«Қазпочта» АҚ 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп Мазмұныбет1/21
Дата23.02.2016
өлшемі1.22 Mb.
#5919
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


«Қазпочта» АҚ

2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған

жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп

Мазмұны

Тәуелсіз аудиторлар есебі

Қаржылық жағдай жөнінде шоғырландырылған есеп 1-2

Пайда, шығын және басқа жиынтық кіріс

жөнінде шоғырландырылған есеп 3

Капиталдағы өзгерістер жөнінде шоғырландырылған есеп 4

Ақша айналысы жөнінде шоғырландырылған есеп 5-6

Шоғырландырылған қаржылық есепке ескертулер 7-60

Тәуелсіз аудиторлар есебі
«Қазпочта» АҚ директорлары кеңесіне


  Біз «Қазпочта» АҚ және оның еншілес компанияларында (бұдан былай – «Топ»), 2014 жылдың 31 желтоқсанын қоса қаржылық жағдайы және пайда, шығыс пен басқа жиынтық кіріс жөнінде шоғырландырылған есептер, жыл бойындағы капиталдағы өзгерістер мен ақша айналымын, көрсетілген күнге дейінгі, сонымен қатар, есептік саясаттың негізгі ережелеріне қысқаша шолуға ескертулер және басқа түсініктеме ақпараттардан құралған тіркестірілген аудит өткіздік.

  Басшылықтың шоғырландырылған қаржылық есепке жауапкершілігі

  Басшылық осы шоғырландырылған қаржылық есептің Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес сенімді өткізілуі мен құрастылылуына және басшылық шоғырландырылған қаржылық есеп жасау үшін қажет деп санайтын, ықылассыз әрекеттер мен қателіктер нәтижесіндегі елеулі бұрмалауды болдырмайтын ішкі бақылауға жауапты.  Аудиторлар жауапкершілігі

  Өзіміз өткізген аудит негізінде осы шоғырландырылған қаржылық есеп туралы пікірімізді білдіру біздің жауапкершілігіміз болып табылады. Біз аудитті Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес өткіздік. Бұл стандарттар этикалық нормаларды сақтауды, сонымен қатар, аудитті жоспарлау және өткізу шоғырландырылған қаржылық есепте елеулі бұрмалаудың жоқ екеніне батыл сенімді болуды талап етеді.

  Аудитта шоғырландырылған қаржылық есептегі сандық көрсеткіштерді растайтын және онда ақпарат ашатын, аудиторлық дәлелдеме алуға бағытталған шаралар жүргізу қарастырылады. Шараны таңдау аудитордың, шоғырландырылған қаржылық есепте ықылассыз әрекеттер мен қателіктер нәтижесіндегі елеулі бұрмалаудың болуы қаупін қоса, кәсіби көзқарасына тәуелді. Аудитор бұл қауіпті бағалау барысында ішкі бақылау сапасы туралы пікірін білдіру мақсатында емес, аудиторлық шараны жағдайға сәйкес жақсарту үшін шоғырландырылған қаржылық есептің дұрыс құрастырылып тапсырылуының ішкі бақылау жүйесін қарастырады

  Аудит қолданылған есептік саясаттың тиісті сипатының бағасын және басшылық жасаған бухгалтерлік бағаның негізділігін, сонымен қатар, шоғырландырылған қаржылық есептің жалпы тапсырылымын бағалайды.Болжауымызша, алынған аудиторлық дәлелдемелер біздің аудиторлық пікірімізді білдіру үшін жеткілікті деп табылады.

Пікір

Біздің пікірімізше, шоғырландырылған қаржылық есеп Топтың 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі барлық елеулі қатынастағы қаржылық жағдайын, сонымен қатар, Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес аталған күні аяқталған жыл бойына ақша айналымы мен оның қаржылық нәтижелерін шынайы көрсеткен.

Маңызды жағдайлар

Біз, осы шоғырландырылған қаржылық есептің 3 (у) ескертпесінде сипатталған түзетуден басқа, берілген салыстырмалы көрсеткіштердің, Топтың 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі және аталған күні аяқталған жылдың шоғырландырылған қаржылық есебіне негізделген , аудит жүргізген басқа аудитордың 2014 жылдың 14 наурызында өзінің осы шоғырландырылған қаржылық есеп туралы айтқан өзгертілмеген пікіріне көңіл аударамыз. Біз 2014 жылғы шоғырландырылған қаржылық есеп аудиті барысында осы шоғырландырылған қаржылық есептің 3 (у) ескертпесіндегі сипаттамаға түзету аудитін жүргіздік, ол 2013 жылдың шоғырландырылған қаржылық есебін қайта санау мақсатында қолданылды.

Біздің ойымызша, осындай түзетулер қажетті болып табылады және лайықты түрде қолданылады. Біз Топтың 2013 жылғы, көрсетілген тұзетулерге қатысты шараларды қоспағанда, шоғырландырылған қаржылық есебіне қатысты шаралар, шолу және аудит өткізуге қатыспадық, сондықтан, Топтың 2013 жылдың жалпы шоғырландырылған қаржылық есебіне қатысты кез келген сенімділік түрін немесе пікір білдіре алмаймыз. Біздің пікіріміз осы жағдайға қатысты өзгертілмеген.Ким Е. В.

Сертификатталған аудитор

Қазақстан Республикасы


Аудитордың біліктілік куәлігі
No.МФ-0000042 8 тамыз 2011 жыл


«КПМГ Аудит» ЖШС

2006 жылдың 6 желтоқсанында Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігімен берілген № 0000021 аудиторлық қызмет жасауға мемлекеттік лицензия.

Нигай А.Н.

Жарғы негізінде әрекет жасайтын «КПМГ Аудит» ЖШС бас директоры

10 наурыз 2015 жыл


Ескерту

2014 ж.

мың тенге

2013 ж.

мың тенге саналған

2012 ж.

мың тенге саналған

Активтер

Ұзақ мерзімді активтер

Негізгі қаражаттар

4

19,852,501

18,692,387

17,473,666

Инвестициялық меншік

5

1,223,017

1,431,356

1,438,421

Материалдық емес активтер

6

679,209

544,439

631,490

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар

10

10,172,347

10,735,358

6,926,193

Қызметкерлерге несиелер, ұзақ мерзімді бөлім

7

721,210

689,059

166,320

Басқа ұзақ мерзімді активтер және алдағы кезеңдердің шығыстары
579,264

534,269

285,49033,227,548

32,626,868

26,921,580
Қысқа мерзімді активтер

Қор

8

746,572

715,166

823,935

Саудалық және басқа қарыздар, басқа қысқа мерзімді активтер

9

3,660,323

3,185,591

2,181,588

Қызметкерлерге несиелер, қысқа мерзімді бөлім

7

49,520

51,027

38,555

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем
137,317

182,892

159,897

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар

10

1,421,321

483,987

1,206,548

Банктегі депозиттер

11

1,000,000

500,000

4,016,178

Ақшалай қаражаттар және олардың эквиваленттері

12

10,955,443

11,459,872

10,776,699

Барлық қысқа мерзімді активтер
17,970,496

16,578,535

19,203,400

Барлық активтер
51,198,044

49,205,403

46,124,980
Капитал және міндеттемелер

Капитал

Акционерлік капитал

13

14,067,051

12,251,855

10,167,784

Қор капиталы

13

480,587

480,587

480,587

Сатуға арналған құнды қағаздарды қайта бағалау қоры

13

(886,835)

(493,880)

(609,335)

Жиналған шығын
(477,766)

(730,083)

(766,784)

Бас компания акционерлеріне тиесілі капитал
13,183,037

11,508,479

9,272,252

Бақыланбайтын акционерлер
(778)

(1,683)

7,307

Барлық капитал
13,182,259

11,506,796

9,279,559
Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Клиенттердің шоттары мен депозиттері

14

57,591

103,734

148,263

Қаржылық мекеменің қарыздары

15

2,768,529

2,728,735

2,266,203

Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер

16

501,516

426,239

168,707

Келешекте төленетін салық бойынша міндеттемелер

24

869,549

694,316

760,4704,197,185

3,953,024

3,343,643
Ескерту

2014 ж.

мың тенге

2013 ж.

мың тенге саналған

2012 ж.

мың тенге саналған

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Саудалық және басқа кредиторлық қарыз, ағымдағы басқа міндеттемелер

17

4,321,416

4,187,025

3,415,887

Жазылушыларға және алынған жазылымдар бойынша баспаға қарыз

18

4,898,009

5,277,573

5,208,386

Алынған ақшалай аударымдар бойынша қарыз
1,037,610

846,944

718,296

Алынған зейнетақы, еңбекақы аударымдары және басқа төлемдер бойынша қарыз
127,965

207,183

308,638

Келешек кезеңдегі пайдалар

18

1,573,538

1,651,384

1,194,664

Клиенттердің шоттары мен депозиттері

14

20,703,262

20,762,072

20,329,997

Қаржы мекемелерінің несиелері

15

1,106,860

760,322

635,060

Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер

16

49,940

53,080

9,778

РЕПО келісімшарттары бойынша несиелік қарыз
-

-

1,681,07233,818,600

33,745,583

33,501,778

Барлық міндеттемелер
38,015,785

37,698,607

36,845,421

Барлық капиталдар және міндеттемелер
51,198,044

49,205,403

46,124,980


«Қазпочта» АҚ Басқармасының атынан шығарымға қол қойылған және бекітілген:

Мусин Б.Б.Басқарма төрағасы

Кабдыкалыкова М.А.Бас есепші


Ескерту

2014 ж.

мың тенге

2013 ж.

мың тенге
Табыстар

19

30,365,539

27,820,372
Ақшаға айналдырудың өздік құны

20

(26,760,180)

(23,864,673)
Жалпы табыс
3,605,359

3,955,699
Жалпы және әкімшілік шығыстар

21

(5,169,880)

(4,699,373)
Қаржылай табыс

22

1,663,423

1,103,814
Қаржылай шығыс

22

(381,103)

(331,816)
Саудалық және басқа қарыздар, басқа қысқа мерзімді активтер бойыша қорда есептелген сома

9

(107,415)

(163,353)
Ақшаға айналдыру бойынша шығыстар
(50,110)

(78,984)
Операциялық шығын
(439,726)

(214,013)
Таза жағымды (жағымсыз) курстық айырмашылық
329,793

(46,988)
Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар операциясынан түскен таза табыс
102,314

23,183
Операциялық емес басқа табыстар

23

300,745

349,958
Салық салынғанға дейінгі табыс
293,126

112,140
Табыс салығы бойынша үнем/ (шығыс)

24

(148,067)

52,408
Жылдық таза табыс
145,059

164,548Тиесілі табыс:

Бас компания акционерлеріне
146,006

176,060
Тексерілмейтін акционерлерге
(947)

(11,512)


145,059

164,548
Басқа табыс жиынтығы

Табыс немесе шығын құрамына қайта топтандырылатын салалар:
Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар операциясынан өткізілмеген (шығын) табыс
(390,787)

138,638
Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар операциясынан өткізілген табыс, табыс немесе шығын құрамына қайта топтандырылған
(2,168)

(23,183)


(392,955)

115,455
Табыс немесе шығын құрамына қайта топтандырылмайтын салалар:

Кейін төленетін салығы шегерілген бекітілген төлемді зейнетақы жоспары міндеттерін қайта бағалау

16,24

108,664

-
Салығы шегерілген жылдық басқа табыстар жиынтығы
(284,291)

115,455
Барлық салығы шегерілген жылдық басқа табыстар жиынтығы
(139,232)

280,003Тиесілі:

Бас компания акционерлеріне
(138,285)

291,515
Тексерілмейтін акционерлерге
(947)

(11,512)


(139,232)

280,003
Базалық және акцияға көбейтілген табыс:

Бас компания жай акциясының иелері тиесілі жылдық табыс, теңгеде

13

11.34

15.17
«Қазпочта» АҚ Басқармасының атынан шығарымға қол қойылған және бекітілген:

Мусин Б.Б.Басқарма төрағасы

Кабдыкалыкова М.А.Бас есепші

мың тенгеБас компания меншік иелеріне тиесілі капитал


Ескерту

Акционер-лік капитал

Қор капитал

Сатуға арналған құнды қағаздарды қайта бағалау бойынша қор

Жиналған шығын

Барлығы

Тексеріл-мейтін акционер-лер

Барлық капитал
1 қаңтар 2013 жыл
10,167,784

480,587

(609,335)

(766,784)

9,272,252

7,307

9,279,559
Жылдық таза кіріс
-

-

-

176,060

176,060

(11,512)

164,548
Сатуға арналған қаржылық активтердің әділ бағасының таза-өсу мөлшерінің өзгерісі
-

-

115,455

-

115,455

-

115,455
Барлық кіріс жиынтығы
-

-

115,455

176,060

291,515

(11,512)

280,003


Акция шығару

13

2,084,071

-

-

-

2,084,071

-

2,084,071
Үлесақы

13

-

-

-

(141,538)

(141,538)

-

(141,538)
Курстық айырмашылық
-

-

-

2,179

2,179

2,522

4,701
31 желтоқсан 2013 жыл
12,251,855

480,587

(493,880)

(730,083)

11,508,479

(1,683)

11,506,796


Жылдық таза кіріс
-

-

-

146,006

146,006

(947)

145,059
Сатуға арналған қаржылық активтердің әділ бағасының таза-өсу мөлшерінің өзгерісі
-

-

(392,955)

-

(392,955)

-

(392,955)
Кейін төленетін салығы шегерілген бекітілген төлемді зейнетақы жоспары міндеттерін қайта бағалау
-

-

-

108,664

108,664

-

108,664
Барлық кіріс жиынтығы
-

-

(392,955)

254,670

(138,285)

(947)

(139,232)
Акция шығару

13

1,815,196

-

-

-

1,815,196

-

1,815,196
Курстық айырмашылық
-

-

-

(2,353)

(2,353)

1,852

(501)
31 желтоқсан 2014 жыл
14,067,051

480,587

(886,835)

(477,766)

13,183,037

(778)

13,182,259
«Қазпочта» АҚ Басқармасының атынан шығарымға қол қойылған және бекітілген:


Мусин Б.Б.Басқарма төрағасы


Кабдыкалыкова М.А.Бас есепші


Ескерту

2014 г.

мың тенге

2013 г.

мың тенге

Операциялық қызметтен түскен ақшалай ағымдар


Салық салғанға дейінгі табыс
293,126

112,140

Салық салғанға дейінгі табысты таза ақшалай ағыммен салыстыруға арналған түзетулер


Инвестициялық жылжымайтын мүлік пен негізгі жабдықтардың құнсыздануы және тозуы

4,5

1,802,817

1,938,747

Материалдық емес активтердің амортизациясы және құнсыздануы

6

126,735

347,675

Негізгі жабдықтарды шығарғаннан таза кіріс

23

(10,994)

(252,652)

Қаржылық кіріс

22

(1,663,423)

(1,103,814)

Қаржылық шығыс

22

381,103

331,816

Саудалық және басқа қарыздардың құнсыздануына есептелген сома

9

107,415

163,353

Тозған қорға резервте есептелген сома

21

7,641

-

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздардың құнсыздану резервін жаңартудан кіріс

10

(100,252)

-

Табыс көзіне төленетін салықтар бойынша қарыздардың құнсыздануы
-

6,059

Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер

16

228,200

342,492

Өткізілмеген (дұрыс) теріс курстық айырмашылықтар
(194,266)

108,668

Айналымдағы капиталдың өзгеруіне дейінгі операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат ағымы
978,102

1,994,484

Қор өзгерістері
(39,047)

108,769

Саудалық және басқа қарыздар мен қысқа мерзімді активтер өзгерісі
(693,132)

(1,107,356)

Қызметкерлер несиесінің өзгерісі
5,591

(776,792)

Саудалық және басқа несиелік қарыздар мен қысқа мерзімді міндеттемелер өзгерісі
224,418

547,601

Алынған жазылулар үшін баспа алдындағы несиелік қарыздар өзгерісі
(379,564)

69,187

Алынған ақшалай аударымдар үшін несиелік қарыздар өзгерісі
128,364

128,648

Зейнетақы аударымдары, еңбекақы және басқа төлемдер бойынша несиелік қарыздар өзгерісі
(79,218)

(101,455)

Жазылу бойынша келешек кезеңдегі кіріс өзгерістері
(52,087)

434,366

Келешек кезеңде жеткізілген пошта үшін кіріс өзгерістері
(25,759)

22,354

Клиенттердің шоттары мен депозиттерінің өзгерістері
(117,949)

382,393

Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелеріндегі өзгерістер
(59,154)

(52,865)

Банктегі депозиттер өзгерістері
(500,000)

3,500,000

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттар ағымы
(609,435)

5,149,334

Төленген табыс салығы
(46,012)

(71,467)

Төленген сыйақы
(319,618)

(297,538)

Алынған сыйақы
1,630,600

924,353

Операциялық қызметтен түскен таза ақшалай қаражаттар ағымы
655,535

5,704,682

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттар ағымы


Алынған негізгі жабдықтар
(2,720,571)

(2,987,628)

Алынған материалдық емес активтер
(261,505)

(240,260)

Негізгі жабдықтар сатылымынан түсім
-

334,372

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздар алу
(980,094)

(2,837,732)

Сатуға арналған инвестициялық құнды қағаздарды сату
499,319

-

Инвестициялық қызметте қолданылған таза ақшалай қаражаттар ағымы
(3,462,851)

(5,731,248)Ескер-ту

2014 г.

мың тенге

2013 г.

мың тенге

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай ағым


Акция шығару

13

1,815,196

2,084,071

Қаржылық мекемелерден түскен несиелерді тарту
971,691

1,274,000

Қаржылық мекемелерден түскен несиелерді өтеу
(550,950)

(829,325)

Бас компания акционерлеріне төленген үлесақылар

13

-

(141,538)

РЕПО келісімі бойынша сатылған құнды қағаздар өзгерістері
-

(1,681,072)

Қаржылық қызметтен түскен таза ақшалай қаражаттар ағымы
2,235,937

706,136

Валюта курсы өзгерісінің ақша қаражаты мен олардың эквивалентіне ықпалы
66,950

3,603

Ақша қаражаты мен олардың эквивалентінің таза өзгерісі
(504,429)

683,173

1 қаңтардағы ақша қаражаты мен олардың эквиваленті
11,459,872

10,776,699

31 желтоқсанға ақша қаражаты мен олардың эквиваленті

12

10,955,443

11,459,872«Қазпочта» АҚ Басқармасының атынан шығарымға қол қойылған және бекітілген:

Мусин Б.Б.Басқарма төрағасы

Кабдыкалыкова М.А.Бас есепші
 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет