Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкабет1/10
Дата09.07.2016
өлшемі1.41 Mb.
#188487
түріРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ОДОБРЯВАМ:
_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН КОМИСАР

НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ

ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВРДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на пожарогасителни автомобили с оборудване за гасене на горски пожари,

лек тип, клас L, категория 3, отговарящи на норма Евро 6”

по проект: „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН – МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

Одобрена с Решение № ОП-РЕ-103/25.09.2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

 2. Обявление за обществената поръчка;

 3. Пълно описание на обекта на поръчката;

 4. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите;

 5. Оценяване на офертите - показатели относителната им тежест и методика за определяне на оценката;

 6. Технически спецификации;

 7. Образец на оферта за участие съдържаща: административни сведения, срок на валидност на офертата и списък на документите, подписан от участника – Образец № 1;

 8. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Образец № 2;

 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 3;

 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 4;

 11. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - Образец № 5;

 12. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника – Образец № 6;

 13. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника Образец № 7;

 14. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Образец № 8;

 15. Декларация за съгласие на подизпълнителите - Образец № 9;

 16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 10;

 17. Образец на техническо предложение - Образец № 11;

 18. Образец на ценово предложение и указания за неговата подготовка – Образец № 12;

 19. Проект на договор - Образец № 13.


III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
„Доставка на пожарогасителни автомобили с оборудване за гасене на горски пожари,

лек тип, клас L, категория 3, отговарящи на норма Евро 6”
по проект: „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН – МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”
1. Количество

Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка е доставка на пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари - -„Пожарогасителни автомобили с оборудване за гасене на горски пожари лек тип, клас L, категория 3” - 67 броя.


2. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева.

Обща прогнозна стойност в лева 15 985 224,48 (петнадесет милиона, деветстотин осемдесет и пет хиляди, двеста двадесет и четири лева и четиредесет и осем стотинки) без включен ДДС или 19 182 269,38 (деветнадесет милиона, сто осемдесет и две хиляди, двеста шестдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки) с включен ДДС.

*Забележка: Възложителят ще отстрани от участие участник, който е предложил стойност в ценовото си предложение, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката, съгласно раздел ІІ.2.1) от Обявлението.

3. Място на доставка

Мястото на доставка на посочените пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари, е: Специализирани полицейски сили гр. София при ГДОП – МВР, адрес: гр. София, ул. Патриарх Герман № 5.*Забележка: Изпълнителят уведомява писмено в срок до 20 дни предварително за конкретната дата и час, на която ще осъществи доставката.
4. Срок за изпълнение на доставката
Крайният срок за изпълнение на доставката, считано от датата на сключване на договора е по предложение на участника, но не по-дълъг от 120 календарни дни:
*Забележка: Предложеният от участниците срок за изпълнение на доставката не може да бъде по-дълъг от 120 календарни дни. В случай, че участник предложи срок за изпълнение на доставката по-дълъг от 120 календарни дни, същият ще бъде отстранен.
5. Предлагана цена

Предложената от участника цена задължително трябва да включва всички разходи за изпълнение на доставката, в т.ч. митни сборове, разходи за гаранционна поддръжка, транспортни разходи до мястото посочено за доставка, дислокация, демонстрации и други.


*Забележка: Митни сборове се калкулират, когато участникът предлага изделия (стока) подлежащи на митническо облагане, съгласно действащото законодателство в Р.България.
6. Начин и срок на плащане:

Заплащането на цената на договорът ще се осъществява по един от следните начини – с авансово плащане или без авансово плащане.6.1. Схема с авансово плащане.

- Авансовото плащане е в размер - до 20 % от цената на договора. Срещу авансовото плащане участникът представя оригинална банкова гаранция, равна на сумата на авансовото плащане и оригинална фактура. Точния размер на авансовото плащане, в случай че иска такова, участникът посочва в ценовото си предложение. Авансовото плащане ще се осъществява в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след представяне на оригинална банкова гаранция и оригинална фактура, като Изпълнителят съгласува текста на фактурата с Възложителя.

Банковата гаранция за авансовото плащане трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, или упълномощено от него длъжностно лице. Срокът на валидност на банковата гаранция е срока на изпълнение на договора плюс 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от размера на авансовото плащане.

- Окончателното плащане е в размер, представляващ разликата между авансовото плащане и остатъка от цената на договора. Окончателното плащане Възложителят прави в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемателно – предавателен протокол. Плащането се извършва по банков път - на посочена от Изпълнителя банкова сметка след представяне на следните документи:

- оригинална фактура, като Изпълнителят съгласува текста на фактурата с Възложителя;

- приемателно – предавателен протокол, подписан от страните по договора.

6.2. Схема без авансово плащане.

Цялата дължима по договора цена се заплаща еднократно по реда предвиден за окончателното плащане в схемата с авансово плащане.

Изпълнителят декларира в ценовото си предложение по коя от посочените схеми иска да получи плащането и % на авансово плащане.


7. Документацията за участие, както Решението и Обявлението по настоящата процедура са публикувани на електронен адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/ в раздел Общeствени поръчки – профил на купувача.

Документацията участниците могат да получат или на хартиен носител или да я изтеглят от интернет адреса на Възложителя. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата е предоставен на следния интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/. На хартиен носител документацията може да бъде получена в сградата на ГДПБЗН, находяща се в гр. София, ул. „Н. Габровски” № 30 след предварителна заявка на тел. 02/96010291 или 02/96010341.

В срока, определен в чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 3 от ЗОП и посочен в т. IV.3.3 от Обявлението, заинтересованите лица следва да посочат данни и адрес за кореспонденция на тел. 02/96010291 или 02/96010341, във връзка с изпращане на разясненията.

При постъпване на въпроси /искане за разяснения/ по настоящата процедура, разясненията се публикуват на електронен адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/ в раздел Общeствени поръчки – профил на купувача.

Документацията по настоящата процедура е безплатна.


IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ
1. Изискуеми документи към офертата:

А/ Обществената поръчка се възлага на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи, които съгласно изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП, трябва да са поставени в ТРИ ОТДЕЛНИ ЗАПЕЧАТАНИ, НЕПРОЗРАЧНИ И НАДПИСАНИ ПЛИКА, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ В ЕДИН ОБЩ ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И НАДПИСАН ПЛИК:


Съдържание

І.

Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”


1.

Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е посочен ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията (не се отнася за чуждестранни юридически лица). Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5 ,7 и 8 се представят и в превод. Когато участника е чуждестранно физическо лице, документът за самоличност се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5 ,7 и 8 се представят и в превод.

2.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.

Когато участникът в процедурата е обединение се представят следните документи:

- Копие на акта за създаване на обединение или друг подписан от участниците в обединението документ, в който задължително се посочва представляващият;

- Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 4, 5 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението.


4.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 3.

5.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 4.

6.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 106, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е”от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза – Образец № 5.

7.

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:

7.1.

Заверени копия на баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от последните три приключени финансови години. Тази декларация се зачита за подходящ документ по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОП.

Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър (не се отнася за чуждестранните юридически лица).


7.2.

Декларация – Образец № 6, съдържаща информация за общия оборот и оборота на стоките, които са със същият или сходен предмет с предмета на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността.

Участникът следва да е реализирал документално доказан общ оборот в размер на 20 000 000 лв., без ДДС. и оборот на стоките, които са със същият или сходен предмет с предмета на поръчката в размер на 8 000 000 лв., без ДДС, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.* Забележка: Под оборот на стоките, които са със същият или сходен предмет с предмета на поръчката да се има предвид оборот от пожарни и/или спасителни автомобили.

8.

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

8.1

Декларация – Образец № 7, съдържаща списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката (пожарни и/или спасителни автомобили), изпълнени през последните три години, считано от датата за подаване на оферти по настоящата процедура, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение.

Участникът следва да декларира изпълнени договори за доставка на пожарни и/или спасителни автомобили, изпълнени през последните три години, считано от датата за подаване на оферти по настоящата процедура, на стойност не по-малка от 8 000 000 /осем милиона/ лева без ДДС.8.2.

Описание и фотографски снимки (каталози без ценови листи) на базовото шаси, надстройкта (субструктурата), пожарната помпа, моторните триони, мото помпата, кастрачката, тримера, дихателния апарат, мобилната и носимата радиостанции на пожарния автомобил, които ще се доставят.

8.3.

Копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 на името на участника, издаден от лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, и с обхват „търговия” с автотранспортни средства. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество.

9.

Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец № 8.

10.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 9.

11.

Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

12.

Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 10.

13.

Документ/и по т. 6 от раздел ІІІ.1.4 от обявлението.

14.

Документ/и по т. 7 от раздел ІІІ.1.4 от обявлението.

15.

Образец на оферта за участие съдържаща: административни сведения, срок на валидност на офертата и списък на документите, подписан от участника – Образец № 1.

ІІ.

Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”


16.

Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и срок за изпълнение на поръчката – Образец № 11.

ІІІ.

Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”


17.

Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец – Образец № 12.

Б/ Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подписват и представят от пълномощник).

В/ Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения №1, № 11 и № 12 (образец на оферта, образец на техническо предложение и образец на ценова оферта) от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или на съдържанието в тях.

Г/ Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 106, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е”от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза се представят за всеки от тях.

Д/ Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, , б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

Е/ Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, , б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато участника е чуждестранно физическо лице, документът за самоличност се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, , б. “а”, „б”, „в”, „г” “д” и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ж/ При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя в настоящата документация условия и образци.

З/ Гаранция за участие и гаранции за изпълнение. Форма на гаранциите. Размер на гаранциите.

- Форма на гаранциите.

Гаранциите се представят в една от следните форми: • депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

 • банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранциите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ - Централно управление,

Банков код (BIC): BNBGBGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG82BNBG96613300157303

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да представи съответния документ с неговия подпис и печат (ако е длъжен да има такъв) в оригинал.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата се представя в оригинал и трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие, следва да бъде не по-малко от 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

- Размер на гаранциите:

Размерът на гаранцията за участие е в размер на 159 000 лв.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без включен ДДС, със срок на валидност, срока на изпълнение на договора плюс 45 (четиридесет и пет) календарни дни. Формата на гаранцията за изпълнение и банковата сметка на Възложителя са същите като описаните при гаранцията за участие.

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се урежда подробно в договора за възлагане на обществена поръчка.

И/ Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

К/ Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 9.


Каталог: rdonlyres


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет