Сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова въздействиежүктеу 2.01 Mb.
бет4/12
Дата20.07.2016
өлшемі2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3. Описание на елементите на ОУП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи
На табл. 3. са систематизирани съществуващите връзки между предвидените елементи в инвестиционно предложение, възникващите от тях въздействия с потенциално отражение върху природните местообитания, местообитанията на растителните видове, както и оценка на възможността тези въздействия да бъдат оценени на етапа на планиране и необходимостта от условия за следващите етапи на планиране.

Таблица 3. Действия с потенциално въздействие върху природните местообитания, местообитанията на растителните видове, както и оценка на възможността тези въздействия да бъдат оценени на този етап на планиранеЕлементи на ОУП

Характер на потенциално въздействие

1. Изграждане на трасе на обходен път на гр. Велинград


Предполага частична фрагментация на местообитания за бозайници и влечуги, минимална загуба на площ с естествена флора и фауна

Трафик с общо антропогенно натоварване2. Изграждането на допълнителни водоеми

Утъпкване, промяна на воден режим, унищожаване на популации


3. Реконструкция на 6 км гл. водопровод – водовземане "Чукура"-ПСПВ Велинград

Утъпкване, унищожаване на популации

Огнище за инвазивни видове

Инвазивни видове


4. Водоем 1000 м3 - м."Нежовица" -Велинград


Утъпкване, загуба на площ с естествена флора и фауна

Огнище за инвазивни видове5. Градска пречиствателна станция за отпадни води-Велинград – отреден терен в землището на с. Драгиново

Утъпкване, евентуално понижаване качеството на водата след заустване

6. Изграждане на електропровод


Фрагментация на природни местообитания, унищожаване на видове, нарушаване на горското равновесие – ветровали, ветроломи, инвазивни видове, промяна на водния режим, утъпкване, коридор за разпространение на вредители по иглолистните дървета

7. Градска пречиствателна станция за отпадни води- гр.Сърница – отреден терен между Сърница и мах.”Бърдуче”

Унищожаване на растителни видове, утъпкване, промяна на характеристиката на речните води след мястото на заустване

Обезпокояване на животински видове при строителните работи – шум, фрагментация на природни местообитания

Промяна на пейзажа, причинена от фрагментация на природни местообитания


8. Водоснабдяване -гр.Сърница /І-ви етап/, водоем 1000 м³ -кв. Крушата, водопровод от м. ”Хановете” – североизточно от гр. Сърница


Утъпкване, унищожаване на видове, загуба на площ с естествена флора и фауна

Частична фрагментация (работни пътища и пр.)
В община Велинград всички ново предложени територии за промяна на предназначението, се обособяват за краткотраен вилен отдих. Вилните зони (в селищата) ще се изграждат практически извън естествени местообитания, върху селскостопански земи или вече са изградени и функционират от години.

Относно кумулативния ефект от инвестиционните намерения на територията на РИОСВ “Благоевград” и РИОСВ “Смолян”с РИОСВ “Пазарджик”4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение

По представената от МОСВ – Национална служба за Защита на природата информация за защитена Зона “Родопи Западни” BG 0001030, съдържанието, предмета и целите на опазване, стандартния формуляр, основните данни които са определящи за зоните са следните:Географска дължина: Е 24° 45´43´´

Географска ширина: N 41° 45´9´´

Площ: 2 719 092.15 дка
Целите на опазване на защитената зона “Родопи Западни” BG 0001030 са:

  • Запазване на площта на природните местообитания и на местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на ЗЗ.

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и на местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на ЗЗ.

  • Предмет на опазване в ЗЗ са: 39 типа природни местообитания от Директивата за природни местообитания (92/43 ЕЕС), 5 вида висши растения, 18 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби, и 15 вида безгръбначни животни. Техните конкретни представители ще бъдат коментирани в следващи раздели от доклада.

Зона Яденица BG0001386
Географска дължина: 240 6' 23"

Географска ширина: 420 6' 18"

Площ: 170163.13 дка

Целите на опазване на защитената зона BG 0001386 „Яденица” са:

  • Запазване на площта на природните местообитания и на местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на ЗЗ.

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и на местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на ЗЗ.

  • Предмет на опазване в ЗЗ са: 16 типа природни местообитания от Директивата за природни местообитания (92/43 ЕЕС), 15 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 1 вид риба, и 16 вида безгръбначни животни. Техните конкретни представители ще бъдат коментирани в следващи раздели от доклада.Обща характеристика на природните местообитания и растителни видове
Зона “Родопи Западни”
● Общ брой на природни местообитания - 39

- Брой на приоритетните природни местообитания - 10 бр.

● Общ брой на видовете с приоритет съобразно Директива 92/43 на ЕС

- 3 вида цветни растения

- 2 вида мъхове

- Общо 5 вида висши растения

- Общ брой консервационно значими видове от категорията “Други значими растителни видове”.

- В зона “Западни Родопи” - 139 вида висши растения, от които 70 ендемични вида.


Зона “Яденица
● Общ брой на природни местообитания - 16

- Брой на приоритетните природни местообитания – 3

- Брой на приоритетните видове съобразно директива 92/43 ЕЕС

- Няма установени

Общ брой консервационно значими видове от категорията “Други значими растителни видове”.

- В зона “Яденица” - 25 вида висши растения, от които 20 ендемични вида.


Списък на приоритетните видове цветни растения и мъхове от двете зони “Родопи Западни” и “Яденица”
Зона “Родопи Западни”
Таблица 4. Цветни растения
Код

Име

Разпространение


1

4067


Echium russicum

Червено усойничеСреща и в двете зони, но присъствието му не е потвърдено на територията на ОУПО*

2

4096

Gladiolus palustris

Блатно петльово пероСреща и в двете зони, но присъствието му не е потвърдено на територията на ОУПО*

3

1845

Fritillaria gussichiae

Гусихиева ведрицаСреща се само в района на Бесапарските ридове и в района на гр. Пещера - по данни на РИОСВ –гр. Пазарджик. Установено ново находище – между Велинград и гр. Сърница, при разклона за с. Кръстава. /Непубликувано/.

4

4116

Tozia carpatica

Карпатска тоцияСреща се само в района на Беглика


УПO* – общ устройствен план на общината


Таблица 5. Мъхове
Код

Име

Разпространение


1

1386

Buxbaumia viridis

Известно е едно находище в резерват “Беглика”, но не е изключено и намирането му по други места. Може да се открие по изгнили вековни дървета

2

1393

Drepanocladus vernicosus

Не е установен в двете зони; Може да се открие по торфища и мочури
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет