Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдарыбет3/51
Дата17.06.2016
өлшемі13.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Үлкен айырмашылықты сүзбе өндірісінде сүттегі ақуыздың интенсивті гидролизінен көруге болады. Бұл сүзбе сарысуының құндылығын, әсіресе тамақтану жағдайында көрсете алады. Сүттегі ақуызға, яғни аминқышқылдарға қарағанда ірімшікте 4 есе, сүзбеде 10 есе болатынына көп аса назар аудару керек.

Сонымен қатар, сүт сарысуында аз мөлшерде газдар кездеседі. Ол ірімшік және сүзбені жылулық және микрофлораны өңдеуде пайда болады. Сарысуды сақтау кезінде әсіресе бөтен микрофлораның нәтижесінде газ мөлшері тез үлкейіп кетеді [5].

Сүт сарысуы, сонымен қатар, қарт адамдарға, артық салмақтағы адамдарға ауыстырылмайтын тағам болады. Сүт сарысуындағы ақуыз сүттегі негізгі өнімді, яғни сүттің ақуызының коагуляциясы кезінде алынады. Сарысулық ақуыздар өз құрамында ауыстырылмайтын аминқышқылдардан тұрады, ал гемоглобин аз болғанда, қан плазмасы мен бауырдағы ақуыз синтезі кезінде көмектеседі.

Алынатын сарысудың теориялық көлемі өңделінетін өнімнің 80% құрайды. 1т сүттен ақуызды – майлы өнімді өңдеу кезінде 800л сүт сарысуы алынады. Үй шаруашылығында шыққан 10л сүттен 6–7л сарысу алуға болады. Әлемде жыл сайын ірімшік, сүзбе, казеин өндірісінен 100млн. тонна сүт сарысуы алынады [6].

Сүтті құрам бөліктерінің қоспасымен сары судың биологиялық қасиеті оны сүт өнеркәсібіндегі құнды шикізат ретінде қолдануға болатынын көрсетеді.

Зерттеуде су бөлігінің орнына сарысу опар дауындауға жұмсалды. Есептеу нәтижесі бойынша судың 45% бөлігі сарысумен ауыстырылды. Зеттеу нәтижесінде сұйық сарысу жартылай фабрикаттардың физико-химиялық көрсеткішіне және дайын өнім мен технологиялақ процеске әсер ететіні анықталды.

Қарапайым нанан алынған көрсеткіштер бақылау сапасы ретінде алынып, табиғи сүт сарысуы қосылған нанмен салыстырылды. Зерттеу көрсеткіштері 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте – Сүт сарысуы қосылған нанды бақылау нанымен салыстырмалы түрде зерттеу нәтижелері


Көрсеткіштер

Бақылау наны

МЕСТ 27842-88

Зерттеу наны

Опардың ылғалдылығы, %

43

42

Опардың ашу ұзақтығы, мин

200

160

Опардың шекті қышқылдылығы, град

4,4

5,0

Қамыр ылғалдылығы, %

42

41

Қамырдың ашу ұзақтығы, мин

50

30

Қамырдың шекті қышқылдылығы, град

3

3,7

Тұрғызу ұзақтығы, мин

40

30

Дайын өнім ылғалдылығы, %

41

40

Дайын өнім қышқылдылығы, град

2,5

3,2

Дайын өнім кеуектілігі, %

70

72

Бұл кестеде зеттеу көрсетіп тұрғандай сүт сарысуымен опардың ашу уақыты 40 минутқа, қамырдың ашу ұзақтығы 20 минутқа қысқарады, органолептикалық көрсеткіштері мен физико-химиялық құрамына әсер етеді.

Табиғи сүт сарысуы тек байытқыштар ғана емес, сонымен қатар нан сапасын көтеруші. Сарысумен бірге қамырға қосымша азықтық заттар қосылады. Соның нәтижесінде микрофлоралар мен интенсифионды биохимиялық процестің дамуына қолайлы орта пайда болады. Сарысу жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің қышқылдылығын 0,4-0,6 градусқа дейін көтереді, бірақ ол дайын өнімнің сапасын төмендетпейді.

Одан басқа сарысу лактозасы нан пісірудің барлық сатысында газ түзілуі интенсификациялық түрде бақыланады. Бұл ашытқылардың активтілігіне негізделеді, алынған жартылай фабрикатта сарысумен қосымша тағамдық түрде минералды және азотты заттар, дәрумендер, микроэлементтер түзеді. Опараның көтерілуі жақсарады, ондағы ашытқы жасушаларының құрамы көбейеді, зимозды және мольтозды активтілігі ашытқыны көтереді және осыған байланысты өндірістік цикл қысқарып, ол жұмыс уақытын үнемдеуге, еңбек өнімділігінің артуына әкеледі.

Табиғи сүт сарысуын нан өнімдеріне қосу тек нанның тағамдық құндылығын ғана емес, сонымен бірге нан түсін, иісін жақсартады, көлемін үлкейтеді және нанның қараюын тежейді. Нан қараюының тежелуі сарысу құрамындағы органикалық қышқылға, ақуызға, лактозаға байланысты.

Зерттеу нәтижесінде жаңа нан өнімдеріне қосатын сүт өндірісі кәсіпорындарынан қалған сарысулар нан өндірісіне үлкен мүмкіндік береді, бұл жоғары сапалы нан өнімдерін алу мәселелерін шешеді және технологияны жеделдетеді, осының нәтижесінде нан сапалы, тағамдық құндылығы өте жоғары болады, нан өнімдерінің сақталу мерзімі ұзарады және картоп ауруын болдырмайды. Сонымен қатар сарысу қосылған нан өнімдерінің бүйрек және журек ауруларына қарсы емдік қасиеті бар.
ӘДЕБИЕТТЕР


  1. Машанова, Н. С. Оптимизация технологического процесса с использованием улучшителей в хлебопечении / Н. С. Машанова, Г. К. Пазылова // Материалы Международной научно-практической конференции «Экономическое, социальное и культурное развитие Западного Казахстана: история и современность», посвященной 180-летию Оружейной Палаты Бокеевского ханства. – 2008. – С. 307-308.
  1. Шухнов, А. Ф. Технологии переработки зерна / А. Ф. Шухнов, Г. С. Зелинский, Т. И. Очеретенко, В. Г. Дулаев, Н. П. Володин // Пищевая промышленность. – 2000. – №12. – С. 20-21.
  1. Сугуров, И. Обогащение зерновых продуктов витаминами и минеральными веществами / И. Сугуров, А. Юдина // Хлебопродукты. – 2007 – №12 – С. 44.
  1. Нилова, Л. Использование нанотехнологий для повышения качества хлебобулочных изделий / Л. Нилова, Н. Науменко // Хлебопродукты. – 2007. – №10. – С. 50-51.
  1. Якуббаев, Х. Ш. Использование молочной сыворотки при производстве хлебобулочных изделий / Х. Ш. Якуббаев, Т. В. Сальникова, Н. А. Атыкян, В. В. Ревин. // XXXV Огаревские чтения: материалы науч. конф. – Ч.2. – Естественные и технические науки. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, – 2007 – С. 7-8.
  1. Крусь, Г. Н. Технология сыра и других молочныхпродуктов / Г. Н. Крусь, И. М. Кулешова, М. И. Дученко // Москва – 1992. – С. 97-98

УДК: 631.586: 631.8 874.175.:635.21
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ – КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Э. Э. Браун, доктор с.-х. наук, профессор
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Егістік тәжірибе нәтижелерінің негізінде топырақтың қара шірік күйін, олардың жеткілікті балансын органикалық тыңайтқыштар енгізу, көпжылдық шөптерді және сидераттарды өсіру және аңыздық, аралық дақылдарды өсіру арқылы ақталған дәрежеге келтіруге болатыны анықталды.
Полевыми опытами установлено, что оптимизация гумусового состояния почв и содание бездифицитного баланса в них можно установить внесением органических удобрений, возделыванием многолетних трав и сидератов, пожнивных, поукосных и промежуточных культур.
By field experiments, it was determined that optimization of humus condition of soils and creation of deficit-free balance of humus in it may be determined by application of organic fertilizers, cultivation of long-term grasses and green manure culture, cultivation of catch crops, cut grass and intercrops.
Необходимость экологической сбалансированности и биологической направленности современного интенсивного земледелия обусловливают все возрастающее значение биологических факторов плодородия почв. Плодородие почвы и выполняемые ею в природе экологические функции являются ее главной ценностью. А они чрезвычайно важны. Почва служит естественным природным фактором для поверхностных и подземных вод, протекающего сквозь нее атмосферного воздуха, а также средой обитания для более 90 % представителей животного и растительного мира на Земле.

Современное земледелие должно предусматривать не только высокоэффективное использование факторов интенсификации земледелия, но и обеспечивать наиболее полное использование почвенно-климатического потенциала.

Почвенно-климатические условия Западно-Казахстанкой области благоприятны для получения на орошаемых землях двух и даже трех урожаев многих сельскохозяйственных культур.

Сумма положительных среднесуточных температур воздуха выше 10 °С в первой зоне составляет около 2800 °С, во второй – 2800-3000 °С и третьей зоне – 3000-3400 °С.

Для дальнейшего повышения продуктивности орошаемых земель Западного Казахстана важное значение имеют мероприятия, направленные на более эффективное использование земель, а также водных ресурсов в течение всего вегетационного периода при одновременном сохранении и улучшении почвенного плодородия.

В современном интенсивном земледелии важнейшей задачей является оптимизация гумусового состояния почв и создание бездефицитного баланса гумуса в них. На воспроизводство почвенного плодородия большое влияние оказывает возделывание многолетних трав, а также внесение органических удобрений. Однако возделывание в севооборотах на орошении только многолетних трав не обеспечивает положительного баланса гумуса в почвах, поэтому возникает необходимость культуры сидератов – использование зеленого удобрения. Большую перспективу в этом отношении представляет возделывание пожнивных, поукосных и промежуточных культур. Весьма эффективна запашка в почву пожнивных остатков повторных посевов горохо-овсянных смесей и других культур.

Кроме того, применение смешанных промежуточных посевов кормовых культур – важнейший резерв интенсификации кормопроизводства.

Ранние овощные культуры и озимые колосовые убирают во второй половине июня-начале июля и после их уборки до наступления холодов остается еще около 80-100 суток с суммой эффективных температур выше 10 °С. Этот период можно использовать для посева пожнивных культур и сбора второго урожая на зеленый корм и силос.

Об этом свидетельствуют многолетние данные Уральской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции и кафедры растениеводства Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. По данным опытной станции после сбора 319 ц/га зеленой массы тритикале дополнительная урожайность кормовых культур в поукосных посевах составила: кукурузы – 533, суданской травы – 212, горохо-овсяной смеси – 170, рапса – 264 ц/га зеленой массы.

В пожнивных посевах после озимой пшеницы на зерно (урожайность 45-50 ц/га) второй урожай горохо-овсяной смеси составил 87, гороха с кукурузой – 104 и рапса 105 ц зеленой массы с гектара.

Аналогичные результаты были получены нами в овощных севооборотах. После уборки предшествующей культуры (капуста) было внесено птичьего помета и перегноя КРС по азоту: 30, 60, 90 и 120 кг/га. После запашки органических удобрений по двум фонам (с органическими удобрениями и без них) посеяны следующие культуры: озимая пшеница (4,5 млн всхожих семян на 1 га), озимая рожь (5,5 млн всхожих семян/га), гречиха (5,5 млн всхожих семян/га), нут (1 млн всхожих семян/га), кукуруза (30 кг/га), горох (275 кг/га), овес (5,5 млн всхожих семян/га), горохо-овсянная смесь (по 55 % нормы в чистом виде).

Весной следующего года после соответствующих наблюдений и обработки поля был посажен картофель, а после его уборки – вновь посеяны промежуточные культуры.

Пожнивные и промежуточные культуры в одном варианте использовались на зеленый корм, в другом – в качестве сидерата.

Исследования показали, что использование промежуточных посевов злаковых и бобовых культур и их смесей на зеленый корм или зеленое удобрение оказывает определенное влияние на общую продуктивность севооборота, его экономическую эффективность, на урожайность и качество клубней картофеля. Так, при посадке картофеля после ранней капусты средняя урожайность составила 24,6 т/га. При использовании озимой ржи как промежуточного предшественника на зеленой корм урожайность картофеля возросла на 1,9-2,4 т/га, а использование озимой ржи на зеленое удобрение – на 2,8-5,2 т/га.

Анализ урожайных данных показывает, что возделывание культуры сплошного сева как промежуточного предшественника и использование их как зеленый корм, так и на зеленые удобрения, за исключением гречихи обеспечивает достоверную прибавку урожая.

При возделывании промежуточных культур в качестве зеленого удобрения (сидерата) по всем культурам в сравнении с использованием на зеленый корм получена прибавка урожая картофеля от 0,9 до 1,6 т/га, а в сравнении с контролем – от 1,1 до 10 т/га.

Запашка гороха в чистом виде в качестве сидерального удобрения обеспечила прибавку в 1,6-1,8 т/га в сравнении с использованием его на зеленый корм. Самая высокая прибавка урожайности (5,8-10 т/га) в сравнении с контролем получена при возделывании горохо-овсяной смеси как промежуточного предшественника.

Промежуточные культуры, особенно горох и горохо-овсяная смесь обогащают почву органическими остатками, содержащими значительное количество азота и других необходимых элементов питания, предупреждают засоление пахотного слоя и вымывание нитратов в глубокие горизонты, улучшают агрегатный состав, повышают водопроницаемость и биологическую активность почвы, а также в 2-3 раза уменьшают засоренность посадок картофеля.

Производительная сила почв во многом определяется наличием доступных для растений питательных элементов, благоприятными агрофизическими и агрохимическими показателями, биологической активностью.

Зеленая масса промежуточных культур является высокоценным удобрением, мало отличающимся от других органических удобрений. При запашке пожнивного сидерата с урожайностью зеленой массы около 200 ц/га в почву возвращается в органической форме элементов питания в среднем 300-350 кг/га, из них азота 130-140 кг, К2 О – 144-150 и Р2 О5 – 60-70 кг/га, в зависимости от культуры. Примерно такая же сумма элементов питания содержится в 30 т навоза.

Из-за отсутствия глубокого анализа состояния почвенного плодородия наших земель, оптимальных показателей и обоснования путей его повышения в ряде сельскохозяйственных предприятий разработанные системы земледелия не обеспечивают роста продуктивности сельскохозяйственных культур.

Исследованиями также выявлена высокая эффективность птичьего помета и перегноя КРС. Внесение птичьего помета и перегноя КРС из расчета по 30 кг азота на гектар не обеспечило достоверной прибавки урожайности. Внесение двойной нормы дало достоверную прибавку, урожайность картофеля увеличилась на 2,8-3,9 т/га. При внесении перегноя КРС по азоту из расчета 90 кг/га получена достоверная прибавка урожайности (2,1 т/га) по сравнению с внесением той же дозы птичьего помета.

Использование озимой ржи как промежуточного предшественника на зеленое удобрение и внесение птичьего помета из расчета 90 кг/га азота обеспечило практически одинаковую урожайность картофеля (26,2 и 26,5 т/га).

Использование на зеленое удобрение горохо-овсяной смеси, как промежуточного предшественника, птичьего помета и перегноя КРС по 120 кг/га азота также обеспечило одинаковую урожайность картофеля (более 30 т/га).

Сегодня очевидно, что имеющимся в хозяйствах области количеством навоза проблему положительного баланса органического вещества в почве не решить, значит, надо искать другие источники. Таким источником являются сидеральные посевы.

Сидераты являются сравнительно дешевыми удобрениями, но производство их требует определенных материальных и трудовых затрат. В зависимости от урожайности зеленой массы и производственных затрат, себестоимость сидератов может колебаться в широких пределах, от десятков до сотни рублей (1 рубль равен 5 тенге) за центнер.

Для пожнивных и поукосных посевов пригодны культуры, способные за короткий период в условиях умеренных температур осеннего периода накопить достаточно высокий урожай зеленой массы. Зеленые удобрения не требуют выделения специальных площадей для их выращивания. Их размещают в виде пожнивных и поукосных культур. При благоприятных условиях, а такие складываются при орошении, сидераты в течение 45 дней дают урожай зеленой массы 200-300 ц/га и не менее 200 ц/га корней. При хороших урожаях поукосные остатки трав могут дать 6-10 т гумуса на 1 га.

При правильном подборе и чередовании основных и промежуточных культур, в т.ч. на зеленое удобрение, последние способствуют улучшению физических свойств почвы и фитосанитарной обстановки в посевах, снижают непроизводительные потери элементов питания, в первую очередь азота.

Наблюдения за агрофизическим состоянием почвы показало, что выращивание пожнивных, поукосных и промежуточных культур и использование их на сидерацию оказывает положительное влияние на сложение, строение и водный режим темно-каштановой среднесуглинистой почвы, изменяет в лучшую сторону ее объемную массу, улучшает структуру почвы.

Так, наши исследования показали, что бобовые сидеральные культуры, запаханные под картофель, способствовали усилению развития бактериальной флоры и фунгианазису почвы, в результате чего заметно снизилось поражение клубней паршой и ризоктониозом.

Большой интерес представляет использование сидератов для борьбы с сорной растительностью. Конкурируя с сорняками в борьбе за факторы жизни, ряд сидеральных культур подавляют их развитие.

Промежуточные посевы сидеральных культур является отличным средством очищения полей от сорняков, не менее сильным, чем полупаровая обработка почвы. Но при полупаровой обработке затрачивается много энергии, выращивание же промежуточных культур обеспечивает поступление в агроэкосистемы дополнительной энергии.

Сильному снижению засоренности посадок картофеля способствует выращивание таких пожнивных культур, как озимая рожь, горох и их смеси. При проведении предпосевной обработки почвы под них погибают сорные растения, провоцируется прорастание их семян и вегетативных органов размножения. За короткий период развития пожнивных культур сорняки не успевают образовать семена и уничтожаются до созревания их во время уборки урожая. Выращивание пожнивных и поукосных культур снижает засоренность посевов последующих культур севооборотота на 30-60 %, т.е. примерно на столько же, как применение гербицида прометрин в дозе 1,5-3 кг/га.

Следовательно, применение промежуточных культур резко снижает потребность в гербицидах. Установлено, что в плотном агрофитоценозе культур сплошного сева, например, озимой ржи, пшеницы, однолетние сорняки угнетаются, а вредоносность многолетних ослабевает. Выявлено, что увеличение вегетативной массы культурных растений на каждые 100 ц/га уменьшают засоренность на 20 % и более, что оказывает значительное влияние на урожайность последующих культур.

УДК: 632.954: 633.111.1
Влияние гербицидов на технологические свойства

яровой пшеницы
Э. Э. Браун, доктор с.-х. наук, профессор

А. А. Бимуханова, соискатель
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Тәжірибе барысында анықтау бойынша гербицидттер дәнді дақылдардың өнімділігіне қолайлы әсер етеді, яғни физикалық және технологиялық өнімділігін арттырады. Ұндағы дән маңызды белокты заттың құрамындағы мөлшерін арттырады, бидайдың сапасы нан өнімдерін дайындауға кеселін тигізбейді.
Опытами установлено, что применение гербицидов положительно влияет на урожайность зерна, улучшает физические и технологические кондиции, повышает содержание сырой клейковины в муке, не ухудшает хлебопекарные качества зерна.
It was determined by the experiments that the use of herbicides influence positive at grain harvest, improve physical and technological conditions, increase the content of raw gluten in flour, does not spoil baking quality of grain.
Перед нами была поставлена цель – разработать эффективные меры борьбы с сорной растительностью, основанных на рациональном использовании гербицидов в системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности и качества зерна яровой пшеницы и снижения отрицательного влияния препаратов на почву.

Исследования проводились в течение трех лет (2005-2007 гг.) на полях РГКП «Уральская сельскохозяйственная опытная станция» с районированным сортом Волгоуральская. Схема опытов представлена в таблицах.

Варианты опыта размещали систематическим способом, в 2 яруса. Учетная площадь делянок 25 м2, повторность четырехкратная. Агротехника в опытах общепринятая в зоне, включающая комплекс мероприятий почвозащитного земледелия. Учет урожая проводили со всей площади делянок.

Делянки обрабатывали с помощью ранцевого опрыскивателя с горизонтальной штангой с расходом рабочего раствора 300 л/га. Расход гербицида приводится по препарату.

Погодные условия в годы проведения были различными. 2005 год был жаркий и сухой. Вегетационный период 2006 года был более благоприятным. Метеорологические условия в период вегетации 2007 года способствовали формированию не только более высокого урожая яровой пшеницы, но и более высокого качества.

В 2005 году прибавка урожая при применении гербицидов в зависимости от доз препаратов и их смесей колебалась от 0,24 до 1,91 ц/га. В 2006 году урожайность пшеницы по всем вариантам была значительно выше, чем в 2005 году. Прибавка урожая при применении гербицидов в зависимости от доз препаратов и их смесей колебалась от 1,04 до 4,90 ц/га. Высокая урожайность зерна яровой пшеницы была получена в относительно благоприятном по погодным условиям 2007 году. Наиболее высокий урожай в 2007 году был получен при обработке посевов гербицидом Мушкет с Биопауером (0,1 + 1,0) и составил 19,97 ц/га.

Применение гербицидов оказывало определенное влияние на качественные показатели зерна. Большое значение при оценке качества зерна имеет его стекловидность, характеризующее его мукомольные и физические свойства, с которыми связаны его физико-механические свойства, определяющие режим и схему помола зерна, выход крупы, структура и качество муки.

Данные наших исследований показали, что на это качество зерна повлияли погодные условия выращивания и гербициды, повлиявшие на сорную растительность. Так, в 2005 году стекловидность зерна составляла от 96,75 до 99,50 %. Наименьшим (96,75 %) оно было в контрольном варианте, что на 0,25-2,5 % ниже, чем в остальных вариантах, а наибольшим (99,5 %) при обработке посевов баковой смесью Мушкет + Дезормон эфир (0,04 + 0,3) (таблица).

В 2006 году стекловидность зерна была несколько выше – от 97,2 до 99,5 %. На контроле она была выше, чем в предыдущем году на 0,45 %, а максимальное было на том же уровне. Но если максимальная стекловидность в 2005 году была при обработке посевов баковой смесью Мушкет + Дезормон эфир в соотношении 0,04 + 0,3, то в 2006 году при обработке посевов этой же баковой смесью, но в соотношении 0,03 + 0,3 и при обработке смесью Мушкет + Биопауер в соотношении 0,15 + 1,0.

В 2007 году стекловидность зерна на контрольном варианте была несколько ниже, чем в 2005 и 2006 годах – соответственно на 0,25 и 0,7 %. В некоторых остальных вариантах также наблюдалось некоторое снижение (на 0,2-0,5 %).


Таблица – Влияние гербицидов на стекловидность зерна, %


Каталог: 2014 -> elektronnaia bibl -> nauki i obrazavanie -> nauka i obrazavanie 2010
nauki i obrazavanie -> Факторы распространения вирусных болезней картофеля
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Резервы повышения продуктивности и плодородия орошаемых земель на западе казахстана
nauki i obrazavanie -> Д. К. Тулегенова, кандидат с х. наук, Г. Х. Шектыбаева
nauka i obrazavanie 2010 -> Управление биологической активностью почв
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет