Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы №67-1 Заңы


-бабы 1-тармағының 4) тармақшасындабет9/13
Дата25.02.2016
өлшемі1.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
28-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында белгіленген шектеулер алынады.

 

01.07.98 ж. № 256-1 ҚР Заңымен; 11.07.01 ж. № 239-II ҚР Заңымен; 2006.10.01 № 115-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 44-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 44-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)44-бап. Оңалту жоспары және оны бекіту тәртібі

1. Оңалту жоспары борышкердің төлемге қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі нақты іс-шараларды (оңалту шараларын) және осы Заңның 47-бабының 2-тармағында көрсетілген кредиторлар алдындағы берешекті өтеу кестесін қамтуға тиіс.Табиғи монополия субъектілері немесе тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектілері болып табылатын не республиканың экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар, азаматтардың өміріне, денсаулығына, ұлттық қауіпсіздікке немесе қоршаған ортаға әсер етуге қабілетті ұйымдардың оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар тиісті орталық атқарушы органмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тиісті аумақтық органымен, ал қала негізін құраушы кәсіпорындар бойынша - тиісті облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімімен келісілуге тиіс.

Оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар кредиторлар жиналысының келісімімен енгізіледі және оларды сот бекітеді.

2. Оңалту жоспарын борышкер оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енген күннен бастап үш ай ішінде кредиторлармен бірге әзірлеуге тиіс.

3. Оңалту жоспарын іске асыру мерзімі бес жылдан аспауға тиіс.

4. Оңалту шараларына санацияны, сауда-саттық жүргізу жолымен мүлікті (активтерді) сатуды, борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беруді, борыштың бір бөлігін кешіруді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығаруды, борыштарды акцияларға айырбастауды, бітімгершілік келісімін жасасуды және басқаларды қоса алғанда, борышкердің төлемге қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған кез келген ұйымдастырушылық-шаруашылық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де іс-шаралар кіруі мүмкін.

5. Егер оңалту жоспары ақшалай қаражат көзі ретінде кредиттер (микрокредиттер) алуды қамтыса, оңалту жоспарына кредит (микрокредит) алу шарты қоса тіркеледі.

6. Оңалту жоспары кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілгеннен кейін кредиторлар жиналысына келісу үшін берілуге тиіс.

7. Табиғи монополия субъектiлерi немесе тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектiлерi болып табылатын не республиканың экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар, азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер етуге қабілетті ұйымдардың оңалту жоспары тиісті орталық атқарушы органмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң тиiстi аумақтық органымен, ал қала негiзiн құраушы кәсiпорындар бойынша - тиiстi облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкiмiмен келiсiлуге тиiс.

Ұсынылған оңалту жоспары он жұмыс күні ішінде қарастырылады.

8. Борышкер оңалту жоспарын кредиторлар жиналысында мақұлдағаннан кейін осы Заңның 37-1-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында белгіленген мерзімнен кешіктірмей сотқа ұсынуға міндетті.

9. Кредиторлар жиналысымен келісілген оңалту жоспары ол ұсынылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде сот ұйғарымымен бекітіледі.

10. Сот осы Заңда белгіленген талаптардың бұзылғандығы анықталған жағдайларда, оңалту жоспарын бекітуден бас тартуға құқылы.

11. Соттың оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарымы:

1) оңалту жоспарын бекіту туралы;

2) оңалту рәсімін аяқтау және қорытынды есеп беру мерзімдері туралы;

3) уәкілетті органның оңалтушы басқарушыны тағайындауы туралы немесе басқару құқығының борышкер мүлкінің меншік иесінде, қатысушыларда (акционерлерде) сақталғандығы туралы нұсқауларды қамтуға тиіс.

 

11.07.01 ж. № 239-II ҚР Заңымен; 2006.10.01 № 115-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 45-бап өзгертілді

45-бап. 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 45-1-баппен толықтырылды45-1-бап. Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру.

1. Борышкер оңалту рәсiмiн қолдану туралы шешім заңды күшiне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде борышкерге оңалту рәсiмiнің қолданылуы туралы және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы жарияланымды Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында және борышкердiң тұрған жерi бойынша тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте таратылатын, белгiленген тәртiппен нормативтiк құқықтық актiлердi ресми жариялау құқығын алған мерзiмдi баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тiлдерiнде орналастырады.Борышкердің интернет-ресурсы бар болған жағдайда, борышкерге оңалту рәсiмiнің қолданылуы және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарламаны аталған интернет-ресурста жариялау міндетті болып табылады.

2. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптарын мәлімдеу және қарау осы Заңның 71 - 72-баптарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

3. Борышкер оңалту рәсiмiн қолдану туралы шешім заңды күшiне енген күннен бастап үш айдан кешіктірмей кредиторлар талаптарының тізілімін және оларды қарау нәтижелерін бекіту үшін уәкілетті органға беруге міндетті.

4. Борышкер ұсынған кредиторлар талаптарының тізілімін уәкілетті орган кредиторлар талаптарының тізілімі ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бекітеді.

5. Уәкілетті орган осы Заңның 71 - 72-баптарының талаптарын бұза отыра жасалған кредиторлар талаптарының тізілімін бес жұмыс күні ішінде жойылуға жататын қайтару себептерін көрсете отырып, ол ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей пысықтауға қайтарады.

 

ҚР 11.07.01 ж. № 239-II; 2006.10.01 № 115-III (бұр. ред. қара) Заңдарымен 46-бап өзгертілді; 2011.01.03. № 414-ІV ҚР Заңымен 46-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)46-бап. 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 46-1-баппен толықтырылды46-1-бап. Кредиторлар жиналысы

1. Барлық кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында кредиторлар жиналысы шақырылады.

2. Кредиторлар жиналысына қатысу құқығы кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторларға (олардың өкілдеріне), борышкер мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттілік берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), уәкілетті органға тиесілі.

3. Кредиторлар жиналысын ұйымдастыру, өткізу және оның шешімдер қабылдауы осы Заңның 14-3-бабының 6 - 11-тармақтарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

4. Кредиторлар жиналысының хаттамасы екі данада жасалады, оның бірі оңалту рәсімін қолдану туралы шешім қабылдаған сотқа, екіншісі кредиторлар комитетіне беріледі.

Кредиторлар жиналысының хаттамасына:

1) кредиторлар жиналысын өткізу күніндегі кредиторлар талаптары тізілімінің;

2) жиналысқа қатысушылар өкілдерінің өкілеттіктерін растайтын құжаттардың;

3) жиналысқа қатысушыларға танысу және (немесе) бекіту үшін ұсынылған материалдардың;

4) кредиторлар жиналысын өткізу күні мен орны туралы кредиторларды тиісті түрде хабардар еткені туралы айғақтайтын дәлелдемелер болып табылатын құжаттардың;

5) борышкердің қалауы бойынша өзге де құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс.

5. Кредиторлар жиналысының айрықша құзыретіне:

1) борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) оңалту жоспарын бекіткен сәттен бастап борышкер мүлкін және істерін басқару құқығын сақтау немесе оның күшін жою туралы шешім қабылдау;

2) кредиторлар комитеті құрамының санын айқындау, құрамын қалыптастыру және бекіту;

3) кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер енгізу;

4) оңалту жоспарын келісу;

5) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды келісу;

6) оңалту рәсімін ұзартуды келісу;

7) кредиторлар комитеті мүшелерінің оңалту рәсімін жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты кредиторлар назарына жеткізуінің тәртібі мен мерзімін айқындау;

8) өзге мәмілелерді кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс жасалатындардың санатына жатқызу;

9) оңалту жоспарында көзделмеген, кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді келісу;

10) борышкердің өндiрiп алынуы мүмкiн емес дебиторлық берешегiнiң сомасын бекiту;

11) оңалтушы басқарушының кандидатурасын таңдау;

12) оңалтушы басқарушының негізгі сыйақы сомасын және оны төлеу тәртібін айқындау;

13) борышкер мүлкін және істерін басқару құқығы борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақталған жағдайда, борышкерді басқару органдары мүшелерінің ақшалай сыйақысының сомасын анықтау;

14) оңалтушы басқарушының (борышкердің) қорытынды есебін келісу;

15) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктер жатады.

6. Кредиторлар жиналысының құзыретіне кіретін, осы баптың 5-тармағының 1), 4), 5), 6) және 11) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде сырттай дауыс беруге жол берілмейді.

 

11.07.01 ж. № 239-II ҚР Заңымен; 08.04.04 ж. № 542-II ҚР Заңымен; 2006.10.01 № 115-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 47-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 47-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)47-бап. Кредиторлармен есеп айырысу

1. Оңалту рәсімін қолданған кезден бастап:

1) моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды қоспағанда, жалақыдан және (немесе) өзге де кiрiстен ұсталған алименттердi төлеу жөнiндегi талаптар, сондай-ақ өмiрiне немесе денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары қанағаттандырылады;

2) төлеу мерзiмi оңалту рәсiмi қолданылғаннан кейiн басталған, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеп жатқан адамдармен өтемақылар және еңбекақы төлеу бойынша, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар төлеу бойынша және авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша есеп айырысу жүргізіледі;

3) кредиторлардың мiндеттемелерден, оның iшiнде оңалтушы басқарушы (борышкер) жасасқан мәмiлелерден туындаған, орындалу мерзiмi оңалту рәсiмiн жүзеге асыру кезеңiнде басталатын талаптары қанағаттандырылады.

2. Борышкердiң кредиторлар алдындағы берешектерi бойынша басқа да барлық есеп айырысулар, оның iшiнде өндіріп алынуы атқару парақтары бойынша немесе даусыз (акцептісіз) тәртiппен жүргiзiлетiн берешектер осы Заңның 75 және 76-баптарында белгiленген кезектiлiк пен есеп айырысу қағидалары сақтала отырып, оңалту жоспарына сәйкес кредиторлар талаптарының тiзiлiмi бекiтiлгеннен кейiн жүзеге асырылады.Өткен салық кезеңдері және оңалту рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салық есептілігіне сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулер нәтижелері бойынша салық қызметі органы есепке жазған салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелер туындаған кезде кредиторлар талаптарының тізіліміне, сондай-ақ оңалту жоспарына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

3. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптарын мәлімдеуі мен оларды қарау осы Заңның 71-72-баптарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

Кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту осы Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

4. Кредиторлардың оңалту рәсiмi қолданылғанға дейiн туындаған талаптарын қанағаттандыру, осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиторлар талаптарының тiзiлiмi бекiтiлгеннен кейiн жүргiзiледi.

5. Кепілді кредитор:

1) өзінің заңды мүдделеріне қауіп төндіретін, осы Заңды бұзушылық анықталған;

2) өзінің алдындағы берешекті өтеу кестесі бұзылған;

3) кепіл нысанасы болып табылатын мүлік құнының өз мүдделеріне қысым жасауға әкеп соқтыратындай төмендеуі;

4) егер өзінің алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын мүлік борышкер-кәсіпорынның қызметін жалғастыру үшін немесе оңалту жоспарын іске асыру үшін талап етілмесе, өзінің алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын борышкер мүлкіне өндіріп алуды қолдану туралы сотқа жүгінуге құқылы.

 

ҚР 01.07.98 ж. № 256-1; 11.07.01 ж. № 239-II; 2006.10.01 № 115-III (бұр. ред. қара) Заңдарымен 48-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 48-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)48-бап. Оңалтушы басқарушы

Осы Заңда белгіленген жағдайларда оңалтушы басқарушыны оңалту жоспарын бекіту туралы сот ұйғарымы күшіне енгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде уәкілетті орган тағайындайды.

 

01.07.98 ж. № 256-1 ҚР Заңымен; 11.07.01 ж. № 239-II ҚР Заңымен; 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2011.15.07. № 461-IV ҚР Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді)  (бұр.ред.қара) 49-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 49-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)49-бап. Оңалтушы басқарушыға сыйақы төлеу

1. Оңалтушы басқарушыға сыйақы борышкердiң мүлкiнен төленедi және әкiмшiлiк шығыстарына жатқызылады. Негізгі сыйақының мөлшері мен сомасын және оны төлеу тәртiбiн кредиторлар жиналысы осы баптың талаптарына сәйкес айқындайды.

2. Оңалтушы басқарушыға төленетiн сыйақы:1) оның өз мiндеттерiн атқарған барлық кезеңi үшiн төленетiн, ай сайынғы сомасы елу айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс ағымдағы төлемдердi;

2) оңалту рәсiмiнiң мақсаттарына қол жеткізу мiндеттi жағдайда, оңалтушы басқарушыға кредиторлар төлеуі мүмкін қосымша төлемдердi қамтиды.

Қосымша сыйақының мөлшері:

бірінші, екінші кезектегі кредитор талаптарын өтеуге бағытталған қаражаттың екі пайызына дейін;

үшінші және бесінші кезектегі кредитор талаптарын өтеуге бағытталған қаражаттың бес пайызына дейін құрауы мүмкін.

Кредитор қосымша сыйақыны төлеу туралы кредитордың келісімін оның мөлшерін көрсете отырып, жазбаша түрде кемінде екі данада шығарады, оның біреуін оңалтушы басқарушы мұндай шешімді кредитор қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға жібереді.

3. Борышкердің мүлкін және істерін басқару құқығы борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақталған, оңалтушы басқарушының өкілеттіктері борышкердің басшысына жүктелген жағдайларда, осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген ағымдағы төлемдердің ең көп сомасын шектеу борышкердің басшысына қолданылмайды, осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген қосымша төлемдер жүргізілмейді. 

01.07.98 ж. № 256-1 ҚР Заңымен; 11.07.01 ж. № 239-II ҚР Заңымен; 2006.10.01 № 115-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 50-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 50-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)50-бап. Оңалту рәсімінің мерзімі

Сот оңалту рәсімін жүргізу мерзімін оңалту жоспарына сәйкес белгілейді. Сот оңалтушы басқарушының қолдаухаты бойынша кредиторлар жиналысының келiсiмiмен осы мерзiмдi ұзартуға құқылы, бiрақ ол алты айдан аспауға тиiс.

Табиғи монополия субъектiлерi немесе тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектiлерi болып табылатын не республика экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар, азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер етуге қабілетті ұйымдар үшiн сот оңалту рәсiмiнiң мерзiмiн екi жылға дейiн ұзартуға құқылы.

Ұйым мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы мәртебесін алған жағдайда, сот оңалтушы басқарушының өтiнiшi бойынша, кредиторлар комитетiнiң келiсiмiмен оңалту рәсімін жүргізуді тоқтата тұруға құқылы.

 

2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 50-1-баппен толықтырылды50-1-бап. Мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы үшін оңалту рәсімін тоқтата тұру және қайта бастау

1. Оңалту рәсімін тоқтата тұру туралы өтінішті сот ол түскен күннен бастап он жұмыс күнінен кеш емес мерзімде қарауға тиіс.Оңалту рәсімін тоқтата тұру үшін борышкердің мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы мәртебесін алуы және кредиторлар комитетінің шешімі негіз болып табылады.

2. Сот оңалту рәсімін тоқтата тұру туралы ұйғарым шығарған сәттен бастап, мынадай салдарлар басталады:

1) оңалтушы басқарушы борышкердің мүлкі мен істерін басқарудан шеттетіледі және басқару борышкер мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға) өтеді;

2) осы Заңның


Каталог: upload -> company -> np akty rk
np akty rk -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
np akty rk -> Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы
np akty rk -> Нормативтiк құқықтық актiлер туралы 1998 ж. 24 наурыздағы №213-i қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Су Кодексі
np akty rk -> Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы Концессиялар туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет