Нина шуманова • вера тренкова христо тренковбет1/5
Дата11.07.2016
өлшемі0.52 Mb.
#191187
  1   2   3   4   5
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

НИНА ШУМАНОВА ВЕРА ТРЕНКОВА

ХРИСТО ТРЕНКОВ

1912-1971

биобиблиография

София, 2004


Рецензент

ст.н.с. д-р Цветанка Панчева

© Нина Стоянова Шуманова, 2004

© Вера Христова Тренкова, 2004

© Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 2004

   ISBN 954-523-075-4
СЪДЪРЖАНИЕ

Научноизследователската дейност на Христо Тренков в контекста на новата история на българската библиография • 5


Обяснителни бележки • 23
Важни дати от живота и дейността на Христо Тренков • 26
Публикации на Христо Тренков • 31

Публикации за Христо Тренков • 87

Помощен апарат

Показалец на подписите и псевдонимите,

използвани от Христо Тренков • 88

Именен показалец • 89

Показалец на периодичните издания, в които

е сътрудничил Христо Тренков • 93


Изказваме дълбока благодарност на семейството на Христо Тренков за предоставената възможност да използваме част от личния му архив.

Без достъп до него съставянето на биобиблиографията в този й вид би било невъзможно.
От съставителите
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

НА ХРИСТО ТРЕНКОВ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ
През 2002 г. се навършиха 90 години от рождението на големия български библиограф Христо Тренков. Предлагайки на библиотечната общественост неговата биобиблиография, ние се ръководихме не толкова от годишнината, колкото от убедеността си, че българската библиография е длъжница на едно поколение специалисти, което работи в нови и трудни условия, поколение, което живя в сянката на „класиците“ Александър Теодоров-Балан, Никола Начов, Никола Михов. То направи изключително много за развитието на теорията, методиката и организацията на съвременната българска библиография, обучи висококвалифицирани кадри и остави след себе си дух на професионализъм, висок морал и скромност. Неминуемата смяна на поколенията и все по-забързаната ни надпревара с времето отдалечават спомена за събития и хора, които са допринесли за собственото ни професионално самочувствие и за онова самочувствие, което искаме и трябва да оставим на идващите след нас.

Новите условия на обществено и културно развитие в България след края на Втората световна война дават своето отражение и върху българската библиография. По пътя на утвърждаването си, особено в периода от 1944 до края на 60-те години на 20 в., тя трябва да преодолява редица проблеми на организационно и кадрово ниво, както и да решава специфични теоретични и методически въпроси. След 1944 г. Народната библиотека поема функциите на национална библиотека, което я обвързва и с проблемите на библиографията. Успоредно с това на 1 април 1945 г. официално започва своята дейност Българ-ският библиографски институт „Елин Пелин“ (ББИ). С неговото име се свързва разработката на методиката и реализирането на огромните по обем и с национална значимост репертоари на българската книжнина, както и издаването на първите препоръчителни библиографии у нас. От 1952 г. Институтът пристъпва към библиографско разкриване на съдържанието на периодичните издания, като започва да издава текущата аналитична библиография „Летопис на периодичния печат“. От януари 1953 г. поема и издаването на „Български книгопис“, регистриращ книги, ноти, графика и нови периодични издания. Така националната библиография се превръща в основна задача на Българския библиографски институт, което налага разработването на цялостна концепция за подбора, обработката и систематизацията на материала и води до сериозни дискусии в професионалния печат. За почти двадесетгодишното си съществуване Българският библиографски институт се утвърждава като национален библиографски център, който успешно развива теоретична, методическа и практическа дейност. През 1964 г. той се слива с Народната библиотека, а националната библиография се включва като основно направление в дейността Ј. С имената на нейните сътрудници от този период се свързват значими разработки в областта на националната, препоръчителната и краеведската библиография, библиографията на българската библиография и в областта на Булгариката. Издават се и много на брой, професионално съставени научно-спомагателни, персонални и препоръчителни указатели.

Интерес към проблемите на библиографията все повече и повече проявяват и новосформираните окръжни и по-големите читалищни библиотеки. През 60-те години на 20 в. те се превръщат в центрове на препоръчителната, персоналната и краеведската библиография, развивайки и усъвършенствайки тяхната теория и методика. От края на 50-те години на 20 в. научните библиотеки и новооткритите информационни центрове насочват дейността си към по-ефективно информационно обслужване на специалистите. Причините са в активизирането на научноизследователската дейност в световен мащаб. Науката се превръща в държавна политика, а с разработването на научни проблеми все повече се ангажират специално сформирани научни групи и колективи. След Втората световна войната в България започва из-граждането на мрежа от научни институти към БАН, откриват се нови висши учебни заведения, създават се условия за работа на различни по характер научни звена. Както навсякъде по света, и у нас това непосредствено се свързва с нарастване ролята на научната литература и периодика, както и с необходимостта от нов тип информационно обслужване на специалистите.

Разширяването на библиографската дейност поставя с особена актуалност въпроса за професионалната подготовка на кадрите. Проблемът е много сериозен, особено в първите години след войната, когато към библиотеките се насочват хора без необходимите знания и квалификация. Българският библиографски институт и Народната библиотека търсят свои решения за квалификацията на кадрите си. Институционализирането на библиотечното образование в България започва в началото на 50-те години на 20 в. и се свързва с Държавния библиотекарски институт (ДБИ) и Катедрата по библиотекознание и библиография към Софийския университет, а обучението в тях е обект на дискусии. В тези условия особено остро се чувства липсата на подходяща теоретична, методическа и учебна литература, която да подпомага професионално сътрудниците на библиотеките, занимаващи се с библиография и да облекчи курсистите и студентите в процеса на тяхното обучение и квалификация.

Развитието на българската библиография до края на 60-те години на 20 в. е свързано с дейността на един от най-големите представители на новото поколение библиографи — д-р Христо Тренков. Той завършва Американския колеж (1931), Юридическия факултет в Софийския университет (1936) и Обществено-политическия отдел на Свободния университет „Св. Иван Рилски“ (1935). Специализира в Париж (1937—1939), Лондон (1939) и в Академията по международно право в Хага (1939). Защитава докторат по правни и държавни науки в Юридическия факултет на Софийския университет (1942). Това солидно образование му дава възможност да работи в Министерството на външните работи и изповеданията (1941—1948). През 1942 г. е признат официално за професионален журналист. Събитията от 9 септември 1944 г. и настъпилите обществено-политически промени в България прекъсват успешната му дипломатическа и журналистическа кариера. През 1948 г. започва работа в Българския библиографски ин-ститут, а от 1962 г. до смъртта си през 1971 г. работи в Народната библиотека „Кирил и Методий“.

Тази кратка хронология е илюстрация на обратите в една житейска съдба. Зад нея стои трудът на високообразован човек, принуден от обстоятелствата да прекъсне съзнателно избрания творчески път, да започне работа в нова за него област и да се утвърди в нея като без-спорен авторитет и специалист, респектиращ професионалната общност у нас и в чужбина. Онези, които са запознати с подробности от биографията на Хр. Тренков, няма да приемат, че работата му в Българския библиографски институт е в „нова“ за него област. Те имат основание донякъде, тъй като успоредно със следването си в Юридическия факултет Хр. Тренков завършва и едногодишния курс по библиотекознание при доц. Стоян Аргиров. Този факт може да се тълкува като предчувствие за предопределеност, но много по-убедително е да го свържем с трайните интереси на младия Тренков към книгите. Не случайно още като ученик в Американския колеж, той публикува през 1931 г. в училищното списание „Рилски шепот“ дописка за фонда на училищната библиотека. През 1935 г. във вестник „Обзор“ е поместена статията му „Нашите библиотеки“, представяща фондовете на най-големите библиотеки в София и в Пловдив, както и възможностите за обслужване на читателите от читалищните библиотеки. От 1936 г. до 1948 г. интересите и публикациите на Хр. Тренков са силно повлияни от юридическото му образование и дипломатическата му кариера. В този период той защитава в Юридическия факултет на Софийския университет дисертацията „Правното положение на крайбрежното море“ (1942 г.) и получава научната степен „доктор на юридическите науки“. Активно сътрудничи на вестниците „Мир“ и „Изгрев“, както и на редица твърде различни като обществена ориентация вестници и списания („Балкан“, „По света“, „Free Bulgaria“, „Отечествен фронт“, „Народно земеделско знаме“ и др.). Автор е на поредица от статии върху правните аспекти на събитията на Балканите в периода 1918—1919 г., като част от тях публикува във Франция. От този период са и двете му студии в областта на правото „Войната от гледище на международното право“ (1943) и „Право на отговор чрез печата“ (1947).

През 1948 г. Хр. Тренков напуска Министерството на външните работи и вероизповеданията и постъпва на работа в Българския библиографски институт. От тази година е и последната му публикация, свързана с правото. В първия годишник на ББИ, посветен на седемдесетгодишнината на академик Никола Михов, е поместена студията му „Свободата на печата“ (1948). Тук той представя правните аспекти на свободата на печата, разглеждана като конституционно, законово и съдебно гарантирана лична свобода на авторите. Реакцията на официалната критика е унищожителна рецензия за материалите, поместени в Годишника, като с особена острота се коментира „реакционната теория“ за свободата на печата, развивана от Хр. Тренков. Няколко десетилетия тази студия съзнателно е елиминирана и може само да се съжалява, че въпреки актуалността си и днес тя остава забравена.

В продължение на 23 години Хр. Тренков гради основите на новата българска библиография. Повече от половината от тях са свързани с работата му в Българския библиографски институт. Преценявайки много вярно значението му за българската библиография, с присъщия за дипломат и журналист усет към значимите неща, Хр. Тренков представя пред българската и чужда общественост в поредица от публикации неговата история, задачи и постижения. През 1948 г. излиза брошурата „Български библиографски институт. История, устройство, задачи, постижения“, която е преведена и на френски език и е издадена в София през същата година. Същият материал е поместен със съкращения и в словашкото списание „Kniznica“, Martin (1950). Въпреки усилията ни не можахме да открием запазен екземпляр нито от изданието на български език, нито от френския му превод. Сведенията, които имаме за тях, са от личния архив на Хр. Тренков. Кратка статия за дейността на Българския библиографски институт Хр. Тренков публикува и в полското списание „Bibliotekarz“, Warszawa (1949). Честването на десетгодишнината на ББИ през 1955 г. е повод Хр. Тренков да подготви на руски и френски език специални юбилейни издания „Болгарский библиографический институт им. Элина Пелина“ (1955) и „Institut bulgarе de bibliographie „Eline Peline“ (1955). Тук се прави равносметка за дейността на Института и се дефинират бъдещите му задачи според вижданията на автора. Включен е и списък на публикации за ББИ в чуждия печат. Годишнината на Института е отбелязана и със статия в чешкото списание „Knihovnа“ (1955). В периода между 1945 г. и 1964 г. българската библиография се идентифицира с дейността на Българския библиографски институт. С публикациите за него на чужди езици и в чужди професионални списания Хр. Тренков извежда българската библиография от националните рамки, като популяризира в чужбина нейната история, състояние и перспективи. Трябва да отбележим, че за френската версия на юбилейното издание от 1955 г. в личния архив на Хр. Тренков има сведения за рецензии в италианския, френския, американския и унгарския професионален печат, което е своеобразна оценка за изданието и е за неговия автор и показател за интереса към българската библиография.Ранните изследвания на Хр. Тренков са в областта на новата история на българската библиография. През 1948 г. в авторитетното сп. „Slavonic and East European reviеw“ е поместена студията му „Bulgarian bibliography“, предназначена според автора Ј „за чужденци“. Тук с много фактология се представят основните етапи от развитието на българската библиография. Тази студия за съжаление е непозната на българските специалисти. Тя не се цитира и не се включва в литературата по история на българската библиография. Сведения за нея дава самият Хр.Тренков в „Сто години българска библиография. 1852—1952. Споменна книжка“ (1952, с. 46) и в „Специална библиография“ (1958, с. 145). В архива му обаче открихме много точни данни за цитирането Ј в английски, немски и американски източници.

Стогодишнината на библиографския списък на Ив. Шопов се отбелязва със „Сто години българска библиография. 1852—1952. Споменна книжка“ (1952), издадена от името на Българския библиографски институт. Хр. Тренков я посочва като свой труд в изследването си „Специална библиография“(с. 145) и в бележки в личния си архив. Тук се проследява развитието на българската библиография по периоди и се очертават задачите, които стоят пред нея. Към изданието са приложени — кратък летопис „Българската библиография в дати“, „Издания на Българския библиографски институт „Елин Пелин“ и „Литература по история на българската библиография“, факсимилета и портрети.От класиците на българската библиография Хр. Тренков е привлечен най-вече от дейността на академик Никола Михов, на когото посвещава няколко материала (първият е от 1947 г., поместен във в. „Изгрев“), както и от академик Александър Теодоров-Балан. Интересът на Хр. Тренков към историята на българската библиография може да се открие у почти всички негови изследвания, както и в многобройните му библиографски обзори върху българската научна книжнина в различни области от знанието.

Един от основните научни интереси на Хр. Тренков се свързва със справочно-библиографската работа в библиотеките. Причините за това са няколко. След Втората световна война науката се превръща в национална политика, а това е съпроводено с непрекъснато нарастване на документалния поток и необходимост от компетентна ориентация в него. Наблюдава се засилен интерес към издаване на широк спектър от разнообразни по вид и характер справочни издания. Библиотеките, конкуриращи се с повсеместно откриваните информационни звена, търсят нови възможности за привличане на читатели и за по-ефективно удовлетворяване на разнородните им информационни потребности. Недостатъчната професионална квалификация на значителна част от библиотекарите налага разширяване на познанията им, свързани с особеностите на справочната литература. Относително слабата им езикова подготовка е сериозна бариера при работата им с чужди справочни издания.

В тези условия Хр. Тренков извежда справочно-библиографската работа на библиотеката като самостоятелно и значимо направление в библиотечната дейност. Още през 1949 г. за нуждите на един от първите курсове, свързани с квалификацията на кадри за общообразователните библиотеки, Хр. Тренков издава, макар и на циклостил, лекциите си, озаглавени „Справочно дело“ (1949). Това е първа публикация у нас на подобна тема. Без претенции да дефинира същността на справочната работа, той я разграничава от всички останали библиотечни дейности. Много синтезирано и с конкретни примери са представени особеностите на различните видове справочни издания и са посочени общата организация и методика на справочната работа. Това е и схемата, по която впоследствие тази информация се разширява. През 1951 г. излиза „Справочно-библиографската работа в масовата библиотека. Кратък курс“, а в личния архив на Хр. Тренков има информация и за друга негова книга под заглавие „Справочно-библиографската работа в малката библиотека“ (1953), издание на Комитета за наука и култура. Сред тези заглавия се откроява „Справочно-библиографската работа в масовата библиотека. Ръководство за начинаещия библиотекар“ (1953). Именно тук за първи път у нас подробно и систематизирано се коментират проблемите на справочно-библиографското обслужване на читателите. „Ръководството“ запознава „начинаещия библиотекар“ с различни видове справочни издания, разкрива информационните възможности на картотеките и библиотечните каталози, обръща внимание върху документите с частично справочен характер и подчертава значението на справочния апарт към книгите. Изчерпателно са изложени методите и формите на справочно-библиографската работа. Включена е и много информация, свързана с нейното планиране и отчитане, и са посочени изискванията и особеностите, свързани с организирането на справочната служба. За да се разшири професионалната компетентност на библиотечните специалисти, е приложен и анотиран списък на подходяща допълнителна литература по проблема. Отчитайки относително малките възможности на библиотекарите от общообразователните библиотеки за самостоятелно ориентиране в справочната литература, Хр. Тренков включва и доста подробен „Списък на по-важни справочници“ по отделните отрасли на знанието. „Ръководството“ има голям успех сред библиотечните специалисти. Качествата му са оценени от професионалната критика у нас и в чужбина. През 1957 г. то е преведено на чешки език. През 1967 г. на базата на двадесетгодишен опит и в определено променени условия за работа в библиотеките, Хр. Тренков написва учебника „Справочно-библиографската работа и методика на препоръчителната библиография в масовите и училищните библиотеки“ за студентите от Държавния библиотекарски институт. Наред с основите на справочната работа, тук се дава характеристика на различните справки, изготвяни от библиотеките, и се предлагат подходящи методики за тяхното изпълнение. За първи път са разгледани и качествата, които трябва да притежава библиографът, ангажиран със справочна работа. Проблемът е значим, но недискутиран от българските специалисти. Самата справочна работа е обвързана с методиката на препоръчителната библиография. Въпреки че това е учебник, авторът използва и обобщава опита си от подобни издания, като включва списък на основни справочници по области от знанието. Умелото съчетание между методически материал и фактология го превръща в полезно помагало, използвано дълги години от библиотечните специалисти в конкретната им работа.

В периода 1952—1964 г. текущата национална библиография на България изцяло се свързва с дейността на Българския библиограф-ски институт, който има статут на национален библиографски център. Като сътрудник в него Хр. Тренков е непосредствено ангажиран с проблемите на текущата национална библиография на България и особено с аналитичната разработка на периодичния печат. Практическата му дейност е свързана с редактирането на бюлетините „Български книгопис“, „Летопис на периодичния печат“ и „Български музикален книгопис“. Познаването на чуждия опит, изключителната му професионална осведоменост и непосредственият му контакт с българската библиографска практика му дават възможност за компетентни лични позиции и коментари, които той излага в няколко публикации. Статията „Ново постижение на българската аналитична библиография на България“ (1955) се появява три години след началото на аналитичната разработка на периодичния печат и отразява нейния начален период. Тя има констативен характер, като подробно описва всички основни процеси, свързани с текущата аналитична библиография — подбор, библиографско описание, класиране, помощен апарат, срокове на издаване и възможности за разпространение, а общата оценка е положителна. В „За отбора на материала в общата текуща регистрационна библиография“ (1955) се дискутират понятията „библиографска единица“ и „долна граница за регистрация“, оспорват се някои методически решения за регистрацията на определени видове периодични издания. Особено внимание се отделя на проблемите на подбора на материала в аналитичната библиография и по-специално на пълнотата при регистрация на рецензии и библиографии. Обзорен характер има статията „Общата текуща регистрация на статии и рецензии в чужбина“ (1963), чиято цел е да представи библиографските практики в различни страни. Най-голям интерес в тази област представлява студията „Универсалната текуща аналитична библиография на България“ (1963). Повод за нейното написване е десегодишнината от началото на аналитичната разработка на периодичния печат в България. Това е достатъчно време за реални констатации, за натрупване на проблеми и за търсене на пътища за тяхното решаване. Значението на студията се определя не само от задълбочения анализ на състоянието на българската аналитична библиография, но и от поставените в дискусионен план „взаимноизключващи се положения“, свързани с нейната методика и организация. Те засягат принципите на подбор на две нива — на изворите и на материалите от тях, тематичните граници на „Летописа“ с възможни решения — универсален бюлетин или самостоятелни отраслови серии и ефективността на бюлетина от гледна точка на ползувателите му. Хр. Тренков е категоричен, че от решаването на тези проблеми, в една или друга посока, зависи характера и бъдещето на българската аналитична библиография. За съжаление той не предлага свое становище по тях. Формулираните от него проблеми, засягащи българската аналитична библиография, продължават да бъдат актуални и по тях може да се дискутира и днес, въпреки петдесетгодишната им давност.

Дългогодишната непосредствена ангажираност на Хр. Тренков с проблемите на текущата национална библиография му позволяват да направи един от най-точните Ј анализи в „Български книгопис. Създаване, развой и постижения на държавната библиографска регистрация в България“(1964). Тук се проследява историята на бюлетина „Български книгопис“, излагат се принципите на текущата регистрация на книги, „служебни и дребни издания“, картографски и нотни издания, коментират се грешки, допускани в процеса на описване и класиране, аргументира се необходимостта от предметен показалец, кумулации и библиографска статистика, изтъква се необходимостта от проучване на ефективността му. Прецизността на Хр.Тренков като библиограф и изключителното му чувство за отговорност при пред-ставяне на фактите, превръщат изследването му върху „Български книгопис“ в основен и достоверен източник на информация, на който може да се опрат историците на българската библиография.В новата история на българската библиография периодът между 50-те и 60-те години на 20 в. се характеризира с бурно развитие на препоръчителната библиография. Първите Ј стъпки у нас са свързани с Българския библиографски институт. След 1952 г. Народната библиотека се утвърждава като теоретичен и методически център в областта на препоръчителната библиография. Под влияние на съветската теоретична литература и практика българските библиографи насочват усилията си към разработване на теорията и методиката на препоръчителната библиография, адаптирани към спецификата на българските библиотеки и традиции в четенето. Интересът на Хр. Тренков към препоръчителната библиография не е така отчетливо откроен, както към националната текуща библиография, но може да се търси в няколко направления. Той е автор на един от първите методически материали „Как да съставим препоръчителен библиографски указател“ (1953), а десет години по-късно в „Препоръчителната библиография — днес и утре“(1963) прави една от най-критичните оценки на състоянието на препоръчителната библиография у нас, поставяйки под съмнение ползата от издаването на редица библиографски указатели и списъци. Негова е и популярната методика на препоръчителната библиография, разработена специално за общообразователните и училищните библиотеки и обвързана с тяхната справочна работа, „Справочно-библиографската работа и методика на препоръчителната библиография в масовите и училищни библиотеки“ (1967). Автор е и на рецензия (1949) за едни от първите преводи у нас от руски език на препоръчителни библиографски списъци. Отчитайки недобрата професионална подготовка на библиотечните кадри, Хр. Тренков е един от съставителите на препоръчителна библиография „Какво да четем по библиотечно дело“, излязла в две издания, съответно през 1953 г. и през 1955 г. По същата причина към някои от своите книги той включва и препоръчителни списъци с библиотековедска литература.

Ако степенуваме приносите на Хр.Тренков в областта на българската библиография, то безспорно те са най-големи в областта на отрасловата библиография. На нея е посветено изследването „Специална библиография. Теория, организация, методика“ (1958). Подзаглавието ориентира в амбициите на автора да изложи цялостно проблемите на „специалната библиография“. Най-слабо тук е разработена теорията, като тя се изчерпва с въвеждането и поясняването на основни понятия от библиографията, с някои уточнения, свързани с употребата на термини като „масова библиография“, „научна библиография“, „научно-помощна библиография“, с търсене на връзка между специалната библиография и развитието на науката. Авторът се опитва да наложи термина „специална библиография“, въпреки собственото си уточнение, че „най-характерната нейна особеност е отрасловият Ј облик“. В самостоятелна глава Хр. Тренков излага вижданията си за видовете и формите на специалната библиография. Те не се вписват в съвременната парадигма за видова структура на библиографията и са оспорими, още повече че никъде не се посочват аргументи в тяхна полза. Това, което е неоспоримо тук, е разделът, посветен на методиката на библиографската работа. Професионално, много подробно и точно са описани всички процеси, свързани със съставянето на един библиографски труд. „Специална библиография“ остава в историята на българската библиография най-вече с „Прегледа на развитието и днешното състояние на българската специална библиография“. Това е най-пълната и критично представена картина на библиографските изследвания у нас и в чужбина, свързани с българската наука от тяхната поява до края на 50-те години на 20 в. Особено нажни са и десетките позовавания на различни източници, както и търсенето на приемственост и връзки между тях.

Десет години след смъртта на Хр.Тренков излиза капиталният библиографски труд „Библиография на българската библиография.1852—1944“ (1981), съставен от Хр. Тренков, З. Петкова, Ст. Кънчев и К. Ставрев. В предговора му З. Петкова специално подчертава приноса на Хр. Тренков като ръководител на колектива и като съставител. Тя свързва значителна част от участието на Хр. Тренков в съставянето на „Библиография на българската бибилография“ с раздела от „Специална библиография“, посветен на „българската специална библиография“. „Този преглед всъщност съдържа ядрото от „Библиография на българската библиография.1852—1944.“, за чието създаване той [Тренков] има много голяма заслуга“ (Българска книга, 1992, № 3, 56—58).Интересът на Хр.Тренков към библиографското покритие на литературата, свързана с българската наука, съпътства целия му творчески път. Той е автор на няколко десетки отраслови библиографски обзори, ралични по замисъл и значение. По същество те включват информация за всички значими в съответната област справочни издания, библиографски указатели и списъци, документи с частично справочен характер, периодични издания, монографии. З. Петкова, която дълги години работи с Хр. Тренков, го определя „не само като пионер, но и като ненадминат“ по отношение на качество и компетентност при тяхното съставяне (Българска книга, 1992, № 3, 56—58). Сред тях не можем да не посочим онези, които представят българската литература по света. Негови са библиографските обзори на българска литература, включени в редица световни справочни издания (Malcles, L—N. Les sources du travail bibliographique. 1—2. (1950—1952); Catalogue des sources de documentation juridique dans le mond. 2, ed. (1957); World directory of agricultural libraries and documentation centres (1960). В този контекст специално внимание отделяме на „Медицинската библиография. В помощ на научните работници“ (1956). Това е първото подобно издание у нас, което представя различни по характер и възможности български и чужди извори в областта на медицината. Основната информация е свързана с българската медицинска книжнина. Подробно са представени руските източници. По сведения на Хр. Тренков тази част е преведена на английски език и е включена в Guide to russian medical literature, Washington (1958), което е безспорно признание за професионализма на автора. „Медицинската библиография“ надхвърля рамките на прецизен и професионално съставен библиографски обзор. Тук са включени и основни библиотечно-библиографски знания — методика на търсене на литература в каталози, картотеки и библиографски помагала, общи правила за съставяне на списъци от литература, начини за цитиране на публикации в научен труд. Посочени са адреси на медицински библиотеки и възможности за набавяне на чужда медицинска литература. Значението на „Медицинската библиография“ се определя от факта, че тя се превръща и в своеобразно помагало за обучение на потребители на информация, из-преварило значително във времето други подобни издания.

Опитът, натрупан от работата с различни библиографски извори, владеенето на няколко езика, отличната информираност за състоянието на фондовете на Народната библиотека и познаването на проблемите, свързани с тяхното разкриване и ефективно използване, са в основата на идеята на Хр. Тренков за съставяне на „Пътеводители по литературата в Народна библиотека“. Св. 1—14. (1966—1974). Четиринадесетте свитъка са посветени на основната справочна литература в различни области от знанието, която притежава Народната библиотека. Чрез тях на читателите се предоставя информация за авторитетни енциклопедии, речници, ретроспективни библиографски указатели и текущи информационни издания, за „ядрени“ периодични издания и значими монографии. Съставянето на „Пътеводителите“ е огромен труд, свързан с обработката и оценката на стотици заглавия на различни езици, изискващ много широка обща култура и професионална компетентност, каквито Хр. Тренков безспорно притежава. Той посвещава на съставянето им последните години от живота си, като четиринадесетият свитък е довършен от дъщеря му В. Тренкова и излиза след смъртта му. „Пътеводителите“ направиха по-достъпни фондовете на Народната библиотека и изиграха значителна роля за ефективното обслужване на читателите Ј. Днес основната част от информацията в тях е остаряла, но те остават в новата история на Народната библиотека, като успешно и модерно решение на справочно-библиографското обслужване и като безпристрастен и точен източник за проучване на политиката на комплектуване на научна и справочна литература в Народната библиотека.

Изследванията на Хр. Тренков не са капсулирани само в рамките на библиографията, а са насочени и в области, тясно свързани с нея, като книгоразпространението, книгоиздаването и научната информация. Публикациите му по тези проблеми подчертават рефлекса му към актуална, значима и неизследвана проблематика. Той пръв и може би и до ден днешен единствен съставя „Кратко ръководство за книжаря“ (1951). Определя задачата си „да даде начални практически знания на книжаря“, като го запознае с основните изисквания към помещения, персонал, вътрешна организация на книжарницата и значение на рекламата. В самостоятелна глава се разглежда ролята на текущата и ретроспективната библиография в работата на книжаря, необходимостта от поддържане на подходящи картотеки, разкриват се възможностите на библиотечните каталози. Без да подценяваме нуждата в онези години от подобно практическо издание, ще посочим и онази отдавна забравена част от него, в която пак за първи път у нас Хр. Тренков прави опит за портретна характеристика на „добрия и лошия“ книжар.

Изхождайки от съвременната ситуация в книгоиздаването, не можем да не споменем и до днес актуалната статия „Някои въпроси на издателската култура“ (1965). Хр. Тренков много точно дефинира понятието „издателска култура“, определя неговите компоненти и ги представя с изчерпателни характеристики. Позволяваме си да твърдим, че всичко, изложено в тази публикация, може да бъде предявено като изискване и към дейността на съвременните издателства. Сред публикациите на Хр.Тренков, посочени в личния му архив, намерихме библиографски сведения за съставени от него „Указания за библиографско оформяне на ръкописите от автори и редактори“ (1962). Те предхождат цитираната по-горе статия, а заглавието доста точно определя проблема. Въпреки усилията ни, не успяхме да открием екземпляр от това издание и не можем да си позволим да го коментираме. Можем да коментираме обаче връзката между библиографското оформление на ръкописите, които постъпват в редакциите, и очевидното значение, което му е отдавал Хр. Тренков като част от издателската култура.През първата половина на 60-те години на 20 в. научноинформационната дейност у нас има извоювани позиции и се е институционализирала. Възникналите десетки информационни звена следват по това време политиката на дистанциране от библиотеките и неглижиране на тяхната дейност. Информираността и професионализмът на Хр.Тренков му позволяват да се ориентира добре в ситуацията, да търси пътища не на противопоставяне, а на тясно взаимодействие между библиографията и научната информация и да разкрива връзките им със съвременната наука. В началото на 60-те години на 20 в. той публикува няколко статии, популяризиращи тенденциите в развитието и организацията на науката. В тях се подчертава обвързаността Ј с библиотеките и се обръща внимание на все по-нарастващата роля на научните периодични издания. От този период заслужават внимание три различни по характер публикации, посветни на научноинформационната дейност. В „Научна информация и документация“ (1962) Хр.Тренков изтъква значението на научноинформационната дейност и се опитва да ангажира вниманието на един по-широк кръг от обществеността върху условията, необходими за нейното развитие. От чисто професионални позиции е запознаването на библиотечната общност с резюмето от специален доклад до президента на САЩ и препоръки за състоянието и организацията на научноинформационната дейност в САЩ „Science, government and informa-tion“(1965). Той е и първият, който оценява значението на непубликуваните документи в съвременното информационно обслужване и представя чуждия опит от работата с тях „Библиографско покритие на техническите рапорти в САЩ и Великобритания“ (1970) .

Отразяването на многостранната дейност на Хр. Тренков като библиограф няма да е пълно, ако не представим приноса му за квалификацията на библиотечните кадри и за утвърждаването на библиографската професия. Един от първите му ангажименти като сътрудник в Българския библиографски институт е свързан с ръководството на Стажантски курс за подготовка на библиотекари. Острата нужда от добри библиотечни специалисти в следвоенните години и отсъствието на подходяща за обучение литература, са причините през 1949 г. Хр. Тренков да подготви и отпечати, макар и на циклостил, лекции, посветени на пет основни теми: библиография, справочно дело, научни учреждения, съветска и чуждестранна библиография. В тях информацията е представена пределно сбито и конспективно, но изборът на проблематиката отразява вижданията му за насоките, които трябва да следва получаването на библиографска квалификация. Отчитайки значението на справочната работа за „отварянето“ на библиотеките към проблемите на читателите, на базата на собствените си наблюдения и чуждата практика, Хр. Тренков написва специален учебник „Справочно-библиографската работа и методика на препоръчителната бибилография в масовите и училищни библиотеки“ (1967). Учебникът е съобразен с профила на обучението на студентите в ДБИ и с традициите на българските общообразователни библиотеки и дълги години освен за подготовка на студенти, той се използва от библиотекарите в тези библиотеки като основно ръководство в ежедневната им работа.

Опитът на Хр. Тренков от работата му в Българския библиографски институт и в Народната библиотека, свързан с квалификацията на библиотечните специалисти, и непосредствените му впечатления от обучението на студентите в ДБИ, провокират написването на статията „Библиотекарското образование в България“ (1965). Представени са възможностите за получаване на специално библиотечно образование в България в рамките на Катедрата по библиотекознание и библиография към Софийския университет и на Държавния библиотекарски институт. Проследени са дискусиите, свързани библиотечното образование у нас, и въпреки че дефинира основните проблеми, свързани с него, Хр. Тренков не изразява ясни позиции по тях. Верен на желанието си да популяризира постиженията на българската библиография, той публикува в авторитетното списание „Бюллетень ЮНЕСКО для библиотек“ материала „Подготовка библиографов в Болгарии“ (1961), в който проследява подробно различните възможности за подготовка на библиографски кадри. Специално внимание заслужава статията „За библиографската професия“ (1959), в която се подчертава необходимостта от обособяване на самостоятелна професия „библиограф“ и съществуването Ј се обвързва с условия, актуални и днес. Направена е и характеристика на три групи от хора, избрали професията „библиограф“ — „библиогрфи по професия“, „библиографи по призвание“ и „лоши библиографи“, като авторът е изключително точен в преценките си за всяка от тях.Наред с професионалната подготовка на библиотечни специалисти Хр. Тренков е един от радетелите за широка библиографска култура сред студентите и научните работници. През 1959 г. Министерството на просветата и културата препоръчва провеждането на краткосрочни курсове по библиография по единна методика за преподаватели и студенти. Хр. Тренков е пряко ангажиран с тези курсове и се опитва да привлече вниманието на обществеността към проблема чрез статията си „За по-голяма библиографска грамотност“ (1960). Преките му двегодишни наблюдения от тези курсове са в основата на статията „Занятия по библиографии в выших учебных заведениях Болгарии“ (1961). Наред с представянето на целите и същността на курсовете, той прави много критична оценка на този вид обучение и аргументира ниската им ефективност. С необходимостта от повече библиографски знания свързваме и статията му „За библиографското цитиране в статиите на медицински списания и сборници“ (1962), посветена на необходимостта от библиографското цитиране и различните техники за цитиране. На тези въпроси е отделено място и в „Медицинската библиография“ (1956), като те се разглеждат принципно, а не се свързват само с цитирането в медицински източници. Проблемът с трудностите от субективен и обективен характер при цитирането на литература съществува и днес, ето защо поставянето му на вниманието на научната общност е поредното потвърждение за усета на Хр. Тренков към актуална проблематика.

Голямата осведоменост и ерудиция на Хр. Тренков по отношение на професионалната литература са в основата на изявите му като рецензент и като референт. Той е автор на десетки рецензии за български и чужди трудове в областта на библиографията, както и на десетки реферати на български и чужди публикации. Това е и една от големите заслуги на Хр. Тренков към българската библиография — граденето на мостове между нея и библиографията в другите страни. Тази негова дейност може да бъде представена в две направления. Първото направление са специално подготвените от Хр. Тренков и публикувани в чужди източници или на чужди езици материали за значими проблеми от българската библиография, както и прегледи на основни библиографски извори в различни области от занието. Той е автор и на публикации, представящи чуждия библиографски опит, като в духа на времето повечето от тях са посветени на съветската библиографска теория и практика.Тук трябва да отбележим и студията му „Information bibliographique courante sur les etudes du Sud-Est europen“ (1969), в която се аргументира необходимостта от създаване на текуща библиография, свързана с балканските изследвания, и излага вижданията си за нейната организация. Второто направление свързваме с референтската дейност на Хр. Тренков. В том пети на Годишника на ББИ се поставя началото на реферирането на чужди трудове в областта на библиографията. Тази практика продължава до излизането на последния девети том на Годишника на ББИ, като значителна част от рефератите носят подписа на Хр. Тренков. Чрез тях българската библиографска общност се информира за най-значимите библиографски трудове, появили се в чужбина. Хр. Тренков има огромна заслуга и в обратния процес — на представяне на българската специализирана литература пред света. От 1963 г. до 1968 г. той реферира български публикации в областта на библиотекознанието и библиографията за един от най-авторитетните реферативни журнали в света Library science abstraсts. Хр.Тренков е сред малцината българи, чиято изследователска дейност е позната и ценена в чужбина. За това свидетелстват многобройните отзиви за негови публикации в чуждестранния библиотековедски печат, както и многобройните цитирания на негови работи от чужди автори.

Научната кариера на Хр. Тренков започва със защитата на доктората му по право през 1942 г. През 1955 г. Висшата атестационна комисия му присъжда научното звание „старши научен сътрудник I степен“. През същата година е избран за научен секретар на Българския библиографски институт. През 1962 г. е назначен на длъжност старши научен сътрудник в Народната библиотека. Присъждането на най-високото научно звание на Хр. Тренков съзнателно или не не се отбелязва никъде и не се коментира. Отделяме му специално внимание, защото в този случай става въпрос не само за признание на заслугите на една личност, но и за признание на авторитета на професията „библиограф“. Библиотечно-библографската наука и професионалната общност имат нужда и от такова признание.

Връзките на Хр. Тренков с българската библиография могат да се търсят в различни направления. Той е автор на многобройни теоретични, исторически, методически и популяризаторски разработки. Негови публикации се рецензират и цитират от български и чужди автори. Името му се свързва със съставянето на десетки библиографски обзори, прегледи и указатели. Той е преподавател, рецензент, редактор, преводач и референт. В монографията „Общая иностранная библиография“ (1978, с. 12) И. Гудовщикова и К. Лютова оценяват много точно разностранната дейност на Христо Тренков, определяйки го като“един от блестящите представители на българската библиография от второ поколение“.


Нина Шуманова
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет