Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет7/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1294. Өздiгімен қызуға қарсы тұрақтанды.
      рылған манеб препараты                2968   4.3
1295. Судың немесе спирт пен су қоспасының
      салмақтық үлесi кемiнде 40% ылғалдан.
      ған манниттексанитрат                 0133   1
1296. Марганец(П) нитраты                   2724   5.1
1297. Марганец нитраты, см.                 2724   5.1
1298. Марганец резинаты                     1330   4.1
1299. Марганец этиленi-1,2-дидитикарбамат,
      см.                                   2210   4.2
1300. Марганец этиленi-дидитикарбанат, см.  2210   4.2
1301. Ацетон майы                           1091   3
1302. Анилин майы, см.                      1547   6.1
1303. Таскөмiр шайырының майы, см.          1136   3
1304. Камфора майы                          1130   3
1305. Мирбан майы, см.                      1662   6.1
1306. Сивуха майы                           1201   3
1307. Сланц майы                            1288   3
1308. Шайыр майы                            1286   3
1309. Қылқанды ағаш майы                    1272   3
1310. Лактыбояғыш материал (сыр ерiткiш
      немесе сыр сұйылтқышты қоса алғанда)  1263   3
                                            3066   8
1311. Магниттелген материал                 2807   9     Келiсiмнің
                                                            күші
                                                          жүрмейді
1312. Мыс арсениті                          1586   6.1
1313. Мыс(ІІ) арсенитi, см.                 1586   6.1
1314. Мыс ацетоарсенитi                     1585   6.1
1315. Мыс селенаты, см.                     2630   6.1
1316. Мыс селениті, см.                     2630   6.1
1317. Мыс хлораты                           2721   5.1
1318. Мыс (П) хлораты, см.                  2721   5.1
1319. Мыс хлоридi                           2802   8
1320. Мыс цианидi                           1587   6.1
1321. Медициналық қалдықтар, н.к.           3291   6.2
1322. Тиісті ережелердің күші жүретін
      медициналық қалдықтар, н.к.           3291   6.2
1323. Хлорлықышқылды мыс, см.               2721   5.1
1324. Мысэтилендиамин ерiтiндiсi            1761   8
1325. Мезитилен, см.                        2325   3
1326. Мезитилоксид                          1229   3
1327. II-Ментадиен-1,8, см.                 2053   3
1328. Тез тұтанғыш сұйық меркаптан
      қоспасы, н.к.                         3336   3
1329. Тез тұтанғыш уытты сұйық меркаптан
      қоспасы, н.к.                         1228   3
1330. Тез тұтанғыш уытты сұйық меркаптан
      қоспасы, н.к.                         3071   6.1
1331. Тез тұтанғыш сұйық меркаптандар, н.к. 3336   3
1332. Уытты тез тұтанғыш сұйық
      меркаптандар, н.к.                    1228   3
1333. Уытты тез тұтанғыш сұйық
      меркаптандар, н.к.                    3071   6.1
1334. 2-Меркаптоэтанол, см.                 2966   6.1
1335. Меркурол, см.                         1639   6.1
1336. Тұрақтанған метакрилонитрил           3079   3
1337. Пирофорлы металл, н.к.                1383   4.2
1338. Диспергирленген топырақсiлтiлiк
      металл                                1391   4.3
1339. Диспергирленген сiлтiлiк металл       1391   4.3
1340. Тез тұтанғыш металл ұнтағы, н.к.      3089   4.1
1341. Өздiгiнен қызатын металл ұнтағы, н.к. 3189   4.2
1342. Сумен әрекеттесетiн металдық зат,
      н.к.                                  3208   4.3
1343. Сумен әрекеттесетiн, өздiгiнен
      қызатын металдық зат, н.к.            3209   4.3
1344. Сумен әрекеттесетiн металл
      алкилгалогенидтерi, н.к.              3049   4.2
1345. Сумен әрекеттесетiн металл
      алкилгидридтерi, н.к.                 3050   4.2
1346. Сумен әрекеттесетiн металл
      алкилдері, н.к.                       2003   4.2
1347. Сумен әрекеттесетiн металл
      арилгалогенидтерi, н.к.               3049   4.2
1348. Сумен әрекеттесетiн металл
      арилгидридтерi, н.к.                  3050   4.2
1349. Сумен әрекеттесетiн металл
      арилдары, н.к.                        2003   4.2
1350. Сумен әрекеттесетiн тез тұтанғыш
      металлоорганикалық қосындысы
      дисперсиясы, н.к.                     3207   4.3
1351. Сумен әрекеттесетiн тез тұтанғыш
      металлоорганикалық қосынды, н.к.      3207   4.3
1352. Уытты металлорганикалық қосынды,
      н.к., сұйық                           3282   6.1
1353. Уытты металлоорганикалық қосынды,
      н.к., қатты                           3282   6.1
1354. Сумен әрекеттесетін тез тұтанғыш      3207   4.3
      металлорганикалық қосынды
      ерiтiндiсi, н.к.
1355. Пирофорлы металл, н.к.                1383   4.2
1356. Метальдегид                           1332   4.1
1357. Суытылған сұйық метан                 1972   2
1358. Сығылған метан                        1971   2
1359. Метан және сутегi қоспасы, см.        2034   2
1360. Метаналь, см.                         1198   3
                                            2209   8
1361. Метанол                               1230   3
1362. Метансульфонилхлорид                  3246   6.1
1363. Тұрақтанған метилакрилат              1919   3
1364. Бета-Метилакролеин, см.               1143   6.1
1365. Метилаллилхлорид                      2554   3
1366. Meтилаль                              1234   3
1367. Метиламилацетат                       1233   3
1368. Метиламилкетон, см.                   1110   3
1369. Сусызметиламин                        1061   2
1370. Метиламиннiң су ерiтiндiсi            1235   3
1371. N-метиланилин                         2294   6.1
1372. Метилацетат                           1231   3
1373. Тұрақтанған металацетилен және
      пропадиен қоспасы, P1 қоспасы
      немесе Р2 қоспасы секiлдi             1060   2
1374. Метилбромацетат                       2643   6.1
1375. Метилбромид                           1062   2
1376. Метилбромид және клорпикрин
      қоспасы, см.                          1581   2
1377. Метилбромид және этилендибромидтiң
      қоспасы, сұйық                        1647   6.1
1378. 3-метил бутанон-2                     2397   3
1379. 2-метилбутен-1                        2459   3
1380. 2-метилбутен-2                        2460   3
1381. 3-метилбутен-1                        2561   3
1382. N-метилбутиламин                      2945   3
1383. Метилбутират                          1237   3
1384. Альфа-метилвалеральдегид              2367   3
1385. Ингибирленген метилвинилбензол, см.   2618   3
1386. Тұрақтанған метилвинилкетон           1251   6.1
1387. 5-метилгексанон-2                     2302   3
1388. 2-метил-2-гептантиол                  3023   6.1
1389. Метилгидразин                         1244   6.1
1390. Метилгликоль, см.                     1188   3
1391. Метилгликольацетат, см.               1189   3
1392. Метилдихлорацетат                     2299   6.1
1393. Метилдихлорсилан                      1242   4.3
1394. Метиленбромид, см.                    2664   6.1
1395. П-Метилендианилин, см.                2651   6.1
1396. Метилендибромид, см.                  2664   6.1
1397. 2.2 1 - Метилен-ди-
      (3.4,6-үшхлор-фенол), см.             2875   6.1
1398. Метиленхлорид, см.                    1593   6.1
1399. Метиленхлорид пен метилхлоридтiң
      қоспасы, см.                          1912   2
1400. Метиленцианид, см.                    2647   6.1
1401. Метилизобутилкарбинол                 2053   3
1402. метилизобутилкарбинол M.i.b.c., см.   2053   3
1403. Метилизобутилкетон                    1245   3
1404. Метилизовалерат                       2400   3
1405. Тұрақтанған метилизопропенилкетон     1246   3
1406. Метилизотиоцианат                     2477   6.1
1407. Метилизоцианат                        2480   6.1
1408. Метилиодид                            2644   6.1
1409. Метилмеркаптан                        1064   2
1410. Метилмеркаптопропиональдегид, см.     2785   6.1
1411. Метилметакрилат, тұрақтанған мономер  1247   3
1412. 4 метилморфолин                       2535   3
1413. N-метилморфолин, см.                  2535   3
1414. Метилнитрит                           2455   2    Тасымал.
                                                        дауға
                                                        тыйым
                                                        салынады
1415. Метилортосиликат                      2606   6.1
1416. Метилпентадиен                        2461   3
1417. 2-метилпентанол-2                     2560   3
1418. 4-Метилпентанол-2, см.                2053   3
1419. Метилпентандар, см.                   1208   3
1420. 2-Метилпентен-2-4-ин-1-ол, см.        2705   8
1421. 1 -метилпиперидин                     2399   3
1422. Метилпиридиндар, см.                  2313   3
1423. Метилпропилбензол, см.                2046   3
1424. Метилпропилкетон                      1249   3
1425. Метилпропионат                        1248   3
1426. Альфа-Метил стирол, см.               2303   3
1427. Ингибирленген метилстирол, см.        2618   3
1428. Метилсульфат, см.                     1595   6.1
1429. Метилсульфид, см.                     1164   3
1430. Метилтетрагидрофуран                  2536   3
1431. Метилүшхлорацетат                     2533   6.1
1432. Метилүшхлорсилан                      1250   3
1433. Метилфенилдихлорсилан                 2437   8
1434. 2-метил-2-финилропан, см.             2709   3
1435. Метилформиат                          1243   3
1436. Метилфторид                           2454   2
1437. 2-метилфуран                          2301   3
1438. Метилхлорацетат                       2295   6.1
1439. Метилхлорид                           1063   2
1440. Метилхлорид пен метиленхлоридтiң
      қоспасы                               1912   2
1441. Метилхлорид және хлорпикриннiң
      қоспасы, см.                          1582   2
1442. Метилхлоркарбонат, см.                1238   6.1
1443. Метилхлороформ, см.                   2831   6.1
1444. Метил-2-хлорпропионат                 2933   3
1445. Метил-альфа-хлорпропионат,см.         2933   3
1446. Метилхлорсилан                        2534   2
1447. Метилхлорформиат                      1238   6.1
1448. Метилцианид, см.                      1648   3
1449. Метилциклогексан                      2296   3
1450. Тез тұтанғыш метилциклогексанолдар    2617   3
1451. Метилциклогексанон                    2297   3
1452. Метилциклопентан                      2298   3
1453. Метилэтилкетон, см.                   1193   3
1454. 2-метил- 5-этилпиридин                2300   6.1
1455. Метоксиметилизоцианат                 2605   3
1456. 4-метокси-4-метилпентанон-2           2293   3
1457. 1 -Метокси-2-нитробензол, см.         2730   6.1
1458. 1-Метокси-3-нитробензол, см.          2730   6.1
1459. 1 -Метокси-4-нитробензол, см.         2730   6.1
1460. 1 -метокси-2-пропанол                 3092   3
1461. 2-Метоксиэтилацетат, см.              1189   3
1462. Мизорит, см.                          2212   9
1463. Жарылғыш зарядты миналар              0136   1
                                            0137   1
                                            0138   1
                                            0294   1
1464. Мишметалл, см.,                       1323   4.1
1465. Yрлегiш көпшiктердiң пиротехникалық
      модульдерi                            3268   9
1466. Yрлегіш көпшіктердiң пиротехникалық
      модульдерi                            3268   9
1467. Сығылған газдағы үрлегіш көпшіктердiң
      модульдерi                            3353   2
1468. Үрлегіш көпшіктердiң пиротехникалық
      модульдерi                            0503   1
1469. Қауiпсiздiк белдiктерінің модульдерi  3268   9
1470. Молибден пентахлоридi                 2508   8
1471. Мононитротолуидиндер, см.             2660   6.1
1472. Монопропиламин, см.                   1277   3
1473. Монохлорбензол, см.                   1134   3
1474. Монохлордифторметан, см.              1018   2
1475. Монохлордифторметан және
      монохлорпентафторэтанның қоспасы, см. 1973   2
1476. Монохлордифтормонобромметан, см.      1974   2
1477. Монохлорпентафторэтан және
      монохлордифторметанның қоспасы, см.   1973   2
1478. Моноэтиломин, см.                     1036   2
1479. Морфолин                              2054   8
1480. Судың салмақтық үлесi 20% кем құрғақ
      немесе ылғалданған мочевина нитраты   0220   1
1481. Судың салмақтық үлесi 10% кем
      ылғалданған мочевина нитраты          0220   4.1
1482. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%
      ылғалданған мочевина нитраты          1357   4.1
1483. Тұрақталмаған балық ұны               1374   4.2
1484. Тұрақталған балық ұны                 2216   9    Келiсiмнің
                                                        күші
                                                        жүрмейді
1485. Мышьяк                                1558   6.1
1486. Ақ мышьяк, см.                        1561   6.1
1487. Мышьяк бромидi                        1555   6.1
1488. Мышьяк (IІІ) бромидi, см.             1555   6.1
1489. Мышьяк (ІІІ) оксиді, см.              1561   6.1
1490. Мышьяк(Y) оксидi, см.                 1559   6.1
1491. Мышьяк пентаоксидi                    1559   6.1
1492. Сұйық мышьяк қосындылары, H.К.,
      бейорганикалық, Арсенаттарды,
      н.к., Арсенаттарды, н.к.,
      Мышьяк сульфидтерiн, н.к.
      қоса алғанда                          1556   6.1
1493. Қатты мышьяк қосындылары, н.к.,
      бейорганикалық, Арсенаттарды, н.к.,
      Арсенаттарды, н.к.,
      Мышьяк сульфидтерiн, н.к.
      қоса алғанда                          1557   6.1
1494. Мышьяк сульфидтерi, н.к., см.         1556   6.1
                                            1557   6.1
1495. Мышьяк үшоксидi                       1561   6.1
1496. Мышьяк үшхлоридi                      1560   6.1
1497. Мышьяк хлоридi, см.                   1560   6.1
1498. Мышьяк тозаңы                         1562   6.1
1499. Сұйық мышьякорганикалық қосындылар    3280   6.1
1500. Қатты мышьякорганикалық қосындылар,
      н.у.к.,                               3280   6.1
1501. Көлемi бойынша 70% артық спиртi бар
      алкогольдық сусындар                  3065   3
1502. Көлемi бойынша 24% артық, бiрақ
      70% артық емес спиртi бар алкогольдық
      сусындар                              3065   3
1503. Медициналық тұнбалар                  1293   3
1504. Натрий                                1428   4.3
1505. Натрийдиметиларсенат, см.             1688   6.1
1506. Натрийлi батареялар                   3292   4.3
1507. Натрий азидi                          1687   6.1
1508. Қатты натрий алюминаты                2812   8    Келiсiмнің
                                                        күшi
                                                        жүрмейдi
1509. Натрий алюминатының ерiтiндiсi        1819   8
1510. Натрий алюминдридi                    2835   4.3
1511. Натрий-аммоний ванадаты               2863   6.1
1512. Натрий арсанилаты                     2473   6.1
1513. Натрий арсенаты                       1685   6.1
1514. Қатты натрий арсенитi                 2027   6.1
1515. Натрий арсенитінің су ерiтiндiсi      1686   6.1
1516. Натрий биноксидi, см.                 1504   5.1
1517. Натрий бисульфитінің ерiтiндiсi, см.  2693   8
1518. Натрий бифторидi, см.                 2439   8
1519. Натрий боргидридi                     1426   4.3
1520. Боргидрид натрий суының салмақтық
      үлесi 12% артық емес және натрий
      гидроксидiнiң салмақтық үлесi 40%
      артық емес және натрий боргидридi
      мен натрий гидроксидi ерiтiндiсi      3320   8
1521. Натрий броматы                        1494   5.1
1522. Натрий гексафторсиликаты, см.         2674   6.1
1523. Натрий гидрады, см.                   1824   8
1524. Натрий гидридi                        1427   4.3
1525. Натрий гидро4-аминофенил-арсенаты,
      см.                                   2473   6.1
1526. Натрий гидродифторидi                 2439   8
1527. Қатты натрий гидроксиді               1823   8
1528. Натрий гидроксидiнің ерiтiндiсi       1824   8
1529. Кемiнде 25% кристалданған содадан
      тұратын натрий гидросульфид           2949   8
1530. 25%-дан кем кристалданған содадан
      тұратын натрий гидросульфид           2318   4.2
1531. Натрий гидросульфит, см.              1384   4.2
1532. Натрий диметиларсенаты, см.           1688   6.1
1533. Судың салмақтық үлесi 15%-дан кем
      натрий димитро-о-крезоляты
      құрғақ немесе ылғал                   0234   1
1534. Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%
      ылғалданған натрий
      димитро-о-крезоляты                   0234   4.1
1535. Судың салмақтық үлесi кемiнде 15%
      ылғалданған натрий
      димитро-о-крезоляты                   1348   4.1
1536. Натрий диоксид, см.                   1504   5.1
1537. Натрий дитионит                       1384   4.2
1538. Натрий дицианокупраты(I), қатты, см.  2316   6.1
1539. Натрий дицианокупраты(I),
      ерiтiндi, см.                         2317   6.1
1540. Натрий какодилаты                     1688   6.1
1541. Натрий-калий қорытпасы, см.           1422   4.3
1542. Натрий кремнефторидi, см.             2674   6.1
1543. Қатты натрий купроцианид              2316   6.1
1544. Натрий купроцианидiнiң ерiтiндiсi     2317   6.1
1545. Натрий метасиликат пентагидраты, см.  3253   8
1546. Натрий метилаты                       1431   4.2
1547. Натрий метилатының спирттегi
      ерiтiндiсi                            1289   3
1548. Натрий нитраты                        1498   5.1
1549. Натрий нитраты мен калий нитратының
      қоспасы                               1499   5.1
1550. Натрий нитриті                        1500   5.1
1551. Натрий нитритi мен калий
      нитратының қоспасы, см.               1487   5.1
1552. Натрий оксиді                         1825   8
1553. Натрий пентахлорфеноляты              2567   6.1
1554. Натрий перманганаты                   1503   5.1
1555. Натрий пероксидi                      1504   5.1
1556. Сусыз натрий пероксобораты            3247   5.1
1557. Натрийперсульфаты                     1505   5.1
1558. Натрийперхлораты                      1502   5.1
1559. Судың салмақтық үлесi 20%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған натрий
      пикраматы                             1335   1
1560. Судың салмақтық үлесi кемiнде 20%
      ылғалданған натрий пикраматы          1349   4.1
1561. Натрий селенаты, см.                  2630   6.1
1562. Натрий селенит, см.                   2630   6.1
1563. Кристаллизациялық судың үлесi
      30%-дан кем натрий сульфид            1385   4.2
1564. Сусыз натрий сульфид                  1385   4.2
1565. Кемiнде 30% кристаллизациялық судан
      тұратын натрий сульфидiнiң
      кристаллогидраты                      1849   8
1566. Натрий супероксид                     2547   5.1
1567. Натрий үшоксосиликаты                 3253   8
1568. Натрий фосфид                         1432   43
1569. Натрий фторацетаты                    2629   6.1
1570. Натрий фторид                         1690   6.1
1571. Натрий фторсиликаты                   2674   6.1
1572. Натрий хлораты                        1495   5.1
1573. Натрий хлораты мен динитротолуолдың
      қоспасы, см.                          0083   1
1574. Натрий хлоратының су ерiтiндiсi       2428   5.1
1575. Натрий хлорацетаты                    2659   6.1
1576. Натрий хлорит                         1496   5.1
1577. Натрий цианид                         1689   6.1
1578. Нафта, см.                            1268   3
1579. Нафта, бензин-ерiткiш, см.            1268   3
1580. Таскөмiр шайырының нафтасы, см.       1268   3
1581. Нафта, ауыр бензин, см.               1268   3
1582. Тазаланған нафталин                   1334   4.1
1583. Балқытылған нафталин                  2304   4.1
1584. Шикi нафталин                         1334   4.1
1585. Альфа-нафтиламин                      1650   6.1
1586. Бета-нафтиламин                       1650   6.1
1587. Нафтилмочевина                        1652   6.1
1588. 1-Нафтилтиомочевина см.               1651   6.1
1589. Нафтилтиомочевина                     1651   6.1
1590. Активтенбеген көмiр, см.              1361   4.2
1591. Неогексан, см.                        1208   3
1592. Суық суытылған неон                   1913   2
1593. Сығылған неон                         1065   2
1594. Неотил, см.                           2612   3
1595. Мұнай өнiмдерi, н.к.                  1268   3
1596. Сұйытылған мұнай өнiмдерi, см.        1999   3
1597. Мұнай дистилляттары, н.к.             1268   3
1598. Шикi мұнай                            1267   3
1599. Никель карбонилi                      1259   6.1
1600. Никель (іі) нитраты                   2725   5.1
1601. Никель нитраты, см.                   2725   5.1
1602. Никель (іі) нитритi                   2726   5.1
1603. Никель нитритi, см.                   2726   6.1
1604. Никель тетракарбонилi, см.            1259   6.1
1605. Никель цианидi                        1653   6.1
1606. Никель (II) цианидi, см.              1653   6.1
1607. Никотин                               1654   6.1
1608. Никотин гидрохлоридi, сұйық           1656   6.1
1609. Никотин гидрохлоридi, қатты           1656   6.1
1610. Никотин гидрохлоридiнiң ерiтiндiсi    1656   6.1
1611. Сұйық никотин препараты, н.к.         1655   6.1
1612. Қатты никотин препараты, н.к.         1655   6.1
1613. Никотин салицилаты                    1657   6.1
1614. Сұйық никотин қосындысы, н.к.         3144   6.1
1615. Қатты никотин қосындысы, н.к.         1655   6.1
1616. Қатты никотин сульфаты                1658   6.1
1617. Никотин сульфатының ерiтiндiсi        1658   6.1
1618. Никотин тартраты                      1659   6.1
1619. Бейорганикалық нитраттардың
      су ерiтіндiсi, н.к.                   3218   5.1
1620. Бейорганикалық нитраттар, н.к.        1477   5.1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет