Общи условияжүктеу 1.33 Mb.
бет7/8
Дата15.07.2016
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

За кв.”Капитан Петко войвода” е новопроектирана комбинирана канализационна мрежа с обща дължина на мрежата е L = 12820 м. От квартала 2Q битово посредством помпена станция разположена в края на регулацията на квартала препомпват отпадъчните води до кв. „Гебран” и заедно с тези от кв. „Гебран” посредством ПС за битови води в края на регулацията на квартала водите се препомпват до площадката на ПСОВ на левия бряг на р. Марица.

Отпадъчните водни количества се формират от битовите и дъждовни води.

Количеството на битовите води се приема 90% от средноденонощната консумация, коригирана с коефициент на обща неравномерност.

За определяне на оттичащото се водно количество по време на дъжд се приема интензивност на оразмерителния дъжд.

В зависимост от интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща повтаряемост страната се разделя на две зони.

Град Свиленград попада във ІІ зона:За Р = 0,5, q5 = 169 л/сек.ха - за гр. Свиленград и кв. „Капитан Петко войвода”

За Р = 1,0, q5 = 225 л/сек.ха – за кв. „Гебран”

Приетите отточни коефициенти са:

- за град Свиленград е приет отточен коефициент Ψ = 0,42.

- кв. „Гебран” е приет отточен коефициент Ψ = 0,48.

- За кв. „Капитан Петко войвода” е приет Ψ = 0,40.

Предвижда се отводняване на обособените нови територии.


За града е необходимо да се доизгради канализационната система, да се изгради нова ПС в кв. „Капитан Петко войвода”, съществуващата помпена станция в кв. „Гебран” да се дооборудва и градската ПС да се реконструира.

Положителен е факта, че града ще изгражда пречиствателна станция за битови отпадни води с което ще се решат множество проблеми от санитарен характер. Проектното решение осигурява отвеждане и пречистване на всички отпадъчни води от урбанизираните територии до ГПСОВ, с което се постига:

- защита на здравето на населението;

- значителен санитарно – хигиенен и социален ефект;

- възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване,

- изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим;

- съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда.

10.2 Електроснабдяване


1.Обща част

Проектът е предназначен: • да определи възможностите за техническа реализация на градоустройственото решение;

 • да послужи за определяне на техническите мерки по осигуряване на функциите и режима на потребителите;

 • да послужи при съставяне на задание към следващите фази и етапи на проектиране.

Проектът се основава на предписанията:

 • Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни-те линии;

 • Наредба за противопожарни строително-технически норми ;

 • Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 • Норми и правила за подземните и надземни инженерни мрежи;

 • Наредба 8 за обхвата и съдържанието на устройствените планове

В Плановото задание са визирани население от 20 000 нуждите на инженерните мрежи
В същото време данните от НСИ дават следните резултати:

Година на преброяване

Население

Абсолютно нарастване

Базисен индекс

Верижен индекс

31.12. 1934

10385

-

-

-

31.12. 1946

10730

345

103.3

103.3

01.12. 1956

12111

1381

116.6

112.9

01.12. 1965

13832

1721

133.2

114.2

02.12. 1975

15169

1337

146.1

109.7

04.12. 1985

17476

2307

168.3

115.2

04.03. 1992

18643

1167

179.5

106.7

01.03. 2001

19036

393

183.3

102.1

01.03.2011

18115

- 921

174.4

95.2

На база това предложение е разработена и перспективата в развитието на системата на електроснабдяване на града в разработваната перспектива. Може да се приеме, че планирането и изграждането на една електроснабдителна система на една жилищна система е функция от броя жители, населяващи я. По подобен начин може да се разсъждава и за комуналното и промишленото развитие на системата.

Анализирани са най-важните проблеми на жилищната система на гр. Свиленград.

Като анализа оценките и перспективите са за електроснабдяване на бита и промишлеността на град Свиленград. Анализът визира аспекти, които най-често нямат пряк териториален адрес. Но има отношение към електроизградеността. За отправна точка служат ключовите характеристики на жилищната система. Като към жилищната система се приобщава и комунално обслужващата сфера.


Какви са основните отправни точки:


НАСЕЛЕНО МЯСТО

Жилища

Жилищни помещения

Стаи

Полезна площ

Жилищна площ

ГР.СВИЛЕНГРАД

7126

27995

23361

617282

491338

в.т.ч. обитавани

6020

24228

20259

536798

427435
Населени места

Об-що

Па-нел-ни

Сто-мано-

бетонни

Тухли

(с бе-тонна плоча)

Тухли

(с гре-до-

ред)

Ка-мък

Кир-пич

Дър-во

Свиленград

7126

1585

325

3835

953

9

412

6

Къща

4724

41

131

3293

835

8

411

4

Жилищен блок, кооперация

2211

1544

138

444

85

-

-

-

Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ)

149

-

56

91

2

-

-

-

Общежитие

-

-

-

-

-

-

-

-

Вила

41

-

-

6

31

1

1

2

Сграда за колективно домакинство

1

-

-

1

-

-

-

-
 • Жилищна задоволеност:

Средният брой лица на едно жилище е 2,25 души.

 • От направените наблюдения могат да се направят следните изводи:

 • Съществува жилищна задоволеност, в рамките на европейските стандарти.

 • Близо 425 жилища се нуждаят от подмяна, защото са от началото и първата половина на миналия век.

 • Общинската администрация визира една цифра от близо 100 - 150 крайно нуждаещи се. От тях в първа група са над 60 домакинства/семейства/.

 • Най - общата статистика показва, че трябва да се осигурят терени за около 400-500 жилища, като по този начин ще може да се разчита и на терени за стратегически нужди / социални жилища, територии за жилища на маргинални групи и др./. Допълнително може да се търсят и територии за високо категорийно обитаване .

 • Общият устройствен план има хоризонт 15-20 години и освен визираните по горе жилищни терени, трябва да предвиди и такива за усвояване и в по-далечна перспектива.

В града има обособени промишлени зони, които са разположени от западната страна на река Марица:

Зоните са разположени в благоприятна географска посока спрямо жилищната зона и са с добра транспортна достъпност.

Зоните на производствените територии са с относително добре развити инфраструктура и комуникации.

Независимо, че съществуващите производствени терени в града са прео- размерени от гледна точка на осигуряване на местната и дори регионална заетост, следва да се отчете фактът, че Свиленград е регионален център . Това предполага в перспектива до 2025 г. да се отредят нови терени за производствени и смесени производствено - обслужващи дейности, които да обслужат потенциалния инвеститорски интерес и да бъдат предпоставка за маркетингова стратегия на града и привличането на нови инвеститори.

Териториалното разположение на новите терени следва да бъде ориентирано по основните направления на входно-изходните транспортни артерии към града – в южна посока (ориентирани към едно развитие на съвместни бизнес контакти с Турция), в северно направление – терени в посока връзката с магистрала”Тракия”.

2. Специална част

Проектът предвижда развитие на система “Електроснабдяване” към 2025 год. Той дава основните тенденции в развитието нa електроснабдяването на град Свиленград, като изложението ще бъде разделено на две: • преносна мрежа (електропроводи ВН, подстанции ВН/СрН )

 • разпределителна мрежа (електропроводи СрН, трафопостове СрН/НН)

Като и в двата случая изложението ще бъде в следната последователност:

- анализ изградеността на мрежата

- анализ товарите (пресмятане изчислителния върхов товар)

- проектно решение за бъдещо развитие на мрежата2.1 Преносна мрежа

Проекта разглежда енергийната система отнесена към напрежение 110 кV и подстанция 110/20 кV на град Свиленград като част от цялостната енергийна система на страната и разглеждането и изолирано от нея би довело до неточни заключения.

Основен източник на захранване на град Свиленград е електроенергийната система на страната с електропроводи 110 кV до откритата разпределителна уредба - ОРУ 110 kV на подстанция ”Свиленград”. Уредбата е с двойна секционирана шинна система с инсталирани два трансформатора 110/20 kV. От този основен опорен пункт излизат въздушни и кабелни електропроводи 20 кV до трансформаторните постове СрН.

Град Свиленград се електро снабдява от една подстанция, разположена географски в северната част на града, като част от цялостната електроенергийна система на страната.

Съществуващи електропроводи са в добро техническо състояние,с добри преносни възможности и висока механическа устойчивост.

На територията на град Свиленград няма източници за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници или Ко-генераторни инсталации.

Но в близост до града сега и в перспектива са изградени и е предвидено да се изградят малки фотоволтаични ( до 5 МВА) централи. Присъединение към подстанцията на града водят до снижаване товара на подстанцията.

Източниците на ел. енергия за задоволяване потребностите на гр. Свиленград е трансформаторната подстанция 110kV/20kV.

В южната част на града е разположена Тягова подстанция. собственост на железопътна инфраструктура, която няма пряко отношение към електро захранването на града.
Среден коефициент на използваемост на инсталираната трансформаторна мощност в подстанциите е: зимно - 25.9% и лятно-19.1%.

Общата инсталирана трансформаторна мощност в подстанцията, електроснабяващи град Свиленград и някои села е: 80 MVA. Това е мощността, на която може да се разчита в края на прогнозния период.


Забележка: Изчисляване на натоварването е спрямо единия от двата транс- форматора, тъй като подстанциите работят нормално с един трансформатор. Това показва, че има още един трансформатор в резерв в подстанцията.

Прогнозите за развитие на електропреносната мрежа и изграждането на нови подстанции 110/20 kV се обосновава на развитието на жилищните райони и промишлените зони. Като се има прогнозата за демографското и икономическото развитие на град Свиленград за прогнозния период се вижда,че не се налага Разширение на преносната мрежа, осигуряваща електрозахранването на града.


2.1 Разпределителна мрежа средно напрежение

2.1.1 Електропроводи средно напрежение

Електроснабдителната мрежа 20 kV кабелна в града и смесена –20 кV кабелна и въздушна в производствените зони. В град Свиленград има в експлоатация следните основни електроразпределителни съоръжения средно напрежение:

- въздушни електропроводи 20 кВ със сечение на електропроводите 50 мм2

- кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела САХЕкТ 3х1х185 мм2

- кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела АОСБ 3х185 мм2

- кабелни електропроводи 20 кВ с тип на кабела NA2XS(F)2Y 3х1х185 мм2

2.1.2 Трансформаторни постове СрН/НН

- Трансформаторните постове са 20/0,4 кВ

А.Изчислителни товари

На територията на град Свиленград са представени комунално-битови и производствени товари за промишлени и селскостопански потребители.

1. Битови товари


 • население 20 000 души;

 • среден състав на домакинството 2,25 души;

 • брой домакинства 8890;

 • индивидуален товар 6 kW/дом;

 • коефициент на едновременност 0,27;

 • изчислителен товар 14 400 kW;

 • годишна използваемост 2000 часа/год;

 • потребление 28.80 GWh/год.

Битовият товар възлиза на 14.40 мW и при средна годишна използваемост 2000 часа има потребление 28.80 GWh/год.


2. Товари за обществено обслужване

Електрическите товари за обществено обслужване на град Свиленград са определени според нормативите за град от II функционален тип.

Изчислителният товар възлиза 2,1 мW и при средна годишна използваемост 1800 часа има потребление 3.78 GWh/год.
3. Промишлени товари

Промишлените товарите на предприятията в града възлизат на 2,8 мW и при средна годишна използваемост 3500 часа има потребление 9.78 GWh/год.


4.Товари в селското стопанство

Селскостопанският изчислителен товар е 0,5 мW и при средна годишна използваемост 2000 часа има потребление 0.98 GWh/год..


Определяне на общия върхов товар

Върховият товар се избира между летният и зимният максимуми. Те се определят чрез коефициенти на участие на различните товари.


Зимен максимум

Летен максимум

- комунално-битови

1

0,8

- промишлени

1

1

- селскостопански

0,8

1

- напояване

-

1

Върхови товариПОТРЕБИТЕЛИ

Товари

НН

Мвтзимен макс.

летен макс.


К

Мвт

К

МвтБитови товари

14.400

1

14.400

0,8

11.520Комунални товари


Просвета

0.345Здравеопазване

0,359Култура

0.084Спорт

0.080Търговия и общ. хранене

1.208
общо “Комунални товари”

2.076

1

2.076

0,8

1.661

III.

Промишлени товари

2.780

1

2.780

1

2.780

IV.

Животновъдство

0.492

0,8

0.394

1

0.492
ОБЩО:

19.748
19.650
16.453

Върхов товар е Зимният максимум от 19,65 МW.


1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет