Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) – 15 сағат Емтихан – IІІ -ші семестрдежүктеу 1.72 Mb.
бет8/15
Дата17.06.2016
өлшемі1.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Курстық жұмысты қорғауға даярлық


41 СӨЖ мазмұны:

Пән бойынша психологиялық-педагогикалық сөздікті реттеуӘдебиеттер:

Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Практикум. М., 2004. 241-244 беттер.


42 кредит сағат

14 практикалық жұмыс: Педагогтың шығармашылық даралығы


Мазмұны:


 1. Педагогтың тұлғасы және педагогикалық қабілеттер

 2. Педагогикалық интуиция, импровизация, артистизм, педагогтың шығармашылық даралығы

42 ОЖСӨЖ мазмұны:

Педагогикалық қабілеттер жүйесін жазыңыз

42 СӨЖ мазмұны:

Тақырып бойынша картотека.Әдебиеттер:

Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Практикум. М.,2004. 244-246 беттер.15 апта

43 кредит сағат

29 дәріс тақырыбы: Дипломдық жұмыстарды орындау әдістемесі.Дәріс мазмұны:

1. Дипломдық жұмысқа жалпы сипатама

2. Дипломдық жұмысты орындау әдісі.

43 ОЖСӨЖ мазмұны:

Курстық жұмыстарды қорғауға даярлық

43 СӨЖ мазмұны:Курстық жұмыстарды қорғауға даярлық

Әдебиеттер:

 1. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

 2. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995.

 3. Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе. М.,1993.

 4. Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972


44 кредит сағат

30 дәріс тақырыбы: Дипломдық жұмыстарды орындау әдістемесі.Дәріс мазмұны:

1. Курстық және дипломдық жұмыстың негізі ретінде мұғалімнің мәдени шығармашылық зерттеулерінің қалыптасуы және ұйымдастыру әдістері.

2. Дипломдық жұмыстың мақсаты

44 ОЖСӨЖ мазмұны:Курстық жұмыстарды қорғау

44 СӨЖ мазмұны:Курстық жұмыстарды қорғау

Әдебиеттер:

 1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования.-М., 2005. -77-87 с.

 2. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология/ Жалпы ред.басқарған А.Қ.Құсайынов. А., 2002

 3. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы. А., 2004 – 10-12 б.

 4. Методы системного педагогического исследования.Учебное пособие. М., 2002 – 7-10 б.

 5. Дүйсебек Ә.Т. Орта мектептегі білім мазмұнын жетілдірудің әдіснамалық мәселелері./Білім берудегі менеджмент. №3, 2006. 104 б.


45 кредит сағат

15 практикалық жұмыс:


Қорытынды бақылау тестісі


45 ОЖСӨЖ мазмұны:

Курстық жұмыстарды қорғау

45 СӨЖ мазмұны:Курстық жұмыстарды қорғау

Әдебиеттер:

 1. Сластенин В.А. и др. Педагогика. 4-е издание. М., 2005

 2. Бөлеев Қ., Дәменова Г. Білім берудің бағыт-бағдары./Қазақстан мектебі. №4, 2005. 11 б.

 3. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология/ Жалпы ред.басқарған А.Қ.Құсайынов. А., 2002

 4. Философия образования для XXI века. V76 1992

 5. Педагогика: Большая современная энциклопедия/Сост. Е.С.Рапацевич. - Минск. , 2005.

 6. М.Өтемісов атындағы БҚМУ библиографиялық бөлімі - №4 оқу ғимараты, 216 ауд.
  1. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі

 1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования.-М., 2005.

 2. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

 3. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995.

 4. Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе. М.,1993.

 5. Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972

 6. Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Практикум. М.,2004.

 7. Кыдыралин У., Кыдыралина Ж.У. Методика и техника научного исследования. Атырау, 2006

 8. Сластенин В.А. и др. Педагогика. 4-е издание. М., 2005

 9. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология/ Жалпы ред.басқарған А.Қ.Құсайынов. А., 2002

 10. Философия образования для XXI века. V76 1992

 11. Педагогика: Большая современная энциклопедия/Сост. Е.С.Рапацевич. - Минск. , 2005.

 12. Методы системного педагогического исследования.Учебное пособие. М., 2002

 13. Тәрбие үрдісі мен оқушылардың тәрбиелік деңгейін бағлаудың өлшемдері. Критерии оценки воспитательного процесса и уровня воспитанности учащихся. А., 2006

 14. Андреева И.В. Педагогика и психология.-СПб.:Нева,2004.-256с.

 15. Афонина Г.М. Педагогика:курс лекций и семинарские занятия.-Р.наД.: Феникс,2002.-512с.

 16. Бордовская Н.В. Педагогика.-СПб.:Питер,2003.-304с.

 17. Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика формирования .-А. :Алем, 2000

 18. Волков Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002.

 19. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. СПб., 1991.

 20. Лукпанова г. Внедрение науки как основа развития современной школы. А., 2000.

 21. Методология педагогических исследований. / Под.ред. пискунова Г.А., Воробьева г.В.- М.,1980.

 22. Хмель Н.Д. Диагностика педагогического поцесса как условие развития творчества учителя. А.,1996.

 23. Школа молодого ученого / Под.ред. Н.Д.Хмель- А.АГУим. Абая 1990.Қосымша әдебиеттер тізімі

 1. Френе/Сост. Б.Л.Вульфсон.-М.:Изд.Дом Ш.Амонашвили, 1996.-224 с.

 2. Ушинский К.Д./Сост. П.А.Лебедьев.-М.:Изд.дом Ш. Амонашвили,1998.

 3. Булатова О.С. Педагогический артистизм .-М. :Академия, 2001.-238с.

 4. Введение в педагогическую деятельность:учеб.пособ./А.С.Роботовой.-М.:Академия,2004.-208с.

 5. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию.Учеб. пособ.-М.:Школа-Пресс,1995.-448с.

 6. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.-415 с.

 7. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь:Учеб.пособ./Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров.-2-е изд., ст. М., Академия,2005.

 8. Коджаспирова Г.М. Педагогика:Практикум и метод. материалы: Учеб.пособие.-М:ВЛАДОС,2003.-416с.

 9. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный).-М:МарТ,2005.

 10. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование:Учеб. пособие.-М:Академия,2005.-288с.

 11. Краевский В.В. Общие основы педагогики:Учеб.-М. :Академия,2003.-

 12. Краевский В.В. Общие основы педагогики:Учеб.-М. :Академия,2005.-

 13. Левина М.М. Технология профессионального педагогического образования: Учеб.пособ.-М.:Академия,2001.-272 с.

 14. Лихачев Б.Т. Педагогика:Курс лекций. Учеб. пособ .-М. ЮРАИТ,1999.-523с.

 15. Макаренко А.С./Сост. В.М.Коротов.-М.:Изд.дом Ш. Амонашвили, 1999.-224 с.

 16. Педагогика.Сөздiк.-Орал:БҚМУ,2002.

 17. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика:Учеб.пособ./Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская.-М.:Академия,2004.-224с.

 18. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:Учеб.пособ./Под ред.Е.С. Полат .-2 е изд., стер.-М.:Академия,2005.-272с.

 19. Нурмакова М.С. Курсовая работа по педагогике:методические указания для ст-тов.-Уральск:ЗКГУ,2002.-17с.

 20. Қыдыршаев А. Ахмет Байтврсынұлының әдістемелік мұрасы: (Арнайы курсқа арналған оқу-әдістемелік құрал) .-Орал, 1998.

 21. Орлов А.А. Введение в падагогическую деятельность: Практикум: Учеб.-метод.пособ./Под ред. А.А. Орлова .-М.: Академия,2004.-256с.

 22. Равен Дж. Педагогическое тестирование проблемы, заблуждения, перспективы: The Tragic Illusion: Educational Testing.-М.:Изд-во "Когито Центр",1999.-144 с.

 23. Равен Дж. Педагогическое тестирование проблемы, заблуждения, перспективы:The Tragic Illusion: Educational Testing.-2-е изд./перераб.-М.:Изд-во "Когито Центр",2001.-139с.

 24. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособ.-3-е изд.-М.:Владос. Кн.2:Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения .-2001.-480с.

 25. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб.-М.:ТАНДЕМ,1999.-352с.

 26. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: Учеб.пособ.-М.:Академия,2000.-336 с.

 27. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. СПб.:Питер,2004.-316с.

 28. Сластенин В.А. Педагогика:Учеб.пособ./Под ред. В. А. Сластенина.-3-е изд., стер.-М.:Академия,2004.-576с.

 29. Словарь по социальной педагогике:Учеб. пособ. /Авт.сост Л.В. Мардахаев.-М.:Академия,2002.-368с.

 30. Смирнов В.И. Общая педагогика:Учеб. пособ . /перераб.испр.и доп.-М.:Логос,2003.-

 31. Снегуров А.В. Педагогикаот А до Я: Полезная и занимательная книга для детей и взрослых.-М.:Народ.образ., 1999 .-176с.

 32. Соловейчик С.Л. Педагогика для всех.-М.:Первое сентября,2000.-469с.

 33. Қазакша-орысша, орысша-казакша терминологиялык сөздiк. Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь. Педагогика және психология 5000-нан астам термин/Жалпы ред баскарғ. А.Қ.Құсайынов.-А.:Рауан, 2000 .-288 бет.

 34. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика:Университеттер студенттерiне арналған оку құралы.-2-басылымы.-А.,2000.-384 бет.1.6 Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді.

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау

 • Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) оқытушы 100 балдық шкала бойынша рейтингті бақылау нәтижелерін шығарады және оқытушы өткізген рейтингке қойылатын баға, ағымдық, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.

 • Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі

U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан).
«Пән бойынша білімді бағалау кестесі»

Бағалау саясаты:
«Педагогикадағы ғылыми зерттеу әдістері» пәні бойынша білімді бағалау кестесі


Бағалау критериясы


Бағалау түрі

Апта

Жұмыс үшін %

Барлығы

%


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Практикалық сабақтарда жауап беру

1

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

ОЖСӨЖ

0,5

15

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

++

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+3

Жеке тапсырма

2,5

10


++


++
4

Тестілеу

10

20


++

5


Р1 + Р2
60


Емтихан
40


Барлығы
100

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда. Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)
Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:

Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

76-79

C+

2,33

70-75

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз1.7 Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)

Студенттерге қойылатын талаптар

1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.

2. Аудиториядағы тәртіп

Студент сабаққа кешікпеу керек, сабақ уақытында ұялы телефонын сөндіру керек, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.

3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түрде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.

4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындау арқылы тексеріледі.

6. Пікірлесу.

Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындау арқылы жүргізілуі мүмкін.

1.8 Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру және емтихан сұрақтары
1.8.1 1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

 1. Ғылыми ізденістің жалпы әдіснамасы

 2. Әдіснама білімді жинақтау және практикада қолдану тәсілдері жайындағы ғылым ретінде.

 3. Педагог мәдениетінің әдіснамалық компоненті.

 4. Дескрептивті және прескрептивті әдіснама.Әдіснаманың деңгейлері.

 5. Педагогика ғылымының әдіснамалық негіздері

 6. Қазіргі психологиялық-педагогикалық зерттеулердің теориялық негіздері және проблематикасы.

 7. Білім беру инновацияларының мәні, олардың сипаттамасы.

 8. Педагогикалық шындық және оны зерттеу. Педагогикалық зерттеулерге сипаттама.

 9. Педагогикалық зерттеулердегі әдіснамалық, теориялық және эмпирикалық деңгейлердің сәйкестігі.

 10. Педагогикалық зерттеу ұстанымдары.

 11. Дәстүрлі-педагогикалық әдістер.

 12. Зерттеу ізденісінің көздері мен жағдайлары

 13. Педагогикалық ғылым мен практиканың өзара байланысы

 14. Білім беру ұйымдарында тәжірибелік-ізденіс жұмыстарын ұйымдастыру.

 15. Ұжымдық кешенді зерттеуді ұйымдастыру кезеңдері

 16. Ізденіс жұмыстарын өткізу шарттары

 17. Зерттеудің қисындық (логикалық) құрылымы.

 18. Зерттеудің проблемасы және тақырыбы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет