Реферат қызылорда, 2012 жбет3/3
Дата17.07.2016
өлшемі263.5 Kb.
#205124
түріРеферат
1   2   3

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ

1. Профильное обучение в школе: опыт, проблемы, перспективы. Материалы республиканского семинара-совещания. Под ред. М.Жадриной. – Алматы, 2005

2. А. Айбаршын. Бағдарлы оқытудың негізгі мәселелерінің бірі. //Қазақстан мектебі, 2009, №6

3. Физика курсын қоғамдық-гуманитарлық бағдардағы сыныптарда оқыту //Информатика және физика., 2006, №4., 9-12б.

4. Бағдарлы сыныптарда қолданбалы курстарды оқыту //Физика және астрономия., 2007, №1., .3-6б.

5. Мектептің жоғары сыныптарында қолданбалы курстарды оқыту

//Профильная школа и профобразование.,2007, №2., 8-11б

6. Н.Дәулетов. «Білім туралы» Заң бейінді білім беруді жетілдіреді: Бейінді білім // Қазақстан мұғалімі.,2007,2 қараша., 6б.

7. А.Н.Леонтьев. О формировании способностей: Вопросы психологии. – Перевод снемецкого. – Москва., 1988, 188 стр.

8.В.Г.Разумовский. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучение физики. – Москва: Просвещение., 1975, 121 стр.

9.И.Э.Унт. Индивидуализация идифференциация обучения. – Москва: Педагогика., 1990, 54 стр.

10.И.Э.Унт. К проблеме индивидуализации учебного процесса в школе. – Москва: Педагогика., 1971, 41-48стр.

11.Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектептердің мемлекеттік базистік оқу жоспары

12. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы

13. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном прцессе. – Москва.,1986

14. Эльконин Д.Б. Психология обучения школьника. – Москва., 1984, 6 стр.


Диссертация бойынша жарияланған мақалалар тізімі:

“Қазақстан қоғамының даму тенденциялары: әлеуметтік-саяси, инновациялық аспектілері” философия ғылымдарының докторы, профессор Бақытбек Сейсенұлы Сейсеновтың 70 жасқа толуына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға мынадай мақалалар ұсынылды:

1. “Қашықтықтан оқыту технологиясы”

2. “Физиканы оқытуда тереңдетіп оқытатын мектептерде физика пәні мұғалімдерінің атқаратын негізгі міндеттері”

3. “Әр түрлі пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер мен сыныптар жүйесі”.
Түйіндеме

Ишанова Қарлығаш Биганиевна

Бейінді оқытатын сыныптар мен мектептердегі физика пәні мұғалімінің әдістемелік бағыттарын зерттеу

6М011000-Физика

Зерттеудің мақсаты: Жалпы білім беретін 12 жылдық мектептің жоғарғы сатысында бейіндік білім берудің құрылымы мен мазмұнын, енгізілуін негіздеу

Зерттеу нысаны: Бейіндік білім беруді ұйымдастырудың мазмұны мен формасын, мақсатын, міндеттерін ашу және әдістемелік бағыттарын зерттеу

Зерттеу пәні: Бейінді білім беретін мектептер мен сыныптарда физика пәні мұғалімінің әдістемелік бағыттарын зерттеу мәселесі

Зерттеудің ғылыми болжамы: Егер бейінді оқытудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, Қазақстанда бейінді білім беруді жүзеге асыру үшін әдістемелік ұсыныстар жасалса, онда мектеп оқушыларының қабілетіне, бейіміне, дара ерекшеліктеріне және сұраныстары мен қажеттіліктеріне байланысты толыққанды білім алуына жағдай жасалар еді, өйткені 12 жылдық мектептің жоғарғы сатысында бейіндік білім беруге, бейіндік және бейіналды оқытудың сабақтастығын, кәсіптік білім алуын қамтамассыз етуге және құзыреттіліктерін қалыптастыруға негіз болар еді.

Зерттеудің қойылған мақсаты мен пәні, жасалынған болжамына сәйкес зерттеудің міндеттері анықталды:

- 12 жылдық мектептің жоғарғы сатысында бейіндік білім берудің құрылымы мен мазмұнына талдау жасау

- Бейіндік білім беруді жүзеге асырудың күтілетін нәтижелерін анықтау

- Бейінді оқыту құрылымын іске асырудың үлгісін жасау.

Негізгі бөлімде: Бейінді оқытуды енгізудің негізгі мақсаты мен міндеті, бейінді оқытуды ұйымдастырудың типтері мен формалары, оқытуды бағдарлаудың қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттарындағы оқыту бағдарлары, бейінді оқытудың өзекті мәселелрі мен маңыздылығы көрсетілген.

І-бөлімінде: Бейінді оқытудың өзекті мәселелері мен маңыздылығы, бейінді оқытуды енгізудің негізгі мақсаты мен міндеті, бейінді оқытудың ұйымдастыру үлгілері, 12 жылдық білім берудің мақсаты мен құрылымы берілген.

ІІ-бөлімінде: Гуманитарлық және жаратылыстану бағыттарындағы бағдарлы оқытудың тұжырымдамалары берілген. Сонымен қатар оқытуды бағдарлаудың қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттарындағы бағдарлы пәндер тізімі, жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандарттары, базистік және типтік оқу жоспарлары, апталық-жылдық жүктемелері көрсетілген. Соған сәйкес қорытынды эксперимент жасалды.

Қорытындыда: зерттеудің қорытындылау эксперименті жүргізілді, қорғауға ұсынылған қағидалардың орындылығын дәлелдейтін және болжамды растайтын тұжырымдар мен ұсыныстар берілді.Резюме

Ишанова Карлыгаш Биганиевна

Исследование методических направлений учителя физики в школах и классах обучающих по профилю

6М011000-Физика


Задача исследования: Обосновать внедрение в структуру и содержание всеобщей 12 – летней школы профильного обучения на высоком уровне.

Цель исследования: Раскрытие содержания и формы, задач и обязанностей организации профильного образования и исследование методической направленности.

Предмет исследования: Проблема исследования методических направлений учителя физики в школах и классах с профильным обучением.

Научное прогнозирование исследования: Учитывая, педагого-психологические особенности профильного обучения и в случае разработки методических предложений для внедрения в Казахстане профильного обучения, то способности, предрасположенности и личностные качества школьников вместе со спросом и необходимостью были бы созданы условия для получения полноценного образования, потому что 12 летняя школа на высшем уровне формировала основу профильного образования, взаимосвязанное обучение профиля и предпрофиля, обеспечение профессионального образования. Определены задачи исследования согласно поставленной цели и предмету разработанному прогнозированием:  • анализировать структуру и содержание 12 летней школы высшего уровня с профильным обучением;

  • определить ожидаемые результаты внедрения профильного обучения;

  • создание модели осуществления структуры профильного обучения.

Основное содержание и структура диссертации: Диссертация состоит из введения, двух частей, подытоживание результаов и использованной литературы.

Во введении: Раскрыто содержание, структура, цель составления, идея исследования, расчет, практическая значимость профильного обучения, и научная новизна работы.

В основном разделе: Основные цели и задачи внедрения профильного обучения, при направленном обучении общественно-гуманитарного и естественно-математического напрвления обучения, отражены актуальные проблемы и содержание профильного обучения.

В I части: Актуальные проблемы и сущность профильного обучения, основные цели и задачи внедрения профильного обучения, образцы организации профильного обучения, даны цели и структура 12 летнего обучения.

В ІІ части: При гуманитарной и естественного направления дано концепция, базисные и типовые учебные планы а также государственные стандарты. И сделано заключительный эксперимент.

В заключении: Сделано заключительный экспермент.


Summary

Іshanova Karlygash Biganievna

The problem of investigating methodological concepts of physics teachers in schools and classes with specialized training.

6М011000- Physics
       Research task: To justify the introduction into the structure and content of the comprehensive 12-year school of specialized education at the highest level.

       Research objective: Disclosure of content and form, tasks and responsibilities of the organization of specialized education and investigating the methodological direction.

       Research subject: The problem of investigating methodological concepts of physics teachers in schools and classes with specialized training.

       Scientific forecasting of research: Considering the pedagogical and psychological characteristics of specialized education and in the case of development of methodological proposals for the introduction of specialized education in Kazakhstan, then the abilities, disposition and personal qualities of students along with the demand and necessity would create the conditions for obtaining comprehensive education, because 12-year school at the highest level has formed the basis of specialized education, interrelated education of specialty and prior to specialty, ensuring vocational education. Research tasks according to set goals and subject developed by forecasting were defined:

- to analyze the structure and content of 12-year school of the highest level with specialized training;

- to determine the expected results of introducing specialized education;

- to create models of implementing the structure of specialized education.

The basic content and structure of the dissertation: The dissertation consists of an introduction, two parts, totalling results and list of references.

In the Introduction: the content, structure, objective, idea of ​​research, calculation, the practical importance of specialized education and scientific novelty of the research are revealed.

In the main section: The main objectives and tasks of introducing specialized education, at directive teaching social and humanitarian and natural mathematical course of teaching, actual problems and content of specialized education are reflected.In Part I: Actual problems and the essence of specialized education, main objectives and tasks of introducing specialized education, samples of organizing specialized education, goals and structure of 12-year education are given.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет