Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 г


Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО)бет5/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО)   1. Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС

В изпълнение на своите функции и с оглед постигане целта на превантивния контрол, през 2015 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедурите по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, както следва:

 • 5 решения по ОВОС, четири от които с разпоредителна част „Одобрявам” и едно решение, с разпоредителни части за одобряване на разширението на съществуваща производствена дейност на инсталацията за произвоство на гидрон и битум и неодобряване изграждането на нов комплекс „Хидрокрекин” за производство на бензин и дизелово гориво;

 • 98 мотивирани решения по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 7 решения са с разпоредителна част “Да се извърши ОВОС”;

 • 2 становища по екологична оценка с разпоредителна част „Съгласувам”;

 • 9 решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с разпоредителна част “Да не се извършва екологична оценка”;

 • 23 решения за прекратяване на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС;

 • 1457 съгласувателни писма в отговор на внесени уведомления за инвестиционни предложения, планове и програми;

 • 143 указателни писма за необходимостта от провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. 9 указателни писма за провеждане на задължителна процедура по ОВОС, 125 писма за провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС; 9 писма за провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

 • 2 становища във връзка с провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС в компетенциите на МОСВ;

 • 1 становище по представена документация във връзка с изпълнение на условия в издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

 • 1 справка, изискана от МОСВ, относно процедирани инвестиционни инициативи свързани с изграждане на обекти с обществено предназначение;

 • 3 становища по: проекти за изготвяне на подзаконови нормативни документи – изменение на наредбите по ЕО и ОВОС, и ръководство за добри практики при планиране на инвестиционни проекти;

 • 21 писма с изискване или в отговор на изискана информация от други институции;

 • 103 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически или юридически лица, относно издадени административни актове, тяхната валидност или промяна в обстоятелствата, при които са издадени, както и приложимостта на процедурите по реда на Глава шеста от ЗООС за експлоатацията на съществуващи обекти;

 • 225 становища във връзка със заявления на физически или юридически лица за закупуване на земеделска и друга техника и кандидатстване с проектни предложения за финансиране по ПРСР 2014-2020 или друга програма;

 • 60 отговора на запитвания за местоположение на имоти спрямо границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

 • 4 отговора на подадени сигнали и възражения.

В периода са проведени 7 заседания на експертния екологичен съвет при РИОСВ - Русе, във връзка с провеждане на процедури по ОВОС. Разгледани са документации по 5 доклада за ОВОС и 2 доклада за ЕО.


   1. Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати

През 2015 г. са извършени общо 57 планирани проверки на условия и мерки в издадени административни актове по Глава шеста от ЗООС, както следва:- Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС:

Извършен е последващ контрол на условия и мерки в 8 броя Решения по ОВОС, като 2 от решенията са издадени от министъра на околната среда и водите:  • Решение по ОВОС № 6-4/2013 г. на министъра на ОСВ, с което е одобрена реализацията на проектно намерение за „Добив на пясък и чакъл от речни наносни наслаги в леглото на р. Дунав, участък „Кама“ (510.5 до км 508,0) в района на с. Пиргово, община Иваново”. При проверката е установено, че съгласуваният участък не се експлоатира. Дадени са 3 броя предписания за представяне на документация в изпълнение на условия в издаденото решение по ОВОС. Предписанията са изпълнени в определения срок;

  • Решение по ОВОС 4-2/2011 г. на министъра на ОСВ, с което е одобрена реализацията на проектно намерение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла-гр. Бяла“ (510.5 до км 508,0). При проверката е установено, че е започнало изграждането на регионалното депо. Проведена е процедура по реда на Глава седма от ЗООС и е издадено Комплексно разрешително № 499-Н0/2014 г. Дадени са 2 предписания за представяне на документация в изпълнение на условия в издаденото решение по ОВОС. Предписанията са изпълнени в определения срок;

  • Решение по ОВОС № РУ 4-5/2013 г. на директора на РИОСВ-Русе, относно разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 40 000 бр. места за птици чрез преустройство на три съществуващи стопански сгради и изграждане на една нова сграда с достигане на общ капацитет 186 384 бр. места за птици-с. Дянково, общ. Разград. Обектът е закупен от друг възложител, като в животновъдния обект се отглеждат над 40 000 броя бройлери без да е проведена процедура по реда на Глава седма от ЗООС. Съставен е Акт за установяване на административно нарушение за това, че инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери се експлоатира без издадено Комплексно разрешително;

  • Решение по ОВОС № РУ 2-2/2014 г. на директора на РИОСВ-Русе за „Ремонт, разширение и оборудване на инсталация за интензивно отглеждане на бройлери и достигане на общ капацитет 314 570 броя места за птици-с. Шуменци, общ. Тутракан”. Обектът не се експлоатира, но са предприети стъпки за получаване на разрешителни по реда на Закона за устройство на територията и е налично издадено разрешение за строеж;

  • Решение по ОВОС № РУ 1-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Русе за „Ферма за интензивно отглеждане на 102 850 бр. бройлери-гр. Ветово, общ. Ветово”. Съгласно представената документация при проверката на обекта се констатира, че в същия се отглеждат до 40 000 броя бройлери. Не са предприети стъпки за разширение на производствената дейност, както и не е проведена процедура за получаване на комплексно разрешително;

  • Решение по ОВОС №РУ4-6/2011 г. на директора на РИОСВ-Русе за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград. Установи се, че инвестиционното предложение е на етап инвестиционно проектиране, като е издадено разрешение за строеж по реда на закона за устройство на територията и е подготвено заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на ЗООС;

  • Решение по ОВОС №РУ 1-3/2011 г. на директора на РИОСВ-Русе за „Птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет 200 000места за птици-гр. Разград”. Инвестиционното предложение не е реализирано, но са предприети стъпки за получаване на разрешителни по реда на Закона за устройство на територията и е налично издадено разрешение за строеж;

  • Решение по ОВОС №2-3/2010г. на директора на РИОСВ-Русе за преоборудване на тринадесет броя съществуващи производствени сгради и последващо поетапно изграждане на нови шестнадесет сгради за интензивно отглеждане на бройлери с общ капацитет 701 000 места за птици-гр. Завет. Съгласно представените документи инвестиционното предложение се осъществява поетапно при спазване на поставените условия и мерки, приложими към етапа на изпълнението му.

Видно от изложеното, при извършения контрол на условия и мерки в постановените решения по ОВОС, се констатира, че инвестиционните проекти се реализират поетапно и при спазване на заложените в административните актове изисквания. В един от обектите е регистрирано нарушение на екологичното законодателство, като са предприети съответните административно-наказателни мерки.

 • Проверки по чл. 99, ал. 8 от ЗООС:

От проверените решения по ОВОС няма такива, които са с изтекъл срок на правно действие по смисъла на чл. 99, ал. 8 от ЗООС.

 • Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС:

През 2015 г. са извършени 43 броя планови проверки на условия и мерки в постановени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС в периода 2009 – 2014 г. и една извънредна проверка на издадено решение за преценка ОВОС през 2006 г.

При осъществяването на планираните проверки са дадени 16 предписания, свързани в повечето случаи с предоставяне на документация за процеса на изпълнение на инвестиционните предложения (наличие на получени разрешителни документи за изграждане на обектите и осъществяване на дейността - разрешение за строеж, разрешително за ползване на воден обект, удостоверение за въвеждане в експлоатация и др.) и/или техническа спецификация за параметрите на технологичните съоръжения, вкл. при необходимост изграждане на пречиствателни такива. Всички предписания са изпълнени в указаните срокове.

При извършена извънредна проверка на животновъден обект – свинеферма, с издадено решение за ПНОВОС през 2006 г. е установено, че възложителят е извършил разширение на обекта без да уведоми за това компетентния орган по околна среда. За нарушението са предприети съответните административно-наказателни мерки

- Проверки по чл. 93, ал. 7 от ЗООС

Приоритет при планирането на проверките за 2015 г. бе установяване на правното действие на постановените решения за ПНОВОС, предвид нормативно определената 5 годишната давност от издаването на административния акт. Планирани бяха 24 проверки на издадени през 2009 г- 2010 г. решения, при които се констатира, че шест от одобрените инвестиционни проекти не са реализирани. С изтекъл срок на правно действие са 3 броя постановени през 2010 г. съгласувателни решения за:


 • изграждане на рибовъдно стопанство в язовир Антимово за интензивно развъждане на риба в плаващи мрежени клетки;

 • изграждане на ферма за интензивно отглеждане на пилета бройлери с капацитет до 35000 места за птици-с. Дянково, общ. Разград;

 • изграждане на кравеферма с капацитет 20 броя крави в с. Николово, общ. Русе.

 • Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО

През 2015 г. не са извършвани проверки на мерки и условия в становища по ЕО.

 • Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Извършени са 5 проверки на издадени решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка. Четири от решенията са издадени от министъра на околната среда и водите и са за съгласуване на Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация. От представените документи е установено, че за повечето проектни предложения в обхвата на РГП и свързани с изграждане на водните цикли и ПСОВ на населените места има приключили съгласувателни процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС. Стартирани са процедури за определяне на Санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битови води по реда на Закона за водите, при които компетентен орган е директорът на Басейнова дирекция в Дунавски район. При извършения контрол за прилагането на плановете не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

През отчетния период са извършени и 15 броя извънредни проверки, както следва: • 1 брой във връзка с провеждаща се процедура по ОВОС;

 • 1 брой във връзка с провеждаща се процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

 • 4 броя във връзка с внесени уведомления за инвестиционни предложения;

 • 4 броя във връзка с вече издадени Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС;

 • 1 брой във връзка със заповед на Областния управител на Област Русе;

 • 4 броя във връзка с подадени жалби и сигнали;

През 2015 г. експертите от дирекция „Превантивна дейност” при РИОСВ–Русе взеха участие в общо 7 Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежи, по време на които осъществиха контрол за съответствието на строежите с проектната документация.

В резултат на контролната дейност, относно спазване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, през отчения период са съставени пет броя АУАН, като четири са за нарушение на чл. 95, ал. 1 от ЗООС - реализирани са инвестиционни намерения без извършено писмено уведомяване на компетентния орган и един за нарушение на чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и експлоатация на инсталация в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС без наличие на издадено Комплексно разрешително.

Постановени са пет Наказателни постановления на: “Вардмекс” ООД – административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв; „Бореас-2010” ООД - административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв; „Пилнекс” ЕООД - административно наказание „имуществена санкция” в размер на 50 000 лв; на „Билбобул” ООД - административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. и на физическо лице – административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв.

2.7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване
2.7.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни. Резултати.

В края на 2014 г. съгласно изменението на глава седма на ЗООС е изготвен план за контрол на операторите с издадени комплексни разрешителни (всички с висок риск и актуализираните през 2014 г. КР) за 2015 г. От общия брой оператори с КР на територията на РИОСВ-Русе 50 бр. са заложени и проверени 31 бр. При проверките на по-голямата част от операторите не са установени съществени нарушения по спазване на условията в КР, като за несъществените са дадени предписания, които са изпълнени в законовите срокове. Сериозни нарушения на условия в издадени КР са констатирани при проверки на „Монтюпе” ЕООД , „Лубрика“ ООД, „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД и „Биовет“ АД – клон Разград.

За неспазване на условие 9.2.2. в издадено КР на „Монтюпе” ЕООД е съставен АУАН и е издадено НП на стойност 35 000 лв. Същото е влязло в сила. За неспазване на условие 9.2.2. в издадено КР на „Лубрика“ ООД е съставен АУАН и е издадено НП на стойност 10 000 лв. Същото е влязло в сила.

За неспазване на условия 11.3.9. и 7.3. от КР на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД е съставен АУАН и е издадено НП на стойност 10 000 лв., което се обжалва.

За неспазване на условие 10.2.1. в издадено КР „Биовет“ АД – клон Разград е съставен АУАН и е издадено НП на стойност 10 000 лв., което е влязло в сила.

Във връзка със системно неспазване изискванията на условие 9.2. от КР на оператора „Монтюпе” ЕООД, със Заповед на Директора на РИОСВ-Русе е извършено пломбиране на механичната част на Карусел № 1 до привеждането му в съответствие с условията в КР.

При извършените проверки на посочените санкционирани оператори са давани голям брой предписания за привеждане в съответствие на инсталациите им. На „Монтюпе” ЕООД освен плановата проверка са извършени и две допълнителни проверки по изпълнение на дадените предписания. Установено е, че предписанията за привеждане в съответствие по компонент “води“ и фактор “отпадъци“ са изпълнени в срок. По отношение на тези, свързани с емисии в атмосферния въздух, получената информация в РИОСВ-Русе не съответства на изисканата, за което на оператора ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.

Общият брой на операторите с издадени КР на територията на РИОСВ-Русе към декември 2015 г. е 50. През отчетната година за шест обекта с дейности, попадащи в Приложевние № 4 на ЗООС, е приключила процедурата по ОВОС и предстои издаването на КР. Наблюдава се завишаване на операторите, които имат намерение да извършват дейности по интензивно отглеждане на свине и птици.2.7.2. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали

Получените многобройни сигнали през 2015 г. са свързани с експлоатацията на инсталациите на посочените по-горе оператори с КР: „Монтюпе” ЕООД , „Лубрика“ ООД, „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД и „Биовет“ АД – клон Разград.


2.7.3. Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ (Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети)

През 2015 г. са извършени общо 32 проверки, от които 17 планови на обекти, които подлежат на контрол по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

На територията контролирана от РИОСВ-Русе няма оператори, които не изпълняват изискванията на ЗОПОЕЩ. През отчетният период не са издадени заповеди за прилагане на превантивни мерки, за прилагане на оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на оздравителни мерки, съгласно ЗОПОЕЩ.
2.7.4. Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети
Няма предложения на РИОСВ-Русе до министъра на околната среда и водите за предприемане на превантивни или оздравителни мерки, както и разработени програми за отстраняване на минали екологични щети за приватизирани дружества.
2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали
2.8.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Резултати:

Планът за контролна дейност за 2015 г. на обекти, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС е изпълнен на 100 %.

Извършени са 9 контролни проверки на обекти с издадени Разрешителни за експлоатация, съгласно чл. 104 от ЗООС с висок рисков потенциал: ,,Оргахим Резинс” АД – завод за производство на смоли, ,,Ф+С Агро” ООД – складова база за ПРЗ в гр. Две могили, ,,Петър Караминчев” АД-складово стопанство за дизелово гориво и втечнен газ пропан-бутан, ,,Лукойл България” ЕООД- терминал за моторни горива в гр. Русе, ,,Дунарит” АД – производствена база за боеприпаси и взривни вещества, ,,Дунарит” АД- складова база Две могили, ,,Дунарит” АД-складова база Долно Абланово, ,,Дунарит” АД- складова база Басарбово и ,,Фибран България” АД.

Поради планирани изменения в предприятието през 2015 г. ,,Лукойл България” ЕООД е с преразгледано Разрешително, изменено с Решение № 01-97/ 2015 г.

При извършените проверки са дадени общо 9 предписания, които са изпълнени.

През отчетния период на 3 обекта са издадени Разрешителни за изграждане и експлоатация на предприятия с висок рисков потенциал – Складова база за минерални торове „Бореалис Л.А.Т България“ ЕООД , с. Долна Студена с № 179/ 2015 г; Складова база с. Долно Абланово II на „Дунарит” АД в землище с. Долно Абланово с № 178/ 2015 г. и Терминал за втечнен природен газ „Булмаркет ДМ“ ООД гр. Русе с № 180/ 2015 г.

Един оператор е в процедура по одобряване на Доклад за безопасност на ПСВРП от изпълнителния директор на ИАОС за обект „Складова база за пропан-бутан”- жп разтоварище гара Бяла, гр.Бяла, обл.Русе.

С копие до РИОСВ-Русе са постъпили две уведомления за класификация, съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС. „АБ Груп” ООД е складово стопанство за съхранение на петролни продукти и е класифицирано като ПСНРП. В РИОСВ-Русе е депозиран ДППГА, който е върнат на оператора за допълване. Другият оператор „Ойролог” ЕООД е транспортно-спедиционен терминал - Русе за съхранение на ПРЗ и след корекции на уведомлението за класификация не се класифицира с рисков потенциал.

Експертите в направление ОХВ са взели участие в 14 от извънредните проверки по заповед на Областния управител на област Русе за потенциално опасни обекти - 3 обекта в гр. Бяла и 1 обект в с. Долна Студена, община Ценово, 2 обекта в с. Батишница, община Две могили и 9 обекта в гр. Русе.

През 2015 г., с изменение на ЗООС, съгл. чл.116з, на територията на РИОСВ-Русе са идентифицирани следните групи СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото:1. гр. Русе район КТМ 1 - „Терминал за втечнен природен газ „Булмаркет ДМ“ ООД гр.Русе – Петролен терминал „Ромпетрол България” ЕАД – ПСБ „Лукойл България” ЕООД;

2. гр. Русе район КТМ 2 – „Полисан” АД – „Инса Порт” ЕООД – „АБ Груп” ООД – „Фибран България” АД;

3. гр. Русе район ЗПЗ – „Оргахим Резинс” АД – „Оргахим”АД

4. Група от не СЕВЕЗО обекти, но предвид технологичните процеси в инсталациите им и вида и съхранението на ОХВ, както и близостта им един до друг Лубрика” ООД – Русе кемикълс”АД –Глобъл линкс” ЕООД

5. община Две могили, с. Батишница – Производствени площадки за дунапрен „Органика България” ЕООД и „Глоуб индъстрис” ЕООД;

6. гр. Бяла - Складова база за светли горива и пропан-бутан „Булмаркет ДМ” ООД – Складова база за дизелово гориво „Джи Ти Ей Петролеум” ООД – евентуално и Складова база за пропан-бутан „Булмаркет ДМ” ООД – гара Бяла.

Идентифицирани са и СЕВЕЗО обекти, при които определени външни рискове или източници на опасност, биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия:

1. Складова база за пропан-бутан „Еко България” – гр.Разград;

2. Петролен терминал „Сакса” ООД – гр. Русе

3. „Бореалис Л.А.Т България” ЕООД – с. Долна Студена, община Ценово

4. „Дунарит” АД – петте площадки

5. „Петър Караминчев” АД

6. „ДМВ” ЕООД – гр.Мартен, община Русе
2.8.2. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на: Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
През изтеклата 2015 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е изпълнен на 100%.
Извършени са общо 68 проверки на 59 обекта, които подлежат на контрол, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). От общия брой проверки са направени 59 планови (от тях 23 са били екипни и съвместни) и 9 извънредни ( по писма и жалби/ сигнали)

Експертите в направление ОХВ са взели участие и в:

- 19 бр. ДПК на планови и извънпланови обекти;

- 14 бр. проверки на инсталации с издадено КР. На 4 бр. инсталации са координатори на проверката за контрол по изпълнение на условията в КР. • По спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)

- Относно изискванията за регистрацията на вещества по Регламент REACH:

През изминалия период един оператор е извършил същинска регистрация (като вносител) в съответствие с Регламент REACH на веществото дизелово гориво с CAS № 68334-30-5 за тонажна група над 1000т/г.

Един оператор е извършил късна предварителна регистрация (като производител) в съответствие с Регламент REACH на веществото калциев хидроксид с CAS № 1305-62-0 за тонажна група 10-100т/г.

- Относно изискванията за разрешаване на вещества по Регламент REACH:

Един оператор заявява намерение да употребява в производството си две вещества, включени в Списъка с вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV от REACH) с дата на забрана 21.05.2015 г. Веществата са оловен сулфохромат жълт (PY 34) и оловен сулфохромат молибдат червен (PR 104). Фирмата-производител на двата пигмента има назначен изключителен представител-компания, която е подала заявление за разрешаване до ECHA за конкретни употреби в установените срокове и за отчетния период няма информация от оператора за издадено разрешение.

1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет