Шоғырландырылған қаржылық есептеме «электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы»бет1/14
Дата14.06.2016
өлшемі1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ2009 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғашоғырландырылған қаржылық есептеме


«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

МАЗМҰНЫ

Беттер


БАСШЫЛЫҚТЫҢ 2009 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕНІ ДАЙЫНДАУ МЕН БЕКІТУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ РАСТАУЫ 1
ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ 2-3
2009 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕ:
Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған қаржылық есептеме 4
Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған қаржылық есептеме 5
Меншік капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп 6
Ақша қаражаты туралы шоғырландырылған есептеме 7-8
Шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескерту 9-51

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2009 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛАТЫН ЖЫЛҒА ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕ ДАЙЫНДАУ МЕН БЕКІТУ ҮШІН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ТУРАЛЫ РАСТАУ
2-3-беттерде берілген тәуелсіз аудиторлардың есебінде бар, аудиторлардың міндеттемелерінің сипаттамасымен бірге қаралауы тиісті төмендегі өтініш «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Компания» немесе «KEGOC») мен оның екі мекемесінің (бұдан әрі – Компания мен мекемелер бірге – «Топ») шоғырландырылған қаржылық есептемесіне қатысты аудиторлар мен басшылықтың жауапкершіліктерін айқындау мақсатында жасалған.

Басшылық 2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ осы күнге аяқталған жылдағы оның қызметінің шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін, ақша қаражатының қозғалысын және меншік капиталындағы өзгерістерді барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсететін шоғырландырылған қаржылық есептеменің Қаржылық есептеменің халықаралық стандартына («ҚЕХС») сәйкес дайындалуы үшін жауапты.


Шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындаған кезде басшылық мынаған жауапты:


  • бухгалтерлік есептің тиісті қағидаларын таңдау және оларды бірізді қолдану;

  • негізделген бағалар мен есептерді қолдану;

  • ҚЕХС-ның талаптарын сақтау немесе шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертулерде ҚЕХС-дан барлық елеулі ауытқуларды ашып көрсету; және

  • Топ өз қызметін алдағы болашақта жалғастыратын болады деген болжамға, осындай болжамдар заңсыз болатын жағдайларды қоспағанда, шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау.

Топтың басшылығы мыналар үшін жауапты:
  • бүкіл Топта ішкі бақылаудың сенімді де тиімді жүйесін әзірлеу, ендіру және қызмет етуін қамтамасыз ету;

  • кез-келген сәтте жеткілікті дәлдікпен Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайы туралы ақпаратты дайындауға мүмкіндік беретін бухгалтерлік есепке алу жүйесін қолдау және шоғырландырылған қаржылық есептеменің ҚЕХС-ға сәйкестігін қамтамасыз ету;

  • бухгалтерлік есепті заңнамаға және ҚЕХС-ға сәйкес жүргізу;

  • Топтың активтерін қорғау үшін өзінің құзыры шегінде шаралар қолдану; және

  • алаяқтық пен басқа да қиянатшылдық факторларын анықтау және оларды болдармау.

Аталған 2009 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған шоғырландырылған қаржылық есептемені Топтың басшылығы мақұлдады және 2010 жылғы 25 наурызда шығару үшін бекітілді.Топ басшылығының атынан:_______________________


_______________________

Оспанов С. К.

Президенттің м.а.

Мұқанова Д. Т.

Бас бухгалтер

2010 ж. 25 наурыз 2010ж. 25 наурыз

Астана, Қазақстан Астана, Қазақстан


ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»

акционерлік қоғамына:


Біз «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы мен оның екі мекемесінің (бұдан әрі – Топ) қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептемесіне аудит жүргіздік, оған 2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептеме мен жиынтық табыс, меншік капиталындағы өзгерістер мен осы күнге аяқталған жылғы ақша қаражатының қозғалысы туралы тиісті шоғырландырылған есептер, сондай-ақ есепке алу саясатының негізгі принциптерінің қысқаша баяндамасы мен қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептемеге басқа да ескертулер кіреді.

Басшылықтың шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау үшін жауапкершілігі
Топтың басшылығы қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау мен дұрыс ұсынуға, оның Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарына сәйкестігі үшін жауапты. Аталған жауапкершілікке мыналар кіреді: шоғырландырылған қаржылық есетемеге әсер ететіндей теріс пайдаланушылық салдарынан не болмаса қателер салдарынан болған елеулі бұрмалаулары жоқ шоғарландырылған қаржылық есептеменің дайындалуын және оның дұрыс ұсынылуын ішкі бақылау жүйесін құру, ендіру және қолдау; тиісті есепке алу саясатын таңдау мен қолдау; сондай-ақ жағдайлармен негізделген бухгалтерлік бағаларды қолдану.
Аудиторлардың жауапкершілігі
Біздің міндетіміз біз жүргізген аудит негізінде қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептеменің дұрыстығы туралы пікір білдіруде болып табылады. Біз аудитті Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргіздік. Бұл стандарттар қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептемеде елеулі бұрмалаулар жоқтығына жеткілікті сенімді болу мақсатында аудиторлардың этикалық нормаларды, сондай-ақ аудит жүргізу мен жоспарлаудың тәртібін сақтауын талап етеді.

Аудитке сандық көрсеткіштерге және шоғырландырылған қаржылық есептемеге ескертулерге қатысты аудиторлық дәлелдерді алу үшін қажетті рәсімдерді жүргізу кіреді. Таңдап алынған рәсімдер өз мақсатында пайдалану немесе қателер салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептеменің елеулі түрде бұрмалану қауіпін бақылауды қоса алғанда, аудиторлардың кәсіби пікірлеріне негізделген. Осындай тәуекелдерді бағалауға ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсаты үшін емес, осындай жағдайларда қолданылатын аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау мен дұрыстығын ішкі бақылау жүйесін қарастыру кіреді. Аудитке сондай-ақ қолданылатын есепке алу саясатының орындылығы мен басшы берген есепке алынған бағалардың негізділігі, сондай-ақ тұтастай алғанда шоғырландырылған қаржылық есептемені ұсынуды бағалау кіреді.


Біз, біз алған аудиторлық дәлелдер қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептеме туралы пікір білдіру үшін жеткілікті негіз болып табылады деп пайымдаймыз.
Пікір
Біздің пікірімізше, қоса берілген шоғырландырылған қаржылық есептеме барлық елеулі аспектілерде Топтың 2009 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның осы күнге аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық нәтижелері мен ақша қаражаттарының қозғалысын Қаржылық есептеменің халықаралық стандартына сәйкес дұрыс көрсетеді.

Дулат Тайтулеев

Жоба бойынша әріптес

Қоғамдық бухгалтер,

Аляска Штаты, АҚШ

2005ж. 14 қарашадағы № 2155 лицензия

«Делойт» ЖШС

Қазақстан Республикасы бойынша аудит жүргізу құқығымен № 0000015 лицензия, түрі MФЮ-2, 2006 ж. 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі


Николай Демидов

Аудитор-орындаушы

Аудитордың біліктілік куәлігі № 573,

2004 ж. 20 желтоқсан, № 13-р.


Нұрлан Бекенов

«Делойт» ЖШС-ның

Бас директоры


2010 ж. 25 наурыз

Алматы, Қазақстан«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
2009 ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(мың теңгемен)

Ескертулер

2009 ж. 31 желтоқсан
2008 ж. 31 желтоқсан
2008 ж. 1 қаңтар

АКТИВТЕРҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:Негізгі құралдар

6

134,597,518
112,630,089
97,033,715

Бейматериалдық активтер

7

648,653
871,521
1,083,952

Қауымдастырылған компанияларға инвестициялар

8

-
20,496
23,225

Ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға берілген аванстар

13

405,998
9,181,358
11,598,700

Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаттары

15

2,863,348
2,371,971
1,900,259

Басқа да қаржылық активтер

14

3,484,861
-
-

Басқа да ұзақ мерзімді активтер

9

138,856
88,046
17,512


142,139,234


125,163,481111,657,363ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР:Тауарлы-материалдық қорлар

10

1,501,929
1,242,322
1,258,637

Сауда-саттық дебиторлық берешек

11

887,539
911,183
544,879

Өтелетін салықтар

12

951,770
421,440
662,734

Табыс салығы бойынша алдын ала төлем
348,374
413,959
472,197

Басқа да дебиторлық берешек, алдағы кезең шығыстары мен берілген аванстар

13

2,874,475
3,425,571
61,170

Басқа да қаржылық активтер

14

17,908,582
8,785,026
2,768,011

Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаттары

15

2,641,530
2,255,809
2,208,521

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары

16

7,213,933
1,192,421
1,368,825


34,328,132


18,647,7319,344,974


БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР

176,467,366


143,811,212
121,002,337


МЕНШІК КАПИТАЛЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРМЕНШІК КАПИТАЛЫ:Жарғылық капитал

17

105,242,972
82,855,882
75,625,882

Резервтер
(54,539)
-
-

Бөлінбеген пайда
2,428,974
7,634,060
310,230107,617,407
90,489,94275,936,112ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:Заемдардың ұзақ мерзімді бөлігі

18

51,647,099
38,922,671
31,386,854

Мерзімі ұзартылған табыс салығы бойынша міндеттемелер

29

4,336,717
4,279,166
5,980,134

55,983,816


43,201,837
37,366,988

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:Сауда-саттық дебиторлық берешек

19

5,910,857
4,295,618
3,596,011

Заемдардың қысқа мерзімді бөлігі

18

5,524,201
4,548,842
2,749,822

Алынған аванстар
451,177
490,767
289,770

Салықтар бойынша берешек

20

168,640
131,558
138,618

Басқа да кредиторлық берешек пен есептелген міндеттемелер

21

811,268
652,648
925,01612,866,143
10,119,4337,699,237БАРЛЫҒЫ МЕНШІК КАПИТАЛЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР
176,467,366
143,811,212
121,002,337


Топ басшылығының атынан қол қойылды:


Оспанов С. К.

Президенттің м.а.
Мұқанова Д. Т.

Бас бухгалтер2010 ж. 25 наурыз 2010 ж. 25 наурызАстана, Қазақстан Астана, Қазақстан
9-51-беттердегі ескертулер бұл шоғырландырылған қаржылық есептеменің бөлінбес бөлігін құрайды. тәуелсіз аудиторлардың есебі 2-3-беттерде берілген.

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2009 ж. 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

(мың теңгемен)

Ескертулер

2009 ж.
2008 ж.
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕН БОЛҒАН ТАБЫС

22

32,683,052
30,962,021
КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

23

(24,646,552)
(20,994,951)
ЖАЛПЫ ПАЙДА
8,036,500
9,967,070
Қауымдастырылған компаниялардың залалдарындағы үлес

8

(20,496)
(2,729)

Жалпы және әкімшілік шығыстар

24

(3,969,620)
(4,031,688)

Сату бойынша шығыстар

25

(148,456)
(121,211)

Депозиттер мен ағымдағы шоттар бойынша пайыз түріндегі және облигациялар бойынша купондар түріндегі табыстар
1,032,528
685,114

Қаржылық шығыстар

26

(1,743,015)
(1,155,041)

НЕГІЗГІ ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕН БОЛҒАН ПАЙДА
3,187,441
5,341,515
Басқа да табыстар

27

1,631,131
938,803

Басқа да шығыстар

28

(574,717)
(250,626)

Бағамдық айырмашылық бойынша шығыстар
(8,590,256)
(242,570)

НЕГІЗГІ ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕН БОЛҒАН (ЗАЛАЛ)/ПАЙДА


(7,533,842)
445,607
ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ҮНЕМДІ (ШЫҒЫСТАРДЫ) ЕСЕПКЕ АЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ (ЗАЛАЛ)/ПАЙДА
(4,346,401)
5,787,122
ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША (ШЫҒЫСТАР)/ҮНЕМ

29

(112,641)
1,673,315
БІР ЖЫЛДАҒЫ (ЗАЛАР)/ПАЙДА
(4,459,042)
7,460,437
БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ ЗАЛАЛ
Сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалаудан болған залал

14

(54,539)
-
БАРЛЫҒЫ БІР ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚ (ЗАЛАЛ)/ТАБЫС
(4,513,581)
7,460,437


Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет