1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?


В) Өнегелі бағалау тек қана ғылыми ережелердін пайдалануына (қолдануына)бет3/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В) Өнегелі бағалау тек қана ғылыми ережелердін пайдалануына (қолдануына)


жатады
С) Обьективті шын нәрсенің бәрі де дұрыс, адамгершілікті, ізгілікті,

өнегелі
D) Ғылыми теориялар өнегелі, адамгершілікті сонымен қатар өнегесіз,


адамгершіліксіз де болуы мүмкін
Е) Ғылым жетістіктері өнегесіз, адамгершіліксіз болмайды

19.Адамзат болашағын болжаудың зандылықтарын зерделейтін ғылым қалай

аталады?

А) Футурология;


В) Магия;
С) Евгеника;
D) Астрология;

Е) Космонавтика;

20. Постмодернистік философиядағы «субъектінің өлімі» концепциясының
авторы:

А) Фуко
В) Ницше


С) Хайдеггер
D) Бергсон

Е) Ясперс

21.«Нигилизм» терминінің мағынасы қандай?

А) Мәденниеттің құндылықтарын түгелдей дерлік жоққа шығару


В) Түкке тұрмастық
С) Мағынасыздық
D) Бос орын

Е) Ештеңе еместік

22.”Материя” категориясы білдіретін реалдылық:
А) Объективті
В) Субъективті
С) Ары жақтағы
D) Әлеуметтік

Е) Идеалды

23.Шындықты мақсатты және жалпы түрде бейнелейтін, тек адамға тән және

тілмен байланысты мидың жоғарғы қызметі:

А) Сана
В) Бейсаналық
С) Рух
D) Психикалык

Е) Жан


24.Таптардың, ұлттардың, мемлекеттің мақсатын қолдайтын коғамдық ойлар

А) Саяси сана


В) Экономикалық сана
С) Моральдық сана
D) Діни сана

Е) Эстетикалык сана

25.«Материалдық өмірдегі өндіріс тәсілі коғамдағы әлеуметтік, саяси және

рухани процестерді негіздейді. Болмысты сана анықтамайды, керісінше, адамдардың қоғамдық болмысы олардың қоғамдық санасын анықтайды» деген тарихты түсіндірудің мәні:

А) Материалистік
В) метафизикалык
С) Идеалистік
D) натуралистік

E) Діни


26.Н.А. Бердяев қандай мәселені философияның негізгі мәселесі деп

есептеді?


А) дүниенің бірлігі мәселесін

В) Ойдың болмысқа қатынасы мәселесін
С) Адам мәселесін
D) Табиғат мәселесін
Е) Дүниенің танылуының мүмкіндігі мәселесін

27.Қайта өрлеу дәуірінде саясат философиясын дамытқан кім болды?
А) Н.Макиавелли.
В) П. делла Мирандола.
С) Н.Кузанский.
D) Г.Галилей.

Е) Дж.Бруно.

28.Қандай жолмен Гегель Канттың трансценденталдық субъектісінің

кемшілігін жөндеді:

А) Таным мәселелерін қоғамдық-тарихи өзгеруі саласына аударды, сөйтіп,

шынайы рух таным субъектісі болып шығады


В) Адамды рухани жаратылыс ретінде қарап, оның қоғамдық мәнін

дәлелдеп береді


С) Мәдени-тарихи дамудың онтологиясының дұрыстығын дәлелдеп беру

жолымен
D) Практика принципін философия саласына енгізу арқылы

Е) Тарихилық принципін философия саласына енгізу арқылы

29.Қоғами процестер жөніндегі ғылым:

А) Социология
В) Историография
С) Софистика

D)Логика
Е) Археология

30.Философияның жәй және дүниеге кезқарастан айырмашылығы неде?
А) Теориялық дәлелі мен ғылыми сипатының жоғары дәрежесінде
В) Тәжірибемен байланысты болуында
С) Дара сипатында
D) Шатастырып жіберуінде

Е) Күрделі терминдерде

8Нұсқа


1.Г. Гегель философиясын сипаттайтын негізгі ұғымды керсетіңіз:
А) Абсолютті идея
В) Апейрон
С) «Өзіндік зат»
D) Табиғат философиясы

Е) Монада

2. Ғылыми рационалдылықтың классикалық емес кағидаларында пайда болған бетбұрыс:
А) Табиғатқа деген бетбұрыс
В) Қоғамға деген бетбұрыс,
С) Адамға деген бетбұрыс
D) Тарихқа деген бетбұрыс

Е) Құдайға деген бетбұрыс

3.Фома Аквинскийдің ойынша:
А) Рухани билікті Жерде Рим папасы жүргізеді
В) Қоғамның билігі Құдайдың қолында емес.
С) Азаматтық қоғам шіркеуден жоғары.
D) Бұл міндетті Құдай атқарады.

Е) Осы екеуінің құқықтары бірдей.

4.Ф.Аквинскийдің ілімін XX ғасырда жаңғыртқан бағыт:

А) Неотомизм


В) Неореализм
С) Неопротестантизм
D) Персонализм

Е) Христиандык эволюционизм

5. Зікір сөзін анықта
А)Қайталау
В) Іздеу
С) Бірігу

D)Көру
Е) Пайымдау

6.Сезімдік танымның формалары:

А) Қабылдау, түйсік, елестету


В) Елестету, ой-тұжырым, қабылдау
С) Түйсік, елестету, ұғым
D) Елестету, ой-тұжырым, ұгым

Е) Қабылдау, пікір, түйсік

7.Дамудың кері кетіп құлдырауы, кері кетушілік, шегініс.
А) Регресс
В) Сенсуализм
С) Реализм
D) Ренессанс

Е) Прогресс

8.Қайта өрлеу дәуірі деп Батыс еуропада қай ғасырларды атайды
А) ХV-ХVІ
В) ХПІ-ХІV
С) ХІ-ХІІ
D) ХІV-ХV

Е) ХІ-ХІІ

9.Бар дүниені бір принциптік негізде түсіндіру
А) Монизм
В) Реализм
С) Экзистенциализм
D) Дуализм

Е) Геосаясат

10.Тарихта психология жөніндегі ең алғашқы трактатты жазған.
А) Аристотель.
В) Кант.
С) Сократ.
D) Гегель.

Е) Платон

11.Йога философиясы:

А) Рухты тәннен азат етуге бағытталған теориялық және практикалық

мектеп.
В) Тәннің жаннан басымдылығын уағыздайтын көне үнділік философиялық

бағыт.
С) Рационалдық таным принциптерін қалыптастырады.


D) О дүниеге сенімді жоққа шығару

Е) Эмпирикалык танымға негізделген.

12.Жеке заттар ғана нақты, ал жалпы – жеке объектілер қатарының атауы

деген ортағасырлық түсінік:

А) Номинализм.
В) Диалектика.
С) Реализм.
D) Метафизика

Е) Теология.

13.Қай Жаңа заман философы индуктивті әдісті ғылымда пайдалануды

ұсынды?


А) Ф.Бэкон.
В) Б.Спиноза.
С) Д.Юм.
D) Дж.Локк.

Е) Р.Декарт.

14.Қозғалыстың әлеуметтік формасы дегеніміз:
А) қоғамдық байланыстар мен қатынастар;

В) атомдар мен молекулалардың өзара әсері;

С) денелердің кеңістікте орын алмастыруы;
D) белоктық денелердің өзара әсері;
Е) оптикалық құбылыстар.

15.Әлеуметтік топ -…

А) Салыстырмалы тұтастықпен ерекшеленетін, тарихи және әлеуметтік

әрекеттің дербес субъектісі ретіндегі нақты өмір сүретін, эмпиризмдік

белгіленетін жеке адамдар жиынтығы
В) Негізінде өзара әрекеттестіктер жатқан бірлестік
С) Араларында белгіленген қатынастар, байланыстар іскс асырылатын

адамдар
D) Қоғамның тұрақты дамуын камтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылым.


пайда болған түр


Е) Тұтастай қоғамда әлеуметтік байланыстар мен қатынастардың

салыстырмалы түрақтылығын камтамасыз ететін ерекше пайда болған

түрлер (құрылымдар)

16.Әсерлену, бұқараның көңіл — күйі ғылыми білімнің деңгейі, өнер, мораль,

философия, дінде көрінетін қоғам өмірі:

А) Рухани


В) Бейсаналылық
С) Материалдық

D) Көші – қон

Е) Экономикалық

17.Атап көрсетілген философтардың қайсысы атеистік экзистенциализмнің

өкілі болады:

А) П.Сартр
В) Г.Марсель
С) Н.Бердяев
D) Л.Шестов

Е) К.Ясперс

18.Пікір:

А) бір зат жайында бір нәрсе макұлданылатын немесе теріске шығаралатын ой


В) сезім мүшелеріне тікелей ықпал жасайтынматериялдық затгардың қасиеттері
С) заттардың тікелей әсері тимей тұрған кезде санада туатын образдар
D) сезім мүшелеріне әсер ететін сыртқы материалдық, заттың тұтас бейнесі

Е) материалдық тұтас болмыс

19.Табиғат пен адамның өзара үйлесімділікте бірігіп дамуы:
А) коэволюция
В) прогресс
С) регресс
D) революция

Е) эволюция

20.Философия адамға:

А) Ақылды, ғылыми ойлау еркіндігін береді.


В) Теологиялық ұстанымдар жаттатады.
С) Математикалық ережелер ұсынады.
D) Жаратылыстану ғылымдарын алмастыратын білім береді. ”

Е) Тұлғалық еркіндікті тежеуші қағидалар үйретеді.

21.Жүріс-тұрыс нормалары деген не ?

А) Қоғамда өзіңді қалай ұстау жөніндегі философтардың түсінігі

В) Таңдаулылардың қажеттік жөніндегі түсінігі

С) Әлеуметтік бірлестік мүшелері көпшілігінің қажеттілік жөніндегі түсінігі


D) Қоғамның кейбір мүшелерінің қажеттілігі жөніндегі түсінігі

Е) Мемлекеттің кажеттілік жөніндегі түсінігі

22.Руханилықты философияда қалай түсінуте болады?
А) Руханилық-риясыздықтың синонимі
В) Рухани адам-кұдайға сенетін адам
С) Руханилық-бүкіл әлемдік күшпен байланыста болу
D) Рухани адам-төменгі кажеттіліктердің жоғарыға бағынуын сипаттайды

Е) руханилық-әділеттілікке деген құлшыныс

23.Н. Бердяев философиясының мәні:

А) Болмыстың мәнін субъект арқылы тану


В) Логикалық ойлаудың шыны
С) Діни санаың шектерін мойындау
D) Рухани ренессанс

Е) Сенім адам заттық болмыстың толық ерекше тендігі ретінде

24. Л.Н.Толстойдың көзкарасындағы «зорлық-зомбылық жасамау» деген
терминін қалай түсінесіз?

А) Біреуге жамандық жасамау


В) Әрекеттің әрекетсіздігі
С) Жақсылық жасау

D) Тағдырға көну

Е) Жақсылық пен жамандықтық ортасы

25.Қай ғасырда философтар жеке танымның дамуы сезімнің екі кезеңінен

(эмпирикалық және рационалдық) өтеді?

А) XVII-XVIII ғ
В) ХV-ХVІ ғ
С) ХІV-ХV г
D) ХVІ-ХVII ғ

Е) ХҮШ-ХІХ ғ

26.Бейнелеудің сезімдік формасы:
А) Түйсік, елестеу
В) Ұғым
С) Интуиция
D) Пайымдау

Е) Гипотеза

27.Философияның теориялық және практикалық деп бөлінуінің бастауы:
А) Неміс классикалық философиясы.
В) Көне Қытай философиясы.
С) Антиктік классикалық философия.
D) Француз материализмі.

Е) Ежелгі Үнді философиясы.

28. Кант бойынша барлық білімнің бастамасы:
А) Ақыл-ой
В) Тәжірибе
С) Ақиқат –
D) Эмоциялар

E) Сезім


29.Постмодернизмнің танымдық ұстанымы принципті түрде мынадай сипат

алады:


А) Антижүйелік сипат
В) Эклектикалык сипат
С) Дуалистік сипат
D) Жүйелі сипат

Е) Агностикалық сипат

30.Ғылыми таным формасында гапотезаның қай анықтамасы дұрыс

анықтама?

А) Гипотеза-ол қандай да бір мүмкіндік пен шындықты ықтималды

болжауды жеткілікті кажетті түрде дәлелдеу


В) Гипотеза-теорема
С) Гипотеза-ол әртүрлі қиялдар
D) Болмысты түсіндіру нұсқасы және оның түрі мен формасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет