Республикасының білім жөне ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағыжүктеу 2.17 Mb.
бет10/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

<>.4 Жүмыс 11.1 ормндиу бойынша ііүч кііу

 • 1>үл жүмыста, исігіікс олшсудіц кошрлік одісі қойылған Е7-11
  омбебаб өлшеуіш арқылы элсктр тһбектіц пиримстрлері олпіенеді.

 • Олшеу ироцссі балансқа жсткііу мақсатында, баланс
  индикаторы
  арқылы анықтолатын конірлік олшсуіш схеманы тепе-
  теңдікке жеткізу жатыр.


 • Сыйымдылық пен индуктивтілікті олшегенде, индикатордын
  нұсқа тілі ордайым нол шкаласына түспсйді. Копірді тене-тендікке
  кслтіре
  отырып, реактив және шыгын шкалаларының түтқаларын
  ксзек-кезек айналдыра
  отырып, сезгіштікті бірте-бірте үлкейтіп,
  индикатор көрсетулерінің минимумын алу керек.

 • Сыйымдылық, индуктивтілік нөтижелерінін есебін жалпы
  есептеуіш «көбейткіш» қондырғысы арқылы есептеледі (б.Зсурет). Бір
  шкаланың көрсетілуі баспалдақ түрде, ал басқасы теңселу түрде
  өзгеріп отырады. Екі шкаланың көрсетулері біртұтас сандық есебін
  қүрайды. Мысалы 6.3 а суретіндегі есебі 0,275-ке тең.


 • Егер теңселу шкаланың көрсетуі 10 тең немесе одан үлкен
  болса, онда бірлік алдында келе жатқан
  шкаласына қосылу керек,
  яғни 6.3 б суретіндегі
  есептеу 0,304-ге тең деп есептеуге болады.

   Сурет-«Көбейткіш» есептеу қондырғысы

  1. Жұмысты орындау бойынша нұсқау

   1. Аспапты қосып жөне оны 15 минут қыздыру керек.

   2. Идуктивтілікті жөне төзімділікті өлшеу.

  1. Өлшенетін объектіні қосып жөне ауыстырып қосқыштарды
   орнату:

   1. L, C,R_ , «Ь» жағдайына;

   2. Q<0.5, Q>0.5 tg 8 - «tg 8» жағдайына;

   3. « Hz жиілігі» тутқасын берілген жиілік жағдайына келтіріледі;

   4. «шектер» тұтқасы шеткі сол жағына;

   5. «сезгіштік» тұтқасы шеткі оң жағына.

  1. Өлшеулерге керек шегін қабылдау.

   1. Ол ушін «көбейткіш» шкаласында 1,090 көрсетуін бекітіп,
    кінокті таңдау» батырмасын басу керек. «Шек» тұтқасын оң жаққа
    чИмалдырып,
    разбаланс кернеуінің кернеу фазасының белгісі нұсқама
    и і (і аспапта керіге ауысатын шекті табу қажет.

  1. «Шекті таңдау» батырмасын жіберіп жөне «tg
   фМггмрып қосқьпиын
   «Q» жағдайына екеліп, көпірлі схеманы тепе -
   ПНдікке келтіру үшін, «кебейткіш» жөне
   «Q» шкала тұтқаларын
   "»і' кезек минималды көрсетулер
   индикатор балансына қарай

   1. ссзгіштігін, иіідикіщиялііу рігібшіііш і.і аінміы мікііік олшеулер
    шамасынап
    Уг-ге тец frill, кслтіру қп*гі

  1. Оліпсудіп сссіпоуііі ткну мі*<-1

   1. «ІІІек» нпіііімніі < иііи-і , бсікі ианеліндегі

   2. ксстедс көрсстілгсн индуь іиіітіліи іердіц мендсрінс кобейтілген,
    өлшенгсн индуктинтіліктщ імнмж м «кнбгі* і кііи» інкаласы
    бойынша
    ссебінс тең.

   3. Өлшснгсн ниімділікпц іпвмті.і (J шкалисы бойынша
    есептеледі.

   4. Егер, «кобейткіш» шкипші.і (ніііі.міініі сгсіпслгсн шаманың
    алдында екі нсмесе үш
    нол болін, оіідіі «<.)>> іішіілші.і бойынша есебін
    өзгертпей, «шск» гүт
    каіі.ім бір исмсг.с скі жшдийга оігсртіп, осы
    шекте жацадан елшеулер
    жүрі і іу ксрск.

   5. Сыйымдылық жшіс iui.ii i.iii бүрыіпымі.ні mm сіісін өлшеу.

  1. Өлшенетін объектіні қосып /ншіг uyt.it п.ірып қосқыштарды
   орнату:


   1. L,C,R_ , R_ «С» жпгдайына;

   2. Q<0.5, Q>0.5 tg 5 - «tg S» жагдайына;

   3. « Hz жиілігі» тутқасын берілгсн жиіііік -шидайына келтіріледі;

   4. «шектер» түтқасы шеткі сол жағына;

   5. «tgS» түтқасы нол жағдайыіш.

  1. Өлшеулергс ксрск шегін қабылдау.

   1. Ол үшіи «көбсйткіш» шкаласында 1,090 көрсетуін бекітіп,
    «шекті таңдау» батырмасын
    басу ксрск. «ІІІск» түтқасын сол жакка
    айналдырып,
    разбаланс ксрнеуініц кернеу фазасының бслгісі нүсқама
    тілді аспапта керігс ауыспайтын шекті
    табу қажег.  1. «Шеюі таңдау» батырмасын жіберіп, көпірді тепе-теңдікке
   келтіру керек. Бұл үшін «көбейткіш» ауыстырып қосқыштың
   шкаласының көрсетуін азайту
   керек, сонда минимум тағы да азайады.
   Егер бір қалыпты шкаланың айналуы
   индикатор көрсетуін өзгертпесе,
   онда көпірді жөне шығындарды теңгеруге керек. Минимумды тауып
   алған соң, қайтадан сиымдылықты геңгеруге
   оралу керек.

  2. Сол сезгіпггікте минимумге жетіп өлшеудің есептеуін
   өткізу қажет.


   1. «Шек» ажыратқыштың қалпына сөйкес, беткі панеліндегі
    кестеде көрсетілген сиымдылықтардың мөндеріне көбейтілген,
    лшенген сиымдылықтардың шамасы «көбейткіш» шкаласы
    бойынша
    ссебіне тең.

   2. Шығын тангенсінің өлшенген шамасы tgS шкаласы бойынша
    всептеледі.

   3. Есеп мазмұны

  1. Жұмыс мақсаты.

  2. Өлшеудің электрлік схемасы.

  3. Өлшеу жөне есептеу кестелері.

  4. Жұмыс формулалары

  5. Жұмыс бойынша қорытынды.

   1. Бақыляу сүрақтары

  1. Айнымалы ток көпірінің тепе-теңдігінің шартын
   ШЫғарыныз.


  2. Сх сыйымдылығын өлшеу үшін айнымалы ток көпірінің
   »хемасының суретін салыңыз. Тепе-теңдік шаргын жазыңыз.
  1. Индуктинтілікті олімсу у 11 и 11 НЙНЫМЯЛЫ ТОК көпірінің
   схемасыныц суретін салыці.и.
   Тспе-тсңдік ишргі.ін жаімңыз.

  2. Көпірдің үйлссуі дсгсн но? Qiapit индуктивтілік қалай
   анықталады?


  3. Орауыштыц төзімділігі дсісн пс? Дтлектрлік шығындар
   бұрышының тангенсі дегсн нс?


   1. ИІығындарм бир симмдылыктын векторлық
    днаграммасынан сыйымдылықтыц скі бсліілі алмастыру схемалары
    бойынша диэлектрлік шыгындардың бурыіііі.іп ішықта.7 Зертханалық жүмыс

  1. Электронды-сәулелік осциллографты оқып білу

   1. Жүмыстың мақсаты гэлектронды сеулелік осциллорафтың
    жұмыс істеу пршщипін жөне оны
    электр өлшеуіш техникада қолдану
    мүмкіндіктерін менгеру.


  1. Басты мәліметтер

   1. Электронды осциллограф (ЭО) электрлік сигналдардың
    параметрлерін елшеуге жөне түрлерін зертеуге арналған, ең кең
    тараған өлшеуіш аспаптардың бірі.


   2. Осциллографтың жеңілдетілген құрылымдық схемасы 7.1
    уретінде келтірілген.


   3. Осциллографтың негізгі бөлігі электронды -сөулелік түтікшеа
    СТ) болып саналады. Ол, ішінде терең вакуумда жасалған
    электродтары бар шыны баллоннан тұрады. Қыздыру жібімен
    қыздырылатын
    К катоды электрондарды бөледі, ал олар оң
    іарядталған А, және А2 анодттары өсерімен экранға қарай ұмтылады.
    Днодгағы кернеуді, өзара орналасуын жөне конфигурациясын
    члектрон ағындарын электрлік өріс жылдамдату жөне фокустау үшін
    етіп алады. Фокустауды реттеу Аі анодындағы кернеуді езгертумен
    ирындалады.


   4. Э экранный ішкі беті люминоформен жалатылған. Сол
    ссПсптен,
    экранда электрон түскен жерде жарқырағын дақ пайда
    волады.     1. Катод бойынша басқарушы торга С, теріс потенциал берілсе
      і'пуледегі электрондар санын мөлшерлеуге мүмкіндік береді, ал бүл
      рандағы бейненің жарқырауын жақсартады.  1. суреті - Осциллографіыц қарнпайым схемасы

   1. Электрон саулесі экранга дейінгі жолында екі X жөнеҮ бүрма
    пластиналарының элекір
    орісінсп огсді. Іігср, осы екі пластинаға
    кернеу берсе, одан 'іуган
    элсктр орісі (лсктрон сөулесін оңға-солға
    немесе жогары-томси бүрады
    )крмндаі і.і жарық дақтың X жөнеҮ
    координаталары жалпақ тілігіндсгі
    LK жіміс U| ксрнеулердін лездік
    мәңдеріне пропорционалды


   2. X = ^х.элт ' U-l (0

   3. r-Srw-v.O) { }

   4. ^х.эсқ жене Бү.эсқ коэффициенттері ЭСҚ сезімталдығын
    сипаттайды.


  1. суретіндегі У каналы D кіру бөлгішінен (атгенюатордан)
   және
   У күшейткішінен "Ус.У" түрады.   1. Кіретін бөлгіштің атқаратын міндеті, кіретін жоғарғы кернеуді

   2. УсУ" өлсіретеді, содан соң аз кернеуді зерттеу мүмкіндігі туады

   3. (ЮмВ шамамен).

   4. Зертгейтін кернеудің тұрақты турлеріне қатысты
    осциллографтарды “ашық кірумен” және “жабық кірумен” бөледі.
    Ақырғылардың алдына сиымдылық қосылған, сондықтан зертгейтін
    кернеудің тұрақты түрлері ете алмайды. Ашық кірмелі
    осциллографтар зерттейтін кернеудің тұрақты турлерін шығынсыз
    өлшеуге
    жене көруге мүмкіндік береді.

   5. Осциллограф электр тізбегінің жүмысын бүзбау үшін, оның
    кіріс кедергісі (
    Я 2: МОм) жене кіріс сыйымдылығы аз болуы
    I керек(
    С S 20лФ).

   6. Жайылу блогі ара тістес кернеудің генераторы болып саналады
    да зертгейтін сигналды X білігі бойында жаю қызметін атқарады.
    Төжірибеде зерттелілетін жөне жайылатын кернеулер мерзімі
    түрақты емес, олар бір-бірінен төуелсіз ақырын өзгеріп

     1. гналдарды импульстардың үзақтығы импульс үзілісінен өлде қашан
      болғанда зерттеу үшін қолданылады.

    отырады.Соның өсерінен бейне экранда жылжып отырады. Экранда
    бейненін жылжымайтын ету үшін, зерттелулі жене жайылатын
    рнеулердің мерзімдері арасында қатты байланыс (синхрондау)
    наластыру керек. Жайылу блогі екі төртіпте жүмыс істей алады:
    діксіз жөне тосу. Мерзімді кернеуді өлшеу үшін жайылудың үздіксіз
    ртібі қолданылады, ал жайылудың тосу төртібі көбінесе импульстік

   7. [ Осциллографтың басты мінездемелері мыналар: сезімталдығы
    (мм/В, дел/В) — ЭСҚ экранындағы сөуленің
    L орнын өзгертуінің, осы
    и ігертуді тудырған кірме кернеудің амплитудасына қатынасы
    aUm .е) импульстің мерзімін жөне қуыстылығын келесі формуламен
    есептеу

   8. Tu=ty+tu- (8.40)

   9. Ти - импульс мерзімі;
    tu - импульс ұзақтығы.

   10. ж) өлшенген жене есептелген нөтижелерді 8.5 кестесіне еңгізу.

     1. 8.5 кесте - Есептелген, өлшенген мөндер

     1. Өлшеулер нәтижелері

     1. tY, бел

     1. Уақыт/бел

     1. Үи, бөл

     1. С//БӨЛ”

     1. tu, бел

     1. Ю

     1. 1

     1. 2

     1. 3

     1. 4

     1. 5

     1. 6     1. 8.5 кестенің жалғасы

     1. Өлшеулер нөтижелері

     1. tY, бел

     1. , бел

     1. Ти, бел

     1. Q

     1. и., В

     1. 7

     1. 8

     1. 9

     1. 10

     1. 11
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


  ©dereksiz.org 2016
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет