Приручник за наставникебет1/4
Дата15.07.2016
өлшемі0.52 Mb.
#201884
  1   2   3   4
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
ЗА УПОТРЕБУ РАДНЕ СВЕСКЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 2

УВОД
Радна свеска која је пред Вама настала је из потребе да олакшамо рад ученицима и наставницима на часовима грађанског васпитања у другом разреду. Она је конципирана тако да у потпуности прати садржаје програма овог предмета у другом разреду (Службени гласник – Просветни гласник РС, бр. 10/04 од 12. августа 2004. године) и концепцију наставе по приручнику Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима 2 Наде Игњатовић-Савић, који су наставници добијали на обукама за реализацију овог предмета.
Према овој концепцији основни циљ наставе грађанског васпитања 2 је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика другог разреда основне школе. Активности које се изводе на часовима грађанског васпитања 2 треба да им омогуће да примерено узрасту изграде сазнања, умења, способности и вредности, које ће бити основа за формирање самосталне, компетентне, одговорне и креативне личности која је отворена за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.
У остваривању овако постављеног циља издваја се неколико основних задатака:

– подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других;

– оспособљавање ученика да препознају своја осећања и потребе и разумеју њихову међусобну повезаност, као и да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге;

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;

– развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације и вештина ненасилне, саосећајне комуникације;

– оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне, саосећајне комуникације у решавању сукоба и вршњачком посредовању у сукобима;

– развијање креативног изражавања;

– оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета;

– оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују у њиховом остваривању;

– развијање и неговање основних људских вредности.


Предуслов за рад на овом предмету је тај да је наставник прошао одговарајућу обуку и да је усавршио способност непристрасног слушања и саосећајне комуникације тако да може да се емпатски повеже са оним што ученик осећа и жели, без уплитања сопствених судова, дијагноза, анализа и савета. Наставник треба да је спреман да подржи ученике када им је тешко да се изразе, да их подржи да се узајамно слушају, да је отворен да саосећајно чује и оно што није у складу са његовим вредностима, без критиковања и осуђивања, и да им помогне да сами нађу начине како да штите и остварују своје потребе уз уважавање потреба других.

С обзиром да је учење по моделу важан облик учења социјалног понашања, битно је да наставник својим понашањем, начином рада и односом према деци демонстрира вредности које жели да његови ученици усвоје.


Окосницу наставе чине интерактивне радионице са фокусом на симболичком изражавању и размени укруг, јер дају могућност ученицима да постану свесни својих унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно васпитног рада су:

искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја ученика кроз размену са вршњацима у групи, а не преношење готових знања и туђих увида. Наставник треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних и тачних одговора. Нагласак је на процесу откривања себе и сазнавања о себи и другима кроз размену;игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају.
Приликом примене ове радне свеске у настави веома је важно имати на уму да активности које су у њој предложене обухватају само један део наставних активности предложених у приручнику Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима 2 Наде Игњатовић-Савић, који су наставници добијали на обукама за реализацију овог предмета. Наставник треба да следи сценарио радионица и да има на уму да су активности које доминирају на часу и на којима се заснива настава грађанског васпитања – међусобна усмена размена ученика и узајамно слушање којима руководи наставник. Радна свеска обухвата само оне активности из сценарија радионице у којима се захтева симболичко изражавање, цртање, записивање, и омогућава ученицима да све своје личне креације те врсте имају забележене на једном месту. Осим тога, ученици имају могућност да ту убележе и своје коментаре и реакције изазване учешћем на часу. То ће бити драгоцен податак и ученицима и њиховим родитељима, а и наставницима, о њиховом напредовању.
Под сваким насловом у радној свесци налазе се активности које воде реализацији циља часа (радионице), а које је значајно да ученици имају забележене речима или цртежима:

 • Под неколико првих наслова у радној свесци сваком ученику се даје могућност да забележи шта је на уводним часовима у размени са другима опазио као значајно, да забележи значајне моменте из свог искуства у првом разреду и током распуста.

 • Како је по програму затим предвиђено учење ненасилне комуникације (ННК), радна свеска омогућава ученицима да забележе кључне кораке у учењу овог модела комуникације и да вежбају примену тих корака. С тим у вези је низ радионица (наслова у радној свесци) у којима ће се ученици бавити људским осећањима кроз различите активности (именовање различитих осећања, доживљаја, њихова локализација, изражавање...).

 • Следи низ радионица које су фокусиране на повезивање различитих осећања и потреба које стоје у њиховој основи, уз могућност да ученици вежбају откривање те везе и да то забележе.

 • После тога наилазимо на неколико радионица усмерених на јасно изражавање потреба и захтева који су у вези са њима.

 • Учење четири корака ННК организовано је поступно, тако да, када ученици савладају један корак, учење следећег тражи примену савладаног корака (или савладаних корака) уз додавање новог. На тај начин ученици су увек изнова у прилици да вежбају све што су до тада савладали.

У учењу ННК веома је важан задатак да се подстакне и подржи децентрација, стављање у позицију другог, емпатско разумевање другог – што је развојно значајан искорак. Уз то, учење корака и примена ННК полази од личног искуства ученика, да би се при крају стигло до тога да сваки ученик може да се измести из ситуације и помогне другима у разумевању и повезивању онда када није лично укључен – то је ситуација посредовања.

 • Следи неколико радионица посвећених дечјим правима, са активностима које воде разумевању дечјих права кроз понуђени, односно усвојени модел ненасилне комуникације.

 • На крају се налази скуп радионица посвећен људским вредностима, стицању увида у сопствене вредности и у сопствено напредовање током другог разреда (што је такође развојно подстицајно).

У радној свесци су предвиђене активности које ученици раде на часу и оне које могу прорадити ван часа. Ученици ово раде ако желе, а не као обавезни домаћи задатак. На тај начин смо обезбедили ученицима који то желе да се још мало позабаве темама о којима се причало на часу грађанског васпитања.


Под неким насловима у радној свесци су све понуђене активности предвиђене за рад мимо часа. То је случај у оним радионицама када се све активности предвиђене програмом реализују усмено (размена, игре улога...), те нема потребе да се радна свеска употребљава на самом часу.

КО ЈЕ ГЛАВНИ ЛИК У РАДНОЈ СВЕСЦИ
„Домаћин“ радне свеске је жирафа. Наставници грађанског васпитања знају да се жирафа у програму ННК користи као симбол ове комуникације у раду са децом зато што жирафа има највеће срце од свих копнених животиња, а ННК је језик срца. Као супротност жирафи појављује се змија – симбол отуђене комуникације, узајамног пецкања, осуђивања, критиковања, неспоразума… Змија није негативан лик, већ лик који показује наше незнање о томе како да се изразимо тако да нас други разумеју и како да разумемо друге без обзира на начин којим говоре. То је само корак у усавршавању комуникације која води у склад и разумевање. Зато змија није негативан, застрашујући лик, већ има симпатично, насмејано лице.
У овој радној свесци жирафа је – Жирафко. То је лик који говори језиком ННК, симбол, а не реална жирафа – животиња (Жирафко стоји усправно, говори, игра се...). Основна идеја је да се дечаци и девојчице, којима је намењена радна свеска, зближе са тим ликом, а сами могу да одлуче да ли је понуђени лик мушког или женског пола. Ауторски тим се определио за Жирафка као решење јер оно дозвољава да тај лик прихвате и да се са њим идентификују и дечаци и девојчице. Сматрамо да је то боље решење него када се каже жирафа – тада је изразито видљив женски род.
Жирафко је разигран, спонтан, умерено духовит, ненаметљив водич у радној свесци. Стално је у непосредној комуникацији са учеником чија је свеска и због тога су дате две варијанте обраћања – за дечака и за девојчицу. Како попуњава радну свеску из часа у час, сам ученик постаје главни лик у целој причи. Идеја је да ученици сачувају ову свеску као документ о сопственом развоју, као „дневник личног развоја“.


ТЕКСТОВИ У РАДНОЈ СВЕСЦИ, БОЈЕ И ОЗНАКЕ


 • Жирафкова неформална обраћања ученику уписана су у облачићима са зеленом контуром. Конкретни задаци и налози (које ученик доживљава као да их задаје Жирафко), а који су у ствари задаци које наставник поставља на часу (било по сценарију радионице, било да се ради о задацима мимо сценарија) означени су наранџастим симболом. Жирафко не замењује наставника, јер се у свакој радионици појављује само у оним сегментима који укључују рад на папиру, у свесци. Жива реч наставника је незаменљива. • Садржаји у радној свесци подељени су у девет тема. У означавању тема користе се четири различите боје наизменично. Странице које припадају одређеној теми означене су у горњем делу траком у боји теме.
 • Постоје два знака који се понављају из радионице у радионицу:

1. Звоно – као знак да се задатак ради на часу, да је активност која је задата у радној свесци предвиђена сценаријом за наставнике за рад на часу;

2. Кућица – као знак да ученици задатак могу да раде ван часа.

Ови знакови су ученицима објашњени на почетку радне свеске.


 • На крају сваке теме налазе се питања за ученикову евалуацију тог дела програма. Ова евалуација намењена је ученицима, с обзиром да је сценаријом за наставнике предвиђено да наставник врши евалуацију на крају сваког појединог часа. Евалуацијом сопственог доживљаја одређене теме ученик прави ретроспективу, стиче увид у мање целине и дефинише који су за њега значајни моменти везани за тај део програма.
 • С обзиром на то да у учењу ННК има неколико корака, сигнализирано је бојама о ком се кораку ради:

 1. зеленом бојом је означен први корак – почетна реченица/ситуација/чињенице (то се односи на све текстове уписане у облачиће, квадрате, правоугаонике који су обојени истом нијансом зелене боје),

 2. жута боја означава да су у питању осећања (сви текстови који се на то односе су у жутим облачићима, квадратима, круговима…),

 3. розе боја означава да се ради о потребама (текстови у розе облачићима, срцима...),

 4. бледожутом бојом се означава четврти корак – захтев.

Овај начин означавања се протеже кроз целу радну свеску.

НАЗИВИ ТЕМА И РАДИОНИЦА У РАДНОЈ СВЕСЦИ
У радној свесци садржаји су организовани у девет тема, што одговара програму наставе грађанског васпитања. У радној свесци ове теме су преформулисане на језик разумљив ученицима другог разреда:


Садржаји програма

(Службени гласник – Просветни гласник РС, бр. 10/04)Називи тема у радној свесци

1. тема: Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима

1. тема: Упознајемо се, договарамо се, сарађујемо

2. тема: Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других

2. тема: Уважавам себе, уважавам друге

3. тема: Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну повезаност, и да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге

3. тема: Осећања и потребе – шта и како с њима

4. тема: Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације

4. тема: Комуникација, комуникација – сложена занимација

5. тема: Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком посредовању

5. тема: Како да расправљамо а да се не посвађамо

6. тема: Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему, и да активно доприносе развоју школе по мери детета

6. тема: Школа какву желимо

7. тема: Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању

7. тема: Дечја права

8. тема: Развијање и неговање основних људских вредности

8. тема: Разумем, умем, ценим

9. тема: Евалуација

9. тема: Да се подсетимо пута којим смо прошли

Из исте потребе, да језик радне свеске прилагодимо узрасту ученика, и неки називи радионица су такође промењени:
Садржаји програма

(Службени гласник – Просветни гласник РС, бр. 10/04)Назив радионице у радној свесци

1. Сусрет родитеља, наставника и ученика

Како да нам у школи буде лепше

2. Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада

Шта нас чека у другом разреду

5. Изражавање захвалности другоме

Како кажем хвала

18. Посредовање у сукобу између дечака и девојчица

Решавамо сукобе између дечака и девојчица

19. Посредовање у сукобу између ученика истог пола

Решавамо сукобе међу децом

20. Посредовање у сукобу између родитеља и деце

Решавамо сукобе између одраслих и деце

21. Породично стабло

Стабло драгих људи

33. Мој омиљени јунак из приче/бајке/филма

Омиљени јунак из приче, бајке, стрипа, филма

36. Презентација резултата родитељима

Шта смо све научили од Жирафка


УПОТРЕБА РАДНЕ СВЕСКЕ У НАСТАВИ

УПОЗНАВАЊЕ – ПОВЕЗИВАЊЕ (Радна свеска, стр. 6)

На овој страни радне свеске налази се место на коме ће ученик уписати своје име, као и објашњење ознака са којима ће се ученик сретати у радној свесци. Као и у првом разреду, активности предвиђене за рад на часу обележене су звоном, а оне за рад ван часа кућицом.


Активности обележене звоном наставник ће препознати у сценарију радионице онако како су дате у приручнику Грађанско васпитање сазнање о себи и другима 2 Наде Игњатовић-Савић.

Активности које су обележене кућицом ученици ће урадити самостално уколико то желе.КАКО ДА НАМ У ШКОЛИ

БУДЕ ЛЕПШЕ 1. час (Радна свеска, стр. 7)

Први час грађанског васпитања у другом разреду посвећен је разговору о настави грађанског васпитања: о ефектима наставе у првом разреду, о очекивањима у другом разреду, и о томе како може свако да допринесе да у школи буде лепше.


За рад после часа
У радној свесци предвиђено је да ученик самостално после часа забележи неке од предлога о којима се разговарало на часу (свој предлог, предлоге других који су му се допали). На тај начин ученик ће моћи:

 • да се подсети о чему се говорило,

 • да забележи и сачува своју идеју,

 • да постане свестан могућности да дâ свој допринос да свима буде лепо у школи,

 • да упореди свој предлог са оним предлозима других који су му се допали,

 • да уочи могућност доприноса других,

 • да се врати на те предлоге у току школске године ако то буде било потребно.ШТА НАС ЧЕКА

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ – 2. час (Радна свеска, стр. 8–9)
За рад на часу
Други час је намењен упознавању са програмом грађанског васпитања у другом разреду.

Први задатак за ученике у радној свесци – да прибележе чега се лепог сећају са часова грађанског васпитања из првог разреда – постављен је из неколико разлога: • да би ученици осетили континуитет програма за први-други разред,

 • да се ученици мотивишу за даљи рад,

 • да се ученици охрабре да изразе шта желе/очекују од наставе грађанског васпитања у другом разреду.

На овај начин наставник ће доћи до значајних података, јер ће сазнати које су потребе ученика задовољене наставом ГВ 1 и шта они очекују од ГВ 2.


На истој страни налази се информација о томе шта ће се радити на часовима грађанског васпитања у другом разреду. Укратко је записано шта ће бити садржај ГВ 2, о чему ученике иначе наставник обавештава на часу.
Ове активности у радној свесци прати илустрација на којој Жирафко чува у „кутији са драгоценостима“ све податке које добија од ученика – чиме је наглашено колико је то што сваки ученик има да каже важно за наставу.
За рад после часа
На часу се, између осталог, разговарало о томе шта су ученици ново научили током летњег распуста. Ученици се овом темом могу бавити и код куће и на тај начин забележити податак о сопственом развоју.

На овој страни ученици могу да виде Жирафкове цртеже на исту тему, чиме се подстичу да прате развој и промене других и да уживају у њима.РЕПОРТЕРИ – 3. час (Радна свеска, стр. 12–13)
За рад на часу
Ученици су овде у прилици да прате развој других и да увиде да свако има своју вредност баш онакав какав јесте. Зато у радној свесци сваки ученик има припремљен упитник за интервјуисање друга/другарице и довољно простора да упише шта је у разговору сазнао.
Питања у упитнику су формулисана тако да у 1. и 2. питању интервјуисани ученик има прилику да стекне свест о сопственим квалитетима и говори о њима, а у 3. и 4. питању има прилику да изрази неке своје жеље.

Интервју по задатим питањима омогућује да ученици: • упознају квалитете других,

 • вежбају да говоре о томе са уважавањем (сазнање о другима).

Жирафков ТВ интервју је илустрација задатка интервјуисања. Ученици тако могу да виде пример како се може одговарати на постављена питања. Скренути ученицима пажњу да ово није модел који треба копирати.


За рад после часа
Ученици могу да код куће ураде интервјуе са укућанима са истим циљем – упознавање квалитета и уважавање других.

ПОНОСИМ СЕ ШТО... – 4. час (Радна свеска, стр. 14–15)

Понос је осећање које подстиче развој. У основи поноса стоје потребе – за уважавањем, самопоштовањем, помагањем итд. Важно је да се осећање поноса повеже не само са потребом, него и са конкретним поступцима (у овом случају када помажемо некоме). Ако осећање поноса није везано за конкретан поступак, онда може да постане хвалисање, које не може да задовољи поменуте потребе.


За рад после часа

Ученицима читају Жирафкову причу у стрипу као још један пример онога о чему се разговарало на часу.


Задатак да сваки ученик нацрта свој доживљај у неколико слика има за циљ да:

 • ученик повеже своје осећање поноса са својим поступком и потребом,

 • ученик стекне увид у сопствено напредовање.КАКО КАЖЕМ ХВАЛА – 5. час (Радна свеска, стр. 16–18)
Да би изречена захвалност била развојно подстицајна, потребно је да се јасно изрази, да се повеже са поступком и да се тај поступак повеже са осећањем и потребом која је тим поступком задовољена. Последица таквог изражавања, а и примања тако формулисане захвалности, је осећање поноса, задовољства, среће... и води суштинском разумевању и повезивању саговорника.
За рад на часу

У радној свесци налази се захвалница са формом која је јасно дефинисана кроз започете реченице. Циљ активности је да се ученици уче јасном изражавању захвалности, кроз навођење чињеница, осећања и потреба – прва три корака у ННК.

Ако само кажемо „хвала“ – постоји опасност да нас саговорник не разуме у потпуности, да подразумевамо различите садржаје на шта се „хвала“ односи, може да се деси да нам саговорник не верује и сл. Захвалност коју изразимо тако што наведемо на чему захваљујемо, наша осећања и потребе које су нам тада биле задовољене, прецизна је, јасна, и нема опасности од подразумевања или неразумевања.

За рад после часа
Реакција Жирафка кад је примио захвалницу илуструје реакцију особе на овај начин изражавања захвалности: срећан је и онај који даје и онај који прима.
Играјући игру „Тајни пријатељ“ ученици су фокусирани на поступке давања и примања пажње. У задатку у коме се тражи да цртањем и писањем забележи како је обрадовао другог и био обрадован током игре, сваки ученик се вежба да наводи чињенице од којих полази у изражавању захвалности.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет