Республикасының білім жөне ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағыжүктеу 2.17 Mb.
бет9/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

формулами i .'I I.им.mi K.MVM I, и 'и торге дейінгі

 • қашықгыкты/ -ді Mtii.iuiniiMi.il

 • (5-12)

 • »1

 • Нп скі (.ымііыіі мл і і іуІІі.іі' іці ігііін н имиі кгдсргісі;

 • р - сымім.ің мс ксдоргігі 1,71 |0"<)м mmVm;

 • S - сыммі.ің колдсисң мімін мнмц uvuiiti.i (N Ю мм!).

  1. Е6-3 тсрриоммі грім іирііііки кш і.ш 10 минут қыздырып
   «кобейгкіш»
   ретіогішііі «пліиомдгуп» қойі.ім жөне кіруі


   1. ажыратылған кезде тсррішмгірдіц ■" пйнплдырмп стрелканы

     1. оо қой. «0,1» қүлшымси кіруді і үйі.ікгиіі і грслкины «0,1» қалпына
      қой.
      «Л» жонс «К» ДСП белплешси қысқыштарга кедергіні қосып,
      мегометрмсн
      өлшегсн сияқті.і сол шк іслердсі і ксдергіні өлшеу керек.
      Үлгілі кедергілордіц
      “квбейткіиі" ауыстырып қосқышын керекті
      ауқымына қоямыз.
      Өлшеген мвндерді 5.1 кестесіне еңгіземіз.

     1. МЕГОММЕТР

     1. ТЕРРАОММЕТР

     1. 0-1

     1. 0-2

     1. 0-3

     1. 1-2

     1. 1 2-3   2. Есеп мазмұны

  1. Жұмыс мақсаты.

  2. Қолданылатын аспаптардың тізімі.

  3. Қолданылған элементтердің номиналдары көрсетілген
   қондырғының нақты схемасы


  4. Өлшенген мөндердің кестесі, жұмыс кезіндегі барлық
   параметрлердің есептеуі.


  5. Басты қорытындылар.

   1. Бақылау сүрактар

  1. Электртехникалық қондырғыньщ оқшаулама кедергісін неге
   мерзімді түрде өлшеп отыру керек?

  2. Неге мегомметрдің өлшеу аспап ретінде логометрді
   қолданғанды жақсы көреді?


  3. Мегомметрдің шкаласындағы бөліктердің дұрыстығын калай
   анықтауға болады?

  4. Магнитэлектрлік логометрдің жұмыс істеу принцигіі қандай?

  5. Терраоомметрді қалай колибровкалайды ?

  6. Терраомметрдің жұмыс істеу принципі?   1. 6 il'|ll кИІІЙ ІІ.ІЬ * I Ml.lt

   1. ЛІІмі.іміі 11.1 I т. I- и и 1111 ii 111> 11 hi ■ ■ < 1.111 il ібсктерініц
    пн|)нмп|і;іг|іІм
    плиц у


   1. Жүмі.к ii.iii мим him \ jiiiiuiM hi {hi I • ■ 1111 • I. I »i 11 ic|rrrey жөне

   2. олардмң килднмылуы

   1. Іімгім малімгI іг|і

   1. Копірлі i чоміііііір i'i* I ' I у - іонмикііда электр

   2. тізбектеріпіц ішрпмсірііг|іні и пину уінін ни мм колданылады.

   3. Көпірлі сүлбалардыц м ц ii.i. щімн шіінгү игрииң ік:а дөлділігі
    және өртүрлі иіпміііиірлы і'
    1 іі кіп.і 11' іім іиіцц.імісм олшеу деп

   4. танылады.

  1. суретінде айнымплы ГОІ КвПІрІ ГІЭДМГен схемасы


     1. 6.1 Сурст- Нсгізделгсн олшеуіш кшмрлі сүлба
    керсетілген. а-б, б-в, а і жонг і п міцір і.ійі.ік пірі.міда Іх һ һ
    комплекстік кедергілорі Gap. IIIi.ihiii.im шіі ііымііі.мі б-г қиғаш
    сызығында НИ жүкгемссі сірніиііи ммі (;и р(ісі жағдайда нөл-
    индикатор), ал а-н қигамі сі.гіі.н і.імм ішмміим.і ічж бсріледі.   1. Кепір тепе-тендігінде нөль-индикатордан (НИ) өтетін ток нөлге тең
    болады. Осы шарт «б» нуктесіндегі потенциалы «г» нүктесіндегі
    потенциалына тең болғанда ғана орындалады     1. (6.1)
    V, =

   2. 73z3 = /4г4

   3. немесе

   4. <Рб = <Рг

   5. б-г қиғаш сызығында ток жок болғандықтан = /3, /2 = /4 болады.

   6. Енді (6.1) теңдеулерінде бірінші теңдеуді екіншіге бөлгенде

   7. (6.2)

   8. аламыз.

  1. теңдеу көпір тепе-теңдігінің жалпы шартын білдіреді.

   1. Еске алсақ

   2. z =г"' z - z z - т 7 =z‘v4

   3. і >*1*1 > ‘з > ^4 — ■‘ч ,

   4. мұндағы z,... 24 - ыйықтардың толық кедергілерінің модулі;

   5. (рх...<рл- сол ыйықтардағы токтың кернеу бойынша

   6. ығысу бурышы.

  1. теңдеуін былай келтіруге болады

   1. (6.3)

   2. сыдан айнымалы ток көпірлерінің тепе-тевдігінің шарты   3. (6.4)

   4. Л • л ■ ft • **,

   5. C'xcMiiMi.i іччір ічшііі фні іыИыни t|iy уіиіп, і.іймқтарыиын

   6. орналасуым, мінеіін ікі-ірі і.і іі ( уі, і уі4 - <р, +<р,)- Егер

   7. жапама і.ійі.ік ііі|"ііі. мыіичм тек қана

   8. актинті кедсрі А’, і.чііі 11'( імр t іі/і, уі, - 0), окда екі басқа

   9. жанама мйықімры индумниіі мімиі сыйымдылыкты
    сипатгамаларыи коргеігді


   10. Коиір КИМСІІМгІІ IHIIIH’V III и И11I I І.ГИІІПІІ КОІІІр ыйығының

   11. біреуіне (ммсалы а-б) (ичинһ м н |и •« t tmp |ичиі горды қосып, бір
    немссе бірнеіис копір
    і.ійі.ік і и|н.мм.ім м u |іміи |>ім іпгсртс отырып,
    осымен нол-иидикатор 11 і(м і
    іііді 11 I) жеткізеді.


  1. теңдеуі бойыннм. .іііш.імип. ірпі існс - теңдікке

   1. келтіру үшін, кем деіемде і м миіп.іц гм ііиріімотірііі кезек-кезек
    реп су керек.


   2. Соидықтаи, айнымалы т* мжірін <м>(нііту ксзінде үйлесу
    туралы сүрақ туады. Коиір үйлсгуінд<\
    г>ір ипрамегірінен басқа
    параметіріне реттеу үиііи
    коп жоме кем сам кпггімен оту қабілеттін
    айтады.     1. суретінде ілектр пібекп-рініц паріімггірлорін өлшеу үшін
      айнымалы ток копірлсрімің схсмшіары корссіілі еи

     1. б

     1. в


  1. суреп - Өлшеуіш көпірлерінщ схемаларының нұскалары

  2. Жұмыс бағдарламасы

  1. Өлшеген кездегі жалпы нұсқауларымен танысу.

  2. Орауыштардын индуктивтілігін жөне төзімділін өлшеу.

  3. Екі индуктивті байланысқан орауыштардың өзара
   индуктивтілігін өлшеу (өзара индуктивтілікті өлшеу кезінде
   орауыштарды тізбектеп келістіріп қосқа іда
   L' = 1Л + Ь2 + 2М ,ал
   қарама- қарсы қосқанда
   L" = L, + Ь2 - 2М ), осыдан өзара
   индуктивтілік
   мына формуламен анықталады:
     1. 4


   1. (6.5)

  1. Конденсатор дың сиымдылығын жөне шығындалу
   бұрышының тангенсін.


  2. 6.1 кестесіне елшеулердің нөтижелерін енгізу.     1. < ІІНІІСУЛІМ
      Nb

     1. 1., Гм

     1. Q

     1. /,',Гн

     1. L", 1 и

     1. М, 1 м

     1. С, Гн

     1. tg5

     1. 1

     2. 2
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


  ©dereksiz.org 2016
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет