Общи условияжүктеу 1.33 Mb.
бет3/8
Дата15.07.2016
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Източник: НСИ

По-различни са данните от система ГРАО. Към 15.09. 20012 година за града са дадени следните цифри:

- население по постоянен адрес – 19610 души;

- население по настоящ адрес – 18718 души;

- по настоящ и постоянен адрес в населеното място – 17 678 души.

Основните тенденции в естествения прираст на града за последните години са:
Естествен прираст на населението - 2005-2010 г.

 

ср.год. население

раждаемост

 

смъртност

 

естествен прираст

 

 

брой

бройбройброй 

2005 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18759

161

8,6

194

10,3

-33

-1,8

Община Свиленград

25145

194

7,7

366

14,6

-172

-6,8

област Хасково

267204

2267

8,5

4202

15,7

-1935

-7,2

Р България

7739900

71075

9,2

113374

14,6

-42299

-5,4

 

2006 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18656

182

9,8

202

10,8

-20

-1,1

Община Свиленград

25005

221

8,8

368

14,7

-147

-5,9

област Хасково

265192

2331

8,8

4122

15,5

-1791

-6,7

Р България

7699020

73978

9,6

113438

14,7

-39460

-5,1

 

2007 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18529

175

9,4

176

9,5

-1

-0,1

Община Свиленград

24821

214

8,6

355

14,3

-141

-5,7

област Хасково

263019

2367

9,0

4095

15,6

-1728

-6,6

Р България

7659764

75349

9,8

113004

14,8

-37655

-5,0

 

2008 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18376

180

9,8

187

10,2

-7

-0,4

Община Свиленград

24578

202

8,2

366

14,9

-164

-6,7

област Хасково

260365

2282

8,8

4034

15,5

-1752

-6,7

Р България

7623395

77712

10,2

110523

14,5

-32811

-4,3
2010Град Свиленград

18005

187

10.4

194

10.7

- 7

-0.4

Община Свиленград

23867

217

9.1

356

14.9

- 139

-5.8

област Хасково

253127

2387

9.4

4620

18.2

- 1613

-6.4

Р България

7504868

75513

10.1

110165

14.7

- 34652

-4.6
.
Определящи за динамиката на естествения прираст са раждаемостта и смъртността, повлияни от социално-икономическото развитие.

Механичният прираст за същия период,бележи следните тенденции:година

ср.год. население

заселени

 

изселени

 

механичен прираст

 

 

брой

бройбройброй 

2005 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18759

246

13,1

331

17,6

-85

-4,5

Община Свиленград

25145

612

24,3

552

22,0

60

2,4

област Хасково

267204

5482

20,5

5809

21,7

-327

-1,2

 

2006 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18656

187

10,0

255

13,7

-68

-3,6

Община Свиленград

25005

392

15,7

414

16,6

-22

-0,9

област Хасково

265192

3848

14,5

3818

14,4

30

0,1

 

2007 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18529

252

13,6

418

22,6

-166

-9,0

Община Свиленград

24821

545

22,0

602

24,3

-57

-2,3

област Хасково

263019

6064

23,1

6922

26,3

-858

-3,3

 

2008 г.

 

 

 

 

 

 

Град Свиленград

18376

166

9,0

287

15,6

-121

-6,6

Община Свиленград

24578

345

14,0

468

19,0

-123

-5,0

област Хасково

260365

3658

14,0

4625

17,8

-967

-3,7
2010Град Свиленград

18005

214

11.9

334

18.6

-120

-6.7

Община Свиленград

23867

378

15.8

514

21.5

-136

-5.6

област Хасково

253127

4620

18.3

6288

24.8

-1668

-6.6През последните години в град Свиленград, а така също и в страната, се наблюдават изменения в равнището на брачността, бракоразводите и извънбрачната раждаемост. Очертава се тенденция на намаление на сключените бракове и увеличение на извънбрачната раждаемост. Но в същото време фертилните контингенти в Свиленград са на добро равнище, над средното за страната. В този контингент попадат 4516 жени.

Възрастовата структура на населението на град Свиленград има основно значение за Общия Устройствен План, тъй като всяка група има изисквания към отделните подсистеми на града. В методически план възрастовата структура е разделена на 3 основни групи. Възрастовата структура на град Свиленград се характеризира с висок дял на контингентите от 15 до 64 г. (72,3% - 2011 г.), от които основно се формира работната сила. Делът на младите хора (до 15 г. – 13,7%) е почти равен с този на възрастното население (на 65 и повече години – 13,9%).


През периода 2005-2011 г. се наблюдават следните тенденции, характеризиращи измененията във възрастовата структура на град Свиленград: • Намалява абсолютният брой на младите генерации с 223 д. Относителният им дял от общото население също намалява.

 • Намалява броят на населението във възрастовата група от 15 до 64 г., от която основно се формира работната сила (от 13696д. през 2005 г. на 13105.д. през 2011 г.) при сравнително запазване на относителният дял на тези контингенти от общото население на града.

Увеличава се делът и броят на възрастното население (съответно от 12,3% на 13.9%.

Като цяло възрастовата структура на града е с тенденция на влошаване.

Половата структура на населението на града, показва, че на 100 жени се падат 97 мъже.

Образователната структура на населението се наблюдава през годините на преброяване. За годините между двете последни преброявания през 2001 и 20011 г. са настъпили благоприятни изменения в образователната структура на населението в гр. Свиленград. по отношение на увеличение на преброените с висше и средно образование.

Свиленград-

население 2011 гОбщо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

Никога не посещавали училище

Дете (до 7 години вкл., което още не посещава училище)

18115

16936

3206

7543

3499

1600

790

267

31

НСИ 2011

Благоприятното изменение на образователната структура се заключава в това, че както относителното, така и абсолютното увеличение на специалистите с висока степен на образование е за сметка на намалението в групата с най-ниско образование.

Резултатите от предпоследното преброяване на населението към. показват, че населението на гр. Свиленград живее в 6509 домакинства при среден брой на членовете в тях е 2.8 лица. Семейната структура е 5482 семейства със среден брой членове в тях 2,8 души.

За разпределението на населението по признака етническа принадлежност се използват три основни групи – българи, турци, роми (цигани) и една обобщаваща група други. Данните от преброяването дават следната картина:

Населено място


Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се самоопределям

българска

турска

ромска

друга

ГР.СВИЛЕНГРАД

16602

14887

87

1524

50

54

НСИ 2011
Заетост и безработица

Проблемът със заетостта и безработицата е важен социален проблем, чиито параметри не са еднозначни нито за една година още по малко за по-дълъг период на прогноза. Те са изцяло повлияни от икономическия статус на страната и редица други предпоставки.Населени местаОбщо

Икономически активни

Икономически неактивни

общо

заети

безработни

ГР.СВИЛЕНГРАД

15632

9408

7647

1761

6224

НСИ 2011

 

Бюро по труда

(Район/Община)

 


Иконом.

активни


лица

/ брой /


Регистр.

безра-


ботни

/ брой /


Постъпили

на работа

през мес.

/ брой /


Регистр.

безр.


до 29 г. вкл.

/ брой /


Регистр.

безр. с


рег.>1 год.

/ брой /


Свободни раб.места

 


Брой

безр.


за едно

СРМ


Равнище

на

безработица/ % /

заявени

през мес.

/ брой /


в края на

месеца


/ брой /

Свиленград

10 789

982

60

199

218

63

11

15

9,1

БТ Свиленград 30.09.2012 гг.

Динамиката в ръста на безработицата е такава, че не позволява генерални изводи, но можем да обобщим: • наблюдава се тенденция на увеличение на безработицата спрямо предходните три години;

 • безработицата засяга в по-голяма степен лицата с ниски равнища на образование и квалификация;

 • равнището на безработица е непосредствено обвързано със заетостта.

Балансирането на регионалния пазар на труда е свързано с приоритетите по заетостта в страната - равни възможности за заетост на мъжете и жените, участие на социалните партньори за насърчаване на заетостта, професионално образование и обучение на работната сила (заети и безработни лица).

Демографска прогноза на град Свиленград – 2025/2030/ г. Тенденции за развитието в прогнозния хоризонт на ОУП Свиленград

Прогнозните разчети са изготвeни за периода до 2025 г., като те са съобразени с Плановото задание и детайлизирани на база приет териториален вариант за развитие.

Спазена се технологията на прогнозирането: ретроспекция-диагноза-прогноза. В отделните етапи на прогнозирането се използвани следните методи: • Системен анализ

 • Сравнителен анализ

 • Математико-статистически

 • Демографски

 • Картографски

Фактори, стимулиращи демографското развитие:

 • Функционално-пространствени

Град Свиленград е опорен център от трето ниво в мрежата от опорни центрове, предложена от Националната концепция за териториално развитие - административен, икономически, културен и търговски център в Хасковска област. В него има концентрация на финансово-кредитни институции, развитие на обслужващата сфера и инфраструктурата

 • Географско положение

Свиленград е с много добра транспортната достъпност в национален, регионален и локален план. Осъществени са съвременни съобщителни и информационни технологии

 • Човешки ресурси

Наличие на контингенти от населението в трудоспособна възраст с добра квалификационна подготовка, добро образователно равнище; Изградена материална база на различни отрасли на икономиката;Концентрация на инфраструктурни съоръжения.

Фактори, задържащи демографското развитие: • Демографски: отрицателен прираст на населението през последното десетилетие, формиран от ниска раждаемост, висока обща смъртност, миграция,;

 • Икономически: безработицата, породена от спада в икономическото развитие, високата издръжка на живота и др. пораждат несъответствие между желаните и реализираните репродуктивни нагласи

Приоритетите в демографското развитие като елемент от цялостното развитие на град Свиленград и общината следва да бъдат с дългосрочен и комплексен характер:

 • Образование и обучение на населението

 • Повишаване равнището на заетост и доходите

 • Интегриране на групите в неравностойно положение

 • Запазване и стабилизиране на положителните процеси в развитието на населението.

Отчитайки, затвърдилите се трайни тенденции в развитието на демографските процеси на града, авторският колектив е приел за прогнозна цифра на население на града за 2025 г., цифрата от 17600 души, като предлага, всички системи, които се параметрират на демографска основа да приемат прогнозна цифра от 20 000 души.
2.4 Жилищен профил на гр.Свиленград
Система «Обитаване» е основният териториален елемент в устройственото планиране на града, не само поради социалната й значимост, но и поради емкостта й по отношение на градската територия. Тази система е в провопропорционална зависимост от броя на населението, като влияние върху нейното развитие оказват редица качествени и количествени показатели.

В случая са анализирани най-важните страни на жилищната система, като за целта са ползвани данни Преброяване 2011 г.Количествена и качествена характеристика на жилищния фонд

Общата характеристика на жилищния фонд на града включва:Населени места

Жилища

Жилищни помещения

Стаи

Полезна площ

Жилищна площ

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

27995

23361

617282

491338

в.т.ч. обитавани

6020

24228

20259

536798

427435

Тази картина може да се интерпретира по следния начин::

 • полезна жилищна площ – 617282 м2 ;

 • полезна площ на обитател 34.1 м 2 ( при 27.7 м 2 национална стойност)

 • средна полезна площ на едно жилище – 86.6 м 2

 • жилища на 1000 души – 394(много често една сграда на два и повече етажа е обявена за едно жилище) европейски стандарт 420;

 • среден брой обитатели на едно жилище – 2.54 души.

По показателят вид на конструктивната система жилищните сгради биват:

Населени места

Общо

Панели

Стомано-

бетон

Тухли

(с бетонна плоча)

Тухли

(с гредо-

ред)

Камък

Кирпич

Дърво

Свиленград

7126

1585

325

3835

953

9

412

6

Къща

4724

41

131

3293

835

8

411

4

Жилищен блок, кооперация

2211

1544

138

444

85

-

-

-

Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ)

149

-

56

91

2

-

-

-

Общежитие

-

-

-

-

-

-

-

-

Вила

41

-

-

6

31

1

1

2

Сграда за колективно домакинство

1

-

-

1

-

-

-

-Възрастта на жилищния фонд може да се отчете като добра. Най старият сегмент, построен преди 1919г. (над 90 годишен) , покрива само 1.1% от общия брой на жилищата. Най – новите жилища с възраст под 30 години са над 30% от общия брой към 2011 г. Най-интензивно жилищно строителство е имало след 1981 г.

Етажност - Този показател има някои социални и психологически компоненти. Според показателите му, жилищните сгради в града се разпределят, както следва:


Структурата на фонда по стайност е важна от гледна точка на съответствие със структурата на обитаващите домакинства и пазарното търсене.

Населени места

Общо

1 стая

2 стаи

3 стаи

4 стаи

5 стаи

6 и повече стаи

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

499

1822

2474

1225

529

577

Броят на едностайните и двустайните жилища представляват 32.5% от всички жилища, това е косвена индикация за предпочитанията и възможностите на част от жителите на града
Благоустроеност

Общата картина по отношение на наличност на първична благоустроеност може да се отчете като благоприятна - над 92 % от жилищата имат електричество, вода и канал. Но вглеждането в други аспекти, като надеждност на инженерните инсталации и финансова достъпност на съответните услуги, може да "помрачи" картината за стандарта им.Населено място

Общо

Има баня в жилището

Има баня в сградата, но извън жилището

Има баня извън сградата

Няма баня

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

5230

124

194

472
Населено място

Общо

Има водопровод, вътре в жилището

Има водопровод, извън жилището

Няма водопровод

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

6816

212

98

.

Населено място

Общо

Има електричество

Няма електричество

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

7126

0
 

Населени места

От централен източник

От собствен източник

Няма инсталация

 


Парно отоплен. от централен източник

Газ от централен източник

Електри- чество

Нафта

Газ

Въглища

Дърва

Други

ГР.СВИЛЕНГРАД

19

75

1487

64

63

3614

6594

56

2244Собственост и форма на владение

Към 01.02.2011г. жилищният фонд на гр. Свиленград е наброявал 7126 жилища, от които 160(2,24%) са обществени – общински и държавни и 6966 частни (97,76%), включително 24 (0,34%) на частни юридически лица.


Жилищно потребление

По експертно мнение, за база на жилищното потребление, а от там и пресмятане на дефицитите, би трябвало да се използва само фонда от стандартни обитавани жилища, защото само той може да се счита за надежден подслон и реално (стандартно) жилищно потребление на обществото към определен момент. Този подход дава възможност да се отчитат и качествените аспекти на жилищния дефицит, които в настоящия момент са по-важни от количествените.

Основният извод е, че град Свиленград не се нуждае от масово ново жилищно строителство. Всички домакинства и семейства 6509/5482/ са осигурени с жилища . Всеки обитетел е обезпечен със стая.

Като фактори, пораждажи дефицити могат да се определят(включително финансови):

- морално и физически остарели жилища – 415;

- жилища, нуждаещи се от ремонт и обновяване - над 900,

- жилища без основни благоустройствени елементи – над 200,.

Приоритетните нужди в жилищния сектор на града в перспектива се очертават в следните посоки: • Обновяване на съществуващия фонд,

 • Газификация на жилищен фонд,

 • Повишаване на използваемостта на наличния фонд,

 • Осигуряване на социални жилища за маргиналните групи (чрез ново строителство или адаптиране на съществуващ сграден фонд).

Общия устройствен план предвижда нови терени за осигуряване на системата, които на различни времеви етапи да задоволят възникнали жилищни инициативи.
2.5 Социален сервиз

По своето предметно предназначение подсистемите на социалния сервиз биват:

Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването;

Пазарни подсистеми;

Система на туристическата инфраструктура.

В тези главни групи има много подгрупи.

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура и изкуство,научни изследвания,физкултура и спорт, държавно управление и не правителствени организации.

От своя страна пазарните подсистеми включва:търговия, ремонт на коли и битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане.

В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за пътуване и туризъм.

От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране.


ОБРАЗОВАНИЕ

Системата е много добре развита . Тя разполага с: • едно начално училище с 74 ученика;

 • две основни училища със 786 ученика;

 • едно средно общо образователно училище с 778 ученика;

 • една професионална гимназия с 293 ученика ;

 • едно помощно училище (за деца с умствена изостаналост)

По форма на разпореждане училищата се разпределят така: 2 на държавно, на подчинение на МЗХ и МОМН, 4 общински училища.

Основните показатели на първите три групи могат да се обобщят по следния начин:

Брой класни стаи по видове училища

Вид на училището

Брой класни стаи

Начални училища

5

Основни училища

62

Средни училища

69

Брой класни стаи на 100 паралелки

Вид на училището

Бр.класни стаи на 100 паралелки

Начални училища

100,0

Основни училища

177.1

Средни училища

138,0

Среден брой ученици в една паралелка

Вид на училището

Среден брой ученици в една паралелка

Начални училища

14.8

Основни училища

22.5

Средни училища

21.4

От така направеният анализ могат да се обобщят следните изводи: • Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра ;

 • Ниската стойност на средния брой ученици в една паралелка позволява воденето на съвременен учебен процес;

 • Едносменен режим на обучение е възможен във всички училища на града;

В училища на града се обучават над 90 ученика от други населени места на общината;

Физическото състояние на сградните фондове в повечето случаи е добро;

Към подсистемата на образованието са и детските заведения. В града те са пет.

В детските заведения разкритите групи са 25, обхващащи 619 деца.

Обхватът на децата е групата от 3 до 6 години е около 80%. Причините за това състояние са основно от икономически характер. Част от децата се отглеждат и възпитават в семействата поради това, че има свободни членове, които се занимават с тях. В някои случай/макар и редки/, таксите за детските заведения се оказват високи за семействата с по-ниски доходи, което също е причина част от децата да остават извън детските заведения.

Заведенията имат свободен капацитет да поемат нови деца. Средната пълняемост на една група е 24.7 деца, което е над възприетия норматив.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Състоянието на подсистемата в града има следните параметри:

Доболнична помощ

Тя се осъществява от “Медицински център – 1” В неговата сграда се помещават  и структури на СМП и РИОКОЗ. В центъра са и кабинетите на  15 индивидуални практики-общопрактикуващи лекари. В медицинския център има разкрити и 7 стоматологични кабинета.


Общо в медицинския център работят 101 човека -  лекари в центъра и общопрактикуващи, лекари на частна практика, стоматолози, зъботехници, медици работещи в спешната помощ . Центърът за спешна медицинска помощ е от голяма важност за града и общината защото от неговата реакция -24 часа в денонощието зависи здравето на много хора. Той откликва и на инциденти като ПТП особено за международния път Е80.
Болнична помощ

Болнично обслужване на населението от общината се реализира в Многопрофилната болница за активно лечение – Свиленград ЕООД. Болницата заема важно място в системата на здравеопазването в област Хасково. Пряко обслужва населението на общините Свиленград и Любимец. В отделението по Хемодиализа се обслужват пациенти и от общините Харманли и Ивайлоград. МБАЛ - Свиленград ЕООД разполага със 100 легла, разпределени в следните отделения:хирургия, акушеро-гинекологично, вътрешно, детско и по хемодиализа Работещите в нея са общо 124 души, от които 22 лекари, 53 медицински сестри,акушерки и лаборанти и друг персонал.

Към системата е и детската ясла “Пролет”, която има четири групи и 58 деца.

КУЛТУРА


Система “Култура” е широко представена в града.

- Най – стария обект е читалище “ Просвета” - действащо читалище, регистрирано под номер 677 в Министерство на Културата на Република България


В него осъществяват дейност и подготовка:Духов оркестър ,Народен хор ,група.за руски песни ,група за стари градски песни, женска фолклорна група; библиотека - обособена като общинска библиотека

- Исторически музей -  Общински исторически музей - Свиленград разполага с 3 експозиционни зали и вътрешен двор. Музейната сбирка в Свиленград е създадена в края на 60-те години на миналия век. В нея са се съхранявали предимно фотоекспозиции, антични и средновековни монети, археологически и етнографски материали от региона. През 70-те години експонатите се водят на отчет в Хасковския исторически музей. През 90-те години за нуждите на музейната сбирка е предоставена реставрираната къща на д-р Цукровски в центъра на града, интересна с характерната за началото на 20 век aрхитектура. С Решение № 811 от 26.01.2007 г. Общинският съвет – Свиленград, преобразува музейната сбирка в общински музей.Към тази система са и паметниците на културата (виж приложения списък).


Най-известният паметник в града е свиленградският каменен мост/ паметник категория –национален/, построен по нареждане на Дамад Мустафа паша през времето на султан Сюлейман Великолепни (1520-1566). За строителството са отишли 706 парапетни блока. Надписът в чест построяването на моста представлява мраморна барелефна плоча, поставена в средата на моста. Преводът на текста гласи:” Този мост построи, когато бе халиф най-великият от султаните султан Сюлейман хан, син на Селим хан, да бъде продължител на безопасността и сигурността му техния везир Мустафа паша-бог да го покровителства за това, което създава. И то [построяването на моста] бе най-дълготрайното негово добро дело през годината, на дата на която стана едно вечно добро дело”.Антично и средновековно селище м.”Хисаря” - било „разположено малко по на северозапад, непосредствено до сегашния град и отчасти в самия сегашен, в част от Канаклийска махала . . и в м. Хасаря (центърът на трако-римското селище). Селището е заемало (без Дермен махала) местността от т. нар. Пенков чардак в северозападна посока, хорището (развалини от масивен зид), махалата, гра­дините и нивите до Хасаря, и тези северно и западно от по­следния пункт, както и триъгълната част от сегашния квар­тал Св. Троица .”.(Разбойников, Ан. 1932:116). Обектът при Свиленград е разположен върху език на надзаливна тераса на река Марица с алувиален генезис, на 2 км ЮИ от града. Надморската височина на терасата е между 48 и 52 м. Образувана е в резултат от акумулацията на р. Марица и на левия й приток Пенковска река. До 60-те години на 20-ти век преди корекцията на коритото й р. Марица е правила голям завой на север и е минавала източно от терасата. От запад терасата е била ограничена от Пенковска река, която се е вливала в Марица преди завоя й. Вдаденият на юг език надвишава средно с 5 м околните заливни тераси и има около 60 дка площ. Археологическият обект заема най-западната и най-висока част от езика и обхваща приблизително 15 дка площ. Значителна част от обекта е компрометирана и нарушена при съвременни строителни дейности – прокарването на жп линията, корекцията на коритото на р. Пенковска, строежа на мелиоративни съоръжения, и подравняване на терена с булдозер. В последствие на места археологическите структури и културният пласт са били унищожени, а на други – затрупани с дебел 1.20 м насип.

През 2004 г. във връзка с реконструкцията на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница започнаха мащабни археологически проучвания на засегнатите по нейното трасе обекти. Обектът при Свиленград бе проучен чрез спасителни разкопки в три последователни археологически сезона през 2004-2006.

Като резултат бяха установени няколко хронологически периоди на обитаване – от ранната бронзова епоха (РБЕ), желязната епоха, средновековието, както и османския период, с който се свързват руините на разположения в северната част на терасата хамам. Най-ранните следи от човешка дейност на обекта датират от ранната бронзова епоха (РБЕ) и вероятно са останки от тънкослойно селище. Културните напластявания са били подлагани на регулярните заливания от близките реки, както и на съвременни изкопни дейности, което явно е причина за липсата на ясно разграничими структури.

Най-важният резултат при проучването обаче представлява разкриването в рамките на проучените ок. 2000 м2 на голям ямен комплекс от общо 211 ями. Хронологически те се разпределят по следния начин: 9 от РБE, 137 от РЖE, 52 от КЖЕ, 13 от средновековието. Датираните в РБЕ ями трябва да се свържат със синхронно съществувалото селище, докато тези от МА свидетелстват за епизодични дейности през този период. Главният период на развитие на комплекса попада в рамките на ЖЕ и то основно през РЖЕ. По време на разкопки не бяха установени следи от ЖЕ селище както на самото място, така и в близката околност. Твърде е възможно такова да е съществувало източно от проучената площ, но да е било унищожено след коригирането на руслото на р. Марица. Във всеки случай обектът при Свиленград трябва да бъде класифициран към групата на полетата с ями, разположени извън селищни структури.

Интерес представлява и църква "Света Троица" и училище "Христо Попмарков"

Старата турска баня - След изграждането на каменния мост на река Марица през 1529 г. в близост до джамия, имарет и кервансарай е построена старата турска баня. Тя е обслужвала махалата от предмостието и отсядащите в кервансарая пътници.Като инициатор за строежа на целия комплекс историческите извори сочат Мустафа Паша - везир на Селим I и Сюлейман  I , зет на Селим I. Целият ансамбъл от сгради е бил с оловни покрития. Най-вероятно на това място е имало по-стар хамам /16 век/ тъй като видимо от градежа на сега съществуващия, този е по-късен /19 век/.


Църквата «Света Троица» е построена с доброволни пожертвования през 1834г. на мястото, където вероятно е било културното средище на българското населенение по онова време. Построяването на църквата е било дело на българите от трите махали на града Баяндър /благородник/, Канакли /предградие/ и Гебран/ неверник т.е. християнин/ и затова може би е наречена "Св.Троица". При опожаряването на града през 1913г. църквата също изгаря, но формата и била запазена при възобновяването. През 1847-48г. към църквата е построено първото светско училище в града. Днес то носи името на един от своите основоположници и главен учител Христо Попмарков.

Обектите на културното наследство/ без Антично и средновековно селище/ са хармонично включени в градския организъм. Достъпа до тях е безконфликтен и позволява доброто им възприятие.

На база на тези обекти и на други паметни места може да се развие културен маршрут„ История и памет” със следната последователност:

Начало: х-л „Романтика” 1. Паметник на загиналите българи при обсадата и щурма на Одрин и

2. Паметника на Христо Топракчиев-първата жертва на българската военна авиация по време на Балканската война,

3. Алеята на славата в Общински Ист.Музей-Свиленград;

4.Обиколката продължава по бул.”България”-до МЦ1, по ул. „Ал.Стамболийски”, по ул.”Московска” и до паметника на Васил Левски/ ул. „В.Левски”/, създал и в Свиленград таен революционен комитет.

5. НУ”Хр.Попмарков”, изградено в двора на църквата „Св.Троица”, тук народният поет Иван Вазов учителства през 1872/73 година, в двора на църквата- паметна плоча-На дарителите на Свиленград.

6. Старият мост- 1529г- един от символите на днешния Свиленград,


 1. Връщане до пл.”5 октомври” и Паметника на загиналите за свободата, Кръста-паметник -до сградата на Общ. Администрация-Свиленград.

Богатата история на района предполага и маршрути:

Историята през вековете”- до с. Мезек. 1. Разглеждане на Тракийската куполна гробница от ІV-ІІІв.пр. Хр.

 2. Посещение на средновековната крепост над селото.

 3. Пожелание- изкачване до връх „Шейновец”-паметник-костница на загиналите в Първия ден на Балканската война при първата битка и победа.

 4. Пожелание-по път за Шейновец- разглеждане на малката гробница

Паметници с голяма стойност в района са:
1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет