Студијски програм Инжењерство материјала, профил Графичко инжењерствоДата22.06.2016
өлшемі35.21 Kb.
#153043


Студијски програм

Инжењерство материјала, профил Графичко инжењерство

Назив предмета

ПРИПРЕМA ЗA ШТAМПAЊЕ

Наставник

Предраг Живковић

Статус предмета

VII семестар, обавезан предмет модула I

Bрој ЕСПB

4

Услов

Основи графичког инжењерства

Циљ предмета

Оспособљавање студената да преузме, сними или скенира оригиналну илустрацију, коју треба репродуковати, и да на уређају за осветљавање филма или директан испис или гравирање на материјалу за израду штампарске форме репродукује мотив који треба касније штампати. Студент треба да се оспособи да руководи комплетним одељењем припреме за штампу, закључно са израдом и контролом штампарских форми.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да скенирају, снимају или преузимају илустрације, припремају их у складу са специфичностима појединих поступака штампања и репродукују на уређајима за осветљавање филма или материјала за израду штампарске форме, или на уређајима за гравирање. Студенти могу да организују рад у одељењу за припрему за штампање закључно са израдом и контролом квалитета штампарске форме.

Садржај предмета

Теоријска настава

Практична настава


Увод. Појам, карактеристике и врсте бит мапа. Скенирање. Дигитална фотографија. Рас­тер имиџ процесор (Растер Iмаге процессор - RIP) и радни ток (Wоркфлоw). Грађа фил­ма и принцип формирања слике. Конструкција и принцип рада уређаја за осветљавање и уре­ђаја за развијање филма. Контролисање ква­ли­тета осветљених и развијених фил­мо­ва. Дефиниција, класификација и општа тех­но­лош­ка шема поступка израде штампарске фор­ме. Материјали, оп­ре­ма и поступци копирања. Електрохемијски поступци за израду штам­парских форми. Ма­те­ри­ја­ли, опрема и поступци за израду фотополимерних штам­пар­ских форми за типо и флексо штам­пу и њихово постављање на цилиндар форме. ЦТП у флексо и типо штампи. Материјали, опрема и поступци за израду штампарских фор­ми за оф­сет штампу. ЦТП у офсет штампи. Грађа цилиндра за дубоку штам­пу и тех­но­лошки поступак израде и припреме цилиндра за гравирање. Гравирање, ко­ректура и заш­тита цилиндара за дубоку штампу. Материјали и поступак израде штам­пар­ских фор­ми за тампон штампу. Материјали и поступак израде штампарске форме за си­то штам­пу. Контролисање параметара квалитета штампарских форми. Организација оде­љења за припрему за штампање.
Снимање, скенирање, обрада слика на рачунару, калибрација РIП-а, контролисање квалитета израђених штампарских форми, обилазак штампарија у циљу упознавања са уређајима и организацијом рада.

Литература

Grupa autora, Priprema za štampanje, Interna skripta Katedre za GI, TMF.

John C. Russ, The Image Processing Handbook, Third Edition, CRC Press LLC, ISBN: 0849325323 Pub Date: 07/01/98

Lehrbuch der Druckindustrie: Band 5 Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main, 1974

Andre Peyskens, Sito štampa - tehnika pripreme matrice, Saati-Sitologika, Beograd, 2002Čeda Pešterac, Osnovi tehnologije Computer to plate, Novi sad, 2003

Bрој часова активне наставе

60

Теоријска настава 45

Практична настава 15

Методе извођења наставе

Предавања, практичан рад, обилазак штампарија

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Домаћи задаци

10

Писмени испит

30

Самосталне вежбе

30Тестови

30
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет