«гнпф» жинақтаушы зейнетақЫ Қоры» АҚ Қаржылық есеп беружүктеу 0.69 Mb.
бет4/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

  1. НЕГІЗГІ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР


Компьютерлер

Кеңсе жабдықтары

Басқалар

Материалдық емес активтер

Жиынтығы

Бастапқы құны бойынша
2006 жылғы 31 желтоқсанда

220,305

75,023

15,113

143,971

454,412


Сатып алу

31,719

28,024

9,106

16,122

84971

Шығыс

-

(2,087)

(4,754)

-

(6,841)

2007 жылғы 31 желтоқсанда

252,024

100,960

19,465

160,093

532,542


Жинақталған тозу және амортизация
2006 жылғы 31 желтоқсанда

158,666

33,799

3,589

68,550

264,604


Жыл үшін есептелген

51,313

10,158

2,729

44,462

108,662

Шығыс кезінде есептен шығарылған

-

(1,171)

(3,491)

-

(4,662)


2007 жылғы 31 желтоқсанда

209,979

42,786

2,827

113,012

368,604


Қалдық баланстық құн
2007 жылғы 31 желтоқсанда

42,045

58,174

16,638

47,081

163,938


2006 жылғы 31 желтоқсанда

62,639

41,224

11,524

75,421

189,808
14. БАСҚА АКТИВТЕР

2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

Берілген аванстар

185,509

23,528

Тауар-материалдық қор

31,761

23,497

Болашақ кезең шығыстары

1,287

1,780

Қызметкерлерге берілген аванстар

43

310

Басқалар

-

329
218,600


49,444


15. БАСҚА МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан

Пайдаланылмаған еңбек демалысына резерв

24,253

14,011

Зейнетақы есептеулері бойынша міндеттемелер

15,535

1,165

Басқа кредиттік берешек

9,808

11,853

Қызметкерлерге берешек

552

10,423

Кредиттік берешек

533

4,500

Басқа міндеттемелер жиынтығы
50,681


41,95216. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ
2007 және 2006 ж.ж. 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша жарияланған, шығарылған және толық төленген жарғылық капитал әрбіріне 100 теңге атаулы құнымен 5,555,000 жай акцияны құрады.
17. ШАРТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Сот шағымдары

Қордың қызметтер үрдістерінде клиенттер және контрагенттер Қорға шағымдар түсіреді. Басшылық істі қарау нәтижесінде ол бойынша Қор елеулі зиян шекпейді деп санайды, осы қаржылық есеп беруде резервтер құрылған жоқ.


Салық салу

Қазақстандық коммерциялық және салық заңнамаларында ережелердің болуы себепті олар біршама түсіндірмелер бере алады, сондай-ақ тәжірибемен байланысты салық органдары компания қызметтерінің мәселелері бойынша ерікті пікірлер білдіреді, басшылық тарапынан Қор қызметтері жайында заңнама түсіндірмесіне негізделген нақты әрекеттер болған жағдайда салық органдарына қарсы пікірлер болады, бұл қосымша салық, айыппұл және өсімпұл есептеуге алып келуі мүмкін. Осындай анықталмаушылық өз кезегінде қаржылық құралдарды бағалау, құнсыздану алдында резерв шамасын қалыптастыру және мәмілелер бойынша бағалық көрсеткіштердің нарықтық деңгейін анықтауға қатысты болады. Қор басшылығы барлық қажетті салықтық есептеулердің жүргізілгеніне сенімді және тиісінше есеп беруде қандай да бір резервтер есептелмей қалған жоқ. Салық органдары соңғы бес жыл ішіндегі салық салу жөнінде деректертерге тексеру жүргізе алады.


Зейнетақы төлемдері

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор қызметкерлері мемлекеттік және/немесе жинақталатын зейнетақымен қамсыздандыруға құқығы бар. 2007 және 2006 жж. 31 желтоқсандағы жағдайлар бойынша Қорда зейнетке шықаннан кейінгі қосымша зейнетақы төлемдері, дәрігерлік қызмет көрсету төлемдері, зейнетке шығар керзедегі сақтандыру төлемдері немесе өзге жеңілдіктері жөнінде өзінің қазіргі немесе бұрынғы қызметкерлер алдында міндеттемелері болған жоқ.


Экономикалық жағдай

Қордың негізгі экономикалық қызметі Қазақстан Республикасында жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдайға ықпал ететін заңнамалар мен нормативтік құжаттар жиі өзгерутлерге ұшырады және Қор активтері мен операциялары саяси және экономикалық жағдайлар нашарлаған жағдайда тәуекелге қарсыласа алады.


18. ТАРАПТАРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ОПЕРАЦИЯЛАР
«Байланысқан тараптар туралы ақпараттарды жазу» БЕХС 24 мәліметтерінің анықталуына сәйкес байланысқан тараптар өзін таныстыратын контрганттер болып табылады:
(а) компания, ол бір немесе бірнеше делдалдар арқылы Қорды тікелей немесе жанама бақылайды, немесе осылармен бірге жалпы бақылауда тұрады (оған холдингтік компаниялар, бір аналық фирманың еншілес компаниялары және басқа еншілестері жатады);
(б) ассоциированды компания – Қор қызметтеріне елеулі ықпал ететін компания, бірақ ол инвестордың еншілес, біріккен компаниялары болып табылмайды;
(в) дауыс беру құқығымен Қордың акциялар пакетіне тікелей немесе жанама ықпал ететін жеке тұлға, ол Қор қызметтеріне елеулі ықпал ететін мүкіндіктер береді;
(г) негізгі басқаратын қызметкер, яғни Қор қызметтеріне жоспарлауды, басқаруды және бақылауды жүзеге асыру үшін уәкілетті және жауапты тұлға, соның ішінде Қордың директорлары және жоғарғы лауазымды тұлғалары, сондай-ақ олардың жақын туыстары;
(д) компания, дауыс беру құқығымен елеулі акциялар пакетін (в) немесе (г) тармақтарында көрсетілген тұрғалардан кез-келгеніне тікелей-немесе жанама қатысты, оған мұндай тұлғалар елеулі ықпал көрсетеді. Оған Қордың және компанияның директорларына немесе ірі акционерлеріне тиісті компаниялар жатады, оны басқару Қордың негізгі басқару қызметкерлерімен жүзеге асырылады.
(е) Қормен біріккен бақылауы бар тараптар;

Әрбір байланыс тараптарды қарау кезде ерекше назар олардың заңды формасына ғана емес, қарым-қатынас мазмұнына бөлінеді. Байланысты тараптармен Қордың операциялары туралы ақпарат мынадай болып берілді:


2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан
Байланысты тараптармен операция

Қаржылық есеп беру баптарына сәйкес санаттар жиынтығы

Байланысты тараптармен операция

Қаржылық есеп беру баптарына сәйкес санаттар жиынтығы

Негізгі басқарылатын қызметкерлер сыйақысы

2,127

112,110

21,660

141,709

Қысқа мерзімді сыйақы

2,127
21,660
ҚРҰБ ноталары

3,615,858


3,615,858


2,290,803


2,290,803-ҚРҰБ

3,615,858
2,290,803
Мемлекеттік облигациялар

717,652
-

-

- ҚР Қаржы министрлігі

717,652
-

2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан
Байланысты тараптармен операция

Қаржылық есеп беру баптарына сәйкес санаттар жиынтығы

Байланысты тараптармен операция

Қаржылық есеп беру баптарына сәйкес санаттар жиынтығы

Сатуға арналған қолда бар инвестициядан пайыздық кіріс

149,890

173,754


40,277


47,740


-ҚРҰБ

149,890
40,277

Операциялық шығыстар

(92,637)

(587,022)

(76,855)

450,130


-ҚРҰБ

(92,637)
(76,855)

Комиссиялық кіріс

3,095,222


3,095,22

3,458,767

3,458,767-Қазақстан Республикасы Үкіметі

3,095,222

3,458,767Табыс салығы шығыстары

(578,915)


(578,915)


(783,736)


(783,736)-Қазақстан Республикасы Үкіметі

(578,915)

(783,736)19. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ
Төменде келтірілген қаржылық құралдардың есептік әділ құны туралы деректер БЕХС 32 «Қаржылық құралдар: ақпараттарды ашу және беру» және БЕХС 39 «Қаржылық құралдар: тану және баға» талаптарына сәйкес келеді. Әділ құны құн секілді анықталады, ол бойынша қаржылық құралдар осындай мәмілелер жасайтын хабардарлар, дәмелілер, бір бірінен тәуелсіз тараптар арасында мәмілелер жасау кезде сатып алынуы мүмкін, бұған мәжбүрлі немесе өтімді сауда жағдайлары қосылмайды.

Қаржылық активтер мен міндеттемелердің әділ құны және баланстық құны төменде берілді:2007 ж. 31 желтоқсан

2006 ж. 31 желтоқсан
Баланстық құн

Әділ құн

Баланстық құн

Әділ құн

Ақшалай қаражат және оның баламалары

61,919


61,919

6,466


6,466


Банктердегі қаражат

802,303

802,303

201,164

201,164

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

4,335,710


4,335,710


2,293,003


2,293,003Алуға есептелген комиссиялық кірістер

400,887

400,887

1,434,501


1,434,501

20. ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ
Тәуекелді басқарудың бизнесте шешуші мәні бар және Қор операцияларындағы негізгі элементтердің бірі болып табылады. Қор қызметтеріне тән негізгі тәуекелдер нарықтағы сыйақы мөлшерлемесінің өзгерумен және әділ құнның өзгеруімен байланысты тәуекелдер болып табылады. Қор валютаның айырбасталған бағамын өзгерту тәуекеліне ұшырауы болған емес, есептік күнде оның активтер мен міндеттемелері негізінде теңгеде берілді. Өтімділік тәуекеліне Қордың ұшырауы өте төмен, сонымен қатар оның активтері капитал есебінен қаржыландырылады. Төменде қаржылық тәуекелдерді басқару жайында Қор саясатының сипаты берілді.
Кредиттік тәуекел
Қор кредиттік тәуекелге, яғни қаржылық құралдар бойынша бір жағынан өз міндеттемелерін орындамау және осының салдарынан екінші жағынан қаржылық шығындардың пайда болу тәуекеліне ұшырайды.
Кредиттік тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері
Қордың кредиттік тәуекелінің ең жоғарғы мөлшері нақты активтерге және жалпы нарықтық активтерге тән жеке тәуекелдердің тәуелділігенде түрлене алады.
Келесі Қорда қаржылық активтер мен шартты міндеттемелер бойынша кредиттік тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері берілді. Баланстық шоттарда көрсетілетін қаржылық активтер үшін кредиттік тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері активтер мен міндеттемелер есебін және қамсыздандыруды есепке алмағанда осы активтердің баланстық құнына тең болады. Кредиттік тәуекелдің ең жоғарғы мөлшерінің қаржылық кепілдігі және басқа шартты міндеттемелері үшін ең жоғарғы соманы береді, ол Қорға кепілдік бойынша төлем қажеттілігі келген кезде немесе ашық кредиттік сызық аясында несие талап еткен жағдайда төлеуге алып келеді.

2007 жылғы 31 желтоқсан
Кредиттік тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері

Есеп сомасы

Есептеуден кейінгі кредиттік тәуекелдің таза мөлшері

Қамсыздандыру

Есеп және қамсыздандыруы есептегеннен кейінгі кредиттік тәуекелдің таза мөлшері

Банктердегі қаражат

-

-

-

-

-

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

-


-


-


-


-


Алуға комиссиялық кіріс

-

-

-

-

-
2006 жылғы 31 желтоқсан
Кредиттік тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері

Есеп сомасы

Есептеуден кейінгі кредиттік тәуекелдің таза мөлшері

Қамсыздандыру

Есеп және қамсыздандыруы есептегеннен кейінгі кредиттік тәуекелдің таза мөлшері

Банктердегі қаражат

-

-

-

-

-

Сатуға арналған қолда бар инвестиция

-


-


-


-


-


Алуға комиссиялық кіріс

-

-

-

-

-

1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет