозия.

- Издадени Решения по ОВОС:

През отчетния период са постановени 5 решения по ОВОС, както следва:

1. Решение № РУ 1-1/2015 г. за инвестиционно предложение (ИП) – Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра. Процедурата по ОВОС е стартирала през предходен период, като в началото на 2015 г. докладът за ОВОС е разгледан и одобрен на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Русе;

2. Решение № РУ 2-2/2014 г. за инвестиционно предложение:

І. Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 т/год. до 200 000 т/год. по суровина, находяща се в УПИ ХХ и УПИ ХХVІ по плана на „ТМ” АД – гр. Русе;

ІІ. Изграждане на нов комплекс „Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на „ТМ” АД – гр. Русе, за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 т/год. по суровина (съседна площадка). Процедурата по ОВОС е стартирала през 2014 г. През 2015 г. е проведено обществено обсъждане, на което е проявен значителен обществен интерес. След разглеждане на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Русе на документацията към доклада за ОВОС, в т.ч. изразените възражения на общественото обсъждане, е постановено решение по ОВОС, с което се „Одобрява” част I от инвестиционното предложение – за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум и „Не се одобрява” част II - Изграждане на нов комплекс „Хидрокрекинг”.

Издаденото решение по ОВОС е обжалвано в законоустановения срок от възложителя на ИП по отношение на разпоредителната час „не одобрявам” и от ПП „Зелените” по отношение на разпоредителната част „Одобрявам”.

3. Решение № РУ 3-3/2015 г. за ИП – Обединяване на пет съществуващи животновъдни обекта (свинарници) в един с местоположение имоти с номера 056001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006 и 053007 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра. Процедурата е стартирала през 2014 г. и е издадено указателно писмо за извършване на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, в т.ч. преценка на вероятната степен на въздействие върху защитените зони по реда на Закона за биологичното разнообразие. След извършената преценка е постановено решение № РУ-58-ПР/2014г. с характер: да се извърши ОВОС на инвестиционното предложение. Докладът за ОВОС е внесен през 2015 г. и след разглеждането му е върнат за допълване. Преработеният доклад за ОВОС е оценен с положителна оценка и подложен на обществено обсъждане. След разглеждане на документацията на заседание на ЕЕС към РИОСВ-Русе е издадено съгласувателно решение по ОВОС;

4. Решение № РУ 4-4/2015 г. за ИП - Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 54 000 броя в землището на с. Смирненски, общ. Русе. Процедурата по ОВОС е стартирана през 2013 г., с определяне на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Докладът за ОВОС е представен в РИОСВ-Русе през 2015 г. и е оценен с положителна оценка. След проведено обществено обсъждане е разгледан на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Русе и е постановено решение по ОВОС, с което се одобрява ИП.

5. Решение № РУ 5-7/2015 г. за ИП - Обединяване на два съществуващи животновъдни обекта в един, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови сгради с цел увеличаване на капацитета на животновъдния обект – свинеферма.в с. Попина, общ. Ситово. Процедурата по ОВОС е започнала през 2014 г., с определяне на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Докладът за ОВОС е оценен с една отрицателна и последваща положителна оценка на качеството. След проведено обществено обсъждане е разгледан на заседание на ЕЕС при РИОСВ-Русе и е постановено съгласувателно решение по ОВОС.

Наблюдава се плавна тенденция към увеличаване на броя на процедурите по ОВОС през последните години. Издадените решения по ОВОС през 2015 г. са с две повече от 2014 г. (3 решения по ОВОС), едно повече спрямо 2013 г. (4 решения по ОВОС). Отново се наблюдава засилен интерес към реализацията на крупни животновъдни обекти, което е пряко свързано с икономическата обстановка в страната и наличието на финансиращи програми за земеделски и сескостопански дейности.

Също така, три от съгласуваните предложения за развитие на животновъдна дейност попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и за експлоатацията им е необходимо издаване на Комплексно разрешително. В процедурата по ОВОС за две от инициативите (подлежащи на задължителна ОВОС) са приложени оценки, относно прилагане на най-добри налични техники (НДНТ). При извършване на консултации с компетентния орган – Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), същите са върнати за допълване, като последващо е потвърдено прилагането на НДТН и за двете предложения.

В рамките на процедурите по ОВОС са проведени изискващи се консултации със специализирани компетентни органи (РЗИ, БДДР и ИАОС).

В отчетния период са извършени консултации по представени две задания за обхват и съдържание на ОВОС в компетенциите на РИОСВ-Русе –„за монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци” и „разширяване на съществуваща птицеферма чрез изграждане на четири нови птицевъдни сгради за достигане на общ капацитет 203 328 места за птици”. До края на 2015 г. в инспекцията не са внесени съответните доклади за ОВОС.

Извършена е оценка качество на представени доклади за ОВОС по текущи процедури, както следва:

- за инвестиционно предложение за увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птицефермата 122 724 броя места за птици. Докладът е оценен с положителна оценка и на възложителя са дадени указания за организиране и провеждане на обществено обсъждане по реда на Глава пета от Наредбата за ОВОС;

- за инвестиционно предложение за реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав. Докладът е оценен с две поредни отрицателни оценки, като са дадени конкретни указания за допълване на направените анализи и оценки. Внесен е преработен ДОВОС и предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе по отношение качеството на разработката.

В резултат следва да се отчете, че във връзка с издадените през 2015 г. девет указателни писма за последваща процедура по ОВОС, по три от процедурите са извършени консултации по задание за обхат на оценката, като е разработен и внесен за оценка качество един доклад за ОВОС от заявените предложения. Една процедура е прекратена въз основа на внесен отказ от възложителя. По четири от дадените указания не са предприети стъпки от страна на възложителите в изпълнение на дадените указания.

През отчетния период е изготвено едно становище във връзка с провеждане на процедура по ОВОС в компетенциите на МОСВ: на етап оценка качество на доклада за ОВОС за ИП - „Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги от леглото на р. Дунав, участък “Мишка“, в района на с. Бабово, общ. Сливо поле.

- Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС:

През отчетния период, в резултат на внесени уведомления за инвестиционни предложения са издадени 125 писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. По 91 от дадените указания са внесени искания за преценка ОВОС, като са издадени съответните административни актове.

През 2015 г. са издадени общо 98 броя решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, като 14 от тях са във връзка с процедури, стартирали в предходен период. Издадени са и 23 броя решения, с които се прекратява процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС.

От издадените административни актове, 7 решения са с разпоредителна част „да се извърши ОВОС”: Същите касаят:

- изграждане на кариера за добив на варовици от концесионна площ "Кофалджа" в землището на гр. Главиница, обл. Силистра;

- изземване на наносни отложения с плаващи и/или закотвени плаващи средства от река Дунав в участък от км 464.000 до км 462.300;

- разширение на съществуваща птицеферма чрез увеличаване гъстотата на отглеждане и изграждане на нова птицевъдна сграда за бройлери с достигане на общ капацитет 90000 броя места за птици;

- разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати със следното оборудване: вакуум колона, парогенератор и котел за органичен топлоносител;

- преустройство на помещение от съществуваща сграда в цех за консервиране на плодове и зеленчуци;

- изграждане на кравеферма до 30 бр. глави едър рогат добитък;

- ремонт на съществуваща стопанска сграда за отглеждане на пилета бройлери и увеличаване на капацитета от 15 000 на 25 000 броя места за птици.

Броят на извършените преценки се е увеличил с около 11 % спрямо 2014 г. (86 броя издадени решения) и е идентичен с броя издадени решения през 2013 г. По отношение на характера на процедираните инвестиционни намерения, най-много инициативи са за развитие на животновъдна дейност (24% от общия брой процедури), което е нарастване спрямо 2014 г. (17% от предложенията). Около 12% от инициативите са в областта на енергийното стопанство, следват предложенията, свързани с инфраструктурни обекти в урбанизираните територии (11% от общия брой процедури).

Отчитайки предмета на инвестиционните предложения, същите могат да се групират, както следва:

- интензивно животновъдство - 24 броя процедирани ИП, от които 21 за интензивно отглеждане на птици и 3 за отглеждане на едър и дребен рогат добитък);

- енергийно стопанство, включително съоръжения за надземно складиране на природен газ и промишлени инсталациии на природен газ – 12 броя процедирани ИП;

- инфраструктурни обекти с обществено предназначение - 11 процедирани ИП;

- изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води за технологични нужди или мелиоративни дейности в селското стопанство - 10 броя процедирани ИП;

- хранителна промишленост, в т. ч. консервиране на плодове и зеленчуци и производство на мелечни продукти – 9 броя ИП;

- обособяване на площадки за дейности с отпадъци - 8 броя процедирани ИП, в т. ч 1 предприятие за механична преработка на излезли от употреба гуми с капацитет 3 т гуми за час;

- интензивно отглеждане на риба – 7 броя ИП;

- обекти от химическата промишленост – 5 броя ИП;

- изземване на наносни отложения от река Дунав - 4 броя ИП.

- инсталации за компостиране или преработка на животински отпадъци – 1 ИП;

- производство на растителни масла – 1 ИП;

- паркове със специално предназначение – 2 броя ИП;

- добив на подземни богатства – 1 ИП;

- съхранение на препарати за растителна защита - 1 ИП;

- изграждане на интермодален терминал – 1 ИП.

Пет от процедираните инвестиционни предложения касаят разширение на инсталации за интензивно отглеждане на птици, като новозаявеният капацитет достига праговите стойности на т. 6.6, буква „а” от Приложение 4 на ЗООС и за експлоатацията на обектите е необходимо получаване на комплексно разрешително по реда на Глава седма от Закона. В две от процедурите, към документацията са приложени оценки по чл. 99 а, ал. 1 от ЗООС за прилагане на най-добри налични техники, които са потвърдени от компетентния орган – ИАОС

Едно от заявените инвестиционни предложения касае промяна на дейността на инсталация, действаща съгласно издадено комплексно разрешително. Като приложение към документацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е представена и оценката по чл. 99 а, ал. 1 от ЗООС за прилагане на най-добри налични техники, потвърдена от ИАОС.

От издадените административни актове, три решения по преценка ОВОС са обжалвани от възложителите. Две от решенията са с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”:


 • за изземване на наносни отложения с плаващи и/или закотвени плаващи средства от река Дунав в участък от км 464.000 до км 462.300. Решението е потвърдено с Решение на министъра на ОСВ;

 • за разширение на съществуваща птицеферма чрез увеличаване гъстотата на отглеждане и изграждане на нова птицевъдна сграда за бройлери с достигане на общ капацитет 90000 броя места за птици.

Едно от издадените съгласувателни решения е обжалвано във връзка с поставените в него условия.

В зависимост от спецификата на заявените намерения и с цел предотвратяване на евентуални екологични проблеми или неспазване на законодателството през отчетния период са съставени 2 предупредителни протоколи на възложители на инвестиционни предложения.- Издадени Становища по ЕО:

През 2015 г. са извършени консултации по представена документация във връзка с провеждане на задължителна екологична оценка на Общите устройствени планове на общините, както следва:

- консултации по реда на чл. 19 и 19а от Наредбата за ЕО по отношение на представени задания за обхват на екологичната оценка и схеми за провеждане на консултации със заинтересуваните страни. През годината десет общини (Община Иваново, Сливо поле, Борово, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил. Алфатар, Ситово и Главиница) са внесли задания за определяне на обхвата на екологичната оценка за проектите на общите устройствени планове на общините;

- оценка качество на доклади за оценка на степента на въздействие на ОУПО върху защитените зони в процедурата по екологична оценка. В отчетния период са представени са 4 доклада от Община Борово, Алфатар, Сливо поле и Кубрат, като 3 от тях са оценени с положителни оценки на качеството. По четвъртия ДОСВ, внесен от Община Кубрат предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе;

- консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО по отношение на внесени доклади за екологична оценка. Три общини (Обшина Ситово, Лозница и Самуил) са представили доклади за ЕО на ОУПО, за които са издадени съответните становища на РИОСВ-Русе с препоръки и бележки. Предложените от РИОСВ-Русе мерки за наблюдение и контрол при прилагането на устройствените планове са съгласувани от цитираните общини. Проведени да обществени обсъждания на проектите на ОУПО на Обшина Ситово и Община Лозница.

- внесено е едно искане за издаване на Становище за екологична оценка на ОУПО от Община Ситово. Документацията по ЕО е разгледана на заседание на ЕЕС към РИОСВ-Русе, като последващо е издадено Становище за съгласуване на проекта на ОУП.

След изпращане на напомнително писмо по реда на чл. 7а, ал. 5 от Наредбата за ЕО по текуща процедура от 2010 година за екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, възложителят е изпълнил дадените указания за представяне на документация по чл. 23 от Наредбата. Процедурата е финализирана с издадено съгласувателно становище по екологична оценка на проекта на ПУП-ПЗ.

- Издадени Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми:

През 2015 г. са издадени 9 решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми, с което се отчита намаляване с 50 % на процедираните планове и програми спрямо предходната година. Всички административни актове са с разпоредителна част „да не се извършва ЕО”. Съгласувани са: • ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земята - 8 броя;

 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие - 1 брой;

Решенията са издадени в нормативно определения срок, не са обжалвани и са влезли в сила.

- Прекратени процедури по ОВОС и ЕО:

Общо 23 са прекратените процедури, стартирали по реда на Глава шеста от ЗООС. Основанията за прекратяване са разпределени, както следва:

• 2 прекратени процедури, поради недопустимост на заявените инвестиционни намерения спрямо действащи нормативни или административни актове. Едното предложенията касае изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав, като конкретният участък попада в зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване и реализацията на ИП е недопустима спрямо ПУРБ на Дунавски район. Второто предложение – за зарибяване, отглеждане на риба и организиране на спортен риболов е недопустимо предвид това, че за предвидените дейности вече има издадено разрешително за ползването на водния обект

• 12 прекратени процедури, поради писмено заявено искане от възложителя;

• 3 прекратени процедури след дадени указания за преценяване на необходимостта от ОВОС и непредставяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в период повече от 12 месеца след дадените указания;

• 5 прекратени процедури по ОВОС, поради непредоставяне в срок от страна на възложителя на поискана допълнителна/уточняваща информация;

• 1 прекратена процедура на основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОС – поради представена недостоверна информация от възложителя.

През отчетната година са извършени 100% от планираните контролни проверки по условия и мерки в постановени административни актове на Директора на РИОСВ-Русе. В следствие на последващия контрол е констатирано, че 3 броя издадени административни актове са загубили правното си действие, т.к. инвестиционните предложения не са реализирани в рамките на 5 години след издаване на съответното решение. Констатирани са нарушения във връзка с реализиране са инвестиционни дейности без извършено писмено уведомяване на компетентния орган и експлоатация на инсталация в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС без наличие на издадено Комплексно разрешително.

Отчита се съществен ръст на заявените инвестиционни иницативи спрямо предходната 2014 г.:

- 25 % увеличение на общия брой подадени уведомления спрямо 2014 г.;

- плавно нарастване на броя на издадените решения по ОВОС спрямо 2014 г. и 2013 г.;

- ръст с 12 % на издадените решения за преценяване на необходимостта от ОВОС спрямо 2014 г. Следва да се отбележи, че за 7 предложения компетентния орган е преценил, че следва да се извърши ОВОС, предвид спецификата и параметрите на дейността и вземайнки под внимание получените становища на специализираните компетентни органи по отношение на риска за човешкото здраве.

- наблюдава се по-стриктно спазване на регламентирните в ЗООС процедури предвид действащите законови разпоредби в Закона за устройство на територията (чл. 148, ал. 8 от ЗУТ), а именно „Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж“.

- наблюдава се тенденция за увеличаване на запитванията, съответно на произнасянията на най-ранен етап от устройственото планиране – задание за изработване на ПУП;

- засилен обществен интерес и участие при провеждане на обществените обсъждания в процедурите по ОВОС и ЕО.

През 2015 г., експертите от дирекция „Превантивна дейност” са изправени пред сериозни предизвикателства, породени от естеството на инвестиционните предложения, за които са провеждат регламентираните в ЗООС и поднормативните актове процедури, особено тези които са свързани с химически производства. Наблюдава се засилен обществен интерес към определени обекти и техните разширения. Нерядко се депозират и множество възражения към дадено ИП, което налага експертите много внимателно и задълбочено да извършват проверки и анализи на представените документации, да оценяват евентуални последващи въздействия, които биха се появили при реализация на намеренията. В хода на процедурите се извършват необходимите консултации със специализирани компетентни органи, с цел издаденият краен административен акт да е обективен и да поставя условия за изпълнение, които са адекватни на установените въздействия и да минимизират или елиминират тяхното влияние.


4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
По Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони през отчетния период са извършени 107 процедури по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони, като част от процедурите по ОВОС и ЕО.

Дадени са 3 положителни оценки на качеството на доклади за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), като част от процедурите по ЕО за Общите устройствени планове на общините Алфатар, Борово и Сливо поле.

Издадени са 21 самостоятелни Решения по ОС, които са свързани със съгласуване на планове, програми и инвестиционни предложения, които ще се реализират в границите на защитени зони от Натура 2000, както следва:

- 4 броя План - извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта в гори, за периода 2015- 2016 г., 2 бр. горскостопански планове и 1 бр. горскостопанска програма;

- 3 броя Подробни устройствени плана:


  • Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32095.165.6, 32095.165.7 и 32095.165.8 по кадастралната карта на с. Иваново, общ. Иваново;

  • ПУП-ПЗ за част от поземлен имот № 067121, в землището на с. Червен, община Иваново, с цел отреждането му за басейн и обслужваща сграда;

  • Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ, кв. 45, по плана на с. Кацелово, общ. Две могили и поземлен имот № 000463 в землището на с. Кацелово, общ. Две могили, с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройственна основа за изграждане на складова база за зърно.

- 1 бр. проект за закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци – с. Иваново, община Иваново, област Русе;

- 10 бр. инвестиционни предложения, от които:  • 1 бр. за аварийно възстановяване на защитни земни диги на река Русенски Лом в землището на с. Красен, община Иваново;

  • 4 бр. свързани с почистване на речните корита на реки и възстановяване на проводимостта на дерета;

  • 4 бр. за създаване на трайни насаждения;

  • 1 бр. за изграждане на система „Звук и светлина” на туристическите атракции на територията на Община Иваново, с местоположение поземлени имоти №№ 32095.102.101 и 32095.165.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Иваново, община Иваново. ИП е с разпоредителна част „да се извърши оценка за степента на въздействие”.

През 2015 г. няма издадени решения за прекратяване на процедури по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, на основание чл. 11, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС за неизпълнени от възложителя изисквания за предоставяне на допълнителна информация в определен за това срок.

От планираните 18 проверки на условия в решения по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие са проверени всички. Не са констатирани нарушения.

Анализът на дейността отчита, че се наблюдава плавно увеличаване на броя на извършените процедури по оценка на степента на въздействие, спрямо проведените през предходната 2014 г. Увеличението се дължи на факта, че през 2015 г. бяха отворени различни мярки за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и други международни програми (INTERREG V-A Румъния-България и др.). Наблюдава се намаляване на броя на съгласуваните план-извлечения за сеч, тъй като повечето държавни горски и ловни стопанства и общини вече имат разработени и влезли в сила горскостопански планове.


Каталог: images -> riosv
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с
riosv -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет