Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет5/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
677.  Сығымдалған диборан                  1911    2
678.  1,2. Дибробутанон-3                  2648    2
679.  Дибромдифторметан                    1941    9
680.  Дибромметан                          2664    6,1
681.  1,2-Дибром-3-хлорпропан, см.         2872    6,1
682.  Дибромхлорпропандар                  2872    6,1
683.  Ди-н-бутиламин                       2248    8
684.  Дибутиламиноэтанол                   2873    6,1
685.  2-Дибутиламиноэтанол, см.            2873    6,1
686.  N.N- Ди-н бутиламиноэтанол, см.      2873    6,1
687.  п-Дигидроксибензол, см.              2662    6,1
688.  2,3- дигидропиран                    2376    3
689.  Дидимның нитраты                     1465    5,1
690.  1,2-ди- (диметиламино)-этан          2372    3
691.  Диизобутиламин                       2361    3
692.  Альфа- Дизобутилен, см.              2050    3
693.  Бета-Дизобутилен, см.                2050    3
694.  Диизобутилен- изомерлер қоспалары    2050    3
695.  Диизобутилкетон                      1157    3
696.  Диизопропиламин                      1158    3
697.  Тұрақтандырылған дикетен             2521    6,1
698.  Сусыз диметиламин                    1032    2
699.  Диметиламинанның су ерiтiндiсi       1160    3
700.  2-Диметиламино-ацетонитрил           2378    3
701.  2-Диметиламиноэтанол                 2051    8
702.  2-Диметиламино-этилакрилат           3302    6,1
703.  2-Диметиламино-этилметакрилат        2522    6,1
704.  N.N-Диметиланилин                    2253    6,1
705.  Диммметилбензиноламин                2619    8
706.  N.N-Диметиламинобензиноламин, см.    2619    8
707.  2,3-Диметилбутан                     2457    3
708.  1,3-Диметилбутиламин                 2379    3
709.  1,1-Диметилгидразин, см.             1163    6,1
710.  Симметриялы емес диметилгидразин     1163    6,1
711.  Симметриялы диметилгидразин          2382    6,1
712.  Диметилдиоксандар                    2707    3
713.  Диметилсульфид                       2381    3
714.  Диметилдихлорсилан                   1162    3
715.  Диметилдиэтоксисилан                 2380    3
716.  Диметилкарбамихлорид                 2262    8
717.  Диметилкарбонат                      1161    3
718.  N.N-Диметил-4-нитроанилин, см.       1369    4,2
719.  2,2-Диметпропан                      2044    2
720.  Диметилпропиламин                    2266    3
721.  Диметилсульфат                       1595    6,1
722.  Диметилсульфид                       1164    3
723.  Диметилтиофосфорилхлорид             2267    6,1
724.  Диметилциклогексиламин               2263    8
725.  Диметилциклогександар                2264    8
726.  Диметилцинк                          1370    4,2
727.  Диметил этанол амин, см.             2051    8
728.  Диметсистрихин, см.                  1570    6,1
729.  1,1-диметоксиэтан                    2377    3
730.  1,2-диметоксиэтан                    2252    3
731.  Динамит, см                          0081    1
732.  Дингу, см                            0489    1
733.  Динитроанилиндер                     1596    6.1
734.  Сұйық динитробензолдар               1597    6.1
735.  Қатты динитробензолдар               1597    6.1
736.  Динитрогликольурил                   0489    1
737.  Динитробензол                        0406    1
738.  Динитро-о-крезол                     1598    6.1
739.  Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%
      құрғақ немесе ылғалданған
      динитрорезорцин                      0078    1
740.  Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%
      ылғалданған динитрорезорцин          1322    4.1
741.  Динитротолуол мен натрий хлоратының
      қоспасы, см                          0083    1
742.  Сұйық динитротолуолдар               2038    6.1
743.  Қатты динитротолуолдар               2038    6.1
744.  Балқытылған динитротолуолдар         1600    6.1
745.  Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған
      динитрофенол                         0076    1
746.  Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%
      құрғақ немесе ылғалданған
      динитрофенол                         1320    4.1
747.  Динитрофенолдың ерiтiндiсi           1599    6.1
748.  Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған сiлтiлiк
      металдардың динитрофеноляттары       0077    1
749.  Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%
      ылғалданған динитрофеноляттар        1321    4.1
750.  Динитрохлорбензол                    1577    6.1
751.  Диоксан                              1165    3
752.  Диоксолан                            1166    3
753.  Дипентен                             2052    3
754.  Дипикриламин, см                     0079    1
755.  Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған            0401    1
756.  Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%
      ылғалданған дипикрисульфид           2852    4.1
757.  Дипропиламин                         2383    3
758.  Дипропилентриамин, см                2269    8
759.  Дипропилкетон                        2710    3
760.  Тез тұтанғыш таскөмiр шайырының
      дистиляттары                         1136    3
761.  Дифениламинохлорарсин                1698    6.1
762.  Дифенилдихлорарсин                   1769    8
763.  Дифенилметилбромид                   1770    8
764.  Сұйық дифенилхлорарсин               1699    6.1
765.  Қатты дифенилхлорарсин               1699    6.1
766.  2,4-дифтороанилин, см                2941    6.1
767.  Дифторметан                          3252    2
768.  Шамамен 23% дифторметан және 25%
      пентафторэтан болатын дифторметан,
      пентафторэтан және 1,1,1,2-
      тетрафторэтанның зеотропты қоспасы   3340    2
769.  Шамамен 20% дифторметан және 40%
      пентафторэтан болатын дифторметан,
      пентафторэтан және 1,1,1,2-
      тетрафторэтанның зеотропты қоспасы   3338    2
770.  Шамамен 10% дифторметан және 70%
      пентафторэтан болатын дифторметан,
      пентафторэтан және 1,1,1,2-
      тетрафторэтанның зеотропты қоспасы   3339    2
771.  Дифторхлорэтан, см                   2517    2
772.  1,1-дифторэтан                       1030    2
773.  1,1-дифторэтилен                     1959    2
774.  Сұйық диклоранилиндер                1590    6.1
775.  Қатты дихлоранилиндер                1590    6.1
776.  дихлорацетилхлорид                   1765    8
777.  1,3-дихлорацетон                     2649    6.1
778.  О-дихлорбензол                       1591    6.1
779.  Альфа- дихлоргидрин, см              2750    6.1
780.  Дихлордифторметан                    1028    2
781.  Құрамында шамамен 74%
      дихлордифторметан болатын
      дихлордифторметан мен дифторэтанның
      азеотропты қоспасы                   2602    2
782.  Дихлордифторметан мен этилен
      оксидiнiң қоспасы, см                3070    2
783.  Дихлорметан                          1593    6.1
784.  1,1 -дихлор-1-нитроэтан              2650    6.1
785.  Дихлорпентан                         1152    3
786.  1,2-дихлорпропан                     1279    3
787.  1,3-дихлорпропанол-2                 2750    6.1
788.  1,3-дихлорпропанон-2, см             2649    6.1
789.  Дихлорпропендер                      2047    3
790.  Дихлорсиландар                       2189    2
791.  1,2-дихлор- 1,1,2,2-тетрафторэтан    1958    2
792.  Симметриялы дихлорүшазинтрион-
      2,4,6, см                            2465    5.1
793.  Дихлорфенилизоцианаттар              2250    6.1
794.  Дихлорфенилтрихлорсилан              1766    8
795.  Дихлорфенол, см                      2020    6.1
                                           2021    6.1
796.  Дихлорфторметан                      1029    2
797.  1,1 -дихлорэтан                      2362    3
798.  1,2-дихлорэтан, см                   1184    3
799.  1,2-дихлорэтилен                     1150    3
800.  1,4-дицианобутан, см                 2205    6.1
801.  Дициклогексиламин                    2565    8
802.  Дициклогексиламинонитрит             2787    4.1
803.  Дициклогентадиен                     2251    3
804.  Дициклопентадиен                     2048    3
805.  Диэтиламин                           1154    3
806.  Диэтиламинопропиламин                2684    3
807.  N,N-диэтиланилин                     2432    6.1
808.  Диэтилбензол                         2049    3
809.  Диэтилдихлорсилан                    1767    8
810.  Ұшпайтын және суда ерiмейтiн
      флегматизатордың салмақтық үлесi
      кемiнде 25% десенсибилденген
      диэтиленгликольдинитрат              0075    1
811.  Диэтилендиамин, см                   2579    8
812.  Диэтилентриамин                      2079    8
813.  Диэтилкарбинол, см                   1105    3
814.  Диэтилкарбонат                       2366    3
815.  Диэтилкетон                          1156    3
816.  Диэтильсульфат                       1594    6.1
617.  Диэтильсульфид                       2375    3
818.  Диэтилфосфорилхлорид                 2751    8
819.  Диэтицинк                            1636    4.2
820.  2-дэитилэтаноламин                   2686    8
821.  Ы,М-диэтилэтаноламин, см             2686    3
822.  N,К-диэтилэтилендиамин               2685    8
823.  Диэтоксиметан                        2373    3
824.  3,3 - диэтоксипропен                 2374    3
825.  1,1-диэтоксиэтан, см                 1088    3
826.  1,2-диэтоксиэтан, см                 1153    3
827.  Додецилтрихлорсилан                  1771    8
828.  Шығарғыш құрылғымен жабдықталмаған,
      қайта пайдалануға жарамсыз газы бар
      кiшi сыйымдылықтар                   2037    2
829.  Шатырлауық желатин, см               0081    1
830.  Желатин-динамит, см                  0081    1
831.  Темiр арсенаты(П)                    1606    6.1
832.  Темiр арсенаты(IП)                   1606    6.1
833.  Темiр арсенитi(IП)                   1607    6.1
834.  Темiр нитраты                        1466    5.1
835.  Таскөмiр газын тазалаудан алынған
      iстен шыққан темiр оксидi            1376    4.2
836.  Темiр пента

карбонилы                 1994    6.1


837.  Сусыз темiр перхлоридi, см           1773    8
838.  Темiр- пирофорлы ұнтақ               1383    4.2
839.  Сусыз темiр сесквихлоридi            1773    8
840.  Сусыз темiр хлоридi(IІІ)             1773    8
841.  Сусыз темiр хлоридi, см              1773    8
842.  Темiр хлоридiнiң(IІІ) ерiтiндiсi     2582    8
843.  Таскөмiр газын тазалаудан алынған
      кеуектi темiрдiң қалдықтары          1376    4.2
844.  Қышқылдық аккумулятор сұйықтығы      2796    8
845.  Сiлтiлiк аккумулятор сұйықтығы       2797    8
846.  Коррозиялық өртсөндiргiштердi
      толтыруға арналған сұйықтық          1774    8
847.  Ауамен тасымалдануы ережелермен
      реттелетiн сұйықтық, н.к.            3334    9
848.  Жарқылдау температурасы 1C-тан
      артық, жарқылдау температурасынан
      төмен емес температурада
      тасымалданатын, жоғары температурада 3256    3
849.  Жарқылдау температурасынан төмен
      бiрақ 100 о С-тан төмен емес
      температурада тасымалданатын,
      жоғары температурадағы сұйықтық
      (балқытылған металдарды,
      балқытылған тұздарды т.б. қоса
      алғанда)                              3257   9
850.  Майдың салмақтық үлесi 1,5% -дан
      артық, ылғал 11%-дан көп емес
      күнжара                               1386   4,2
851.  Өсiмдiк майының салмақтық үлесi
      1,5%-дaн артық емес, ылғал 11%-дан
      артық емес күнжара                    2217   4,2
852.  Тез тұтанғыш газы бар шақпақтар       1057   2
853.  Тез тұтанғыш сұйықтығы бар қатты
      жаққыш құралдар                       2623   4.1
854.  Жарылғыш тойтармалар                  0174   1
855.  Металл қабыршақтағы түтiкшелi
      тұтандырғыш                           0103   1
856.  Металл қабыршақтағы
      детонацияланатын тұтандырғыш          0102   1
                                            0290   1
857.  Металл қабыршақтағы әсерi әлсiз
      детонацияланатын                      0104   1
858.  Детонаторсыз өндiрiстiк жарылғыш
      зарядтар                              0442   1
                                            0443   1
                                            0444   1
                                            0445   1
859.  Жарылғыш ажыратқыш зарядтар           0043   1
860.  Өртсөндiргiштерге арналған жарылғыш
      жұлғыш зарядтар                       0275   1
                                            0276   1
                                            0323   1
                                            0381   1
861.  Жарылғыш қосымша зарядтар             0060   1
862.  Картуз зарядтары, см                  0242   1
                                            0279   1
                                            0414   1
863.  Детонаторсыз кумулятивтi зарядтар     0059   1
                                            0439   1
                                            0440   1
                                            0441   1
864.  Ұзартылған иiлмелi кумулятивтi
      зарядтар                              0237   1
                                            0288   1
865.  Кумулятивтi зарядтар, см              0059   1
                                            0439   1
                                            0440   1
                                            0441   1
866.  Лақтырғыш зарядтар                    0271   1
                                            0272   1
                                            0415   1
                                            0491   1
867.  Зеңбiрекке арналған лақтырғыш
      зарядтар                              0242   1
                                            0279   1
                                            0414   1
868.  Бұзғыш зарядтар                       0048   1
869.  "Бангалор торпедасы" бұзғыш
      зарядтар, см                          0136   1
                                            0137   1
                                            0138   1
                                            0294   1
870.  Пластифицирленген ажыратқыш зарядтар  0457   1
                                            0458   1
                                            0459   1
                                            0460   1
871.  Құрамында 4%-дан артық натрий
      гидрооксид болатын патрон әгi         1907   8
872.  Техникалық мақсаттарға арналған
      пиротехникалық бұйымдар               0428   1
                                            0429   1
                                            0430   1
                                            0431   1
                                            0432   1
873.  Пирофорлы бұйымдар                    0380   1
874.  Гидравликалық қысымдағы бұйымдар
      (құрамында жанбайтын газдар бар)      3164   2
875.  Пневматикалық қысымдағы бұйымдар
      (құрамында жанбайтын газдар бар)      3164   2
876.  Изобутан                              1969   2
877.  Изобутанол                            1212   3
878.  Изобутен, см                          1055   2
879.  Тұрақтандырылған изобутилакрилат      2527   3
880.  Изобутиламин                          1214   3
881.  Изобутилацетат                        1213   3
882.  Изобутилен                            1055   2
883.  Изобутилизобутират                    2528   3
884.  Изобутилизоцианат                     2486   3
885.  Тұрақтандырылған изобутилметакрилат   2283   3
886.  Изобутилпропионат                     2394   3
887.  Изобутилформиат                       2393   3
888.  Изобутиральдегид                      2045   3
889.  Изобутирилхлорид                      2395   3
890.  Изобутиронитрил                       2284   3
891.  Изовалеральдегид, см                  2958   3
892.  Изогексан                             2288   3
893.  Изогептен                             2287   3
894.  Изододекан, см                        2286   3
895.  Изооктан, см                          1262   3
896.  Изооктен                              1216   3
897.  Изопентан, см                         1265   3
898.  Изопентендер                          2371   3
899.  Изопентиламин, см                     1106   3
900.  Изопентилнитрит, см                   1113   3
901.  Тұрақтандырылған изопрен              1218   3
902.  Изопропанол                           1219   3
903.  Изопропенилацетат                     2403   3
904.  Изопропенилбензол                     2303   3
905.  Изопропиламин                         1221   3
906.  Изопропилацетат                       1220   3
907.  Изопропилбензол                       1918   36
908.  Изопропильбутират                     2405   3
909.  Изопропилизобутират                   2406   3
910.  Изопропилизоцианат                    2483   3
911.  Изопропилмеркаптан, см                2402   3
912.  Изопропилнитрат                       1222   3
913.  Изопропилпропионат                    2409   3
914.  Изопропилтолуол                       2046   3
915.  Изопропилформиат, см                  1281   3
916.  Изопропилхлорацетат                   2947   3
917.  Изопропилхлорид, см                   2356   3
918.  Изопропил-2-хлорпропианат             2934   3
919.  Изопропил-альфа-хлорпропионат, см     2934   3
920.  Изопропилхлорформиат                  2407   6.1
921.  Изопропилэтилен, см                   2561   3
922.  Құрамында кемiнде 60% лактоза,
      манноза, крахмал немесе гидрофосфат
      кальций болатын изосорбиддинитраттың
      қоспасы                               2907   4.1
923.  Изосорбид-5-мононитрат                3251   4.1
924.  Изофорондиамин                        2289   8
925.  Изофорондиизоцианат                   2290   6.1
926.  I.p.d.i., см. Изофорондиизоцианат     2290   6.1
927.  Тез тұтанғыш уытты изоцианат
      ерiтiндiсi, н.к.                      2478   3
928.  Уытты изоцианат ерiтiндiсi, н.к.      2206   6.1
929.  Тез тұтанғыш уытты изоцианат
      ерiтiндiсi, н.к.                      3080   6.1
930.  Изоцианатобензоүшфторидтер            2285   6.1
931.  3-изоцианатаметил- 3,5,5 -
      үшметилпиклогексилизоцианат, см       2290   6.1
932.  Уытты тез тұтанғыш изоцианаттар, н.к. 2478   3
933.  Уытты изоцианаттар, н.к.              2206   6.1
934.  Тез тұтанғыш уытты изоцианаттар, н.к. 3080   6.1
935.  3,3-иминодипропиламин                 2269   8
936.  Тек жануарларға ғана қауiптi жұқпалы
      заттар (2-қауiптiлiк тобы)            2900   6.2
937.  Тек жануарларға ғана қауiптi
      жұқпалы заттар (и4-қауiптiлiк тобы)   2900   6.2
938.  Адамдарға қауiптi жұқпалы заттар
      (2-қауiптiлiк тобы)                   2814   6.2
939.  Адамдарға қауiптi жұқпалы заттар
      (и4-қауiптiлiк тобы)                  2814   6.2
940.  Йод монохлоридi                       1792   8
941.  Иод пентафторидi                      2495   5.1
942.  2-йодбутан                            2390   3
943.  Иодпропандар                          2392   3
944.  Иодметан, см                          2644   6.1
945.  Иодметилпропандар                     2391   3
946.  Альфа-Иодтолуол, см                   2653   6.1
947.  Жарылғыш кабель кескiштер             0070   1
948.  Кадмий қосындылары                    2570   6.1
949.  Калий                                 2257   4.3
950.  Калий арсенаты                        1677   6.1
951.  Калий арсенитi                        1678   6.1
952.  Калий биосульфаты, см                 2509   8
953.  Калий биосульфитiнiң ерiтiндiсi, см   2693   8
954.  Калий бифторидi, см.                  1811   8
955.  Калий боргидриді                      1870   4.3
956.  Калий броматы                         1484   5.1
957.  Калий гексафторосиликаты, см.         2655   6.1
958.  Калий гидраты, см.                    1814   8
959.  Калий гидродифторидi                  1811   8
960.  Сұйық калий гидроксиді, см.           1814   8
961.  Қатты калий гидроксидi                1813   8
962.  Калий гидроксидiнiң ерiтiндiсi        1814   8
963.  Калий гидросульфаты                   2509   8
964.  Калий гидросульфит, см                1929   4.2
965.  Калий дитионитi                       1929   4.2
966.  Калий дицианокупраты (I), см.         1679   6.1
967.  Калий кремнефторидi, см.              2655   6.1
968.  Калий метанавадаты                    2864   6.1
969.  Калий металл қорытпасы                1420   4.3
970.  Калий монооксиді                      2033   8
971.  Калий-натрий қорытпасы                1422   4.3
972.  Калий нитраты                         1486   5.1
973.  Калий нитраты мен натрий нитраты
      қоспасы, см.                          1499   5.1
974.  Калий нитраты мен натрий нитраты
      қоспа                                 1487   5.1
975.  Калий нитритi                         1488   5.1
976.  Калий перманганаты                    1490   5.1
977.  Калий пероксиді                       1491   5.1
978.  Калий персульфаты                     1492   5.1
979.  Калий перхлораты                      1489   5.1
980.  Калий селенаты, см.                   2630   6.1
981.  Калий селениті, см.                   2630   6.1
982.  Калий сульфид кристаллогидраты 30%
      кем кристалданған су үлесiмен         1382   4.2
983.  Калий сульфидi сусыз                  1382   4.2
984.  Калий сульфид кристаллогидраты
      кемiнде 30% кристалданған су
      үлесімен                              1847   8
985.  Калий супероксидi                     2466   5.1
986.  Калий тетрацианокупраты               1679   6.1
987.  Калий тетрацианомеркураты (II), см.   1626   6.1
988.  Калий фосфидi                         2012   4.3
989.  Калий фторацетаты                     2628   6.1
990.  Калий фторидi                         1812   6.1
991.  Калий фторосиликаты                   2655   6.1
992.  Калий хлораты                         1485   5.1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет