Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних І педагогічних працівниківбет2/12
Дата18.07.2016
өлшемі2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Т. В. Войцях,

Черкаський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних

працівників Черкаської обласної ради


ВІРТУАЛЬНА СПІЛЬНОТА ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ
Інформаційно-комунікаційні технології посідають сьогодні центральне місце у освітньому просторі та є ефективним засобом не тільки спілкування та обміну інформацією, а й розвитку професійної компетентності педагогічних працівників. Тому особливої актуальності у сучасних умовах перебудови сучасної системи освіти набуває пошук нових організаційних форм забезпечення безперервного методичного супроводу професійної діяльності та розвитку професійної компетентності соціальних педагогів у системі післядипломної освіти.

Питання змісту професійної підготовки соціальних педагогів досліджувались науковцями у різних аспектах, зокрема: підготовка і професійне становлення соціальних педагогів, професійна компетентність у структурі його професіоналізму (С. Архипова); розгляд структури і змісту професійних умінь соціального педагога (Г. Лактіонова, Є. Мигович); визначення актуальних питань соціально-педагогічної теорії і практики (І. Богданова); зміст соціально-педагогічної діяльності, форми та методи її здійснення (О. Безпалько, І. Звєрєва); технології і функції соціально-педагогічної роботи (А. Капська); технології професійної підготовки соціальних педагогів (Л. Міщик, Г. Майборода); теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти (В. Поліщук); використання ІКТ у процесі професійної підготовки фахівців (О. Андрєєв) та ін. Для моделювання сучасного інформаційно-комунікаційного освітнього простору цікавими є результати досліджень В. Степанова, В. Брижко, Г. Почепцова та ін.

Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту визначено як одне із стратегічних завдань розвитку інформаційного суспільства в Україні [2].

Водночас результати аналізу наукової літератури та стану підвищення кваліфікації соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти свідчать, що проблема розвитку професійної компетентності соціальних педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій доки що не виокремлювалась як окрема педагогічна проблема і не знайшла належного висвітлення у працях науковців. Це, в першу чергу, призвело до виникнення суперечностей між зростанням вимог інформаційного суспільства до рівня професійної компетентності соціального педагога і нерозробленістю організаційно-педагогічних умов розвитку цього феномену у системі післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідно до актуальності окреслених проблем, вважаємо, що важливим завданням є створення у системі сучасної післядипломної освіти соціальних педагогів, зокрема у міжкурсовий період, інформаційно-комунікаційного освітнього простору, одним із формуючих компонентів якого стане нова форма професійної комунікації – віртуальна спільнота.

Важливим фактором у дослідженні змісту та умов організації ефективної діяльності віртуальної спільноти як складової інформаційно-комунікаційного освітнього простору є формування основних понять.

У рамках нашого дослідження, беручи за основу тлумачення термінів «електронна освіта» та «інформаційна структура», визначених у «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [2], пропонуємо розглядати освітній інформаційно-комунікаційний простір як організаційно-педагогічну умову неперервного розвитку професійної компетентності соціального педагога в системі післядипломної освіти педагогічних працівників, що передбачає наявність сформованої інформаційної інфраструктури як сукупності різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій і управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування, для забезпечення отримання освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Досліджуючи питання організації діяльності віртуальної спільноти як складової сучасного інформаційно-комунікаційного простору ми дійшли висновку, що узгодження термінології щодо віртуальних спільнот так само, як і віртуальних освітніх спільнот продовжується до нині. Можливо, це зумовлено тим, що саме словосполучення віртуальні спільноти має відношення як до соціології (спільноти), так і до технологій (віртуальні).

Об’єднуючи два основоположних слова: спільнота і віртуальна відомий американський письменник, дослідник віртуальних спільнот Говард Рейнгольд у 1980 році одним з перших визначив цю дефініцію як: «віртуальні спільноти — це соціальні накопичення людей, які є користувачами мережі і достатньо довгий період часу продовжують публічні обговорення якоїсь проблеми, виражаючи своє особисте відношення до неї, формуючи свою особисту мережу взаємовідносин у кіберпросторі». Зауважимо, що поняття «кіберпростір» розуміється як цифровий світ, фізична інфраструктура, яка створена комп’ютерними мережами, зокрема, Інтернет [1].

Таким чином, можемо визначити поняття віртуальної професійної спільноти як соціальне об’єднання представників певної професії, яке має спільні інтереси, прагнення і цілі та формується у мережі Інтернет для відкритого обговорення та обміну знаннями і досвідом з професійних питань.

Створення віртуальної спільноти як складової інформаційно-комунікаційного освітнього простору в мережі Інтернет забезпечує її учасникам доступ до набору потужних електронних інструментів та ресурсів, які дозволяють незалежно від регіонального розташування налагодити всередині професійної групи ефективну співпрацю, спілкування та обмін знаннями, практичним досвідом, а також методичними, фото-, аудіо- та відео- матеріалами тощо.

Враховуючи великий спектр можливостей, які надає віртуальна спільнота для забезпечення неперервного методичного та навчального супроводу професійної діяльності спеціалістів, обласний центр практичної психології і соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників обрав одним із важливих напрямів у своїй діяльності розвиток та інтегрування ІКТ у систему післядипломної освіти соціальних педагогів закладів освіти Черкаської області. У межах експериментально-наукового дослідження «Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності соціального педагога у післядипломній освіті» з 2012 року започаткована віртуальна професійна спільнота «Соціум», призначення якої – забезпечувати умови для активного змістовного спілкування та неперервного методичного, освітнього, консультативного та наукового супроводу професійної діяльності соціальних педагогів закладів освіти, спрямованого на розвиток їхньої професійної компетентності як спеціалістів психологічної служби системи освіти України. Віртуальною платформою спільноти «Соціум» є персональний сайт «Права людини в школі» http://prava-cheloveka.at.ua/

Відповідно до мети і завдань спільноти, а також з урахуванням пропозицій та потреб членів VS «Соціум» в процесі першого етапу впровадження експериментальної моделі деякі тематичні розділи освітнього віртуального простору спільноти були змінені шляхом створення нових та перейменування існуючих тематичних сторінок.

На сьогодні основними веб-розділами експериментальної моделі віртуальної спільноти «Соціум» є:

• «Новини» («Головна сторінка»), де висвітлюються події, заходи та актуальні новини з професійної діяльності як спеціалістів психологічної служби закладів освіти Черкаської області, так і України та інших країн, а також розміщується інформація про конкурси, акції, пропозиції про співпрацю від Всеукраїнських та Міжнародних неурядових установ, громадських організацій, участь у яких сприяє вирішенню завдань діяльності віртуальної спільноти «Соціум», і зокрема розвитку професійної компетентності соціальних педагогів.

• «Професійна валіза» («Каталог файлів»), що має три підрозділи:

1) «Архів навчально-методичної літератури», де розміщуються та доступні для завантаження на персональний комп’ютер учасникам віртуальної спільноти навчально-методичні посібники, підручники, матеріали проектів та інші збірники з питань превентивної та профілактичної роботи соціального педагога;

2) «Відео- та аудіотека», які містять відео- та аудіо- матеріали за тематичними напрямами, рекомендовані для використання у роботі спеціалістів психологічної служби;

3) «Секрети професійної майстерності: з досвіду роботи», в якому учасники віртуальної спільноти «Соціум» за бажанням створюють персональні сторінки-блоги та розміщують матеріали з власного професійного досвіду.

• «Соціальний педагог: теорія та практика» («Каталог статей»), що в свою чергу складається з підрозділів:

1) «Навчально-методичні матеріали», де розміщуються анонси підручників, навчально-методичних посібників, збірників та фахових періодичних видань, а також методичні рекомендації, рекомендовані програми факультативних та спецкурсів з профілактичної тематики, актуальні статті з питань розвитку професійної компетентності спеціалістів психологічної служби тощо;

2) «Нормативно-правова документація», яка є своєрідним електронним збірником законодавчої бази професійної діяльності спеціалістів психологічної служби закладів освіти різного типу;

«Моніторинг професійної компетентності», де розміщується діагностичний інструментарій для керівників психологічних служб та спеціалістів психологічної служби, призначений для діагностики (самодіагностики) рівня сформованості професійної компетентності соціального педагога та фахових потреб спеціалістів, а також результати моніторингів, проведених як серед спеціалістів психологічної служби закладів освіти Черкаської області, так і всеукраїнського та міжнародного рівня проведення.

• «Територія Прав Людини» («Щоденник»), де розміщуються актуальні статті як науковців, правозахисників, так і учасників віртуальної спільноти з питань попередження порушення прав дитини, прав людини в освітньому середовищі, в соціумі та щодо механізму захисту прав дитини, а також інші матеріали, спрямовані на розвиток захисної компетенції соціального педагога як складової професійної компетентності спеціаліста.

• «Форум», призначений для розміщення і обговорення актуальних питань з професійної діяльності учасників спільноти та інших актуальних питань, дотичних до сфери соціальної педагогіки, практичної психології, сімейного виховання, захисту Прав Людини тощо, а також для організації та проведення Інтернет-семінарів, Інтренет-форумів, дистанційних майстер-класів, конкурсів, конференцій, інших форм Інтернет-спілкування, спрямованих на вирішення актуальних завдань соціально-педагогічної діяльності, формування професійного мислення та підвищення професійного іміджу спеціалістів психологічної служби закладів освіти Черкаської області;

• «Каталог сайтів», який містить посилання на сайти, корисні як для спеціалістів психологічної служби, так і для дітей, учнів, батьків, студентів, педагогічних працівників та усіх зацікавлених питаннями, які обговорююся у спільноті;

• «Гостьова книга» відкрита для всіх бажаючих залишити свої відгуки та пропозиції щодо організації діяльності спільноти, або інформацію з питань, визначених для розміщення на сайті;

• «Фотоальбоми» для розміщення фоторепортажів подій з професійної діяльності спеціалістів психологічної служби закладів освіти Черкаської області.

• «Зворотній зв’язок», що надає можливість членам та гостям спільноти звертатися до координатора з індивідуальних або організаційних питань в режимі особистих повідомлень.

Координатором віртуальної спільноти соціальних педагогів «Соціум» виступає методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, який здійснює залучення спеціалістів до віртуальної спільноти та забезпечує своєчасне розміщення і поновлення інформації у тематичних розділах спільноти.

Залучення спеціалістів психологічної служби закладів освіти Черкаської області до віртуальної спільноти «Соціум» здійснюється шляхом:

• електронної розсилки анонсу спільноти на електронні скриньки навчальних закладів;

• презентації спільноти та її віртуальної платформи на науково-практичних семінарах, конференціях, майстер-класах, інших навчально-методичних заходах.

Перший етап впровадження експериментальної моделі віртуальної спільноти «Соціум» як складової інформаційно-комунікаційного освітнього простору показав, що така організаційна форма дистанційного методичного супроводу може бути дійсно ефективною та сприятиме розвитку професійної компетентності соціального педагога за умови, що вона буде підтримувати, збагачувати, підсилювати творчу роботу спеціалістів, забезпечувати безперервне навчання соціальних педагогів та стимулювати їхню активність всередині спільноти.

Подальше вирішення цієї науково-методичної проблеми потребує аналізу та адаптації досвіду як зарубіжних, так і вітчизняних освітніх віртуальних спільнот. Буде продовжено роботу із забезпечення організаційно-педагогічних умов для проведення в рамках діяльності віртуальної спільноти навчальних семінарів, дистанційних майстер-класів, вебінарів в режимі «он-лайн». Шляхом проведення експерименту буде здійснено перевірку ефективності організації діяльності віртуальної спільноти з урахуванням особливостей використання регіонального інформаційно-комунікаційного простору для розвитку професійної компетентності соціального педагога засобами ІКТ у системі післядипломної педагогічної освіти

Література:

1. Малицька І. Д. Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн: підходи до вивчення понять [електронний ресурс] І. Д. Малицька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 4 (30). – Режим доступу до журн. : http://www.journal.iitta.gov.ua

2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні [електронний ресурс] / Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 – Офіційний веб-портал Верховної Ради України.О. І. Замулко,

Черкаський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних

працівників Черкаської обласної радиМЕТОДИЧНІ СЕСІЇ ЗАВІДУВАЧІВ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ

Сучасний розвиток суспільства вимагає вдосконалення системи педагогічної та післядипломної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції України в європейське і світове освітнє співтовариство.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначаються такі завдання післядипломної освіти: реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти та забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку. Реалізація Національної стратегії надасть змогу: створити систему освіти нового покоління, що забезпечуватиме випереджувальний загальноцивілізаційний розвиток людини, її інтелекту; підготовку та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, власного творчого безперервного професійного зростання з метою забезпечення якісної освіти [1].

Ключовою характеристикою освіти стає формування творчих компетенентностей, готовності до перенавчання. Це зумовлюється інноваційною діяльністю вчителів та навчальних закладів, яка потребує ефективного представлення результатів освітньої практики і педагогічного обґрунтування доцільності моделей навчання, виховання, управління, які використовуються.

Завданням керівників методичних служб є надання методичної підтримки педагогічним працівникам щодо впровадження інноваційних підходів у практичну діяльність. Відповідно зростає роль керівників та змінюються їхні функції. У таких умовах актуальним стає професійний розвиток керівників РМК (ММК), від якого залежить успішність впровадження змін в освітню систему регіону.

Професійний розвиток — це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи використовуватиме у своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов’язків нових посад. Професійний розвиток − це безперервний комплексний процес, який включає: професійне навчання, розвиток кар’єри та підвищення кваліфікації.

Основними напрямами професійного розвитку працівника вважається навчання:


  • з врахуванням завдань закладу і специфіки його роботи (первинне);

  • з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями працівника;

  • з метою підвищення загальної кваліфікації;

  • для роботи за новими напрямами розвитку організації;

  • з метою освоєння нових методів виконання трудових операцій.

Післядипломна освіта як система навчання дорослих зможе бути ефективною лише за умов, коли вона буде спиратися на найголовніший принцип − оперативне і максимально повне забезпечення потреби як суспільства, так і окремих громадян.

Керівники методичних служб виконують як загальні управлінські функції, характерні для всіх керівників, так і специфічні, які визначаються організаційною структурою і функціональним призначенням відповідного методичного закладу. До специфічних функцій керівників РМК (ММК) належать:  • координація інноваційної діяльності в районні, місті;

  • організація мережевої взаємодії працівників освіти;

  • здійснення експертизи методичних продуктів діяльності педагогічних працівників;

  • організація дисемінації результатів інноваційної діяльності (тобто виявлення, оцінка, вивчення, поетапне узагальнення й опис, поширення та впровадження).

Відповідно, керівник РМК (ММК) повинен володіти теоретичними знаннями і практичними вміннями як в галузі загальної педагогічної компетенції, так і загальної теорії управління, управління методичною роботою.

Розвиток професійної компетентності керівника методичної служби ― процес позитивних змін особистісних і професійних якостей, що забезпечує досягнення в галузі управління методичною роботою на рівні району, міста [3].

М. Ноулз визначав шість типологічних цілей навчання дорослих: отримання нових знань (особливо актуально для новопризначених керівників методичних служб), нової інформації; оволодіння інформацією на новому рівні; отримання навичок у використанні інформації; формування ціннісних орієнтирів; розвиток нових особистісних якостей та задоволення пізнавальних потреб [4, с. 67].

У Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників протягом останніх трьох років як інноваційна форма підвищення кваліфікації керівників РМК (ММК) спланована у вигляді методичних сесій, які проводяться двічі на рік (весняна та осіння). Модель професійного розвитку керівників методичних служб проектується як 3−4-денна очна методична сесія за виконанням індивідуального завдання протягом дистанційного періоду.

10−12 березня 2011 року відбулася перша сесія присвячена темі «Інноваційна діяльність районного, міського методичного кабінету в умовах реформування загальної середньої освіти», на якій розглядалися питання нормативно-правового забезпечення функціонування районних, міських методичних служб; керівництва формуванням інноваційного освітнього середовища; планування та організації науково-методичної роботи на діагностичній основі; системного підходу до організації та змісту науково-методичної роботи з молодими вчителями.

Друга методична сесія (22−24 вересня 2011 року) з питання «Управлінський супровід діяльності методичної служби щодо забезпечення ефективного функціонування освітньої системи регіону» була присвячена обговоренню модифікації змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах районного, міського методичного кабінету; науково-методичного та організаційного забезпечення профільного навчання, моделей освітніх округів; ефективності сайтів освітніх установ та створення бібліотечно-інформаційних систем.

З 9 квітня по 12 квітня 2012 року у рамках XVII обласної виставки педагогічних технологій проведено методичну сесію завідувачів районних, міських методичних кабінетів з проблеми «Науково-методична підтримка інформаційно-освітнього простору регіону», на якій було розглянуто питання інформаційно-комунікаційного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, взаємодії інституту і регіональних методичних служб щодо створення регіонального інформаційно-комунікаційного освітнього простору, використання ІКТ-технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти. Проведено відкритий діалог «Підвищення якості та ефективності науково-методичної роботи на основі використання ІКТ», круглий стіл з питання «Ефективні форми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками». Завідувачі районних методичних кабінетів презентували роботу методичних служб з питань використання ІКТ у навчанні дорослих. Заходи, проведені у рамках методичної сесії, мали на меті удосконалити інформаційно-методичну діяльність районних (міських) методичних кабінетів.

З 12 −16 листопада 2012 року на базі інституту проведено осінню методичну сесію з питання «Науково-методична підтримка інформаційно-освітнього простору регіону». Під час сесії розглядалися питання, направлені на реалізації Державного стандарту загальної початкової освіти, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

16–17 квітня 2013 року у рамках XVІІІ обласної виставки педагогічних технологій «Освіта Черкащини» для завідувачів районними, міськими методичними кабінетами проведено весняну методичну сесію. Окреслені основні завдання методичних служб області, спрямовані на реалізацію нових соціальних ініціатив Президента України щодо якісної роботи з обдарованими дітьми, науково-методичного супроводу розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. Зосереджено увагу на більш широке використання он-лайнових форм роботи з педагогічними працівниками у міжкурсовий період, як то: інтернет-семінари, вебінари, веб-квести тощо. Акцентовано увагу на забезпеченні психолого-педагогічного супроводу заходів, що проводяться та організацію роботи з учителями 1−2 класів і батьками щодо психологічної готовності дитини до школи. Проаналізовано стан реалізації комплексного програмно-цільового проекту «Основні напрями моніторингових досліджень у системі загальної середньої освіти Черкаської області на 2011−2014 роки».

Обговорені завдання, які необхідно вирішити районним, міським методичним кабінетам у підготовці до нового навчального року за результатами моніторингових досліджень, впровадження регіонального проекту «Організаційний механізм упровадження інноваційних технологій та здійснення психолого-педагогічної підготовленості вчителів з освітніх вимірювань», спрямованих на орієнтацію освітньої системи на гнучкість, самостійність, ініціативність, інноваційність, готовність до продовження навчання її випускників у навчальних закладах системи професійно-технічної та вищої освіти.

Завідувачів методкабінетів ознайомлено з рейтингом участі педагогічних працівників Черкащини у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів та результативністю участі команд області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, здійснено порівняльний аналіз.

З 22 по 24 жовтня 2013 року проводилася методична сесія для завідувачів районних, міських методичних кабінетів з актуальних питань розвитку освіти в Україні та регіональних особливостей Черкащини.

22 жовтня учасники методичної сесії та працівники інституту взяли участь у роботі V Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті», яка проводилася Міністерством освіти і науки, Національною академією педагогічних наук України та компанією «Виставковий Світ» у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

23−24 жовтня заняття відбулися на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради. Під час роботи методичної сесії розглядалися такі питання: перспективи розвитку освіти Черкащини, напрямки роботи та перспективи методичних служб області, атестація педагогічних працівників, розвиток ЗНО і моніторингових досліджень на регіональному та національному рівні, нові вимоги до проведення конкурсу професійної майстерності «Вчитель року – 2014», особливості і проблеми концепції профільного навчання, психолого-педагогічний супровід профільного навчання у ЗНЗ, особливості викладання предметів та учнівські конкурси.

Проведення методичних сесій для завідувачів районних, міських методичних кабінетів надало можливість систематично планувати роботу щодо проектування підвищення кваліфікації керівних методичних служб та координування їх роботи в умовах реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільної школи, Державних цільових програм.

Література

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013]. − [електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

2. Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні [затверджено рішенням колегії Міністерства освіти і науки від 11 квітня 2002 року, протокол №3/5-4].

3. Аніщенко В. Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя // В. Аніщенко, О. Падалка // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. зб. наук. праць. - [електронний ресурс]. − Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/OD/2010_2/index.htm

4. Коптелов А. В. Модель развития профессиональной компетентности руководителей муниципальных методических служб / А. В. Коптелов //Методист. ― 2010. ― №10. ― С. 14-15.

5. Кутик О. М. Андрагогічні особливості підвищення професійної кваліфікації педагогів / О. М. Кутик // Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного ін-ту післядипломної педагогічної освіти. ― Вип. XII. ― Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. ― 224 с.

6. Лук’янова Л.Б. Концептуальні положення освіти дорослих. - [електронний ресурс]. // Л. Б. Лук’янова - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Pedagogica/43099.doc.htm
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет