Сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова въздействиежүктеу 2.01 Mb.
бет12/12
Дата20.07.2016
өлшемі2.01 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

7.2. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива

- Нулева алтернатива


Според т. 8 от допълнителните разпоредби към настоящата наредба „нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че инвестиционните предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда и изпълнено условието за опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие, Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО.

От описаното по-горе в доклада става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе съществено върху защитената зона и нейните елементи. Отсъствие на строителство ще съхрани естествена територия и ще предпази терена от някои негативни последици по време на евентуалните строителни дейности – изкопни и насипни работи, депониране на строителни материали, изграждане на пътища и басейни, строителни отпадъци и др.


- Други алтернативни решения


Има предложение за търсене на алтернатива за електропровода за гр. Сърница

Такива не са отбелязани, не са разглеждани. В рамките на защитените зони всяко друго алтернативно решение би довело до идентично или значително по-голямо негативно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони.8. Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитените зони и нейните елементи

Защитена зона „Родопи Западни”
Защитена зона „Яденица”


9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие.

Критериите за оценка са изцяло съобразени с изискванията на чл.22 от Наредбата за ОС, и техният анализ се съдържа в текстовете на точки от 1 до 7. Въз основа на тези критерии решението за крайна оценка може да се аргументира със следните изводи:Критерий 1. Пълна характеристика на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения: териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения, връзки на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения със защитената зона (ключови разстояния) и т.н.;

Заключение:

Върху сравнително малка площ, предвидена в ОУП, ще се увреди и ще се отнемат площи на природни местообитания – предмет на опазване в ЗЗ. Ще се нарушат популации и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Построяването и последващата експлоатация на тези територии няма да доведат до изключване на даден % от площта на потенциалните, много рядко използвани местообитания на вълка и на даден % от площта на периодично посещаваните местообитания на мечката в ЗЗ. Въздействието ще бъде незначително върху популациите им в ЗЗ. Тези територии имат незначително въздействие върху популациите на няколко вида предимно наземни бръмбари от категорията “други значими видове животни” в ЗЗ.

От представените бозайници само един вид - източноевропейският /белогръд/ таралеж може да бъде намерен в района на терена предвиден за осъществяване на проектните предложения, но въздействието може да се оцени като незначително, поради това, че този вид често навлиза, главно нощно време в дворовете и градините на крайните къщи в малките селища, където си търси храна, голи охлюви и домашни мишки. Заплаха за източноевропейския таралеж е унищожаването му от моторните превозни средства по пътищата и магистралите по време на придвижването му от едно местообитание към друго поради малката скорост на придвижване и на неспособността му за избягване на сблъсъците с МПС


Няма да има фрагментация на местообитание или популация на видовете предмет на опазване в защитените зони;

Няма да има кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони;Критерий 2. Характеристики на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваните планове, програми и проекти/инвестиционни предложения могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони
Заключителен коментар
9.1. Общата засегната територия за двете зони. Коефициентът на засегнатост 0.048% (0.036 за ЗЗ Родопи Западни и 0.012 за ЗЗ Яденица).

9.2. Кумулативният коефициент е по-малък от 1/10 от % - т.е. 0.079%. Тази стойност е незначителна. Може да се каже, че предвидените инвестиционни предложения няма да имат съществено въздействие с изключение на електропровода от 20KW за Сърница водещо до фрагментиране на природни местообитания, унищожаване флората и фауната, като цяло нарушаване на екологическата обстановка. Тази констатация не означава, че при реализацията не трябва да се спазват законовите предписания и правила за екологосъобразена инвестиционна дейност.


Заключение:

1. С няколко незначителни части от процента от общата площ на ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ” и BG 0001386 „Яденица” ще бъдат повлияни вследствие на пряко въздействие на инвестиционните предложения. Нивото може да се приеме за незначително.


2. Само две широко представени в страната природни местообитания 91СА “Рилородопски и старопланински бялборови гори“ 6230 “Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините“ ще бъдат засегнати при евентуално поставяне на електропровода за гр. Сърница по плануваното трасе.
3. ОУП оказва частично неблагоприятно въздействие върху растителни видове, предмет на опазване в ЗЗ в случая електропровод “Сърница”.
4. ОУП засяга в незначителна степен териториалната цялост, структурата и функциите на ЗЗ. То ще промени сегашното състояние на природната среда само с 0.036 % от общата площ на ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни” и 0.012 % от BG 0001386 „Яденица”. Нивото може да се приеме за незначително.
5. Безпокойството на животинския свят е само по време на строителство и е в зоната на извършване на строителните работи. Не се извършват взривни работи. Строителните дейности се ограничават по време на размножаване на животинския свят.
6. Не се засягат съществено безгръбначни, земноводни и влечуги, птици и бозайници.
7. В алтернативен план е възможен отказ от построяването на електропровода през каратепе за Сърница.

Общият устройствен план на община Велинград има социална и икономическа значимост и отговаря на обществения интерес за дейности с осезаем социален ефект.

Предвидените в ОС мерки с посочване значимостта им спрямо Защитените зони са насочени към изпълнение на изискванията в предмета и целите на тяхното опазване.

Въз основа на използваните критерии и формулираните на тази основа изводи и предложените мерки, може да се прецени, че инвестиционното предложение ще окаже незначително въздействие върху структурната и функционалната цялост на ЗЗ и е съвместимо с предмета и целите на опазване в BG0001030 „Родопи Западни ” и BG 0001386 „Яденица”.Общо заключение по чл. 22:
Въз основа на използваните критерии и формулираните на тази основа изводи, може да се прецени, че разработения общ устройствен план на община Велинград е съвместим и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху структурната и функционална цялост, както и върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ” и BG 0001386 „Яденица”. Изключение прави предложението за изграждане на 20 kV електропровод от който ще е бъдат унищожени първокласни гори „Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори„ и „Богати на видове Картълови съобщества върху силикатен терен в планините„ без аналог в Европейската флора. Ще бъдат унищожени популации от около 50 вида висши растения, както и местообитанията на птици, бозайници, влечуги и множество насекомни видове др. Ще се създадат предпоставки за развитие на ерозия, ще предизвика съществена фрагментация проникване на инвазивни видове, масово развитие на горски вредители, като ръждивата борова листна оса (Neodiprion sertifer).

Оценката за съвместимост за незначително въздействие върху предмета и целите на ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ” и BG 0001386 „Яденица” ще остане валидна само ако реализирането на електропровода се осъществи при прилагане на алтернативните предложения.

Направеният анализ показва, че, като цяло, разработения ОУП на община Велинград не влиза в конфликт с предмета и целите за опазване на консервационно значими видове и местообитания в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
10. Описание и оценка на на комбинираното (кумулативно) въздействие на предлаганото инвестиционно предложение с други планове, програми инвестиционни предложения, които биха могли да окажат значително въздийствие върху защитената зона или нейните елементи

Кумулативното въздействие подробно е описано в т. 2 от ДОС11. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение.

Поради това, че няма съществено пряко или косвено увреждане на природни местообитания и видове от Директивата, не се налагат компенсиращи мерки по смисъла на чл.34 от ЗБР.

Проучванията, анализите и изводите за безгръбначни, земноводни и влечуги, бозайници и птици не налагат допълнителни мерки по смисъла на чл. 34 от ЗБР.

Във връзка с поддържането на популационната структура и размножителния потенциал на мечката е необходимо предотвратяване на допълнителна фрагментация между ЗЗО Родопи Западни BG0001031 и Яденица BG0001030.12. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация

За целите на настоящата оценка е направен анализ на потенциалните въздействия от реализацията на предложената програма върху приоритетни консервационно значими местообитания и видове растения и животни в границите на защитените зони от ЕМ Натура 2000. Защитените зони, които ще бъдат засегнати от реализацията на програмата, са идентифицирани чрез привързване инвестиционните намерения за общ устройствен план на община Велинград, с границите на предложените защитени зони за Натура 2000 по Директивата за природни местообитания.

Анализът е направен на базата на информация от формулярите “Предмет и цели за опазване“ в съответните защитени зони, като е използвана и информация за консервационно значими видове и местообитания от стандартните формуляри по Натура 2000 Използвани са флористични и екосистемни методи за оценка на съвременното състояние и прогноза за измененията на растителността и типовете местообитания. Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е направена на базата на резултатите от теренни проучвания, на съществуващата научна информация и на основните нормативни документи свързани с природозащитното законодателство, на консултация с представителите на РИОСВ Пазарджик и община Велинград, местни експерти.

Настоящата оценка е изготвена в съответствие с изискванията и методическите указания в Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на ЗЗ”BG0001030 „Родопи Западни” и BG 0001386 „Яденица”.


Въз основа на използваните критерии и формулираните на тази основа изводи и предложените мерки, може да се прецени, че инвестиционното предложение ще окаже незначително въздействие върху структурната и функционалната цялост на ЗЗ и е съвместимо с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ” и BG 0001386 „Яденица”.

Данните за разпространението на приоритетните видове и местообитания за защитените зони са събрани 2007 г. и се съхраняват в база данни на NATURA 2000 в МОСВ.Литература:
Аngelov A. 1963. Fauna of Bulgaria - invertebrates. Narodna Prosveta, 406 pp.
Angelova V., Ts. Peshev, 1962/63. Small mammals from the South-Eastern parts of Bulgaria. Ann. of Sofia Univ. (in Bulgarian)
Arnold E., J. Burton, D. Ovenden, 1992. A field guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins Publ., London, 272 pp
Beshkov V. 1993. Bats. National strategy for biodiversity conservation, 631 - 644. (in Bulgarian)
Бондев, И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600 000с обяснителен текст.Изд. СУ “Климент Охридски”, София.
Генов П., А. Дуцов, Б. Дачев, и. Петров, В. Василев. 2005. Разпространение, численост и ползване на едрите хищници в България. Наука за гората, 1:61-70.
Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на дивите птици;
Директива 92/43/ЕЕС на Съвет за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Закон за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., изм. и доп. бр. 65; 94/2008 г.).

Закон за водите (ДВ бр. 67/1999 г., Бр. 59/2007 г.).

Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/09.08.2002 г., изм. и доп.

94/2007 г.).Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ бр. 41/2001 г., бр.108/29.12.2006 г.).
Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т. (ред.), Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, WWF, Зелени Балкани, МОСВ, София.
Dutsov A, Genov P, Zlatanova D, Valchev K. 2005. THE BROWN BEAR IN BULGARIA: TOWARDS A MANAGEMENT POLICY. 16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BEAR RESEARCH AND MANAGEMENT SEPT. 27th – OCT. 1st 2005 RIVA DEL GARDA – TRENTINO - ITALYABSTRACTS
Karapetkova M., M. Zhivkov, 1995. Fish in Bulgaria. Sofia. "Gea Libris", 247 pp.
Karapetkova, M., Zhivkov, M., Aleksandrova-Kolemanova K. 1993. Status and assessment of fish resources in Bulgaria. In: National Biodiversity Conservation Strategy. Volume I. Editor in charge: Marieta Sakalyan . 515-546 p.
Конвенция на ООН за опазване на биологичното разнообразие (в сила в България от 16.07.1996 г. – ДВ бр. 19/1999 г.)
Kostadinova, I., M. Gramatikov (eds). 2007. Important Bird Areas in Bulgaria and Natura 2000. BSPB, Conservation series, Book 11, Sofia, BSPB. 639 p.
Kozhuharov, S. (ed.). 1995. Flora R Bulgaricae. Volume X. BAS, Sofia
Mertzanis, Y., I. Ioannis, A. Mavridis, O. NIkolau, S. Riegler, A. Riegler, A. Tragos. 2004. Movements, activity patterns and home range of a female brown bear (Ursus arctos L.) in the Rhodopi Mountain range, Greece. Belg. J. Zool., 134 (1): 97-108 .

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
Натура 2000” стандартен формуляр за защитена зона BG 0001030 “Родопи Западни”.
Натура 2000” стандартен формуляр за защитена зона BG 0001386 „Яденица”.
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. МОСВ, София, 1993 г.

Пеев, Д. и кол., Важни места за растенията в България. Plantlife international. (ръкопис).

Peev, D. (ed.), 2008. Red Date Book of Republic of Bulgaria. Vol. 1 Plants, MOEW (in press).

Петров Б. 2008. Прилепите. Методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда. Национален природонаучен музей. 87 с.

Petrova, A. (ed.).2006. Atlas of Bulgarian Endemic plants. Gea-Libris Publishing House, Sofia.

Popov V. 1993. Small mammals. National strategy for biodiversity conservation, 615 - 630. (in Bulgarian)

Popov V., K. Njagolov, 1991. A new record of Suncus etruscus (Savi, 1822) (Mammalia, Soricidae) for Bulgaria.

Acta Zool. Bulg., 41: 69-71.


Серафимов Г., Софу Б., Джинджиева А., Генов П. 2008. МЯСТО И РОЛЯ НА ВЪЛКА (Canis lupus L.) В ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БЕГЛИКА“,ЗАПАДНИ РОДОПИ. ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ (СБОРНИК С ДОКЛАДИ) стр. 225-235
Spassov N., K. Georgiev, V. Ivanov, P. Stoev. 1999. Study on the potential ecological corridors between the local populations of the brown bear in Bulgaria. Historia naturalis bulgarica. 10: 133-146.

Spiridonov G., N. Spassov, 1989. Otter (Lutra lutra L., 1758) in Bulgaria, status and conservation. Hist. Natur. Bul.,

1:57-64.
Spiridonov G., N. Spassov, 1993. Large mammals. National strategy for biodiversity conservation, 645 - 663. (in Bulgarian)


Spiridonov G., NNPS, Ministry of Environment; Meshinev T., Velchev V., Apostolova I., Inst. of Botany, BASci.;
Simeonov S., T. Michev. 1991. Birds of the Balkan Peninsula. Peter Beron, Sofia,

245 pp.


Спиридонов, Ж., Н. Спасов. 1985. Вълк, Canis lupus L., 1758 ; Рис, Felis lynx L., 1758; Мечка, Ursus arctos L., 1758. В: Червена книга на НР България. Т.2, Изд. на БАН, София: 137-138.
Спиридонов, Ж., Спасов Н. (под печат). :Мечка (Ursus arctos L.), В: Червена

книга на България, т. II – Животни. БАН и МОСВСтанев, С. 1977. Геоботанична характеристика на някои растителни съобщества, специфични за Бесапарските ридове. І. – Фитология, 6: 16-31.

Станев, С. 1986. Дървесната и храстовата растителност на Бесапарските ридове. – Фитология, 32:19-69.
Червена книга на НР България. т. 2 Животни. 1985. БАН. 183 с.
Yordanov, D. (ed.) 1963-1989. Flora R Bulgaricae. Volume I – IX, Sofia. BAS
12 Документи по чл. 9(3) Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада по ал. 2. 

Експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложение № 1 и № 2 ЗРБ, отговарящи на изискванията на чл.9 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007 г.


1. Проф. дбн Димитър Райчев Пеев

Лицензиран експерт по ОВОС и ЕО Удостоверение за професионална компетентност № 1610 от 16.08 2004 г. на МОСВ за „Растителен свят” –валиден до момента на изготвяне на оценката

Директор на Институт по ботаника БАН – София –служебна бележка

Диплома № 645 24.08.1964 БФ за завършено висше образование, спец. Биология на СУ

Диплома № 4236 от 05.04.1974 за научна степен “кандидат на науките”, сега “доктор”

Диплома № 22598 от 16.08.2004 за научното звание “старши научен сътрудник І степен”

Диплома № 28184 от 14.12. 2002 за научна степен “доктор на биологичните науки”


2. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Панайотова Мечева

Лицензиран експерт по ОВОС и ЕО Удостоверение № 1607/12.08.2004 г. „Животински свят”

Диплома № 077588, серия БО за завършено висше образование, спец. Биология, Биологически факултет на СУ

Диплома № 2226 за образователна и научна степен „доктор” ,Ягиелонски Университет, Факултет по Биология и природознание - гр. Краков, Полша и удостоверение на ВАК 526/21.04.1981

Диплома № 16864/ 16.10.1993 от за научното звание старши научен сътрудник ІІ степен

Копие от удостоверение за вписване в регистъра на експертите извършващи ЕО и ОВОС.

Декларация по чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

В приложение
1. Писма от РИОСВ – Пазарджик

2. Картен материал с разположението на инвестиционните предложения залегнали в “Общ устройствен план на Община Велинград” спрямо защитените зони и техните елементи

3. Стандартен формуляри за ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ”

4. Стандартен формуляри за ЗЗ BG0001386 „Яденица”6. Фотоматериали

7. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС.
6. Фотоматериали

Фиг.1. Щети по млади борови дървета, причинени от ръждивата борова листна оса Neodiprion sertifer


Фиг.2. Сервитутна зона на електропровод в близост до Чехльово


Фиг.3. Просека на електропоровода в близост до Чехльово и засегнати от ръждивата борова листна оса върхове на млади борови дървета


Фиг. 4. Планински сенокосни ливади в близост до гр. Сърница


Фиг.5. Противопожарна просека в ЗЗ Западни Родопи.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет