Петър караминчев” ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Петър Караминчев”бет1/24
Дата23.06.2016
өлшемі1.43 Mb.
#155355
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


П р о с п е к т
за публично предлагане на 2 648 112 броя нови акции с номинал 1 лв и емисионна стойност 1,50 лв от увеличаване капитала на


Петър караминчев” АД


Настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Петър Караминчев” АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да вземат решение да инвестират. Настоящият Проспект е изготвен съгласно Регламент 809/2004/ЕС и изменящия го Регламент 211/2007/ЕС относно прилагането на Директива 2003/71/ЕС относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и относно изменение на Директива 2001/34/ЕС.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта с решение № 1638 – Е от 21.12.2007г. Потвърждението не означава, че КФН препоръчва или не препоръчва инвестирането в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на представената в него информация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Членовете на Съвета на директорите на „Петър Караминчев” АД, както и лицата, представляващи „Авал Ин” АД в качеството му на инвестиционен посредник, упълномощен да изготви Проспекта, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в него. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с тях за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на „Петър Караминчев” АД, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
6 ноември 2007 г.

С Ъ Д Ъ Р ЖА Н И Е:

С Ъ Д Ъ Р ЖА Н И Е: 2

Резюме към Проспект 4

1. Информация за емитента 4

1.1. Обща информация 4

1.2. Конкурентна позиция 4

1.3. Организационна структура 5

1.4. Мажоритарни акционери 5

1.5. Избрана финансова информация 6

6

2. Данни за емисията 72.1. Обща информация 7

2.2. График на предлагането 8

2.3. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията 9

3. Рискови фактори 10

1. Лица, отговорни за изготвянето на Проспекта 15

2. Законово определени одитори 16

3. Избрана финансова информация 16

4. Рискови фактори 18

5. Информация за емитента 25

6. Преглед на стопанската дейност 28

7. Организационна структура 34

8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 35

9. Операционен и финансов преглед 36

10. Капиталови ресурси 40

10.2.Парични потоци 41

10.3. Капитализация и задлъжнялост 43

11. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии 46

12. Информация за тенденциите 47

13. Прогнозни или приблизителни стойности на печалбите 48

14. Административни, управителни и надзорни органи и висше ръководство 51

15. Възнаграждения и компенсации 53

16. Практики на ръководните органи 54

17. Заети лица 54

18. Мажоритарни акционери 55

19. Транзакции между свързани лица 55

20. Финансова информация 57

21. Допълнителна информация 59

21.1. Акционерен капитал 59

21.2. Информация за устава на емитента 60

22. Значителни договори 62

23. Информация за участията 62

24. Показвани документи 64

25. Ключова информация за емисията 65

Обосновка на предлагането и използване на постъпленията 65

26. Информация относно ценните книжа, предмет на публично предлагане 66

26.1. Вид и клас на ценните книжа 66

26.3. Валута на емисията ценни книжа 67

26.4. Права по акциите и ред за упражняването им 67

26.5. Решения, разрешения и одобрения, свързани с предлагането 69

26.7. Ограничения за прехвърляне на ценните книжа 70

27. Условия на предлагането 75

Условия и срок на предлагането на акциите 75

27.3. План за пласиране и разпределение на ценните книжа 82

27.4. Ценообразуване 82

27.5. Пласиране и поемане 83

28. Допускане до търговия 84

29. Продаващи държатели на ценни книжа 85

30. Разходи по публичното предлагане 85

31. Разводняване 86

32. Информация за трети лица и изявления на експерти 86

33. Допълнителна информация 87


Инвеститорите могат да се запознаят и да получат Проспекта на „Петър Караминчев” АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. в:


  • офиса на емитента - адрес: гр. Русе, бул. Липник N 73, тел. 082/ 845900, факс 082/ 845727, е-mail: office@pkar.bg лице за контакт: Ивелина Лозанова – директор за връзки с инвеститорите

  • офиса на ИП „Авал Ин” АД - адрес: град София, бул. „Тодор Александров” № 73, ет.1; телефон: (+3592) 987 33 60, (+3592) 980 48 25; факс: (+3592) 986 09 11; е-mail: vasilev@aval-in.com ; лице за контакт: Михаил Василев

Проспектът ще може да бъде получен и от “Българска фондова борса – София” АД след приемането на ценните книжа от новата емисия за борсова търговия.


Настоящият проспект може да бъде намерен и на интернет страницата на „Петър Караминчев” АД www.pkar.bg и на интернет страницата на „Авал Ин” АД www.aval-in.com

Петър Караминчев” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове.


РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, специфични за дейността на Дружеството и за ценните книжа са представени подробно на стр. 18 – 24 на настоящия Проспект.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет