Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы №67-1 Заңыбет4/13
Дата25.02.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
10-4-бабында реттелмеген тексерулер мәселелері «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен регламенттеледі. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

2. Осы баптың мақсаты үшін сырттай байқау рәсімінің, оңалту рәсімінің, конкурстық іс жүргізудің тараптары деп кредиторлар, борышкер, мүліктің меншік иесі немесе ол уәкілеттік берген орган, кредиторлар комитеті, сырттай байқау әкімшісі, конкурстық және оңалтушы басқарушылар түсініледі.

3. Уәкілетті орган мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары шеңберінде өз құзыретін іске асыру мақсатында сауалдар жасауды жүзеге асыруға құқылы.

4. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары мынадай:

1) оңалтуды және (немесе) конкурсты басқарушылар және (немесе) сырттай байқау әкімшісі қызметін жүзеге асыру мақсатында уәкілетті органда тіркелген тұлғаларды есепке алу;

2) мониторинг;

3) камералдық бақылау;

4) борышкердің мүлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттықтың жүргізілу тәртібінің сақталуын бақылау нысандарында жүзеге асырылады.

 

2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен 10-4-баппен толықтырылды10-4-бап. Сырттай байқау әкімшілерінің, оңалтушы және конкурстық басқарушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сырттай байқау рәсімін, оңалту рәсімін, конкурстық іс жүргізуді өткізу талаптарын сақтауын тексеру

1. Тексеру уәкілетті органның немесе оның аумақтық органдарының нұсқамасы негізінде үш ай мерзімді тексерілетін кезеңде бір реттен жиі жүргізілмейді.

2. Тексеру жүргізуге мынадай деректемелер жазылған нұсқама негіздеме болып табылады:

1) уәкілетті органда тіркелген күні мен нөмірі;

2) нұсқаманы берген уәкілетті органның атауы;

3) тексеру жүргізуге уәкілеттік берілген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы;

4) борышкердің - дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекен-жайы немесе борышкердің - заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері, сондай-ақ оның салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі;

2012.12.01. № 538-ІV ҚР Заңымен 5) тармақша жаңа редакцияда (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)5) борышкердің - дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), заңды мекенжайы немесе борышкердің - заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері, сондай-ақ оның салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі;

2012.12.01. № 538-ІV ҚР Заңымен 5-1) тармақшамен толықтырылады (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)6) тағайындалған тексерудің нысанасы;

7) тексерудің басталған және аяқталған күні;

8) тексеру жүргізудің құқықтық негіздері, оның ішінде міндетті талаптары тексерілуге тиісті нормативтік құқықтық актілер;

9) тексерілетін кезең.

Нұсқамаға уәкілетті органның немесе оның аумақтық органының бірінші басшысы не оны ауыстыратын адамдар қол қоюға және елтаңбалы мөрмен куәландырылуға тиіс.

3. Бір нұсқаманың негізінде бір тексеру ғана жүргізіледі.

4. Сырттай байқау әкімшісі, оңалтушы және конкурстық басқарушылар борышкердің аумағына немесе үй-жайына зерттеу жүргізу үшін тексеруші адамдарды жіберуге, сондай-ақ кез келген сұратылған ақпаратты беруге міндетті.

5. Уәкілетті органның тексерулерге басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тартуға құқығы бар.

6. Тексеруді жүзеге асыратын лауазымды адам тексеру нәтижелері бойынша екі данада тексеру нәтижелері туралы акт жасайды, оның біреуін анықталған бұзушылықтармен және басқа да іс-әрекеттермен танысып, оларды жою жөнінде шаралар қолдану үшін сырттай байқау әкімшісіне (оңалтушы немесе конкурстық басқарушыға) береді.

7. Тексеру актісінде көрсетілген нәтижелер негізінде Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда, уәкілетті орган мұндай бұзылушылықтарды жою мерзімін көрсете отырып, ұсыну шығарады.

 

ҚР 01.07.98 ж. № 256-1 Заңымен 2-тараудың тақырыбы өзгертілді2-тарау. Кредиторлар комитеті

ҚР 11.07.01 № 239-II; 08.04.04 ж. № 542-II Заңдарымен 11-бап өзгертiлдi; 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен 11-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара); 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 11-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)11-бап. Кредиторлар комитетін қалыптастыру

1. Сырттай байқау рәсімінде, жеделдетілген оңалту рәсімінде, оңалту рәсімінде, конкурстық іс жүргізуде кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету және олардың қатысуымен шешімдер қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті құрылады.

Кредиторлар комитетін қалыптастыру:

1) сырттай байқау кезiнде осы Заңның 41-2-бабымен;

2) конкурстық iс жүргiзу кезiнде осы Заңның 70-бабымен;

3) жеделдетілген оңалту рәсімі кезінде осы Заңның 14-3-бабымен;4) оңалту рәсімі кезінде осы Заңның 46-1-бабымен реттеледі.

2. Кредиторлар комитетінің құрамына еңбекақы төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша кредиторлардың өкілі, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша кредиторлар, кредитордың - мемлекеттік материалдық резервті басқару жөніндегі уәкілетті органның өкілі, сондай-ақ борышкерге қоятын талаптарының сомасы неғұрлым көп конкурстық кредиторлар мен кепілді кредиторлар кіреді.Кредиторлар комитетінің қалыптастырылатын құрамына талаптарының сомасы қойылған өсімақылар мен айыппұлдар сомасын есепке алмағанда, тиісті біртекті топ талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан асатын біртекті топ кредиторынан (кредиторларынан) ұсынылған тұлға (тұлғалар) енгізілуге тиіс.

3. Кредитор сырттай байқау рәсіміне, оңалту рәсіміне, конкурстық іс жүргізуге кредиторлар комитетінің мүшесі ретінде қатысудан бас тартуға құқылы.

4. Сырттай байқау әкімшісінің, конкурстық басқарушының, конкурстық іс жүргізу кезінде кредиторлар комитетінің, борышкер кредиторларының өтініші бойынша уәкілетті орган кредиторлар комитетінің қалыптастырылған және бекітілген құрамына осы баптың талаптарын ескере отырып, өзгерістер енгізуі мүмкін.

5. Мыналар:1) кредиторлар комитеті мүшесінің кредиторлар комитетінің отырыстарына екі реттен артық дәлелсіз себептермен келмей қалуы;

2) борышкерге қоятын талаптарының үлкен сомасына ие кредитордың анықталуы;

3) кредиторлар комитеті мүшесінің өзін кредиторлар комитетінің құрамынан шығару туралы өтініші;

4) кредиторлар комитетінің құрамына кіретін кредитордың алдындағы міндеттемелердің орындалуы;

5) кредитордың өзін кредиторлар комитетінің құрамына қосу туралы өтініші;

6) кредиторға кредиторлар комитетінің құрамында болуға кедергі келтіретін өзге де мән-жайлар (заңды күшіне енген сот актілері, кредитордың таратылуы не қайтыс болуы және басқалар) кредиторлар комитетінің қалыптастырылған және бекітілген құрамына өзгерістер енгізудің негіздері бола алады.

 

ҚР 01.07.98 ж. № 256-1; 11.07.01 ж. № 239-II; 2006.10.01 № 115-III (бұр. ред. қара) Заңдарымен 12-бап өзгертілді12-бап. Кредиторлар комитетiнiң отырыстары

1. Кредиторлар комитетiнiң бiрiншi отырысы кредиторлар комитетiнiң құрамы бекітілген күннен бастап он бес күннен аспайтын мерзiмде өткiзiлуге тиiс.

2. Кредиторлар комитетi бiрiншi отырысында:

1) дауысқа қою рәсiмiнде дауыстар тең болған жағдайда шешушi дауыс құқығы берiлетiн комитет төрағасын сайлауға;

2) конкурстық басқарушының кредиторлар комитетінің алдында түгендеу жөнінде есеп беру мерзімін белгілеуге;

3) сыйақының сомасын және оны конкурстық басқарушыға төлеудiң тәртібін белгiлеуге мiндеттi.

3. Кредиторлар комитетiнiң бұдан кейiнгi отырыстары комитет белгiлейтiн тәртiппен және мерзiмде шақырылады.

01.07.98 ж. № 256-1 ҚР Заңымен; 11.07.01 ж. № 239-II ҚР Заңымен; 2006.10.01 № 115-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2008.05.07. № 60-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 13-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 13-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)13-бап. Кредиторлар комитетiнiң өкiлеттiктерi

1. Кредиторлар комитетi мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын конкурстық іс жүргізу рәсімін өткізу бойынша іс-шаралар жоспарын бекітеді;

2) оңалтушы немесе конкурстық басқарушының iс-әрекеттерiн бақылауды жүзеге асыру үшiн кредиторлар комитетi мүшелерiнiң арасынан кредиторлар өкiлiн сайлайды;

3) сырттай байқау әкімшісінен, оңалтушы немесе конкурстық басқарушыдан борышкердің қаржылық жағдайы және сырттай байқау рәсімдерін, оңалту рәсімін және конкурстық іс жүргізуді жүзеге асыру барысы туралы ақпарат беруді талап етеді;

4) оңалтушы немесе конкурстық басқарушының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) уәкілетті органға және (немесе) сотқа шағымданады, сондай-ақ оларды атқаратын міндеттерінен шеттету туралы уәкілетті органға жүгіну жөнінде шешім қабылдайды;

5) банкроттың өндiрiп алынуы мүмкiн емес дебиторлық берешегінiң сомасын бекiтеді;

6) конкурстық басқарушы ұсынған конкурстық массаны сату жоспарын бекiтеді;

7) аудиторлық тексерудің және түгендеудің нәтижелерін назарға алады;

8) конкурстық іс жүргізуді өткізу үшін шығыстардың баптары мен сметасын бекітеді;

9) егер бұл кредиторлардың мүдделеріне нұқсан келтірмесе, конкурстық басқарушыға банкрот деп танылған кәсіпорынның өндірістік қызметін тоқтатпау жөнінде орынды болған жағдайда ұсыным береді;

10) борышкердің мемлекеттік қолдау шараларына жүгінуі және оңалту рәсімін тоқтата тұру туралы келісім береді;

11) оңалту жоспарында көзделгендерді қоса алғанда, борышкердің мүлкін (активтерін) кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс сату тәртібін айқындайды;

12) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктер.

2. Кредиторлар комитеті рәсімдерді жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты:

1) сырттай байқау, конкурстық іс жүргізу кезінде - айына кемінде бір рет;

2) жеделдетілген оңалту рәсімінде, оңалту рәсімінде - кредиторлар жиналысы белгілеген мерзімдерде кредиторлардың назарына жеткізуге міндетті.

 

ҚР 01.07.98 ж. № 256-1; 11.07.01 ж. № 239-II Заңдарымен 14-бап өзгертілді; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 14-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)14-бап. Кредиторлар комитетінің шешім қабылдауы

1. Кредиторлар комитетінің отырысы комитет мүшелерінің немесе олардың сенімді тұлғаларының кемінде 2/3-сі қатысса, құқықты болады.

2. Кредиторлар комитетінің отырысы оңалту рәсімінде, жеделдетілген оңалту рәсімінде борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығы оларда сақталған жағдайларда, борышкер мүлкінің меншік иесiнің (ол уәкiлеттік берген органның), құрылтайшылардың (қатысушылардың), сырттай байқау әкімшісінің, оңалтушы немесе конкурстық басқарушының, кредиторлар комитеті мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылады.Кредиторлар комитетінің мүшелері кредиторлар комитетінің отырысы өткізілетіні туралы отырыс өткізуге дейін кемінде жеті жұмыс күні бұрын хабардар етілуге тиіс.

Хабарламада отырыстың өткізілетін жері, күні мен уақыты туралы мәліметтер, күн тәртібі қамтылуға тиіс.

3. Кредиторлар комитетінің отырысы хаттамамен ресімделеді.Хаттама дауыс беруге қатысқан кредиторлар комитетінің мүшелері туралы мәліметтерді, күн тәртібін, дауыс беру нәтижелерін және қабылданған шешімдерді қамтуға тиіс. Хаттамаға кредиторлар комитетінің дауыс беруге қатысқан барлық мүшелері, сырттай байқау әкімшісі, оңалтушы немесе конкурстық басқарушы қол қояды.

Сырттай байқау әкімшісі, конкурстық басқарушы хаттамаға кредиторлар комитетінің дауыс беруге қатысқан барлық мүшелері қол қойған сәттен бастап оны үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға жібереді.

4. Жеделдетілген оңалту рәсімі, оңалту, сырттай байқау рәсімі кезінде, сондай-ақ конкурстық іс жүргізу кредиторлары талаптарының тізілімі бекітілгенге дейін кредиторлар комитетінің шешімі «комитеттің бір мүшесі - бір дауыс» қағидаты бойынша кредиторлар комитеті мүшелері жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.Конкурстық іс жүргізу рәсімі кезінде, кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілгеннен кейін кредиторлар комитетіне қатысатын кредиторлар өз талаптарының кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының жалпы сомасына қатысты мөлшеріне барабар дауыс санын иеленеді.

Міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін қолданылуға жататын тұрақсыздық төлемі (айыппұлдар, өсімпұлдар), төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін пайыздар, қолдан шығарылған пайда түріндегі шығындар, сондай-ақ өзге де мүлiктiк және (немесе) қаржылық санкциялар кредиторлар комитетінде дауыстар санын анықтау мақсаты үшін есепке алынбайды.

5. Борышкердiң қалған барлық кредиторларының борышкер кредиторлары комитетінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кредиторлар комитетіне ұсынымдар беру құқығымен кредиторлар комитетiнiң отырысына қатысуға құқығы бар.

6. Борышкер мүлкi меншік иесiнің (ол уәкiлеттік берген органның), құрылтайшылардың (қатысушылардың) кредиторлар комитетінің отырысына қатысуға және кредиторлар комитетінің шешімдеріне сотқа шағымдануға құқығы бар.

 

 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен 2-1-тараумен толықтырылды

2-1 тарау. Жеделдетілген оңалту рәсімі

 

14-1-бап. Жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану

1. Жеделдетілген оңалту рәсімі борышкер мынадай шарттарға сәйкес келген:

1) борышкерге қатысты банкроттық туралы немесе оңалту туралы іс қозғалмаған;

2) борышкер коммерциялық ұйым болып табылған;

3) борышкер төлемге қабілетсіз не таяу он екі ай ішінде ақшалай міндеттемелерді орындау мерзімі басталған кезде оларды орындауға қабілетсіз болған кезде қолданылады.

2. Өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптарын қоспағанда, борышкерге қатысты жеделдетілген оңалту рәсімі еңбек шарты бойынша жұмыс істеген тұлғаларға еңбекақы және өтемақылар төлеу, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарын, авторлық шарттар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша біртекті кредиторлар тобы (топтары) алдындағы міндеттемелер бойынша енгізілуі мүмкін.

3. Мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге қатысты жеделдетілген оңалту рәсімі осындай шараларды қолдану талаптарына сәйкес кез келген біртекті кредиторлар тобының (топтарының) міндеттемелері бойынша енгізілуі мүмкін.

4. Жеделдетілген оңалту туралы іске қатысушы тұлғалар:

1) борышкер;

2) оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлар тобына (топтарына) кіретін кредиторлар болып табылады.

5. Жеделдетілген оңалту рәсімінде сот:

1) жеделдетілген оңалту рәсімін қолданады және тоқтатады;

2) мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкердің жоспарын қоспағанда, оңалту жоспарын бекітеді;

3) мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкердің жоспарын қоспағанда, оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

4) борышкер жауапкер ретінде әрекет ететін мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша iстердi өзiнiң іс жүргiзуiне қабылдайды;

5) жеделдетілген оңалту рәсіміне қатысушылар арасындағы дауларды шешеді;

6) қорытынды есепті бекітеді.

 

14-2-бап. Борышкердің жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы өтініші

1. Төлемге қабілеттілікті қалпына келтіру, төлемге қабілетсіздіктің басталуының алдын алу мүмкіндігі бар болған кезде борышкер жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы сот органына жүгінуге құқылы.

2. Борышкердің өтініші сотқа жазбаша нысанда беріледі. Оған борышкер басшысы не құрылтай құжаттарына сәйкес оны алмастыратын тұлға қол қояды.

3. Борышкердің өтініші:

1) өтініш берілетін соттың атауын;

2) кредиторлық берешек сомасы туралы мәліметтерді;

3) кредиторлардың оңалту жоспарын мақұлдағаны туралы ақпаратты;

4) алдағы төлемдерді уақтылы өтеу мүмкін еместігінің себептерін қоса алғанда, кредиторлар талаптарын қанағаттандыру мүмкін еместігінің негіздемесін;

5) борышкерде бар мүлік, оның ішінде кепіл ауыртпалығы салынған, жалдауда және (немесе) лизингте тұрған мүлік, банк шоттарындағы ақшалай қаражат туралы мәліметтерді, шоттардың нөмірлерін және банктердің тұрған жерін, дебиторлық берешек сомасы туралы мәліметтерді;

6) борышкердің орындалу мерзімі басталмаған міндеттемелері туралы мәліметтерді;

7) шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты кредиторлар алдында ашуы туралы борышкердің жазбаша міндеттемесін;

8) оңалту жоспарына енгізілмеген біртекті кредиторлардың топтарына жататын кредиторлардың кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінде тиесілі төлемдерді алатыны және ұсынылған оңалту жоспары олардың құқықтарын өзгертпейтіні және қозғамайтыны туралы борышкердің міндеттемесін;

9) қоса берілетін құжаттардың тізбесін қамтуға тиіс.Борышкердің өтінішінде, егер борышкер олар сотта істі қарау үшін қажет деп есептесе, өзге де мәліметтер көрсетілуі мүмкін.

Осы тармақтың 4), 5), 6), 8) тармақшаларының талаптары мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

4. Жеделдетілген оңалту рәсіміне бастамашылық ету жөніндегі шығыстар борышкердің қаражаты есебінен жабылады.

5. Борышкердің жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішіне:

1) мемлекеттік баждың белгіленген тәртіппен және мөлшерде төленгенін;

2) берешектің бар-жоғын не оның басталғанын, сондай-ақ борышкердің кредиторлар талаптарын қанағаттандыруға қабілетсіздігін растайтын басқа да құжаттар;

3) борышкердің өтініші негізделген өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса беріледі.Мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкер осындай шаралар қатысушысының мәртебесін растайтын құжатты қосымша түрде табыс етеді.

Осы тармақтың 2) тармақшасының талаптары мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

6. Борышкердің өтінішіне:

1) оңалту жоспары;

2) берешектің сомасы, оның түзілген күні көрсетілген және біртекті кредиторлардың топтары бойынша бөлінген кредиторлар тізбесі;

3) отырыстың хаттамасы және (немесе) талаптарының сомасы оңалту жоспарына енгізілген біртекті кредиторлардың әрбір тобы (топтары) талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан астамын құрайтын кредиторлардың оңалту жоспарын мақұлдағаны туралы жазбаша растауы;

4) борышкерге қойылған талап арыздарды соттардың іс жүргізуге қабылдағаны туралы, сондай-ақ даусыз (акцептісіз) есептен шығарылуға қойылған талаптар туралы мәліметтер;

5) егер кредиторлар оңалту жоспарын қарау және келісу кезеңінде кредиторлар органын құрған болса, осындай орган мүшелерінің тізімі;

6) құрылтай құжаттарының көшірмелері де қоса беріледі.Осы тармақтың 2), 3), 4) тармақшаларының талаптары мемлекеттік қолдау шараларының қатысушысы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

7. Борышкердің өтінішіне қоса берілетін барлық құжаттарға өтініш берген тұлға қол қояды және олар мөрмен куәландырылады.

8. Борышкердің жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуін, егер:

1) борышкер осы Заңның


Каталог: upload -> company -> np akty rk
np akty rk -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
np akty rk -> Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы
np akty rk -> Нормативтiк құқықтық актiлер туралы 1998 ж. 24 наурыздағы №213-i қазақстан Республикасының Заңы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Су Кодексі
np akty rk -> Аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасы
np akty rk -> Қазақстан Республикасының Заңы Концессиялар туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет