Сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова въздействиежүктеу 2.01 Mb.
бет7/12
Дата20.07.2016
өлшемі2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.Преки въздействия


Унищожаване на местообитания

Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната дейност, увреждания при създаване и поддържане на инфраструктурата.Унищожаване на индивиди

Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при пряко въздействие на техни местообитания, включително при строителство и поддържане на инфраструктурата в границите на естествено разпространение на популациите им, или фрагментиране на местообитанията на видове.Прегради за нормално функциониране на местообитанията (фрагментация)

Възможно е, при извършване на строителните работи, изграждането на укрепителни съоръжения, при ненавременното оползотворяване и извозване на строителни отпадъци, сериозно нарушаване на водния режим с които е възможно да се получат прегради. При определени условия те могат да предизвикат фрагментация на местообитания, с което може да се влоши тяхното природозащитно състояние.


2. Косвени въздействия


Повишена опасност от пожари

При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува опасност от пожари. Същите са възможни и при движението на по-големи човешки, включително и туристически потоци, следствие от което се достига до пряко унищожаване на индивиди на растителни видове и местообитания – обект на опазване в зоната.


Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания

При строителството и експлоатацията на обекти от такъв тип, при създаването на зелени площи, при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването на големи групи хора, е възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни видове, които променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на растителните видове, влошават природозащитното състояние и могат да бъдат конкуренти на растителни видове обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията видове. Създават се предпоставки за генетична ерозия на видове с чужди, близки до тях.Таблица 8. Приоритетни природни местообитания


Код

Име

Засегнатост от ОУПO*

91ЕО

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior

(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Не е засегнат

6110

Отворени калцифилни или базифилни тревни

съобщества от Alysso-Sedion albiНе е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6210

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6220

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6230

Богати на видове Картълови съобщества върху силикатен терен в планините

Засегнат – 0.02% от обект Чукура. 0.07%

от обект Крушата. 0.005% от обект

елетропровод за гр. Сърница.


9180

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9530

Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор.

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9560

Ендемични гори от Juniperus spp.

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91АА

Източни гори от космат дъб

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91DO

Мочурни гори

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


* ОУПО – Общ устройствен план на общината


Таблица 9. Неприоритетни пиродни местообитания


Код

Име


Засегнатост от ОУПO*

3260

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


4060

Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


5210

Храсталаци с Juniperus spp.

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


5130

Съобщества на Juniperus communis върху варовик

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6430

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6510

Низинни сенокосни ливади

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6520

Планински сенокосни ливади

Засегнат – 0.007% от площта на хабитата при водоем 1000 м3 за Сърница

7140

Преходни блата и плаващи подвижни торфища

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


8210

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


8220

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


8230

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


8310

Неблагоустроени пещери

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Засегнат – 0.012% от площта на хабитата с. Драгиново – пречиствателна станция

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
9150

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9270

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9410

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

Засегнат – 0.008% от площта на хабитата при водопровод “Чукура”

62АО

Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


62DO

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


40BO

Родопски съобщества на Potentilla fruticosa

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91BA

Мизийски гори от обикновена ела

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

Засегнат – 0.10% от обект Чукура. 0.02% от обект път Аврамова-Абланица. 0.7% от обект електропровод.

91MO

Балкано-панонски церово-горунови гори

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91WO

Мизийски букови гори

Засегнат - 0.012% от площта на хабитата- пречиствателна станция Драгиново

91ZO

Мизийски гори от сребролистна липа

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


92CO

Гори от Platanus orientalis

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


95AO

Гори на бяла и черна мура

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


* ОУПO – Общ устройствен план на общината
Дейностите по ОУП в ЗЗ “Западни Родопи” от 10 приоритетни природни местообитания е засегнат само хабитат 6230 – Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, като е засегната 0.165% от площта на хабитата. От 29 неприоритетни природни местообитания са засегнати 5, като степента на засегнатата територия варира от 0.07% до 0.12% - стойности показващи ниска степен на засегнатост. С изключение на потенциалното трасе за електропровод “Велинград – Сърница”, където би могло да има известна фрагментация на хабитатите и заплаха за популации на видове растения и животни (разпространени и в други части на планината и отчасти страната) при останалите обекти функционалната засегнатост е на допустимо ниво.
Защитена зона “Яденица BG 0001386”
Типове местообитания по Приложение І на Директивата 92/43 ЕЕС

Обща площ на зоната: 170163.13 дка

Минимална надморска височина: 335 м.

Максимална надморска височина: 1826 м.

Таблица 10. Приоритетни природни местообитания


Код

Име


Засегнатост от ОУПО*

91ЕО

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9180

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


ОУПO* – Общ устройствен план на общината


Табл. 11. Неприоритетни природни местообитания


Код

Име

Засегнатост от ОУПО*

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Засегнат – 0.012% от обект Драгиново.

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


62DO

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91BA

Мизийски гори от обикновена ела

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


92CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91MO

Балкано-панонски церово-горунови гори

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


91WO

Мизийски букови гори

Засегнат – 0.012% от обект Драгиново

92AO

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


6520

Планински сенокосни ливади

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


8110

Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП


8220

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с

ОУП

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет