Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завданнябет1/3
Дата24.07.2016
өлшемі391.03 Kb.
түріМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Інститут історії, політології та міжнародних відносин

кафедра історіографії і джерелознавства

Етнополітичні процеси в Західній Україні в 1920–1930 рр.: джерела та історіографіяМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Для студентів історичних факультетів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 60.30.301 – ІСТОРІЯ


Івано-Франківськ

2013
УДК 930 (093)

ББК 63.2
Укладач:

Ю.Л. Довган, кандидат історичних наук, доцент
Навчально-методичний посібник складений на основі детального вивчення даного наукового напряму впродовж 2003 – 2013 рр. Посібник розрахований на значно глибше дослідження студентами, аспірантами та докторантами обраного напряму при Дер­жавному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет іме­ні Василя Стефаника», створення відповідного науково-дослідницького підрозділу тощо.

Методичні рекомендації курсу містять найважливішу, на погляд автора, інформацію у сфері етнополітичних процесів 20–30-х рр. ХХ ст., теорії та методики проведення історіографічних дослі­джень, теми занять, науково-практичних семінарів та питання, що виносяться на екзамен.Рецензенти:

О.В. Марущенко кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри істо­ріо­графії і джерелознавства Інституту історії, політології та міжнародних відносин Дер­жав­ного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


І.С. Монолатій, доктор політичних наук, професор кафедри політології, Інституту історії, політології та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту історії, політології та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», протокол №1 від 3 вересня 2013 р.

© Ю.Л. Довган, 2013

© Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСУ «ІСТОРІОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА»
Враховуючи те, що студенти більшості українських вузів навчаються за «Болонською системою», а відповідно складають 2 модулі в семестр, даний методичний посібник був запланований саме під такий формат.

Теоретичний і практичний матеріал, запропонований на сторінках цього видання нараховує різну кількість програмових питань. Загалом методичний посібник включає: • програмові вимоги до навчального курсу;

 • основні теми практичних занять із рекомендованими списками джерел та літератури;

 • рекомендовані для написання реферати;

 • перелік основних понять і термінів, необхідних для засвоєння предмету;

 • питання, що виносяться на залік


Програмові вимоги містять перелік найосновніших тем, які обговорюватимуться на лекційних заняттях, готуватимуться студентами на практичних, або ж виконуватимуться в якості самостійної роботи (реферати, виступи, короткі повідомлення тощо). Однак в ході процесу навчання тематика може змінюватися в залежності від напряму розвитку викладання предмету.

Основні теми практичних занять для студентів складені в тій кількості, яка передбачена навантаженням з курсу етно­полі­тичні процеси в Західній Україні в 1920–1930 рр.: джерела та істо­ріографія. Головний акцент уваги викладача зосереджений у на­пря­мі засвоєнні студентами ключових праць з тієї чи іншої теми. Студенти також повинні володіти теоретичним матеріалом, знати основні дати, імена, терміни, географічні назви. Практичні заняття можуть проходити в найрізноманітніший спосіб – найбільш вда­лий для засвоєння студентами максимального обсягу інформації.Реферати, тематика яких розміщена після кожного реко­мен­дованого до семінару списку джерел і літератури є формою самостійної роботи студентів.

Перелік основних понять і термінів допомагає пере­січному студентові засвоїти для себе ключові поняття курсу, що вивчається, якими він перенасичений. У запропонованих списках ми ввели найважливіші і найбільш вживані, не акцентуючи уваги на другорядних, менш значущих.

Залікові питання в циклі програмових питань до окремо взятого модуля і являються завершальною частиною. Вони скла­даються із суми питань, що виносяться на семінарські, контрольні заняття, а також тих, що вивчається самостійно. Студенти проін­фор­­мовані про склад даних питань заздалегідь і можуть при ба­жан­ні готувати їх, маючи на меті покращити свій результат на заліку.

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

В рамках навчально-виховного процесу, з метою визна­чен­ня рівня знань, умінь та навичок студентів реалізується чотири­сту­пе­невий контроль: 1) поточний контроль; 2) контрольна робота; 3) написання реферативної роботи; 4) колоквіум.«5» балів – знання студентів відмінні.

Задля цього необхідно глибоко, ґрунтовно в деталях воло­ді­ти теоретичними знаннями, використовуючи необхідну джерельну базу, мати обізнаність в історіографії того чи іншого питання. В усній, чи письмовій формі студент не повинен допус­катися поми­лок, у випадку потреби, чітко і ясно давати відповіді на запитання викладача, вміти порівняти, спів-ставити різні явища і процеси, дати вичерпний аналіз.«4» бали – знання студентів добрі.

Щоб отримати такий бал, слід мати гарні теоретичні знання, однак можна не оперування бездоганними знаннями в галузі джерел та не знати головних праць присвячених тематиці. Однак фактологічний матеріал має бути засвоєний на високому рівні.«3» бали – знання студентів задовільні.

За таких умов студент не володіє джерелами та історіо­графією тематики, допускає серйозні неточності у теоретичному матеріалів, однак все ж знає проблему на поверхневому рівні і може пояснити закономірності її виникнення та розвитку.«2» бали – знання студентів незадовільні із дозволом пов­тор­но­го складання предмету.

Вказані бали отримують за незнання навіть основного інформативного навантаження з навчального предмету. Студенти, які отримують такий бал, володіють найбільш загальними знан­ня­ми з теми, що вивчається. Вони допускають грубі помилки, даючи аналіз ситуації, яка вивчається, не орієнтуються у хронології і не оперують термінологічним словником.«1» бал – знання студентів незадовільні із обов’язковим повторним слуханням курсу.

Вище наведений бал свідчить про повне і цілковите незасвоєння курсу.


Такий принцип оцінювання притаманний усім видам аудиторних занять (семінарських, самостійних, контрольний та ін.) та самостійної роботи студентів.

Поточний контроль знань

Лекції передбачають системний і послідовний виклад нав­чального матеріалу. Відвідування лекцій студентами є обов’яз­ко­вим.

Відвідування та активна участь студентів у роботі семі­нарських занять є обов’язковою умовою успішного скла­дан­ня курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських за­нят­тях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії. При цьо­му враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, аль­тер­нативна теза чи спростування поданої, а не фактична під­трим­ка тези виступаючого, змістовне рецензування та комен­тар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми.
Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру.

Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’я­заний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента.
Контрольна робота

Впродовж роботи над вивченням нормативних курсів перед­бачено проведення контрольних робіт. Написання кон­троль­ної роботи є обов’язковим для виставлення підсумкової оцін­ки. У випадку, якщо студент з якихось причин не написав кон­трольної роботи, він вважається таким, що не виконав усіх видів робіт, що передбачаються навчальним планом за семестр з даної навчальної дисципліни.Контрольна робота передбачає формулювання 5 завдань: 2 – теоретичних, 1 – практичне (на знання історичних джерел), 1 – знання термінів та 1– знання хронології (або 2 тестових).
Критерії оцінювання завдань на контрольній роботі

Завдання

Кількість балівТеоретичне

10 балів

Теоретичне

10 балів

Практичне

5 балів

знання термінів

3 бали

знання хронології (або 2 тести)

2 бали

Разом

30 балівРозподіл балів, які отримують студенти

       1. Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Контрольна робота

Поточне оцінювання

Колоквіум

Захист монографії

1

30

30

20

20

100

       1. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Такий принцип оцінювання притаманний усім видам аудиторних занять (семінарських, самостійних, контрольний та ін.) та самостійної роботи студентів.Програмові питання


 1. Об’єкт, предмет, завдання курсу.

 2. Суб’єкт історичного пізнання.

 3. Хронологічні рамки.

 4. Особливості формування фондів центральних архівів

 5. Проблематика фондів центральних архівів

 6. Особливості евристичної діяльності.

 7. Особливості формування фондів обласних державних архі­вів західних областей України.

 8. Проблематика фондів обласних державних архівів західних областей України.

 9. Матеріали ДАІФО як джерела до вивчення етнополітичних процесів у Галичині в 20 – 30 рр. ХХ ст.

 10. Основні періодичні видання Галичини 20 – 30 рр. ХХ ст.

 11. Польські та Українські періодичні видання.

 12. Мемуари політичних лідерів і військових діячів.

 13. Спогади керівників церкви.

 14. Літературно – наукові мемуари.

 15. Історіографічні проблеми становлення націоналістичних орга­нізацій

 16. Діяльність ЗУНР в екзилі в історіографії.

 17. Становище УГКЦ в історіографії.

 18. Діяльність молодіжних товариств.

 19. Партійно-політична система Закарпаття у міжвоєнний пері­од.

 20. Історіографія церковно-релігійних відносин на Закарпатті.

 21. Становлення Національного руху регіону

 22. Становлення партії клерикального спрямування у Галичині.

 23. УНДО в історіографії.

 24. Історіографія взаємовідносин комуністичних політичних структур у Галичині.

 25. Історіографії політики пацифікації

 26. Політичне польсько-українське протистояння: історіограф­фія.

 27. Мемуари як джерело до вивчення польсько-українських відносин.

 28. Історіографічні проблеми дослідження Гуцульщини.

 29. Етографічні дослідження Галичини: історіографія пробле­ми.

 30. Історіографія діяльності українських господарських това­риств та кооперативів.

 31. Сільське господарство Галичини на сторінках наукових праць.

 32. Промисловість Галичини у 20 – 30- ті рр. ХХ ст.: історіогра­фія.

 33. Партійно-політична система Буковини у міжвоєнний пері­од

 34. Історіографія церковно-релігійних відносин на Буковині.

 35. Становлення Національного руху регіону.

 36. Українські політичні партії на території Волині, історіо­графія проблеми.

 37. Волинський кордон в історіографії.

 38. «Союз Українок» в історіографії.

 39. Жіноча преса.

 40. Історіографія діяльності УГКЦ.

 41. Православна церква в історіографії.

 42. Римокатолицька церква.Рекомендована література

Базова:

 1. Атляс України и сумежних країв / Під заг. ред. В.Кубійо­вича. – Львів: Український видавничий інститут, 1937. – ХLVІІІ с.

 2. Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбіті світового театру. – К. – Х. – N.–Y.: В-во М. П. Коць, 1995. – С.93-178

 3. Зайцев О. Політичні партії Західної України у парламентсь­ких виборах 1928 р. // Україна: культурна спадщина, наці­о­нальна свідомість, державність. – Вип. 2. – С.172- 184.

 4. Зарубіжні українці / С.Ю. Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О. Яещенко, Ю, І Макар та ін. – К.: Вид-во «Україна», 1991. – 252 с.

 5. История Украинской ССР: В 10 томах. - К.: Наукова думка, 1983. – Т.4. Історія міст і сіл Української РСР. Івано- Франківська область. – К.: Інститут історії Академії наук УРСР, 1971. – 639 с.

 6. Кубійович В. Наукові праці / За ред. проф. О. Шаблія. – Париж – Львів, 1996. – Т.1. – 798 с.

 7. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно – політичного руху (ХІХ ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1994.

 8. Райківський І. Українська соціал-демократична партія (1928 – 1939 рр.). – Івано-Франківськ, 1995. – 66 с.

 9. Січинський В. Література українського плястичного мистецтва за роки 1932 – 1934 // Наша культура. – 1935. – С.284-295.

 10. Сливка Ю. Ю. Сторінки історії КПЗУ. – Львів: Каменяр, 1989. – 91 с.

 11. Україно-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ: Плай,1997. – 451 с.

 12. Ухач В.З. Культурно-освітня діяльність Організацій українських націоналістів (1929 – 1944); Дис…канд. іст. Наук: 07.00.01. – К., 1998 – 215 с.

 13. Черепанин М. Музична культура Галичини (друга пол. ХІХ – перша половина ХХ ст.). – К.: Вежа,1997. – 324 с.

 14. Чернецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. – Львів: Накл. фонду «Учітеся, брати мої», 1934. – Ч.11. – 253 с.

 15. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно – визвольному русі на Західній Україні (1918 – 1939). – Львів: Край, 1993. – 165 с.


Допоміжна:

 1. Гунчак Тарас Україна перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 2. Довган Ю. Бойовий одяг Легіону Січових Стрільців в роки Першої світової війни // Лицарі рідного краю: січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретич­ної конференції, присвяченої пам’яті організатора січово-стрілецького руху в Галичині, Генерального отамана Укра­їнсь­кого січового союзу, Голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського, 17 травня 2007 р./ Упор., ред. І.Мо­но­ла­тія. – Коломия: Вік, 2007. – С.137-145

 3. Довган Ю.Л. Британська активність у Східній Галичині під час українсько-польського протистояння у 1919 – 1920 рр. // Україна соборна. Збірник наукових статей.  К.: Інсти­тут іс­торії України НАН України, 2005.  Вип.2  Ч.3: Історич­на регіоналістика в контексті соборності України.  С.326-336.

 4. Довган Ю.Л. Участь Великобританії у вирішенні польсько-українського конфлікту в Галичині у 1918 – 1919 рр. // Вісник Прикарпатського університету.  Івано-Франківськ: Плай, 2003.  Серія: Історія.  Вип.7  С.154-163.

 5. Довган Ю.Л. Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917–1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях: Автореф. дис. ... канд. істор. наук. – К.: Київський націо­наль­ний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 18 с.

 6. Довган Ю. Проблеми визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 – січні 1918 рр. у вітчизняній істо­ріографії // Схід. – Донецьк, 2005. – №6(72). – Жовтень-грудень. – С.86-89.

 7. Довган Ю. Зовнішня політика Великобританії стосовно ЗУНР у вітчизняних джерелах та історіографії // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис.  Івано-Франківськ, 2002.  № 8  С. 187-196.

 8. Качор А. Роля «Просвіти» в економічному розвитку Захід­ної України // Українська Вільна академія Наук. – Серія: Літопис УВАН. – Ч.18 – Вінніпег, 1960. – 31 с.

 9. Коберецький К. Україна в світовому господарстві. Прага: Українська Стрілецька громада, 1933. – 79 с.

 10. Ковальчук Г.І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. – К. : Наукова думка, 1988. – 250 с.

 11. Комар В. Л. Українське питання в національній політиці Поль­щі (1935 – 1939): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький державний університет ім. Ю.Федь­ко­вича. – Чернівці, 1998. – 16 с.

 12. Кривава книга. Передрук видань 1919 та 1921 років. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 279 с.

 13. Крип’якевич І. Велика історія України від найдавніших ча­сів. – К.: Глобус, 1993. – Т.ІІ. – 398 с.

 14. Кульчицький Станіслав. Україна між двома світовими війнами (1921 – 1939) / За заг. ред. В.Смолія // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т.11.

 15. Перевезій В. О. Просвітницька діяльність Української гре­ко-католицької церкви в 20-30-х рр. ХХ ст.: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – К.,1998

 16. Тютюнник Ю. Нариси Західної України. З додатком статті М.Луцкевича. – Катеринослав: Книгоспілка,1926. – 166 с.

 17. Штарський М. Юзеф Пілсудський: факти і міфи // Україн­ський історичний журнал. – 1992. – Ч.5. – С.89-102.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


Тема 1: Вступ, предмет, мета та завдання курсу (2 год.)
План:

 1. Об єкт, предмет, завдання курсу.

 2. Суб єкт історичного пізнання.

 3. Хронологічні рамки.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Охарактеризуйте основні джерела до курсу та дайте їх оцінку.

 2. Визначте вузлові проблеми етонополітики на ЗУЗ у вказаний період.


Реферати до теми:

 1. Етонополітичні відносини в західноукраїнському регіоні в міжвоєнний період, як відображення фінальної стадії розвитку українського етносу та суспільства.


Література:

 1. Блавацький В. Спогади // Ревуцький В. В орбіті світового театру. – К. – Х. – N.–Y.: В-во М. П. Коць, 1995. – С.93-178

 2. Кубійович В. Наукові праці / За ред. проф. О.Шаблія. – Париж – Львів, 1996. – Т.1. – 798 с.

 3. Січинський В. Література українського плястичного мистецтва за роки 1932 – 1934 // Наша культура. – 1935. – С.284-295.

 4. Ухач В.З. Культурно-освітня діяльність Організацій укра­їнсь­ких націоналістів (1929 – 1944); Дис…канд. іст. Наук: 07.00.01. – К., 1998 – 215 с.

 5. Чернецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. – Львів: Накл. фонду «Учітеся, брати мої», 1934. – Ч.11. – 253 с.

 6. Черепанин М. Музична культура Галичини (друга пол. ХІХ – перша половина ХХ ст.). – К.: Вежа, 1997. – 324 с.

 7. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні (1918 – 1939). – Львів; Край, 1993. – 165 с.


Тема 2: Матеріали центральних архівів як основа джерельної бази курсу (2 год.)
План.

 1. Особливості формування фондів центральних архівів.

 2. Проблематика фондів центральних архівів.

 3. Особливості евристичної діяльності.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Матеріали центральних державних архівів України стосов­но проблематики курсу: характеристика проблеми.

 2. Галузеві державні архіви про етнічне протистояння і взає­мини у вказаний період.


Методичні рекомендації:

 1. У першому питанні студент повинен розібратися в існуючій мережі центральних державних архівів України та зрозу­міти, якими матеріалами і якої епохи наповнені його фонди. У яких центральних архівах можуть міститись матеріали потрібні для вивчення предмету?

 2. У другому питанні слід звернути особливу увагу як, коли, де і за яких обставин утворювались фонди і навіть окремі справи (одиниці зберігання), котрі стосуються проблема­тики нашого курсу, наприклад, формування фондів А.Шеп­тиць­кого йшло в кілька етапів. Ті що знаходяться в ЦДІАЛІ, підібрані радянською владою і це накладає відповідну специфіку.

 3. У третьому питанні слід пригадати отримані на заняттях з ар­хівознавства відомості і уяснити собі, з яких етапів скла­дається пошук необхідних матеріалів при роботі в архіві.


Реферати до теми:

 1. Специфіка пошукової роботи в центральних державних архівах України.


Література:

 1. Атляс України и сумежних країв / Під заг. ред. В.Кубійо­вича. – Львів: Український видавничий інститут, 1937. – ХLVІІІ с.

 2. Зайцев О. Політичні партії Західної України у парламент­ських виборах 1928 р. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 2. – С.172- 184.

 3. Зарубіжні українці / С.Ю. Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О. Яещенко, Ю, І Макар та ін. – К.: Вид-во «Україна», 1991. – 252 с.

 4. История Украинской ССР: В 10 томах. - К.: Наукова думка, 1983. – Т.4. Історія міст і сіл Української РСР. Івано- Франківська область. – К.: Інститут історії Академії наук УРСР, 1971. – 639 с.

 5. Кубійович В. Наукові праці / За ред. проф. О. Шаблія. – Париж – Львів, 1996. – Т.1. – 798 с.

 6. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно – політичного руху (ХІХ ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1994.

 7. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно – визвольному русі на Західній Україні (1918 – 1939). – Львів: Край, 1993. – 165 с.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет