Таш№и и№тисодий фаолият асосларибет1/33
Дата02.01.2022
өлшемі1.02 Mb.
#452808
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Ташки иктисодий фаолият асослари
ЖИ ва ХИМ, ЖИ ва ХИМ

ЊЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЊРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИЉТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

ТАШ№И И№ТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ АСОСЛАРИ”Тошкент - 2001 йил.

Кириш.
XXI асрнинг дастлабки йиллариданољ инсоният ќаёти ва фаолияти жабќаларининг барча соќаларида улкан њзгаришлар содир бњлаётгани љувончли ќолдир. Бу њзгаришлар мустаљил Республикамизнинг фан ва илмий тадљиљотлар, техникани ривожлантириш, янги материаллар, технологиялар яратиш ва ишлаб чиљаришни ташкил љилиш ва уни бошљаришда яљљол намоён бњлмољда.

Мустаљиллигимизнинг њн йилиги даврида ижтимоий-иљтисодий, сиёсий, маданий-маънавий ва ташљи иљтисодий фаолият соќаларида оламшумул ютуљларга эришилди. Президентимиз томонидан ишлаб чиљилган ва асослаб берилган бозор иљтисодиётига њтиш тамойиллари амалда њз самарасини бера бошлади. Амалга оширилаётган ислоќотлар жамият кишиларининг фаровонлиги, уларнинг гуллаб яшнаши учун љаратилганлиги, одамлар - ислоќотлар учун эмас, балки ислоќотлар - одамлар учун хизмат љилиши зарурлиги юртбошимиз томонидан такрор ва такрор таъкидланиб келинмољда. Иљтисодий ислоќотларнинг натижаларига эътибор љиладиган бњлсак, барча асосий иљтисодий књрсаткичлар њсиб бермољда. Масалан, ялпи ички маќсулотнинг њсиши 1996 йилда 1,6 фоиз, 1997 йилда 5,2 фоиз њсган бњлса, 2000 йилда бу књрсаткич 4,6 фоизни ташкил љилди; саноат маќсулоти ишлаб чиљариш ќажми - 7,5 фоиз, истеъмол моллари ишлаб чиљариш эса - 6,5 фоиз, љишлољ хњжалигида - 3,4 фоиз, љурилишда - 3,5 фоиз њсишга эришилди. Иљтисодий њсиш молиявий ва пул айланишининг барљарорлигига етиш билан бир љаторда, инфляция даражасининг пасайишига ќам эришилмољда. 2000 йилда инфляция даражаси њтган йилга нисбатан 2,3 марта пасайди ва ойига њртача 1,5 фоизни ташкил љилди.

Республикамизнинг ташљи иљтисодий алољалари кун сайин ривожланиб, кенгайиб бормољда. Жаќон ќамжамиятидан мустаќкам мављени эгаллаш, халљаро меќнат таљсимотида мамлакатимизнинг њз њрни бњлишини таъминлаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар ќам њз мевасини бера бошлади. 2000 йилда республикамизнинг соф экспорти 317 млн.АЉШ долларидан ошди. Мамлакатнинг тњлов баланси мустаќкамланди. Ќукуматимиз томонидан олиб борилаётган импорт њрнини љопловчи ва экспортга йњналтирилган товарлар ишлаб чиљариш сиёсати натижасида экспорт - импорт таркиби тубдан њзгартирилмољда. Йил якунларига књра механик асбоб-ускуналарни экспорт љилиш 4,5 марта, электр жиќозлари, жумладан, телевизорлар, видеомагнита-фонлар ва аудиотехника экспорти - 2,6 марта, трикотаж матоларининг экспорти - 2 мартадан зиёд ошди. Импорт тизимида эса 70 фоиз маќсулот ишлаб чиљариш ва техника йњналишига тњђри келди. Шундан 48 фоиздан књпрођи машина ва ускуналар ќисобланади.

Республикамизнинг табиий-иљтисодий ресурслари, транспорт тизими, жуђрофий жиќатлари унинг халљаро ќамкорликда љай даражада иштирок этишини белгилаб беради. Њзбекистонда ќозирга љадар 2,7 мингдан зиёд турли фойдали љазилма конлари ва маъдан намоён бњлган истиљболли жойлар аниљланган. Улар 100 га яљин минерал-хом ашё турларини њз ичига олади, шундан 60 га яљини ишлаб чиљаришга жалб этилган, 900 дан ортиљ кон љидириб топилган бњлиб, уларнинг тасдиљланган заќиралари 970 миллиард АЉШ долларини ташкил этади. Шу билан бирга, умумий минерал-хом ашё заќираси 3,6 триллион АЉШ долларидан ортиљрољ баќоланаётганини ќам айтиб њтиш керак. Мавжуд имкониятлардан самарали ва ољилона фойдаланиш натижасида республикамизнинг куч ва људратини, иљтисодий салоќиятини ошириш, халљаро меќнат таљсимотида њз њрнини эгаллашида иљтисодиётнинг устувор йњналишларини ривожлантириш, импорт њрнини босадиган ва экспортга мњлжалланган маќсулотлар ассортименти, ќажмини кенгайтириш бугунги куннинг асосий вазифасидир.

Республикамизнинг иљтисодий салоќияти жуда юљори, эришилган ютуљлар даражаси ќали љониљарли деб бњлмайди. Айниљса машинасозлик, текстил, кимё, љишлољ хњжалиги машинаозлиги саноатининг ривожланиши, экспорт имкониятларидан фойдаланиш бугунги кун талабларига жавоб бермайди. Республикамиз иљтисодий салоќиятини ривожлантиришда, иљтисодий ислоќотларни жадал амалга оширишда бу тармољларнинг ќиссаси жуда юљори бњлиши лозим. Чунки замонавий техника-техналогия, асбоб - ускуналар, ноу-хоу, илмий тадљиљот ва тажриба конструкторлик ишлари ва бошља миллий иљтисодиёт ривожини таъминловчи товарлар шу соќада яратилади. Иккинчи жиќатдан, халљ хњжалигининг бошља тармољлари учун улар ишлаб чиљариш воситалари, асбоб-ускуналар ва бошља хизмат љуроллари етказиб беради. Шу жиќатдан бу тармољларнинг жадал ривожланиши, жаќон бозорига раљобатбардош маќсулотлар ишлаб чиљаришнинг, экспорт салоќиятини оширишнинг зарурий омилларидан бири сифатида намоён бњлади. Бу масалаларни ижобий ќал этишда корхона, тармољва ниќоят республика ташљи иљтисодий фаолиятини тњђри ташкил этиш ва амалга ошириш алоќида аќамият касб этади.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет