Каталог элективных дисциплин специальности 5В050800 «Учет и аудит»бет1/4
Дата17.06.2016
өлшемі366 Kb.
#141520
  1   2   3   4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АУЕЗОВА
КАФЕДРА УЧЕТ И АУДИТ

Каталог элективных дисциплин

специальности 5В050800 – Учет и аудит

Шымкент 2011г.


Каталог элективных дисциплин специальности 5В050800 «Учет и аудит»

Код дисциплин

Название дисциплин

Содержание дисциплин

Кол-во кред.

Цикл ООД

Компонент по выбору


1

Kul 1112

Мәдениеттану

Мәдениеттану пәні. Әлеуметтік-гуманитарлық жаратылыстану ғылымдарының саласындағы мәдениеттану. Негізгі мәдениеттану концепциялары. Мәдени-тарихи үрдісі және оның негізгі заңдылықтары. Мәдениеттің тарихи типтері. Мәдени-тарихи даму үрдісіне қалыптық және цивилизациялық жақындау. Алғашқы мәдениет және оның ерекшеліктері. Ежелгі Шығыс мәдениеті. Ежелгі Рим және Грекия мәдениеті. Орта ғасыр мәдениетінің ерекшеліктері. Жаңа уақыт мәдениеті, мәдениет тарихындағы 21-ғасыр. Ұлттық қазақ мәдениетінің ерекшеліктері. Қазақ мәдениетінің тарихи кезеңдері. Қазіргі заманғы көп ұлтты қазақ мәдениетінің проблемалары.

1

Культурология


Сущность, структура и типы восточных культур. Особенности формирования языка, письменности искусства, науки в странах Востока. Культура Казахстана как составная часть восточной культуры.

Psi 1113

Психология

Психология объекті және заты. Объективті және субъективі шыдықтың қатынасы. Психика және организм. Жанның психикасының белсенділігі. Тәртіп психикасы және іскерлігі. Субъективті шындық құрылымы. Тұлға және тлғааралық қатынастар. Ерік бостандығы, тұлғалық жауапкершілік, адам психикасындағы жалпы және жекелік.

1


Психология

Объект и предмет психологии. Соотношение субъективной и объективной реальности. Психика и организм. Активность психики души. Психика поведения и деятельности. Структура субъективной реальности. Личность и межличностные отношения. Свобода воли, личная ответственность, общее и индивидуальное в психике человека.

KSE 1114

Қазiргi кездегi жаратылыстанудың тұжырымдамасы

Бұл пән жаратылыстану ғылымдарының негізгі сұрақтарын қарастырады: физика, химия, биология. Механиканың физикалық негіздері, қозғалыс теңдеуі, статистикалық фиика негіздері және термодинамика, гармоникалық тербелістер теңдеуі деген сияқты бөлімдерден тұрады. Химиялық бөлім заттардың құрылысын, Менделеевтің периодтық заңын, химиялық, коллоидты процестердің жалпы заңдылықтарын қарастырады. Сонымен бірге биологияның негізгі заңдылықтары, өсімдіктер жүйелігі, және жануарлар, тұқымқуалаушылоық негіздері, популяциядағы генетикалық процестерді қарастырады.

1


Концепция современного естествознания

Дисциплина рассматривает основные вопросы естественных наук: физика, химия, биология. Включает такие разделы, как физические основы механики, уравнения движения, основы статистической физики и термодинамики, уравнения гармонических колебаний. Химический раздел рассматривает строение вещества, периодический закон Менделеева, общие закономерности химических процессов, коллоиды. Рассматриваются также основные законы биологии, систематика растений и животных, основы наследственности, генетические процессы в популяции.

2

DGYu 1215

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Іс қағаздары пәні қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Бұл оқу құралының мақсаты қазіргі өмірімізде ең жиі қолданылатын ресми құжаттар туралы мәлімет беріп, оны тиісті орындарда өз тәжірибелерінде қолдана білуге жаттықтыру болып есептеледі.

1

Делопроизводства на гос. яз

Дисциплина тесно связана с такими науками как: социология, история, право, экономика и др. Целью этой дисциплины является знакомство с документацией, необходимой в работе.

EP 1116

Электронды үкімет

Электрондық үкіметті қалыптастыру принциптері, электронды үкіметтерді қалыптастыруға сілтемелер, электронды үкіметті қалыптастыру ортасындағы мемлекеттік саясаттың стратегиясымен негізгі принциптері электорнды үкіметті құру бағытындағы халықаралық өзара әрекеттесу электронды үкіметті қалыптастырудың мүмкін жолдары, электронды үкіметке өтуге дайындықты бағалау

1

Электронное правительство

Принципы формирования электронного правительства: предпосылки формирования, стратегия и основные принципы государственной политики в сфере формирования, международное взаимодействие, возможные пути формирования, оценка готовности к переходу на электронное правительство.

OIS 1117

Интелектуалды меншікті қорғау

Бұл жеке тұлғаның меншікті емес құқығын азаматттық интелектуалды меншік құқығымен реттеп қарастыратын курс.Интелектуалдық меншікті қорғау туралы заң субъектінің интелектуалды меншігіне деген қызығушылығымен оған деген құқықтық жауапкершілікті күшейтеді және өсіреді.Студенттер интелектуалдық меншікті тіркеу мен оны пайдаланудағы проблемалармен танысады.

1

Охрано интеллектуальной собственности

Курс рассматривает как один из личных неимущественных прав регулируемых гражданским правом интеллектуальной собственность. Закон об охране интеллектуальной собственности повышает и усиливает ответственность за нарушение прав и интересов субъектов интеллектуальной собственности. Студенты знакомятся проблемами регистрации интеллектуальной собственности и их использования.

3

VS 1213

Мамандыққа кiрiспе

Кәсіби қызметтің 4 облысы: 1) Басқару есебі, 2) тәуелсіз бухгалтерлік қызмет, 3) бюджеттік есеп, 4) педагогикалық қызмет. Нарық жағдайындағы бухгалтерлік есептің нұсқаулық және әдістемелік қамтамасыз етілуі «Бухгалтерлік есеп және есеп беру туралы заң».

Дайындық бағдары. Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау. Бухгалтерлік палатасы. ҚР аудиторлар палатасы. Есеп саясаты. Бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі мен әдістері. Бас бухгалтер Есеп-қаржы ақпараттарын сақтау. Бухгалтерлік есептің халыаралық аспектілері.2

Введение в специальность

В области профессиональной деятельности: 1) управленческий учет; 2) независимая бухгалтерская деятельность; 3) бюджетный учет; 4) педагогическая деятельность. Бухгалтер в условиях рынка. Инструктивная и методическая обеспеченность учета. Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Государственная программа развития и совершенствования бухгалтерского учета в Республике Казахстан на 1998-2001гг.». Направления подготовки. Компьютеризация бухгалтерского учета. Палата бухгалтеров. Палата аудиторов РК. Международные стандарты финансовой отчетности и КСБУ. Учетная политика (СБУ №1), Организация бухгалтерской службы СБУ №24. Управленческий учет. Системы бухгалтерского учета. Правила и принципы ведения бухгалтерского учета. Главный бухгалтер. Хранение учетно-финансовой информации. Бухгалтер бухгалтерский учет за рубежом. Международные аспекты бухгалтерского учета. Профессия бухгалтера. Профессиональная этика бухгалтера (кодекс этики) обучение в Вузах, послевузовского обучения. Аудит. АРМ бухгалтера.
OUIRS 1214


Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

Оқу-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың мақсаты студенттерге әртүрлі бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуе үйету. Студенттер ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін құрылымдай білуі қажет. Жиналған материал негізінде талдау жүргізіп және бар мәселелерді айқындап, қорытындылар мен тұжырымдар жасай білуі қажет, сонымен бірге оларды шешу жолдарын қарастыруы қажет. Зерттеу нәтижелері курстық және басқа зерттеу жұмыстарында безендірілуі қажет. Сонымен бірге оларды жұмыстарды техникалық сауатты безендіруге үйрету қажет, олар баяндамалар тұрғызу білуі, жүргізілген зерттеулер бойынша сөзге шығу немесе қорғау кезінде слайдтар жасай білуі қажет.

2


2

Организация УИРС

Целью организации учебно-исследовательской работы является научить студентов проводить научные исследования по различным направлениям. Студенты должны уметь формировать цели и задачи научного исследования. На основе собранного материала проводить анализ, выявлять существующие проблемы, делать выводы и предложения, а также пути их решения. Результаты исследования должны быть изложены в курсовых и других исследовательских работах. Необходимо также научить их технически грамотно оформлять работы, уметь строить доклады, слайды для защиты или выступления по проведенным исследованиям.

IRBU1215

Бухгалтерлік есептің даму тарихы

Кәсіби қызметтің 4 облысы: 1) Басқару есебі, 2) тәуелсіз бухгалтерлік қызмет, 3) бюджеттік есеп, 4) педагогикалық қызмет. Нарық жағдайындағы бухгалтерлік есептің нұсқаулық және әдістемелік қамтамасыз етілуі «Бухгалтерлік есеп және есеп беру туралы заң».

Дайындық бағдары. Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау. Бухгалтерлік палатасы. ҚР аудиторлар палатасы. Есеп саясаты. Бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі мен әдістері. Бас бухгалтер Есеп-қаржы ақпараттарын сақтау. Бухгалтерлік есептің халыаралық аспектілері


История развития бухгалтерского учета


В области профессиональной деятельности: 1) управленческий учет; 2) независимая бухгалтерская деятельность; 3) бюджетный учет; 4) педагогическая деятельность. Бухгалтер в условиях рынка. Инструктивная и методическая обеспеченность учета. Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Государственная программа развития и совершенствования бухгалтерского учета в Республике Казахстан на 1998-2001гг.». Направления подготовки. Компьютеризация бухгалтерского учета. Палата бухгалтеров. Палата аудиторов РК. Международные стандарты финансовой отчетности и КСБУ. Учетная политика (СБУ №1), Организация бухгалтерской службы СБУ №24. Управленческий учет. Системы бухгалтерского учета. Правила и принципы ведения бухгалтерского учета. Главный бухгалтер. Хранение учетно-финансовой информации. Бухгалтер бухгалтерский учет за рубежом. Международные аспекты бухгалтерского учета. Профессия бухгалтера. Профессиональная этика бухгалтера (кодекс этики) обучение в Вузах, послевузовского обучения. Аудит. АРМ бухгалтера.

4

EP 1216

Табиғатты пайдалану экономикасы

Табиғатпен үйлесімді әрекет жасау жағдайында қоғамның даму бағыттары,табиғатты пайдалнудың, негізгі көзқарастарының өзара байланысы, негізгі экономикалық заңдардың табиғатты пайдаланудағы көрінісі, нарық жағдайында табиғи- техногендік кешендерді құрудың экономикалық мәселелері, табиғи қорларды экономикалық бағалау, табиғат пайдалану кәсіпорындарын лицензиялау тәртібі, кешенді табиғат пайдалану шарттарын жасау.

3

Экономика природопользования

Перспективы развития общества в условиях гармонического взаимодействия с природой, взаимосвязь основных аспектов природопользования, своеобразие проявления экономических законов в природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования природно-техногенных комплексов в условиях рынка, экономическая оценка природных ресурсов, правила лицензирования предприятий природопользования, составление договоров на комплексное природопользование, экономическая оценка услуг, внебюджетные экологические фонды, экологическое страхование, экономическая оценка ущерба от негативного антропогенного воздействия, комплексная эколого-экономическая экспертиза.

OUPPD 1217

Табиғатты қорғау қызметін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру

Табиғи орта, табиғат ресурстары және оларды қорғау, тиiмдi пайдалану ұғымдары. Табиғатты қорғау қызметiнiң қоғамдық, техникалық және жаратылыстану ғылымдарымен байланысы. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндетттерi. Табиғатты қорғауды жүзеге асырудың негiзгi бағыттары. Табиғат қорларының жiктелуi. Табиғат сыйымдылығы, табиғи ортаға келетiн зиян және табиғат қорғау шығындары. Экономикалық бағалау көрсеткiштерi, әдістерi және ескертiлетiн факторлар. Минералды шикiзат қорын бағалау ерекшелiктерi. Бағалау белгiсi әдістерi, көрсеткiштерi. Жердің абсолютті және салыстырмалы құндылығы. Жерді пайдалануды жобалау және жерді ауыл шаруашылық айналымнан алғанда экономикалық бағалау.

3

Организация, управление и планирование природоохранной деятельности

Экологические основы охраны природы. Экономика эффективного использования природных ресурсов и охрана природы. Теория экономической оценки природных ресурсов и качества окружающей среды. Охрана невосполнимых природных ресурсов. Экономические проблемы эффективного использования и охраны земельных ресурсов. Эффективное использование и охрана водных ресурсов. Управление использования окружающей среды. Глобальные и международные проблемы охраны окружающей среды.

EM 1218

Экологиялық менеджмент

Экологиялық менеджмент» пәнінің мақсаты,пәні, мақсаты. Қоршаған ортаның ластануы.Кәсіпорында экологиялық менеджментті ұйымдастыру жүйесінде СМЖ стандартын пайдалану.Кәсіпорында экологиылық менджментті ұйымдастыру жүйесін қолдану.Өнімді экологиялық маркировкалау және жарнама жасау.Кәсіпорындағы экологиялық есептілік пен есеп беру. Экологиялық аудит. Экологизация, экологиялық менеджменттің халықарлық тәжірибесі мен қаржыландырылуы.

3

3Экологический менеджмент

Сущность, функции и основные принципы экологического менеджмента. Природные ресурсы и их виды. Система управления и методы использования окружающей среды. Политика и стратегия охраны окружающей среды. Экономическая оценка природных ресурсов. НТ достижения в использовании природы. Эффективное использование и нормативы использования природных ресурсов. Оценка вреда от загрязнения окружающей среды. Экологическое страхование.

Жобаны модельдеу және талдау

Сызықты әдістер. Сызықты программалау. Тапсырмаларды бекіту. Графикалық әдіс. Симплексті әдіс. Екіжақты тапсырма және оны шешу.Толық сандық программалау. Гомори әдісі.Шеіктік және бұтақтар әдісі. Макроэкономика және өндірісті жоспарлау мысалы.. Қосарланған бағаны экономикалық интерпретациялау.Оптималды жоспардың тұрақтылығы. Салааралық баланстың моделі.

Анализ проетов и моделей

Особенности и формы осуществления реальных инвестиций предприятия. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Сущность управления инвестиционными проектами. Проектный цикл. Структуризация проектов. Участники проекта. Контроль на этапах жизненного цикла инвестиционного проекта.
EMMSA 3220

Экономикалық математикалық модельдеу және талдау жүйесі

Әр түрлі масштабта – фирмадан ұлттық экономикаға дейінгі экономикалық жүйелер мен процесстерді дамытудың заңдылықтарын және деңгейлерін талдау, экономикалық конъюктураның, болжаудың математикалық әдістерін талдау, экономикалық құбылыстарды моделдеу, ұтымды шешімдерді іздеуді талдау.


3

Экономическое математическое моделирование и система анализа

Анализ уровней и закономерностей развития экономических систем и процессов в любых масштабах – от фирмы до национальной экономики, математические методы анализа экономической конъюктуры. Прогнозирования, моделирования экономических явлений, поиска оптимальных решений.

Log 3221

Логистика

Бұл пәннің негізгі мақсаты - нақты есептерді шешуі үшін бизнестің құнын бағалаудың негізгі әдістерін, жеке меншіктің әртүрлі формаларын, шаруашылық түрлерінің және жиынтық бағалаудың есептеу жүйесін зерттеу. «Бизнесті бағалау» пәнін окыту нәтижесінде студент нарықтық экономикалық жағдайдағы бизнестің құнын бағалаудың маңызы мен мәнін зерттеп біліп, шаруашылық субъектілердің бағалау тәртібі, қағидаларымен танысады. Сондай-ақ студенттер тәжірибелерде бағалаудың әдістерін қолдану арқылы бизнестің құнын бағалап есептеуді үйреніп, бағалау қызметіндегі тәжірибесін зерттейді.

3

Логистика

Логистика – одна из основополагающих дисциплин в процессе подготовки профессиональных деятелей рынка: руководителей предприятий, работников сбыта и торговли, специалистов по рекламе и исследованиям рынка. Сущность и задачи закупочной логистики. Задача выбора поставщика. Понятие и концепция производственной логистики. Системы управления материальными потоками. Понятие и задачи распределительной логистики. Система складирования и складская переработка продукции.Расчет показателей работы склада. Глобальные логистические системы. Логистические информационные системы.

5

UP 3222

Персоналды басқару

Ұжым менеджменті және оның компания іскерлігін басқарудағы ролі. Ұжымды басқаруға диагностикалық қадам жасау. Ұжымды басқару стратегиясы. Ұйымдағы кадрлық қызметтер. Жұмысшы орынды конструкциялау және талдау. Кадрлық жоспарлау. Еңбек нәтижелелігін бағалау, кадрларды жинау, теру. Жұмысшыларды оқыту. Карьераны дамытудағы жоспарлау. Еңбек компенсациясының жүйесі. Ұжым маркетингі. Еңбек қауіпсіздігі және жұмысшыларды әлеуметтік сақтандыру. Адамдық ресурстарды басқарудағы шет елдік тәжірибе.

3

Управление персоналом

Менеджмент персонала и его роль в управлении деятельностью компании. Диагностический подход к управлению персоналом. Стратегия управления персоналом. Кадровые службы в организации. Анализ и конструирование рабочего места. Кадровое планирование. Набор, отбор кадров и оценка результативности труда. Обучение работников. Планирование в развитии карьеры. Система компенсации труда. Маркетинг персонала. Безопасность труда и социальная защита работников. Зарубежный опыт в управлении человеческими ресурсами.
PIPE 3223

Экономиканы жоспарлау және болжау

Математикалық модельдеу және экономикалық ілімдерді дамыту.Тұтыну мен өндірістің үлгілері.Экономикалық өзара әрекеттестік.Валь Рас үлгісі.Нарық үлгілері.Макроэкономикалық серпіннің жалпы үлгісі.Ашық ауыспалы экономиканың үлгісі.Инфляция және жұмыссыздықтың өзара әрекеті.Монтьев пен Нейманның үлгілері.Экономикалық өсімнің үлгісін зерттеу.Макроэкономикалық тербеліс мемелекеттік қарыздар серпіннің үлгісі. Экономиканы болжауды ақпартпен қамтамасыз ету.Статистикалық бағалау.регрессиялық үлгілер.Трендтер және маусымдық тербелістер.Уақыттық қатарларды тегістеу.Авторегрессиялық үлгілерді қолдану.Болжаудағы көпөлшемді статистикалық әдістері.Анықсыздық жағдайындағы болжау.Эксперттік бағалау.Апат ілімі.Экология-экономикалық даму тұрақтылығының сценарлық болжауы.Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді болжау.

3

Прогноз и планирование экономики

Информационное обеспечение прогназирования в экономике.Статистические оценки Тренды и ценные колебания.Сглаживание временных рядов.Адаптивные методы прогназирования.Использование авторегрессивонных моделей.Предсказание доходности и волатильностина финансовых рынках. Прогназирование социально-экономческих процессов.
VP 3224

Фирмаішілік жоспарлау

Фирмаішілік жоспарлау әдістері және принциптері. Негізгі және нормативтік көрсеткіштер жүйе. Фирманың негізгі бағыттары және стратегиясын таңдау. Оперативтік жоспарлау бағалау және критерилері. Жүйелік жоспарлау әдістері. Кәсіпорын жұмысының негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін жоспарлау.

3

Внутрифирменное планирование

Принципы и методы внутрифирменного планирования. Система основных и нормативных показателей. Выбор стратегии и основного направления фирмы. Критерии и оценки оперативного планирования. Методы сетевого планирования. Планирование основных технико-экономических показателей работы предприятия.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет